Ordlista

Din sökning: T

synonymt med halveringstid

T3

T3 är detsamma som trijodtyronin och liotyronin. Det är ett hormon som tillverkas i sköldkörteln och levern. Det är det viktigaste hormonet i regleringen av ämnesomsättningen.

Takyarytmi

Hjärtrytmstörning som karaktäriseras av en ökad hjärtverksamhet.

Takykardi

Hjärtklappning, slagfrekvens över 100 slag/min.

Takykinin

Ett samlingsnamn för en grupp neuropeptider som är verksamma vid överföring av smärtimpulser och vid uppkomsten av vissa typer av inflammationer. Hos människan finns tre olika takykininer; substans P, neurokinin A och neurokinin B.

Takypné

Onormalt snabb andning, snabba andetag.

Talamus

Talamus en struktur i mellanhjärnan som fungerar som en omkopplingsstation för nervimpulser.

Talassemi

Talgkörtel

Körtel som sitter vid varje hårstrå. Den utsöndrar ett fettliknande ämne som kallas talg.

Tandabscess

Varböld i tandköttet som beror på en bakterieinfektion. Den bakomliggande orsaken är oftast en dålig munhygien. Infektionen går att behandla med antibiotika.

Tandcement

Det yttersta lagret på tandens rot. (Kan även syfta till en typ av tandfyllningsmedel.)

Tandköttslossning

Följdverkan av inflammation i de vävnader som håller tänderna på plats.

Tandköttspasta

Läkemedelsform som består av en pasta, d.v.s. fast salva, som stryks på tandköttet.

Tandlossning

synonymt med parodontit

Tardiv dyskinesi

Ofrivilliga rörelser som kan uppkomma efter en längre tids användning av neuroleptika (läkemedel mot psykoser).

Tarmatoni

Minskad tonus i tarmen, förslappad tarm. Tarmatoni kan orsakas av inflammation eller ett kirurgiskt ingrepp i magtarmkanalen.

Tarmkatarr

synonymt med Colon irritable

Tarmkäx

Tarmkäxet är en hinna i buken som tarmarna fäster i. Tarmkäxet i sig fäster i bukväggen.

Tarmmukosa

Tarmslemhinna.

T-cell

synonymt med t-lymfocyt

Tekacell

En viss celltyp som finns i höljet på den blåsa som omger äggcellen före ägglossningen. Tekacellerna producerar manligt könshormon, som sedan omvandlas till kvinnliga, av ett s.k. enzym.

Temporalarterit

Inflammation i en artär, d.v.s. ett blodkärl, i tinningen. Symtomen är allmän sjukdomskänsla med bl.a. feber, huvudvärk och viktnedgång.

Temporalisarterit

synonymt med temporalarterit

Tendinit

Inflammation som uppstått i en sena eller ett senfäste.

Tendovaginit

Inflammation i en senskida som omger långa senor i kroppen. Uppkommer exempelvis i fingrarna efter överansträngning vid enformigt arbete eller genom en infektion. Inflammationen ger smärta och kan göra det svårt att röra fingret.
Läs mer om senskideinflammation på Reumatikerförbundets webbplats.

Tenesmer

Smärtsamma trängningar vid vattenkastning eller avföring.

Terapeutisk

synonymt med terapi

Terapeutiska doser

Den dos som måste ges för att läkemedlet ska ge effekt. Det finns en nedre koncentrationsgräns under vilken läkemedlet ej har effekt och en övre gräns över vilken högre koncentrationer av läkemedlet medför oacceptabelt höga biverkningar. Intervallet mellan den nedre och övre gränsen brukar kallas för läkemedlets terapeutiska fönster.

Terapeutiska plasmakoncentrationer

Terapeutisk dos

Terapeutisk plasmakoncentration

Den koncentration av läkemedlet som måste finnas i blodet för att läkemedlet ska ge effekt. Det finns en nedre koncentrationsgräns under vilken läkemedlet ej har effekt och en övre gräns över vilken högre koncentrationer av läkemedlet medför oacceptabelt höga biverkningar. Intervallet mellan den nedre och övre gränsen brukar kallas för läkemedlets terapeutiska fönster.

