Ordlista

Din sökning: V

Vacuumaspiration

synonymt med vakuumaspiration

Vagal

Som hör till vagusnerven. Vagusnerven är en nerv som dämpar aktiviteten i icke viljestyrda kroppsfunktioner.

Vagel

Inflammation i ögonlocksrandens talgkörtlar eller hårsäckar, vilket ger upphov till svullnad och rodnad.
Läs mer om vagel på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vagina

Annat ord för slida i kvinnans könsorgan.

Vaginal

Avser något som har med vagina att göra. Vagina är ett annat namn för den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida.

Vaginalapplikator

Applikator som används för att föra in läkemedel i vaginan d.v.s. den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida.

Vaginalemulsion

Emulsion avsedd att använda i vaginan, kvinnans könsorgan. En emulsion är en blandning av vatten och olja, där det ena ämne ligger som små droppar i det andra.

Vaginalgel

En vaginalgel är en gel avsedd att användas i vagina, som är ett annat namn för slida. En gel är en vattenbaserad geléartad massa.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vaginalinlägg

En läkemedelsform som ges genom slidan. Det används bl.a. för läkemedel som startar förlossning.

Vaginalkapsel

Kapsel avsedd att användas i vaginan, d.v.s den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida. Den här läkemedelsformen används främst för läkemedel som ska ha sin effekt just i vaginan.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vaginalkapslar

synonymt med vaginalkapsel

Vaginalkräm

En vaginalkräm är en kräm avsedd att användas i vaginan, d.v.s. den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida. Vaginalkräm används t.ex. om man har infektioner i blygdläpparna.

Vaginallösning

En vaginallösning är en lösning avsedd att användas i vaginan, d.v.s. den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida.

Vaginalpuder

Vaginalpuder är ett puder avsett att användas i vaginan, d.v.s. den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida.

Vaginalring

En vaginalring är ett inlägg avsett för vagina, d.v.s. den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida. Fördelen med vaginalringar är att de kan ligga kvar i veckor, och avge lite läkemedel hela tiden.

Vaginalsalva

En vaginalsalva är en salva avsedd att användas i vagina, d.v.s den del av kvinnans könsorgan som också kallas slida.

Vaginit

Även kallat slidkatarr, och innebär en inflammation i slidan.

Vaginos

Vaginos, eller bakteriell vaginos, innebär en infektion i slidan orsakad av bakterier. Tydligaste symtomet är illaluktande flytningar.
Läs mer om bakteriell vaginos på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vagitorie

synonymt med vagitorium

Vagitorium

Slidpiller, en stavliknande läkemedelsform som ges i slidan.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vago

Som hör samman eller avser vagusnerven (nervus vagus).

Vagus

Nerv som vid stimulering dämpar aktiviteten i de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Bland annat så minskar hjärtats slagstyrka och -hastighet. Vagusnerven ingår i det parasympatiska nervsystemet.

Vakuumaspiration

Vakuumaspiration är den mest använda metoden för att utföra legal abort före 12-13:e veckan.

Vakuumexeres

synonymt med vakuumaspiration

Valin

synonymt med aminosyra

Valproat

synonymt med valproinsyra

Valproinsyra

Aktiv substans som används för att hämma och minska antalet epileptiska anfall. Den kan också användas för att dämpa maniska anfall (okontrollerad upprymdhet).

Varicella zoster

Varicella zoster är ett virus som tillhör herpesvirusfamiljen. Vanligen orsakar Varicella zoster vattkoppor eller bältros. Första gången man infekteras av viruset får man vattkoppor. Andra gången man infekteras får man bältros, då viruset ligger kvar i kroppen och väcks på nytt. Vattkoppor är en vanlig barnsjukdom medans bältros är vanligare hos äldre. Gemensamt för de både sjukdomarna är att man får vätskefyllda blåsor. Bältrosen kan sätta sig i ansiktet, och ibland drabba i ögat. Detta är ett allvarligt tillstånd och man bör söka sjukvård direkt.
Läs mer om bältros på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om vattkoppor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Varix

Kallas även varicer eller åderbråck och är utvidgningar av vener främst på benen. Åderbråck kan uppkomma spontant eller efter en blodpropp.

Vaskulit

Inflammation i blodkärl. Kan bl.a. bero på överkänslighet mot något läkemedel, en tumör eller en infektion.

Vaskulär

Som avser eller hör samman med en organisms kärlsystem, till exempel blodkärlen eller lymfkärlen.

Vaskulärt läckage

När det läcker från något blodkärl i kroppen.

Vasoaktiv

Något som orsakar en utvidgning eller ihopdragning av blodkärl.

Vasodilatation

Vidgning av blodkärl. Motsats till vasokonstriktion.

Vasodilaterande

synonymt med vasodilatation

Vasodilaterare

synonymt med vasodilatation

Vasodilator

synonymt med vasodilatation

Vasokonstriktion

Sammandragning av blodkärl.

Vasokonstriktor

Blodkärlssammandragande läkemedel.

