På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Ordlista

Din sökning: G

G1

G1 är en fas inom den s.k. cellcykeln. Cellcykeln är den process en cell går igenom för att dela sig. G1-fasen är den första fasen i cellcykel, då cellen bara växer i storlek. Sedan följer S-fasen, då arvsmassan kopieras, och sist är M-fasen, då cellen delar sig i två.

G2-fas

En av de fyra faserna som cellcykeln är indelad i. Cellcykeln är den process som en cell går igenom då den delar sig. I G2-fasen kontrollerar cellen att allt DNA blivit kopierat. Om det finns två uppsättningar av DNA så går cellen in i M-fasen, då cellen delas i två.

GABA

GABA (gamma-aminosmörsyra) är den viktigaste hämmande signalsubstansen i det centrala nervsystemet. När GABA utsöndras i synapsen mellan nervcellerna hämmas impulsledningen mellan nervcellerna. För låg koncentration av GABA leder till för hög aktivitet i cellerna och en effekt av detta är epilepsi.

Galaktorré

När det kommer mjölk ur brösten utan att man ammar. Kan under vissa speciella omständigheter även drabba män.

Galenik

Läran om läkemedelsberedning, d.v.s. överförandet av läkemedlet till en viss beredningsform, t.ex. tablett, kapsel eller salva.

Galenisk

synonymt med galenik

Gallsten

Små stenar bestående av bland annat kolesterol och kalk som bildas i leverns gallblåsa. Väldigt många människor har gallsten utan några besvär. Ibland faller de dock ner i gallgångarna och täpper till. Då kan svår smärta upplevas ungefär under höger revbensbåge och man kan börja må illa. I svårare fall drabbas man också av gulsot eller inflammation i gallblåsan.
Läs mer om gallsten på 1177 Vårdguidens webbplats.

Gallvägsdyskinesi

Smärtsamma rörelser i gallvägarna, ofta med kramper. Orsaken är okänd. Kan också vara en sammanfattande benämning på rubbningar i gallvägssystemet som beror på sjukdom.

Gamete intra-fallopian transfer

Gamete intra-fallopian transfer, förkortat GIFT, är en metod för att utföra konstgjord befruktning. Den går ut på att äggceller och spermier förs in med hjälp av en operation i äggledaren, där befruktningen är tänkt att ske.

Ganglier

synonymt med ganglion

Ganglion

Ansamling av nervcellskroppar/knutor som finns i CNS (centrala nervsystemet) och i PNS (perifera nervsystemet).

Gardnerella vaginalis

Bakterie som förekommer i större mängd vid bakteriell infektion i slidan. Är antagligen orsaken till den obehagliga lukt som bakteriella infektioner i slidan ger upphov till.
Läs mer om bakteriell vaginos på 1177 Vårdguidens webbplats.

Gasgangrän

Utveckling av gasblåsor i döende vävnad på huden. Tillståndet beror på ett angrepp av bakterier, oftast Clostridium perfringens.

Gastrinom

Gastrinsekretion

Utsöndring av hormonet gastrin. Gastrin är ett hormon som utsöndras i nedre delen av magsäcken och i tolvfingertarmen. Via blodet stimulerar den magsäckens parietalceller till att producera saltsyra.

Gastrit

Magkatarr. Beror på en inflammation i magens slemhinna.
Läs mer om gastrit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Gastroduodenalkanalen

Hålrummet i magsäck och tolvfingertarm.

Gastroenteral

Som har med matspjälkningsapparaten, d.v.s magsäcken och/eller tarmarna, att göra.

Gastroenterit

Samlingsnamn för olika infektioner i mag-tarmkanalen. Orsakas vanligtvis av bakterier eller virus. En gastroenterit yttrar sig vanligtvis med illamående, kräkningar och/eller diarré och i samband med detta förlorar kroppen mycket vätska. Vid behandling försöker man därför ersätta den förlorade vätskan. Är infektionen bakterieorsakad behandlas tillståndet med antibiotika.