Terapeutiskt index

Terapevtisk

synonymt med terapi

Terapevtiska doser

Terapevtiska plasmakoncentrationer

Terapevtisk dos

Terapevtisk plasmakoncentration

Terapi

Behandling av sjukdomar eller skador. Terapi kan till exempel vara läkemedelsbehandling, kirurgisk behandling och sjukgymnastik.

Terapisvar

Med terapisvar avses hur bra en viss behandling fungerar. Ett bra terapisvar betyder det att behandlingen gett god effekt.

Teratogen

Fosterskadande. Teratogena läkemedel kan alltså orsaka missbildningar om en gravid kvinna använder de under graviditeten.

Teratogena

synonymt med teratogen

Teratom

Teratom är tumörer som är medfödda, och alltså uppkommer under fosterstadiet. De drabbar oftast äggstockar eller testiklar. Tumörerna kan vara elakartade, men är oftare godartade.

Terbutalin

Aktiv substans som vidgar luftrören. Denna substans används bland annat vid kramper i luftrören, astma och luftrörskatarr.

Terminering

Avslutning. Att terminera innebär att avsluta en process.

Termogenes

Värmeproduktion.

Testikel

synonymt med testis

Testosteron

Manligt könshormon som bildas dels i testiklarna, dels i binjurebarken. Hormonet behövs för att mannens könsorgan ska utvecklas. Testosteron bildas även i små mängder i kvinnans äggstockar. Testosteron är viktigt för tillväxten hos både pojkar och flickor.

Tetani

synonymt med Tetanus

Tetanus

Kallas oftast stelkramp. Detta är en ovanlig sjukdom i Sverige, tack vare vaccinering. Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som orsakas av den sporbildande bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen karakteriseras av smärtsamma kramper och leder ofta till döden om den inte behandlas.
Läs mer om stelkramp på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tetracyklin

Ett antibiotikum som tillsammans med några besläktade substanser utgör en särskild grupp antibiotika. Tetracyklinerna verkar genom att förhindra bakterierna att tillverka vissa ämnen (proteiner) som de behöver för att växa. Bakterierna dör alltså inte men de kan inte växa och föröka sig. Tetracyklinerna är så kallade bredspektrumantibiotika, vilket innebär att de går att använda mot många olika typer av bakterier. De används bland annat vid vissa typer av lunginflammationer och vid underlivsinfektioner.

Tetravalent

Något som kan utöva effekt på fyra olika typer av någonting, t ex virus.

Thalamus

synonymt med Talamus

Thalassaemia major

En allvarlig, ärftlig blodsjukdom som ofta fordrar regelbundna blodtransfusioner.

Thoracal

synonymt med torakal

Thoracalis

synonymt med torakal

Thorakal

synonymt med torakal

Thorax

synonymt med Torax

Thromboflebit

synonymt med tromboflebit

Thymus

Brässen. Ett organ som utgör en betydande del av immunförsvaret, framför allt fram till puberteten.

Thyreoidea

synonymt med sköldkörtel

Thyroidea

synonymt med sköldkörtel

TIA

Transitorisk ischemisk attack. Övergående attack med hämmat blodflöde i delar av hjärnan.

Tiamin

Ett B-vitamin som ges vid otillräckligt B-vitaminupptag eller tillförsel.

Tiazid

Tiazider är en grupp urindrivande läkemedel, så kallade diuretika. Urindrivande medel används vid till exempel högt blodtryck och hjärtsvikt.

Tics

Ofrivilliga, återkommande muskelryckningar eller ljud, t.ex. harklingar, blinkningar, väsningar eller ord och fraser. Tics förekommer bl.a. vid Tourettes syndrom.

Tillväxthormon

synonymt med GH

Tilläggsterapi

När ytterligare ett eller flera läkemedel läggs till behandlingen av ett annat läkemedel som patienten redan står på, eller tillägg till annan åtgärd, till exempel kostrådgivning eller diet. Tilläggsterapin behöver inte enbart vara läkemedel utan kan också bestå av till exempel kostrådgivning eller sjukgymnastik.

