Ordlista

Din sökning: L

Labial

Något som har med läpparna att göra eller är läppformat.

Lactobacillus

Släkte av bakterier som producerar mjölksyra. De finns normalt hos människan och även i opastöriserad mjölk. En av arterna finns i munhålan och är en av orsakerna till karies (hål i tänderna).
Läs mer om karies på 1177 Vårdguidens webbplats.

Laddningsdos

För att ett läkemedel ska verka måste det ha en viss koncentration i blodet. För att snabbt nå upp till önskad koncentration ger man ibland en enstaka hög dos - laddningsdos. Efter laddningsdosen kan man bibehålla läkemedlets koncentration med underhållsdoser.

Lakrimation

Tårflöde.

Laktatacidos

Minskat pH i blodet som beror på förhöjd halt mjölksyra. Kan förekomma vid diabetes och chocktillstånd.

Laktatdehydrogenas

Enzym som finns i blodet. Ökad halt talar för vävnadsskada.

Laktation

Produktion av mjölk i bröstkörtlarna.

Laktobaciller

Mjölksyrabakterier. Förekommer normalt i munhåla, tarm och slida. Bildar mjölksyra av olika sockerarter. Vissa arter kan orsaka sjukdom.

Laktobacilli

synonymt med laktobaciller

Laktos

Laktos, eller mjölksocker, är en sockerart. Laktos används ofta i tabletter som fyllnadsmedel.

Laktosmonohydrat

synonymt med laktos

Laktulos

Läkemedelssubstans som har laxerande effekt. Läkemedel med denna substans används exempelvis vid förstoppning.

Lamellär

Formad som lameller, d.v.s. som små tunna skivor.

Langerhans´ celler

Immunologiska celler i epidermis (hudens yttersta celllager) som är aktiva vid kontaktallergiska reaktioner. Dessa celler sammanför antigenet som bildas vid allergiska reaktioner med T-lymfocyter (vita blodkroppar) och andra immunologiska celler.

Langerhans celler

Langerhanska

Laparoskopi

En metod att undersöka bukhålans organ med hjälp av en titthålskikare, endoskop.

Laparotomi

Laparotomi är ett kirurgiskt ingrepp där man öppnar buken.

Lapptest

Metod för att undersöka orsak till överkänslighet. Tyglappar dränks i misstänkt allergiframkallande ämnen och fästs på huden under någon eller några dagar. Om retning av huden uppstår är personen i fråga känslig för ämnet.

Laryngit

Inflammation i struphuvudet, larynx.

Laryngospasm

Kramp i struphuvudets muskler, vilket gör att luft inte kan passera.

Larynx

Struphuvudet.

Latens

När något är latent är det dolt eller vilande och kan för stunden inte observeras. Har man t.ex. en gång blivit infekterad av ett herpesvirus kommer det att ligga kvar latent i nervknutor för alltid och kan emellanåt orsaka sjukdomssymptom på nytt.

Latent

synonymt med latens

Laxans

synonymt med laxermedel

Laxantia

synonymt med laxermedel

Laxermedel

Medel som underlättar tarmtömningen, t.ex. vid förstoppning.

LBBB

synonymt med Vänstergrenblock

LDL

LDL betyder low density lipoprotein, och är ett protein i blodet. Dess uppgift är att transportera kolesterol och andra blodfetter. Hög halt av dessa proteiner är farligt då det kan orsaka kranskärlssjukdom.

LDL-C

synonymt med LDL

L-dopa

L-dopa är ett förstadium till signalsubstansen dopamin. Dopamin behövs bl.a. för att man ska kunna kontrollera musklerna. Vid t.ex. Parkinsons sjukdom minskar dopamin-halterna. Då kan L-dopa ges för att minska symtomen.
Läs mer om Parkinsons sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ledgångsreumatism

synonymt med reumatoid artrit

Ledningsanestesi

Lokalbedövning som uppnås genom injektion av bedövningsmedel till områdets känselnerv. Smärtimpulsen avbryts i nervstammen istället för i nervändslutet.
Läs mer om lokalbedövning på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Legionella

Bakterie som kan orsaka två sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. För att bli smittad måste man ha ett nedsatt immunförsvar och man måste andas in bakterierna. Legionärssjuka är en ovanlig men allvarlig form av lunginflammation med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Det finns behandling med antibiotika men inte alla överlever sjukdomen trots behandling. Pontiacfeber är en relativt ofarlig sjukdom som liknar influensa.

