Ordlista

Din sökning: O

Obes

synonymt med obesitas

Obesitas

Fetma, kraftig övervikt.

Obsessiv-kompulsiv sjukdom

Obsessiv-kompulsiv sjukdom är detsamma som tvångssyndrom. Sjukdomen är en psykisk störning som kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar.

Obstetrik

Vetenskapen om förlossningar.

Obstetrisk

synonymt med obstetrik

Obstipation

Förstoppning.

Obstruktion

Hinder, tilltäppning eller tillsnörning.

Obstruktiv luftvägssjukdom

Obstruktiv lungsjukdom

Obstruktiv lungsjukdom är ett samlingsnamn för alla sjukdomar där utandningen är försämrad på grund av att något hindrar luftens passage i bronkerna, till exempel på grund av svullnad eller nedsatt elasticitet i lungorna. Exempel på obstruktiva sjukdomar är kronisk bronkit, astma, emfysem och KOL.

Ocklusion

Ocklusionsförband

Täckande förband som man lägger över ett sår för att hindra att såret kommer kontakt med omgivande luft. Ett ocklusionsförband ger en ökad vätskehalt i hudcellerna, eftersom ingen vätska kan dunsta från såret, vilket luckrar upp huden. Ett ocklusionsförband bör bytas ofta och inte ligga på för länge på grund av infektionsrisk och oönskad vävnadsupplösning.

Ockult

Dold eller ej synlig.

Ockulär

synonymt med okulär

Odontologi

Läran om tänderna och munhålan och de sjukdomar som kan drabba dem.

Oftalmologi

Läran om ögats fysiologi och patologi, det vill säga ögats funktion och sjukdomar.

Oftalmopati

Oftalmopati är ett samlingsnamn för ögonsjukdomar.

Oftalmoskopering

Ögonundersökning med hjälp av ett oftalmoskop vilket är ett instrument som används för att se in i ögat och då framför allt för att kunna studera ögonbotten.

Okulär

Som avser eller hör ihop med ögat på något sätt, t.ex. är okulär hypertension högt tryck i ögat vid glaukom.

Oligofren

synonymt med Oligofreni

Oligofreni

Äldre namn för intelligensstörningar och förståndshandikapp.

Oligomenorré

När tidsintervallet mellan menstruationerna är längre än 35 dagar.

Oligosackarid

Liten kolhydratmolekyl som består av c:a 4-10 s.k. monosackarider.

Oligozoospermi

När sädesvätskan innehåller färre än 30 miljoner spermier. Normalt finns det mellan 50 och 100 miljoner spermier i sädesvätskan.

Oliguri

Onormalt liten urinmängd (mindre än 500 ml/dygn), särskilt i förhållande till intagen mängd vätska. Motsatsen till polyuri.

Omega-3

En fleromättad fettsyra där det finns en dubbelbindning mellan tredje och fjärde kolet räknat från det s.k. omega-kolet. Omega-3 fettsyror är mycket viktiga och det har visat sig att de kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Omega-3 fettsyror fins bl.a. i fet fisk, rapsolja och valnötter.

Omega-6

En fleromättad fettsyra där den sista dubbelbindningen sitter sex positioner från sista kolet i molekylkedjan. En viktig omega-6-fettsyra är linolsyra som är essentiell dvs. nödvändig att få via kosten eftersom kroppen ej kan tillverka den själv.

Onkogen

Cancerframkallande. Kan också betyda cancergen, som är ett arvsanlag som gör så att en normal cell kan omvandlas till en cancercell. Onkogener är från början normala gener som har genomgått en liten förändring. Onkogener är ofta involverade i celldelning, eller liknande processer.

Onkologi

Onkologi är läran om tumörsjukdomar.

Onkologisk

synonymt med onkologi

Onkotiskt tryck

Den del av det osmotiska trycket som orsakas av makromolekyler, främst proteiner. Onkotiskt tryck är detsamma som kolloidosmotiskt tryck.

Onykolys

Innebär att en nagel helt eller delvis lossnar från nagelbädden.

Onykomykos

Svampinfektion i naglarna.