Timolol

Är en aktiv substans av typen betablockerare. Timolol används exempelvis för att sänka trycket i ögat vid glaukom.

Tinea

synonymt med dermatofytos

Tinea capitis

Svampinfektion i hårbotten, som orsakas av hudsvampar. Symtomen vid tinea capitis är fjällande kala fläckar på huvudet, området kan vara inflammerat och varigt. Förekommer i stort sett endast hos barn och vid kroppskontakt kan svampinfektionen smitta andra barn. Vuxna med nedsatt immunförsvar kan drabbas av tinea capitis.

Tinea corporis

Ringorm eller revorm. Svampinfektion i huden som kännetecknas av en fjällande röd ring som växer ju längre infektionen fortgår.
Läs mer om ringorm på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tinea cruris

Lårveckssvamp. Svampinfektion i ljumsktrakten.

Tinea manus

Svampinfektion i handflatan.

Tinea pedis

synonymt med fotsvamp

Tinnitus

Öronsusning och öronringning som främst förekommer i samband med hörselskada. Symtomen kan vara mycket besvärande.
Läs mer om tinnitus på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tiol

En tiol är en organisk förening som innehåller minst en s.k. tiolgrupp. Tiolgruppen består av en svavelatom och en väteatom och betecknas -SH. Ett annat ord för tioler är merkaptaner.

Tiolhaltig

synonymt med tiol

T-lymfocyt

Typ av vit blodkropp som framför allt har till uppgift att påverka bildningen av antikroppar. De spelar också en viktig roll vid avstötning av transplanterade organ och medverkar i kroppens försvar mot virus och parasiter.

Tmax

Tmax är den tid det tar från att man tagit ett läkemedel, till dess att den högsta koncentrationen av läkemedel i blodet uppnåtts.

T mentagrophytes

synonymt med Trichophyton

T. mentagrophytes

synonymt med Trichophyton

TNF

TNF, eller tumörnekrosfaktor, är en grupp proteiner som är en del i kroppens försvar mot virus och tumörer. Deras uppgift är att attackera de celler som antingen är angripna av virus eller som är tumörceller. TNF påverkar även omsättningen av protein och fett i kroppen. Vid ledgångsreumatism kan TNF vara överaktiva, varför man har utvecklat läkemedel som hämmar dessa protein. Dessa läkemedel kallas TNF-hämmare.

Tokolys

När man m.h.a. läkemedel avbryter för tidigt startade värkar, för att förhindra för tidig födsel.

Toleransutveckling

Toleransutveckling innebär att en högre dos av ett läkemedel krävs för att ge samma effekt som tidigare. Risken att utveckla tolerans mot ett läkemedel varierar beroende på läkemedelstyp - för vissa krävs bara någon enstaka dos för toleransutveckling medan andra kräver upprepad dosering under en längre tid.

Tolvfingertarm

synonymt med duodenum

Tonicitet

synonymt med tonus

Tonsill

Halsmandel. Två körtlar som är belägna strax innan svalget.

Tonsillektomi

Operation där man tar bort gomtonsillerna (halsmandlarna). Förorsakas oftast av att patienten har återkommande tonsilliter (halsflusser).

Tonsillhypertrofi

Tonsiller, också kallade halsmandlar, är två körtlar som är belägna strax innan svalget. Tonsillhypertrofi är ett tillstånd då dessa är förstorade.

Tonsillit

Inflammation i halsmandlarna som beror på infektion av virus eller bakterier. Typiska symtom är sväljsmärtor och feber. Tonsillit som beror på virus behandlas inte, däremot ges antibiotika om det är bakterier som orsakat sjukdomen.
Läs mer tonsillit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tonus

Tryck eller spänning i t.ex. muskler och blodkärl.

Topikal

Ett läkemedel som appliceras topikalt ges på kroppsytor som hud, slemhinnor och ögon.

Topikala

synonymt med topikal

Topisk

Som avser ett läge eller en plats. En topisk diagnos svarar på var en sjukdom är belägen i kroppen.