Gastroesofagal

Som har med matstrupen och/eller magsäcken att göra.

Gastroesofageal

Ett ihopslagning av grekiskans gastro för mage och esofagus som betyder matstrupe.

Gastroesofageal reflux

Gastroesofageal refluxsjukdom

Uppstötningar av magsyra och maginnehåll från magsäcken till matstrupen. Uppstötningarna återkommer flera gånger i veckan och påverkar tillvaron hos patienten märkvärt. Övriga symtom på sjukdomen kan vara magsmärtor, rethosta, känslan av en klump i bröstet. Illamående och nattlig hosta som liknar astma kan också förekomma. Det finns flera orsaker till sjukdomen. Den vanligaste är att nedre slutarmuskeln slappnar av för länge och då tillåter maginnehållet att tränga tillbaka upp i matstrupen. Det kan också bero på minskad salivutsöndring och att nedre slutarmuskeln håller inte tätt. För de flesta är gastroesofageal refluxsjukdom ett kroniskt tillstånd.
Läs mer om halsbränna och sura uppstötningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Gastrointestinal

Syftar till något som hör till både magsäck och tarm.

Gastrointestinalkanalen

Mag-tarmkanalen. Se även gastrointestinal.

Gastrointestinal stromacellstumör

synonymt med GIST

Gastroskopi

En undersökningsmetod för att titta på slemhinnan i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Man använder sig av ett meterlångt instrument som är försett med kamera och belysning. Det finns också möjlighet att ta prover på vävnaden som studeras.

Gauchers sjukdom

Sällsynt ärftlig sjukdom som orsakas av brist på enzymet glukocerebrosidas. Vissa former av sjukdomen leder till tidig död i hjärnskada medan andra former är mildare men leder bl.a. till mjältförstoring.

GBS

G-CSF

G-CSF (Granulocyte-colony stimulating factor) är ett kroppseget protein som stimulerar produktion och frisättning av blodkroppstypen granulocyter som har en viktig funktion i immunförsvaret. Syntetiserat G-CSF kan ges som läkemedel till patienter med försvagat immunförsvar, t.ex. efter cellgiftsbehandling.

G CSF

synonymt med G-CSF

Gel

En gel är en geléartad massa bestående av en fastare struktur, som innehåller ett lösningsmedel (oftast vatten). Geler används ibland som läkemedelsform istället för kräm eller salva.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Genamplifiering

Genamplifiering innebär att det finns mer än en uppsättning av en gen, som kodar för ett visst protein. Detta fenomen kan t.ex. uppkomma i bröstcancerceller, där cellerna ofta producerar mer av proteinet HER-2 än friska celler.

Generaliserade anfall

Ett epileptiskt anfall där stora delar av hjärnan aktiveras i anfallet. Anfallet kan vara kort och utan kramper (petit mal) eller långt med kramper och medvetslöshet (grand mal).
Läs mer om epilepsi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Generaliserat ångestsyndrom

Kallas även för GAD efter engelskans Generalized Anxiety Disorder. Symtomen vid GAD är bl.a. ständig oro och ångest, magbesvär, yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter.
Läs mer om generaliserat ångestsyndrom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Generiska namn

Det officiella namn på ett läkemedels verksamma ämne som fastställs av världshälsoorganisationen, WHO.
Läs mer om namn på läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Generiskt namn

synonymt med generiska namn

Genes

Genes betyder uppkomst eller utveckling. Ett sjukdomstillstånd kan ha olika genes, vilket innebär att det kan ha olika orsaker.

Genotoxicitet

synonymt med genotoxisk

Genotoxisk

Något som skadar kromosomer och orsakar mutationer.

GERD

Gestagen

Gestagener är en grupp läkemedel som liknar kvinnliga könshormoner. De används ofta som preventivmedel, i s.k. p-piller.