Oocyt

Äggcell, d.v.s. den könscell som produceras i kvinnans könsorgan.

Ooforektomi

Ett kirurgiskt ingrepp som innebär att man tar bort en eller båda äggstockarna. Denna operation utförs främst när äggstockarna drabbats av cancer.
Läs mer om äggstockscancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Opak

Ogenomskinlig. Term för att beskriva till exempel emalj eller glas.

Opioid

Opioider är ett samlingsnamn för en stor grupp substanser och är antingen hämtade från naturen (t.ex. morfin), framställda kemiskt (t.ex. exempel petidin) eller är naturligt förekommande i kroppen (t.ex. endorfin). De verkar smärtstillande genom att påverka det centrala nervsystemet. Läkemedel ur denna grupp kan ge användaren euforiska känslor, de kan därför vara beroendeframkallande.
Läs mer om opioider på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Opioidagonist

Ämne som binder och stimulerar opioidreceptorer i nervsystemet.

Opportunistisk infektion

Infektioner orsakade av mikroorganismer som friska människor normalt är motståndskraftiga emot. De som ändå drabbas har av olika anledningar nedsatt immunförsvar, exempelvis mycket gamla människor, AIDS-sjuka, missbrukare av olika slag eller personer som behandlas med cellgifter.

Optikusneurit

Inflammation i synnerven. Nervens förmåga att förmedla ljusimpulser försämras och synen kan bli nedsatt.

Optisk

Något som avser eller tillhör ögat eller synen i någon bemärkelse.

Oral

Som har att göra med munnen. Till exempel innebär oral administrering av ett läkemedel att det tas via munnen.

Ordination

Föreskrift från en läkare eller annan förskrivare om behandling med läkemedel vid en sjukdom.

Ordinera

synonymt med ordination

Ordinering

synonymt med ordination

Organförvaring

Förvaring av organ innan transplantation.

Organiska nitrater

Organiska nitrater används vid många sjukdomstillstånd, bl.a. kärlkramp. Organiska nitrater verkar på blodkärlen och får den glatta muskulaturen runt dessa att slappna av. Slappnar den glatta muskulaturen av vidgar sig blodkärlen och mer blod kan strömma igenom. Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom de kärl som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen tillräckligt med syre. Syrebrist ger smärtor. Organiska nitrater vidgar kärlen, blod kan strömma igenom och syrebristen upphör. Organiska nitrater verkar också på större artärer och vener som för blod från hjärtat och tillbaka. Vidgar sig dessa kärl minskar belastningen på hjärtat och därmed dess behov av syre och syrebristen minskar.

Organism

Levande varelse som kan vara antingen encellig eller flercellig. De kan vara mikroorganismer, djur eller människor men gemensamt för alla organismer är att deras uppbyggnad möjliggör ett självständigt liv.

Orkektomi

synonymt med orkidektomi

Orkidektomi

När man med ett kirurgiskt ingrepp tar bort en eller båda testiklarna. Om man tar bort båda testiklarna kallas det även kastration.

Ornitos

En typ av lunginflammation som oftast smittar via fåglar. Sjukdomen ger ofta hög feber, frossa och svår huvudvärk.

Orofaryngeal

Som har med mun och svalg att göra.

Ortoped

En person som är specialiserad på förändringar uppkomna i eller sjukdomar i människans skelett och rörelseapparat.

Ortopedisk

Som har att göra med ortopedi. Ortopedi är en medicinsk specialitet som handlar om att på kirurgisk väg behandla sjukdomstillstånd i skelettet och de muskler som har med kroppens rörelse att göra.

Ortostatisk

synonymt med ortostatism

Ortosömn

En äldre benämning för NREM-sömn (Non Rapid Eye Movement), som är en av de två huvudtyperna av sömn. Ortosömnen omfattar ca 80% av sömntiden.

Oscillopsi

En synstörning som gör att stillastående objekt upplevs röra på sig.

Osmos

Passiv diffusion (koncentrationsutjämning) genom ett halvgenomsläppligt membran, som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.