Topoisomeras

Enzym som behövs för att cellens DNA-kopiering ska fungera normalt.

Torakal

Något som har med bröst-, bröstkorg och eller brösthålan att göra.

Torax

Bröstkorgen.

Torsade de pointes

Torsade de pointes är en ovanlig form av arytmi då hjärtat slår mycket fort. Detta är mycket allvarligt och kan behandlas med hjälp av en pacemaker som då hjälper hjärtat att komma i takt igen om det slår oregelbundet.

Torsades de pointes

Torticollis

"Vriden hals", kramptillstånd i nackens muskler som gör att halsen får en onormal ställning.

Tourettes syndrom

En genetisk störning som debuterar i barndomen och är vanligare hos pojkar än hos flickor. De första symtomen är tics i ansiktet t.ex. överdrivna blinkningar och grimaser. Tics kan sedan uppkomma i andra delar av kroppen. Det är också vanligt med ljudtics t.ex. harklingar och upprepande av "fula ord".
Läs mer om tourettes syndrom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Toxicitet

Toxicitet betyder giftighet.

Toxikodermi

Hudutslag, hudförändringar t.ex. små blåsor, fjällning eller rodnad.

Toxin

Gift, giftig substans. Toxiner är ofta proteiner, som bildas av bakterier, växter och djur. Toxiner från bakterier delas in i endotoxiner och exotoxiner. Endotoxiner frigörs från bakterier när de dör och sönderfaller medan exotoxiner utsöndras av bakterier som ett steg i deras ämnesomsättning.

Toxisk epidermal nekrolys

Mycket allvarlig och livshotande läkemedelsreaktion då delar av huden lossnar i stora flagor. Kallas även Lyells syndrom.

Trabekelverket

Vävnad i kammarvinkeln mellan ögats hornhinna och regnbågshinna. Här sker utpassage av kammarvatten från ögat, man kan säga att det är ögats "avlopp". Eftersom det hela tiden nybildas kammarvatten måste balansen av in- och utflöde vara balanserad. Vid för högt tryck i ögat kan man få sjukdomen grön starr.

Trabekulär

Som har med trabekler att göra. Trabekler är delar i kroppen som liknar strängar eller balkar. Exempel på sådana delar är bindvävssträngarna i mjälte och lymfkörtlar.

Trakeostomi

Trakeostomi är öppningen i halsen som åstadkommes vid trakeotomi (strupsnitt). Ingreppet görs för att skapa fri luftväg om det finns skador i luftvägarna som gör att patienten inte får tillräckligt med luft.

Trakom

Infektion i ögats bindhinna och hornhinna. Sjukdomen är mycket smittsam och orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. I ett senare stadium av sjukdomen kan sår och ärr bildas på hornhinnan, vilket kan medföra att man blir blind.

Tranexamsyra

Aktiv substans som används i läkemedel för att hämma blödningar. Används bland annat för att minska rikliga menstruationsblödningar.

Transaminas

Transaminaser är en grupp s.k. enzymer. Det innebär att de påskyndar vissa kemiska reaktioner i kroppen. Transaminaserna är involverade i omsättningen av aminosyror, som bygger upp proteiner. Stora mängder av transaminaserna ASAT och ALAT i blodet kan bl.a. påvisa stora tumörer, hjärtinfarkt och eller leverskador. Transaminaser kallas även aminotransferaser.

Transdermal

Transdermal betyder genom huden. Ett läkemedel som ges transdermalt kan t.ex. ges som en salva eller ett plåster. Själva läkemedlet tas då upp i kroppen genom huden.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Transepidermal

Genom överhuden, epidermis. När något transporteras genom överhuden, exempelvis vid uttorkning då vatten försvinner från hudens inre lager genom överhuden.

Transferas

Enzym som katalyserar förflyttning av så kallade funktionella grupper, till exempel en fosfatgrupp, mellan två föreningar. Vanligtvis benämns transferaset efter den grupp den kan förflytta, till exempel glutationtransferas kan överföra glutation från en förening till en annan.