Vasokonstringerande

synonymt med vasokonstriktion

Vasomotorisk

Medicinsk term som syftar till blodkärlens förmåga att vidgas och dras samman.

Vasomotorisk rinit

Inflammation i näsans slemhinnor av okänd orsak.

Vasopressin

Vasopressin är detsamma som antidiuretiskt hormon (ADH). Vasopressins främsta effekt är minskning av urinproduktionen vilket gör att blodtrycket stiger.

Vasopressorisk

Som har med vasopressin att göra. Vasopressins främsta effekt är att minska urinproduktionen, vilket leder till att blodtrycket stiger.

Vattenlösning

Klart vatten i vilket ett eller flera ämnen finns helt upplösta och inte bildar någon form av partiklar.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vaughan Williams

Ett klassificeringssystem utvecklat av den engelske elektrofysiologen Vaughan Williams för att dela in antiarytmiska läkemedel i klasser efter deras verkningsmekanism i kroppen (klass Ia-d, II, III och IV).

Vehikel

Substans som inte har någon medicinsk verkan i en läkemedelsberedning utan istället är konsistens- och formgivande, exempelvis vatten i en lösning eller fettet i en salva.

Veillonella parvula

Bakterie som finns normalt i kroppen och ingår i kroppens egen tarmflora. Infektioner orsakade av Veillonella parvula är ovanliga men i sällsynta fall kan bakterien ge upphov till bland annat luftvägsinfektioner. Infektion orsakad av Veillonella parvula kan behandlas med antibiotika.

Vena azygos

En blodåder i bröstkorgen som leder blod till den stora hålvenen, som i sin tur leder blodet vidare till hjärta och lungor.

Vena porta

Den blodåder som för blodet från tarmar, bukspottskörtel och mjälte till levern.

Venlafaxin

Denna aktiva substans är ett antidepressivt läkemedel som påverkar serotonin- och noradrenalinsystemet (kallat SNRI-preparat). Läkemedel med denna aktiva substans används för att behandla depression.

Venol

Litet blodkärl som tar emot blod från kapillärerna och leder det vidare till venerna.

Ventrala tegmentum

Område i mitthjärnan som är viktigt för bl.a. motivation och belöning.

Ventrikel

Magsäck eller säckliknande hålighet i kroppen, t.ex. hjärtventrikel som betyder hjärtkammare. Ventriklar finns även i hjärnan.

Ventrikelflimmer

synonymt med kammarflimmer

Ventrikelmukosa

Magslemhinna som täcker hela insidan av magsäcken. Magslemhinnan förhindrar att saltsyran, som produceras i magsäcken, angriper magsäckens egna celler.

Ventrikelretention

Förlångsammad tömning av maginnehållet från magsäcken till tarmen.

Ventrikelslem

synonymt med ventrikelmukosa

Ventrikelsår

synonymt med Ulcus ventriculi

Ventrikeltömning

Tömning av magsäcken. Utförs genom framkallande av kräkning för en del ämnen. Vid sjukhus kan det ske genom magpumpning.
Läs mer om att ta läkemedel på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om förgiftning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ventrikulit

Samlingsnamn för infektioner i hjärnans vätskeledningssystem.

Ventrikulära arytmier

synonymt med kammararytmi

Ventrikulär arytmi

synonymt med kammararytmi

Ventrikulära takyarytmier

Ventrikulära takykardier

Ventrikulär takyarytmi

Ventrikulär takykardi

Kallas även kammartakykardi. Hjärtrytmstörning som karaktäriseras av en ökad aktivitet i kammaren med en frekvens upp till mellan 120 och 200 kontraktioner/minut. Hjärtats kammare aktiveras oberoende av förmaken som jobbar i normal takt vilket leder till att kammaren ej hinner att fyllas med blod mellan varje slag.

Ventrombos

Uppstår då blodet levrar sig och bildar en propp i blodkärlet. Ventrombos bildas främst i de djupa venerna i vadmuskulaturen och vaden blir då bl.a. öm och svullen
Läs mer om ventrombos på 1177 Vårdguidens webbplats.

Verkningsspektrum

De arter av mikroorganismer som ett antibiotikum eller svampmedel kan behandla.

Vertebral

Som har med ryggkotor att göra.

Vertigo

Vibrio cholerae

Bakterie som orsakar kolera. Smittan sprids i regel via vatten som förorenats med avloppsvatten, vilket gör att det i Sverige är mycket liten risk för smittsprdining. Kolera medför extrem uttorkning som kan leda till döden inom några timmar om ingen behandling ges. Behandlingen går i första hand ut på att ersätta den vätske- och saltförlust man drabbats av, men även att med hjälp av antibiotika döda bakterien.
Läs mer om kolera på Folkhälsomyndighetens webbplats.

VIP

Förkortning för "vasoactive intestinal peptide". VIP är ett hormon som ökar utsöndringen av vätska och salter från tarmens slemhinna. Det ökar också blodgenomflödet i andra organ. Vissa tumörer kan göra så att det produceras för mycket VIP, vilket bl.a. leder till diarréer.