GFR

GH

GH står för growth hormone, och betyder tillväxthormon. Ett annat namn för hormonet är somatotropin. GH utsöndras i kroppen vid fysisk ansträngning och stress. Det gör bl.a. så att ämnesomsättningen i kroppen ökar.

Giardiasis

Annat ord för giardiainfektion. En tarmsjukdom som orsakas av parasiten Giardia intestinalis. Parasiten infekterar tunntarmen och orsakar diarré och magkramper. Sjukdomen sprids via förorenat vatten, livsmedel och kan även smitta från person till person.
Läs mer om giardiasis på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Giftstruma

Även kallat hypertyreos. Sjukdomen uppstår som en följd av att sköldköteln producerar allt för hög mängd sköldkörtelhormon. De höga mängderna av hormonet TSH resulterar vanligtvis i symtom som hög ämnesomsättning, ökad hjärtfrekvens samt svettningar.

Gikt

Vid gikt är mängden urinsyra i kroppen större än vad njurarna klarar av att rensa bort. Överskottet av urinsyran kan bilda kristaller i kroppens leder och en smärtsam ledinflammation kan uppstå. Vanligast är att stortåns innerled drabbas vilket kallas för "portvinstå".

Gingiva

Tandkött, slemhinneskiktet som täcker tandutskotten på över- och underkäke.

Gingivit

Inflammation i kanten på tandköttet. Är ett förstadium till parodontit som är en allvarligare inflammation. Kan yttra sig genom att tandköttet blöder vid tandborstning samt att tandköttet är rött och svullet.

GIST

GIST är en förkortning för gastrointestinal stromacellstumör. Det är en tumörsjukdom som drabbar matstrupe, magsäck och/eller tarm. Tumörerna kan vara godartade, men är oftast elakartade. Förutsatt att tumören inte spridit sig i kroppen så kan kirurgi räcka för att bota sjukdomen. Tyvärr hinner den ofta göra det, vilket gör att man måste behandla med läkemedel också.

Glandula parotis

synonymt med Öronspottkörtel

Glandulär

Som avser eller hör till körtlar.

Glanzmanns trombasteni

En sällsynt ärftlig trombocytdefekt som medför att trombocyterna inte kan aggregera vilket resulterar i ökad blödningsbenägenhet.

Glasampull

synonymt med ampull

Glaskropp

Geléaktig substans som fyller delar av ögats inre.

Glatt muskel

Glatt muskulatur finns bl.a. i kärl-, mag-, tarm-, luftrörsväggar samt ögat. Regleringen av dessa muskler är inte viljestyrd utan sker automatiskt.

Glatt muskulatur

synonymt med glatt muskel

Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom och är samma sak som grön starr. Det finns flera former av glaukom, men gemensamt för alla är att trycket i ögat är för högt vilket ger skada på synnerven och man får försämrad syn. Det är ögats kammarvattens in- och utflöde ur ögat som reglerar trycket. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet.

Glaukomatös

Som avser eller hör ihop med glaukom, det vill säga grön starr.

Glaukommedel

Läkemedel för behandling av ögonsjukdomen glaukom, det vill säga grön starr.

Gleason

Graderingsskala för prostatatumörer. Skalan går från 1 till 10, och ju högre värdet är desto aggressivare är tumören. Poängen bedöms utifrån likheten med vanliga prostataceller. Om tumörcellerna är väldigt lika prostatacellerna så blir Gleason-poängen låg.

Gliacell

Gliaceller är de celler som omger och utgör ett stöd åt nerverna i kroppen.

Glioblastom

Glioblastoma multiforme

Glioblastom är en elakartad hjärntumör som växer snabbt. Den utgår från en celltyp som kallas gliaceller, som utgör en stödjevävnad i bl.a. hjärnan. Tumören behandlas idag med kirurgi och strålning.