Transfer-RNA

Molekyler som medverkar i cellens tillverkning av proteiner. Transfer-RNA har till uppgift att läsa av den kod som kommer från messenger-RNA (som i sin tur läst av koden i DNA) och hämta aminosyrorna (proteinets byggstenar) för att sätta dem i rätt ordning så att det önskade proteinet blir tillverkat.

Transfusion

synonymt med Blodtransfusion

Transitorisk

Övergående, tillfällig, kortvarig.

Transkription

Bildandet av RNA (ribonukleinsyra) i cellen efter tolkning av informationen som finns i arvsmassans DNA (deoxiribonukleinsyra). RNA används sedan som mall för tillverkning av proteiner.

Translation

När det i cellen bildas proteiner av RNA-mallar. RNA (ribonukleinsyra) bildas efter tolkning av informationen i arvsmassans DNA (deoxiribonukleinsyra).

Translokation

När delar av två kromosomer, som innehåller vår arvsmassa, byter plats. Detta medför ibland inga problem alls, men kan även orsaka svåra genetiska defekter.

Transmembran

synonymt med transmembranös

Transmembranös

Något som löper genom ett membran. Membran finns exempelvis runt alla kroppens celler, och fungerar som en barriär mot andra celler, främmande ämnen etc.

Transmittorsubstans

Substanser som överför signaler mellan celler. Termen transmittorsubstans avser framför allt signaler som överförs från en nervcell till en annan, men avser även signaler som överförs mellan nervcell och andra celler.

Transmural

Något som drabbar en del av hjärtmuskulaturen.

Transparent

Transparent betyder genomskinlig.

Transpeptidas

Transpiration

Svettning.

Transplantat

Ett transplantat är det som överförs vid en transplantation. Det kan vara ett organ, del av organ, kroppsvävnad eller celler.

Transportprotein

Proteiner som kan transportera ämnen; ta upp ämnet på en plats, förflytta sig och frigöra ämnet. Exempelvis hemoglobin som transporterar syre i blodet.

Transposon

En transposon är en liten bit DNA som har förmågan att hoppa och sätta sig på nya platser på DNA.

Transsfenoidal hypofysektomi

Operationsteknik där kirurgen går in via näsan för att avlägsna hypofysen. Ett ingrepp som kan göras om hypofysen producerar för mycket hormon.

Transuretral resektion

En operationsmetod som används för att ta bort delar av prostata, genom att ett instrument förs in i urinröret. Kan utföras både vid godartad och elakartad prostataförstoring.
Läs mer om prostatacancer på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om godartad prostataförstoring på 1177 Vårdguidens webbplats.

Trekammarpåse

Påse med tre avgränsade fack som innehåller olika lösningar, vanligtvis näringslösningar som ska sprutas in i blodet. Vid användning öppnas påsen så att de tre olika lösningarna blandas.

Tremor

Darrningar, skakningar.

Treponema pallidum

Bakterie som orsakar sjukdomen syfilis (ett annat namn är lues). Smittan sprids sexuellt eller från en gravid kvinna till hennes foster. Först uppträder sår på könsorganen och därefter följer en tid med något eller några av väldigt många olika symtom. Om sjukdomen förblir obehandlad under lång tid finns risk för skador på hjärta och hjärna. Det finns effektiv behandling i form av antibiotika.
Läs mer om syfilis på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Trichiasis

Inåtväxande ögonfransar som ger upphov till ögonirritation.

Trichomonas vaginalis

Parasit som orsakar slidkatarr. Den kan också förekomma i urinrör hos både män och kvinnor. Är numera sällsynt i Sverige.
Läs mer om Trichomonas i Läkarboken på Fass.se

Trichophyton

Tricykliska antidepressiva

En äldre grupp av antidepressiva läkemedel som har namngivits efter sin molekylstruktur.

Trifosfat

synonymt med fosfat

Trigeminusnerven

Den femte hjärnnerven som är en tredelad nerv. De tre grenarna går till ögonregionen samt till över - och underkäken.

Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi innebär smärta i det område där den s.k. trillingnerven har sin utbredning. Trillingnerven delas upp i tre nervtrådar som sprider ut sig i ansiktet och denna står således för känselintrycket från detta område. Smärtan uppstår som en följd av retning (exempelvis beröring) och kan variera i typ av smärta samt intensitet.

Triglycerid

Fett som vi får i oss i mat transporteras i kroppen som triglycerider. De består av glycerol med tre fettsyror bundna till sig. Mängden triglycerider är ett mått på hur stor risken är att drabbas av åderförkalkning. Därför finns det ett gränsvärde på 2 millimol per liter som inte bör överstigas.

Trigonum

Betyder triangel. Ofta avses en del av urinblåsans inre slemhinna, som är triangelformad.

Trijodtyronin

synonymt med T3

Trikofyton

synonymt med Trichophyton

Trimester

En trimester är en tremånadersperiod. Graviditeten delas in i tre trimestrar; första (embryonalperioden), andra och tredje (kallas tillsammans fetalperioden). Det är från och med den andra som embryot utvecklas till foster.

TRNA

synonymt med transfer-RNA

Trochant

synonymt med lårbenstrochant

Trombocytaggregation

När blodplättar, även kallade trombocyter, fastnar i varandra för att täta en skadad kärlvägg eller få blodet att stelna.

Trombocytaktiverande faktor

synonymt med PAF

Trombocytemi

Trombocytemi innebär en ökad mängd trombocyter (blodplättar) i blodet. Vanliga symtom är ökad proppbildning samt blödning. Orsaken kan vara primär trombocytemi, vars orsak inte är känd, eller sekundär trombocytemi, då en annan sjukdom ger upphov till det ökade antalet trombocyter. Ett exempel på en sådan sjukdom är bukspottskörtelcancer.

Trombocyter

Blodplättar. Utgör en av blodets så kallade blodkroppar. Blodplättar är skivformiga fragment av stora celler som kallas megakaryocyter. Blodplättar är mycket viktiga om en blödning uppstår. De innehåller nämligen ämnen som behövs när blodet stelnar. De kan också fastna i varandra för att täta hål i blodkärlens väggar efter en skada.

Trombocytnadir

Lägsta värde för trombocyter efter en behandling med t ex cytostatika.

Trombocytopeni

Minskat antal trombocyter i blodet.

Trombocytos

En ökning av antalet trombocyter (blodplättar) i blodet. Detta sker normalt vid blödning, då trombocyterna styr blodets koagulering, men det kan också uppkomma som en följd av inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit. Trombocytos ger inga direkta symtom.

Tromboembolism

Tromboembolism är när det först bildas en propp någonstans i kroppen. Sedan lossnar hela, eller delar av, proppen, och följer med blodet till ett trängre kärl där det fastnar och täpper till.

Tromboflebit

Medicinsk term för inflammation och samtidig blodpropp i en ytlig ven. En term som används huvudsakligen när ytliga blodådror drabbas, exempelvis vid åderbråck.

Trombolytika

Läkemedel som löser upp blodproppar.

Trombos

Tromboxan

Grupp av kroppsegna ämnen som liknar hormoner. De har kraftig effekt på att få blodplättarna att klumpa ihop sig. De får även den glatta (icke viljestyrda) muskulaturen i blodkärl och luftrör att dra ihop sig. Tromboxan A2, TXA2, har störst effekt. TXA2 bryts ner till TXB2 som inte har lika stor effekt.

T rubrum

synonymt med Trichophyton

T. rubrun

synonymt med Trichophyton

Tryckgradient

En skillnad i tryck mellan två olika ställen som orsakar ett flöde från högt tryck till lågt tryck.

Trångvinkelglaukom

synonymt med glaukom

TSH

TSH står för tyreoideastimulerande hormon. TSH produceras i en liten körtel, hypofysen. Vid frisättning från hypofysen transporteras TSH via blodet till tyreoidea (sköldkörtlen) och ger signal att sköldkörtlen ska producera sina hormon. Hormon som produceras i sköldkörteln är tyroxin och trijodtyronin vilka har effekt på vår ämnesomsättning.