Viridans streptococci

Virion

Kallas den del av ett virus som kan tränga in i en cell, efter att viruset gjort sig av med sitt virushölje.

Virologi

Läran om virus och de sjukdomar som de kan ge upphov till.

Virostatisk

Begreppet innebär att virus hindras från att växa och föröka sig. Ett läkemedel kan exempelvis kan ha virostatisk effekt.

Virulens

Virulens är ett mått på en mikroorganisms potens, i hur hög grad den kan framkalla sjukdom. Mikroorganismer har en så kallad virulensfaktor som anger hur svår sjukdom de kan åstadkomma. Högvirulenta mikroorganismer sprids väldigt lätt och/eller orsakar allvarliga sjukdomstillstånd. Bakterier som förlorat sin virulensfaktor blir avirulenta och kan inte längre sprida smitta. Virulens kan mätas med hjälp av djurförsök.

Virus

Virus är små mikroorganismer, mycket mindre än bakterier, som kan orsaka sjukdomar hos både människor, växter och djur. För att kunna överleva måste viruset ta sig in i en levande organism, en så kallad värdorganism eller värdcell. Med hjälp av sin värdcell kan sedan viruset föröka sig och på så sätt sprida viruset vidare. Exempel på sjukdomar som orsakas av virus är vanliga förkylningar, influensa, herpesinfektioner och AIDS. Många virus har förmågan att förändra sitt utseende och form vilket gör att det är svårt att utveckla läkemedel mot ett specifikt virus. Antibiotika har ingen effekt på virus.

Virusutsöndring

Mekanism med vilken virus sprider sig från en individ till en annan. Viruspartiklar utsöndras från infekterade celler och kan sedan överföras till andra celler eller organismer.

Viscera

Inälvor. Ofta syftar man på de organ som ligger i buken, d.v.s. tarmar, magsäck etc.

Viskositet

Viskositet beskriver ett ämnes tröghet eller seghet. Ju högre viskositet desto segare/trögare. Sirap har t.ex. alltså en högre viskositet än vatten.

Viskös

synonymt med viskositet

Visualisering

Illustration, avbildning.

Vita blodkroppar

synonymt med leukocyt

Vital

Livsviktig, livskraftig eller som har med liv att göra i allmänhet.

Vitamin

Vitaminer är ämnen som kroppen behöver i små mängder, och som den inte kan tillverka själv. Man måste alltså få i sig dem via födan. Om man inte får i sig tillräckliga mängder av de olika vitaminerna så kan bristsjukdomar uppkomma. Exempel på sådana är skörbjugg och engelska sjukan. Numera är dock dessa sjukdomar väldigt ovanliga.

Vitamin c

synonymt med askorbinsyra

Vit blodkropp

synonymt med leukocyt

Von Willebrand faktor

synonymt med faktor VIII

Von Willebrands sjukdom

Sjukdom där den drabbade saknar en s.k. koagulationsfaktor, som utgör en komponent i blodets levringsprocess. Sjukdomen behandlas genom att man tillför den saknade faktorn, eller en variant av den.
Läs mer om von Willebrands sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

VTA

Vulva

De yttre delarna av kvinnans könsorgan.

Vulvit

Inflammation i vulvan, det vill säga de yttre delarna av kvinnans könsorgan.

Vulvovaginal

synonymt med vulva

VZV

synonymt med varicella zoster

Vänstergrenblock

Uppstår vid för låg tillförsel av syresatt blod till hjärtat, t.ex. vid kärlkramp. Förekommer även vid högt blodtryck och andra hjärtsjukdomar.

Vänsterkammarhypertrofi

Förstoring av muskelvävnaden i vänster kammare (den del av hjärtat som i sista skedet av ett hjärtslag pumpar ut blodet i kroppspulsådern). En vanlig orsak till vänsterkammarhypertrofi är högt blodtryck som gör att hjärtat möter mer motstånd vid varje slag. Vänsterkammarhypertrofi kan i längden leda till försämrad funktion av hjärtat.

Vänsterkammarsvikt

Hjärtats vänsterkammare har en nedsatt förmåga att dra ihop sig. Detta får till följd att blodet inte pumpas ut i kroppen tillräckligt effektivt. Kallas även systolisk hjärtsvikt.
Läs mer om hjärtsvikt på 1177 Vårdguidens webbplats.

Väteperoxid

synonymt med Hydrogenperoxid

Vätskeretention

synonymt med Vattenretention

Vävnad

En vävnad är en samling celler i kroppen som har samma uppgifter. Människan och andra däggdjur har i huvudsak fyra typer av vävnad. Epitelvävnaden täcker organens ytor och verkar skyddande, till exempel huden. Bindvävnaden är en stödjevävnad som håller ihop olika saker i kroppen, till exempel senor. Nervvävnad bygger upp hjärnan, ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Muskelvävnad bygger upp skelettmuskulatur och glatt muskulatur.