Gliom

Gliom är en typ av hjärntumör, som utgår från s.k. gliaceller. Gliaceller är vanliga i bl.a. hjärnan, där de utgör en stödjevävnad. Ungefär en av tio tumörer är gliom. Gliom graderas från 1 till 4 beroende på hur elakartade de är. Grad 4-gliom är de mest elakartade.
Läs mer om hjärntumörer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Globulin

Globuliner är en benämning på klotformade proteiner. Beteckningen ingår oftast i sammansatta ord, som t.ex. hemoglobin (färgämnet i röda blodkroppar).

Glomerulit

synonymt med glomerulonefrit

Glomerulonefrit

Akut eller kronisk sjukdom med mer eller mindre uttalade förändringar i njurens glomeruli.

Glomerulonefropati

synonymt med glomerulonefrit

Glomerulus

Blodkärlsnystan som ingår i ett s.k. nefron i njuren.

Glomerulusfiltration

Den process i njurarna där blodplasma filtreras till primärurin. Sker i ett särskilt kärlnystan i njurarna kallat glomeruli. GFR, glomerulär filtrationshastighet, är ett vanligt mått på njurfunktion.

Glomerulär filtrationshastighet

Glomerulär filtrationshastighet (GFR). Hur mycket av blodet som filtreras i njuren under en tid. Mäts vanligtvis i liter per timme eller ml per minut. GFR används för att mäta njurfunktionen.

Glossit

Inflammation i tungslemhinnan.

Glossodyni

Brännande smärta i tungan eller i andra delar av munslemhinnan. Smärtan tilltar vanligtvis vid tal, trötthet, spänning och intag av het föda.

Glukogenes

synonymt med glukoneogenes

Glukokortikoid

Glukokortikoider är s.k. steroidhormoner som är viktiga för kroppens normala funktion. De påverkar bl.a. ämnesomsättning och inflammation. Glukokortikoider tillverkas som läkemedel, och används bl.a. mot astma.

Glukokortikosteroid

synonymt med glukokortikoid

Glukoneogenes

Nybildning av sockerarten glukos från aminosyror i kroppen. En process som sker i levern, då glukosnivån i blodet blir för låg.

Glukoprotein

En typ av makromolekyl som består av ett protein med kolhydratgrupper bundna till vissa aminosyror i proteinet.

Glukos

Glukos är detsamma som druvsocker, och är en s.k. sockerart. Glukos används i kroppen som energikälla och lagras som glykogen.

Glukosamin

Aktiv substans i läkemedel som används för att lindra symtom vid lindrig till måttlig artros.

Glukoshomeostas

Balans av glukosnivån i kroppen. Balansen upprätthålls med hjälp av insulin och glukagon. Insulin sänker blodglukoshalten medan glukagon höjer nivåerna av glukos i blodet.

Glukosuri

Glukos i urinen. Glukos finns normalt i mycket låg halt i urinen, men halten ökar kraftigt vid vissa sjukdomstillstånd t.ex. diabetes mellitus och njurskador.

Glukuronid

Ämne som kopplats till glukuronsyra för att lättare kunna utsöndras via gallan eller njurarna.

Glukuronsyra

En karboxylsyra som bildas vid oxidation av glukos. Glukuronsyra binds till kroppsegna och främmande substanser. Substanserna blir då mer vattenlösliga och kan lättare utsöndras från kroppen.

Glutamat

Glutamat är saltet av aminosyran glutaminsyra. Glutamat är en excitatorisk signalsubstans d.v.s. den ökar signalöverföringen mellan nervcellerna och är viktig för bl.a. minne och inlärning.

Glycerol

Glycerol är ett ämne som utgör den största delen av de fetter som finns i kroppen.