Osmotisk

Som har att göra med fenomenet osmos. Osmos innebär att en halvgenomsläpplig vägg, till exempel en cellvägg, som skiljer två olika vätskor åt släpper igenom fler molekyler åt det ena än åt det andra hållet. Detta är en viktig princip i kroppen för att fördela salter och vatten.

Osteoartrit

synonymt med artros

Osteogen

Något som kommer från skelettbenen.

Osteoid

Syftar till något som liknar skelettben eller benväv.

Osteoklast

Speciell celltyp som bryter ner skelett. Tillsammans med osteoblaster, ben-nybildande celler, så ser de till att skelettet hela tiden nybildas.

Osteomalaci

Osteonekros

Benvävsdöd p.g.a. bristande blodförsörjning.

Osteopati

Allmän term för skelettbensjukdom.

Osteopeni

Benvävnadsbrist. Medför en väsentligt höjd risk för benbrott.
Läs mer om benskörhet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Osteopetros

Även kallat marmorbensjuka och Albers-Schönbergs sjukdom. Sjukdomen innebär att skelettbenen blir sköra, till följd av att de blir mer kompakta. Eftersom skelettet står för en står del av blodbildningen, så blir blodbrist också en följd. Sjukdomen är ärftlig och mycket ovanlig.

Osteoporos

Benskörhet. En sjukdom som främst drabbar kvinnor efter klimakteriet. Sjukdomen leder till att skelettet blir porösare och därmed skörare. Till slut blir skelettet så skört att man lättare får benbrott.

Osteoskleros

Benförhårdning. Förtätning av porös benvävnad med förminskning av märgrum och benkanaler som följd.

Otit

synonymt med otitis media

Otitis externa

Otitis externa betyder yttre öroninflammation. Inflammationen sitter då i hörselgången och kan exempelvis vara ett eksem.

Otitis media

Inflammation i mellanörat som oftast drabbar barn. Det finns två former: akut otitis media och otitis media med vätska. Akut otitis media beror på en bakterieinfektion som bland annat ger feber och ont i öronen. Den kan behandlas med antibiotika eller självläka. Otitis media med vätska följer ofta på akut otitis media och innebär att vätska ansamlas i mellanörat.

Oto-rino-laryngologi

Läran om öron-näsa-halssjukdomar.

Ovarialcancer

Ovarialcancer är detsamma som äggstockscancer. Det är den tredje vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Sjukdomen kan behandlas med kirurgi, strålning och/eller cellgifter. På grund av att man oftast upptäcker sjukdomen relativt sent, så är den väldigt allvarlig.
Läs mer om äggstockscancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ovarialcysta

Ovarialcysta är en sjuklig blåsbildning som kan uppstå i kvinnans äggstockar. Äggstockarna är kvinnans könskörtlar och avsöndrar äggceller och hormoner.

Ovarie

synonymt med ovarium

Ovariektomi

synonymt med ooforektomi

Ovarii

synonymt med ovarium

Ovarium

Äggstock. Har två uppgifter; dels att producera mogna äggceller, dels att producera kvinnligt könshormon.
Läs mer om det kvinnliga könsorganets inre delar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ovulation

Ovulation är detsamma som ägglossning. Ägglossningen inträffar ca två veckor efter mensens första blödningsdag. Då lossnar ägget från äggblåsan, och vandrar ner mot livmodern. Det är då det kan befruktas.
Läs mer om menstruation på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om könsorgan och fortplantning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ovulatorisk

Något som rör ägglossningen. En ovulatorisk blödning är blödningen en kvinna får under menstruationen.

Oxazepam

Aktiv substans av typen bensodiazepin. Oxazepam har lugnande, muskelavslappnande samt ångestdämpande effekter.

Oxidera

synonymt med oxidation

Oximetazolin

Aktiv substans i läkemedel som används vid förkylningssnuva och inflammation i bihålorna på grund av substansens avsvällande effekt.

Oxykinolin

Antiseptiskt ämne med bakteriedödande effekt.

Oxytocin

Oxytocin är ett s.k. hormon som bl.a. påverkar bröstens mjölkutsöndring samt livmoderns sammandragningar. Oxytocin finns även som läkemedel som används för att starta en förlossning.