Tuberkel

En knölformig bildning (vävnadskorn) i kroppen som förekommer vid tuberkulos.

Tuberkler

synonymt med Tuberkel

Tuberkulocid

Avser något som har avdödande effekt på bakterien Mycobacterium tuberculosis, som orsakar infektionssjukdomen tuberkulos.
Läs mer om tuberkulos på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tuberkulos

Infektionssjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis. Sjukdomen är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och ger upphov till bl.a. långvarig feber, hosta och avmagring. Tuberkulos är mycket smittsamt och överförs genom inandning av bakterier. I Sverige förekommer infektionen främst hos dem med nedsatt immunförsvar, exempelvis hos AIDS-sjuka.
Läs mer om tuberkulos på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tuberkulostatika

synonymt med tuberkulostatikum

Tuberkulostatikum

Medel som används vid behandling av infektionssjukdomen tuberkulos.
Läs mer om tuberkulos på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tubulin

Tubulin är ett protein som bygger upp mikrotubuli. Mikrotubuli utgör skelettet i celler hos människa. Det fungerar även som transportsystem.

Tubulär reabsorption

Tubulär återabsorption

Tubulär återabsorption/återresorption är en mekanism då vätska och näringsämnen som först filtrerats ut från blodet till urinen absorberas tillbaks till blodet. Detta sker i njurarna och syftar till att bara låta restprodukter, och andra ämnen kroppen inte behöver, lämna kroppen.
Läs mer om njurarnas funktion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tuggkapslar

Läkemedelsform bestående av en kapsel som skall tuggas.

Tuggtablett

Läkemedelsform bestående av en tablett som skall tuggas. Vissa skall tuggas och sedan spottas ut för lokal effekt i munhålan, andra skall tuggas och sväljas för effekt exempelvis i magsäcken.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tuggummi

Beredningsform där ett läkemedel kan tillföras kroppen genom att den aktiva substansen tas upp via munnens slemhinnor. Läkemedlet frigörs från tuggummit då det stoppas i munnen och tuggas. Vanligt är att nikotinpreparat eller medel mot karies ges på detta sätt.

Tumör

En knöl eller svulst. Kan vara både god- och elakartad. En elakartad tumör kallas cancer. Tumörer kan uppkomma av olika orsaker, bl.a. ärftliga faktorer, virus och bakterier.

Tumörnekrosfaktor

synonymt med TNF

Turbohaler

synonymt med turbuhaler

Turbuhaler

En typ av inhalator där läkemedlet är pulveriserat i en behållare. Vid inandning genom turbuhalern slås läkemedelspartiklarna sönder och luftflödet förstärks så att de har rätt storlek och hastighet för att kunna transporteras ner i luftvägarna.

Turners syndrom

Genetisk defekt när en kvinna föds med endast en könskromosom. Följden blir att hennes äggstockar ej producerar kvinnligt könshormon, vilket i sin tur gör att hon inte utvecklar bröst, ej får menstruation etc.

TURP

T. verrucosum

synonymt med Trichophyton

T. violaceum

synonymt med Trichophyton

T violaceum

synonymt med Trichophyton

T-våg

T-vågen i ett EKG beskriver kammarrepolarisering, det vill säga hur kammaren återhämtar sig efter att den elektriska impulsen gått igenom kammaren.

TWAR

Förkortning för TaiWan Acute Respiratory (infection), vilket på svenska betyder taiwanesisk akut respiratorisk infektion. TWAR är ett gammalt namn på lunginflammation orsakad av bakterien Chlamydia pneumoniae. TWAR är i allmänhet en ganska mild form av lunginflammation som ofta inte behöver behandlas, även om det också finns en allvarligare variant.
Läs mer om TWAR på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tyfoidfeber

En allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi, som sprids via födoämnen eller vatten. Den ger först hög feber och efter cirka en vecka kraftiga diarréer. Det finns effektiv behandling i form av antibiotika, men utan sådan behandling är risken ganska stor att patienten avlider. Det är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige.