Glycerylnitrat i Essex kräm

Glycerylnitrat i Essex kräm används vid problem med vita fingrar och/eller tår i samband med kallt väder, psykisk stress eller vid arbete med kraftigt vibrerande maskiner. Vita fingrar och tår beror på nedsatt blodförsel och kan ge upphov till allvarliga komplikationer. Glycerylnitrat verkar på kärlen där man strukit på krämen. Glycerylnitrat gör så att den glatta muskulaturen runt kärlen slappnar av och dämed vidgar sig blodkärlen. Mer blod kan strömma till de utsatta delarna och allvarliga komplikationer som kan uppstå vid blodbrist undviks.

Glyceryltrinitrat

Glyceryltrinitrat används vid flera sjukdomstillstånd, men huvudsakligen mot kärlkramp. Glyceryltrinitrat verkar på blodkärl och får den glatta muskulaturen runt dessa att slappna av. Blodkärlen vidgar sig då och blodflödet ökar. Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom de kärl som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen tillräckligt med syre. Syrebrist ger smärtor. Glyceryltrinitrat vidgar kärlen, blod kan strömma igenom och syrebristen upphör. Glyceryltrinitrat verkar också på större artärer och vener som för blod från och tillbaka till hjärtat. Vidgar sig dessa minskar belastningen på hjärtat och därmed dess behov av syre.

Glycin

Opolär aminosyra som bl.a. fungerar som neurotransmittor och är utgångsämne i biosyntesen av hemgruppen i hemoglobin.

Glykogen

Glykogen är en s.k. polysackarid som används i kroppen för att lagra glukos, d.v.s. socker. Glykogen lagras i levern och i musklerna, där det snabbt kan brytas ner till glukos och omsättas till energi.

Glykogenolys

Nedbrytning av glykogen till glukos. Glykogen finns lagrat i muskler och lever, och är en viktig källa till blodets glukosinnehåll.

Glykoprotein

synonymt med Glukoprotein

Glykosid

Samlingsnamn för en grupp naturligt förekommande ämnen som finns hos djur och växter. Glykosiderna är uppbyggda av olika sorters sockerarter. Hjärtglykosider är en grupp glykosider som ökar hjärtats slagkraft. I läkemedel används hjärtglykosiden digoxin för att öka hjärtats slagkraft.
Läs mer om permanent förmaksflimmer på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om attackvis förmaksflimmer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Gnejs

synonymt med mjölkskorv

GnRH

synonymt med gonadorelin

Goldmanns applanationstonometer

Gomspalt

En medfödd missbildning som uppstår när fostrets gom inte växer samman korrekt i fosterutvecklingen. Allvarlighetsgraden av gomspalt kan variera beroende om det drabbar mjuka och/eller den hårda gommen.

Gonaddysgenesi

När man har ett medfött fel i könskörtlarna, d.v.s. äggstockarna eller testiklarna. Har ofta att göra med att man har en felaktig uppsättning av kromosomer.

Gonadorelin

Ett hormon som stimulerar utsöndringen av två andra hormon, FSH (follikelstimulerande hormon) och LH (luteiniserande hormon). FSH och LH stimulerar könskörtlarna, d.v.s. testiklar och äggstockar.
Läs mer om vin Willebrands sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Gonadotropin

Gonadotropiner är s.k. hormoner som påverkar könskörtlarnas funktion. Könskörtlarna är äggstockarna hos kvinnan och testiklarna hos mannen. Dessa hormoner stimulerar bl.a. spermieproduktion hos mannen, och äggbildning hos kvinnan.

Gonokock

Gonorré

Sexuellt överförbar sjukdom, som ger upphov till sveda och flytningar från urinröret. Sjukdomen orsakas av gonokocker och en allvarlig infektion kan sprida sig och ge upphov till blodförgiftning hos den drabbade. Diagnos ställs genom odling och gonorré kan behandlas med antibiotika.
Läs mer om gonorré på 1177 Vårdguidens webbplats.

Goodpastures syndrom

Ovanlig sjukdom vars främsta symtom är blodiga upphostningar och akut njursvikt. Orsaken till sjukdomen är ej känd. Den kan behandlas med cellgifter, kortison, eller s.k. plasmaferes, där man byter ut blodplasman.