Tymidin

Tymidin är en nukleosid som består av kvävebasen tymin och en pentos (sockerart). Tillsammans med fosforsyra bildar tymidin tyminnukleotider, vilka är byggstenar i arvsmassan (DNA och RNA).

Tymidinkinas

Enzym som i cellen hjälper till att bilda DNA och krävs därför för normal celldelning och tillväxt.

Tymocyt

Tymocyter är celler som i brässen (thymus) mognar till T-lymfocyter, som utgör en del av immunförsvaret. Tymocyterna bildas i benmärgen och utgör en pool av celler som vid behov relativt snabbt kan utvecklas till T-lymfocyter. Detta är bl.a. viktigt vid infektioner.

Tympanometri

Ett funktionstest av mellanörat där man mäter trumhinnans rörlighet och motstånd. Resultatet presenteras vanligen i form av ett s.k. tympanogram.

Tymus

synonymt med thymus

Typ 1 reaktion

Allergiska reaktioner indelas i fyra typer. Typ 1-reaktionen är en snabb överkänslighetsreaktion där antikroppar av typen IgE reagerar på allergenet vilket leder till en frisättning av bl.a. histamin. Exempel på typ 1-reaktioner är astma, hösnuva, anafylaktisk chock och nässelfeber.
Läs mer om allergi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Typ-2 diabetes

synonymt med diabetes mellitus

Typ II-diabetes

synonymt med diabetes mellitus

Tyreoidea

synonymt med sköldkörtel

Tyreoidektomi

Tyreoidektomi är en typ av operation genom vilken man avlägsnar sköldkörteln.

Tyreoidit

Inflammation i sköldkörteln. Bl.a. bakterier och virus kan orsaka tyreoidit. Inflammationen kan påverka produktionen av sköldkörtelhormoner, som reglerar ämnesomsättningen.

Tyreostatikum

Tyreostatika är läkemedel som hämmar sköldkörtelns produktion av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen. Dessa läkemedel ges när sköldkörteln producerar för mycket hormon, vilket gör att ämnesomsättningen är ökad. Ökad ämnesomsättning ger bl.a. upphov till ökad puls, hjärtklappning, svettningar, samt viktnedgång.

Tyreostatisk

synonymt med antityreoid

Tyreotoxikos

Även kallat giftstruma. Ett sjukligt tillstånd när sköldkörteln tillverkar för mycket s.k. tyreoideahormon. Detta resulterar i en alltför hög ämnesomsättning. De vanligaste symtomen är svettningar, avmagring, hjärtklappning samt sömnsvårigheter.

Tyrosinemi typ I

Sällsynt, ärftlig ämnesomsättningssjukdom som orsakas av en rubbning i nedbrytningen av aminosyran tyrosin. Leder till att giftiga ämnen ansamlas i kroppen och skadar framför allt lever och njurar.

Tyrosinkinas

Tyrosinkinas är ett s.k. enzym, vilket innebär att det påskyndar vissa kemiska reaktioner. Detta enzym är bl.a. involverat i delningen av vissa cancerceller. Därför har man utvecklat speciella läkemedel, s.k. tyrosinkinashämmare, som genom att påverka detta enzym stoppar cancercellernas delning.

Tyroxin

Tyroxin är detsamma som T4, eller tetrajodtyronin. Tyroxin tillverkas av sköldkörteln, och är ett förstadium till hormonet trijodtyronin, T3. T4 omvandlas till T3 ute i vävnaderna, där det också har effekt. T3 är det viktigaste hormonet i regleringen av ämnesomsättningen.

Tårkörtel

Tårkörteln är belägen i ögats övre yttre hörn eller vinkel och är en av de körtlarna i ögat som utsöndrar tårar.

Tårvägar

Kanaler för att avleda vätska från ögat. Tårvägarna inkluderar tårpunkterna (puncta lacrimalia) som är öppningar för tårrören (canaliculi lacrimales) som är de fina förbindelserna mellan tårpunkter och tårsäcken (saccum lacrimalis), den säckformiga utvidgningen av tårvägarna och till sist nästårgången (ductus nasolacrimalis).