Graafs follikel

Liten blåsa som innehåller en mognande äggcell. När ägget mognat spricker follikeln och ägget släpps ut i äggledaren.

Graafska folliklar

synonymt med Graafs follikel

Graft versus host disease

En biverkan som kan uppstå i samband med benmärgstransplantation. Sjukdomen innebär att donatorceller som ska göra patienten frisk, istället attackerar mottagarens celler. Sjukdomen kan drabba olika delar av kroppen men vanligt är att hud, ögon och mag-tarmkanalen påverkas. Tillståndet kan vara livshotande.

Grampositiv

En egenskap hos en bakterie som anger att den tillhör en viss grupp av bakterier. Det finns en metod som heter Grams färgning som delar in bakterier i gramnegativa och grampositiva beroende på hur deras cellväggar är uppbyggda. Detta har betydelse för vilka antibiotika som bakterien är känslig för. Pneumokocker är ett exempel på grampositiva bakterier.

Grand mal

Toniskt-kloniskt epileptiskt anfall. Den drabbade personen blir bl.a. medvetslös, får muskelryckningar och/eller kramper och blodtrycket stiger. Anfallet varar ca 3-5 minuter.
Läs mer om epilepsi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Granulat

Läkemedelsform bestående av små korn som är avsedda att tas via munnen. Kornen kan vara små och av pulverkaraktär eller större. Ibland kan kornen lösas upp i vätska som sväljes eller blandas in i maten.

Granulocyt

En typ av vit blodkropp. De tillverkas i benmärgen, och utgör en del av immunförsvaret. Granulocyter kan bl.a. oskadliggöra bakterier vid infektion.

Granulocytopeni

Brist på en typ av vit blodkropp som kallas granulocyt. Granulocyter utgör en viktig del i kroppens försvar mot infektioner, varför man vid granulocytopeni blir infektionskänslig. Orsaken är ofta att benmärgen, där kroppen producerar granulocyterna, är skadad.

Granulomatös

Som har att göra med granulom. Ett granulom är en tumör eller svullnad som har ett kornigt utseende, eller som består av kornig vävnad.

Granulosacell

En viss celltyp som finns i blåsan som omger äggcellen före ägglossning. Granulosaceller finns också i äggstockens hinna. I granulosacellerna finns ett s.k. enzym, som omvandlar manliga könshormoner till kvinnliga.

Grön starr

synonymt med glaukom

Guanin

Guanin är en molekyl som ingår i DNA och RNA. Den förkortas med G, och sitter i DNA parvis ihop med C, cytosin.

Guanylatcyklas

Guanylatcyklas är ett s.k. enzym. Det omvandlar ämnet GTP (guanosintrifosfat) till cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat). cGMP är ett ämne som är inblandat i regleringen av icke viljestyrda muskler. Dessa muskler förekommer bl.a. i blodkärl, tarmar och luftrör.

Guillain-Barrés syndrom

En akut autoimmun nervsjukdom.

Gula fläcken

Gula fläcken är en liten, gulaktig grop i ögats näthinna där syncellerna sitter som allra tätast. I gula fläckens mitt har man det allra skarpaste synfältet. Ett annat ord för gula fläcken är makula.

Gulkropp

synonymt med corpus luteum

Gurgelvatten

Läkemedel som är avsett för att gurglas i munnen och sedan spottas ut. Kan användas vid sjukdomar i munhåla och svalg.

Gynekologi

Läran om sjukdomar i kvinnans könsorgan.

Gynekomasti

Förstoring av bröstkörtlarna hos män. Lätt gynekomasti är vanlig i puberteten men är då övergående. Gynekomasti förekommer även vid vissa sjukdomar, samt som en biverkan av vissa läkemedel.
Läs mer om gynekomasti i Läkarboken på fass.se