Legionella gormanii

synonymt med Legionella

Legionella pneumophilia

synonymt med Legionella

Leiomyosarkom

Elakartad tumör som utgår från glatt muskulatur.

Leishmanios

Parasitsjukdom som orsakas av Leichmania, encelliga djur som främst finns i tropiska klimat. Det finns flera olika arter av Leichmania och de ger var och en upphov till olika infektioner. Behandlingen varierar med vilken art som infekterat.

Lennox Gastaut

Lennox-Gastaut

Lennox Gastaut-syndrom

En sällsynt och ofta svårbehandlad form av epilepsi som främst drabbar barn mellan 2-6 år gamla.

Leptospira interrogans

Bakterie som orsakar sjukdomen leptospiros (andra namn är Weils sjukdom, fältfeber eller helt enkelt leptospirainfektion). Smittan sprids i regel via vatten som förorenats med urin från råttor som bär på bakterien. Symtomen varierar från milda influensabesvär till blodförgitfning och gulsot. Man tror att dödligheten är cirka 5-10 %. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.
Läs mer om leptospirainfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Lesion

Skada eller sjuklig förändring i organ eller vävnader. Skadan kan vara orsakad av yttre våld eller av sjukdom.

Letal

Dödlig. I läkemedelssammanhang talar man ibland om letal dos, vilket innebär den dos av ett visst läkemedel som leder till döden.

Letargi

Ihållande medvetslöshet eller dvala. Kan även avse håglöshet i allmänhet.

Leukaferes

Metod för att ta bort vita blodkroppar från blodet. Det används främst vid blodcancer, då man kan få sjukligt höga nivåer av vita blodkroppar i blodet.

Leukemi

Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika varianter av blodcancer. Vid leukemi bildas det sjukligt mycket vita blodkroppar medan andra typer av blodceller istället minskar. Leukemier behandlas ofta med s.k. cytostatika, cellgifter.
Läs mer om leukemi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Leukocyt

Samlingsnamn för de vita blodkropparna, som är en del av kroppens immunförsvar. Till leukocyterna hör granulocyter, B- och T-lymfocyter samt monocyter.

Leukocytos

Ökat antal vita blodkroppar i blodet.

Leukopeni

Minskat antal vita blodkroppar i blodet.

Leukopoes

Bildning av vita blodkroppar. Sker i bl.a. lymfkörtlar och mjälte.

Leukotrien

Kroppseget ämne som vid inflammation frigörs från bl.a. mastceller. Leukotriener påverkar de vita blodkropparna att mobilisera sig vid platsen för inflammationen och därmed underlätta bekämpningen av bakterier.
Läs mer om inflammation och infektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Levercirrhos

synonymt med levercirros

Levercirros

Skrumplever. Ett tillstånd när levercellerna dör och ersätts med bindväv. Orsakas oftast av alkoholmissbruk, men kan även bero på leversjukdomar som t.ex. hepatit.
Läs mer om levercirros på 1177 Vårdguidens webbplats.

Leverclearance

Leverclearance är ett mått på leverns förmåga att utsöndra ett ämne. Anges som den mängd blodplasma som per tidsenhet renas från ett ämne. Även njurarna har förmågan att rena blodet från olika substanser, måttet kallas då njurclearance.

Leverinsufficiens

Kallas även leversvikt och betyder att leverfunktionen är nedsatt eller otillräcklig. Akut leversvikt är ett livshotande tillstånd och kan bl.a. uppkomma efter ett långvarigt alkoholmissbruk.

Leversteatos

synonymt med fettlever

Levodopa

synonymt med L-dopa

Levosimendan

Levosimendan är ett hjärtstimulerande medel och används vid hjärtsvikt. För att hjärtat ska kunna göra ett hjärtslag krävs kalcium. Kalcium kommer att binda till små strukturer i hjärtmuskulaturen som svarar med en sammandragning. Levosimendan binder också till dessa specifika strukturer och gör dessa känsligare för kalcium. Samma mängd kalcium kommer på så sätt att resultera i ett kraftigare hjärtslag. Levosimendan leder också till vidgning av kärlen vilket gör att hjärtat får mindre motstånd att arbeta emot. Hjärtat kan på så sätt arbeta effektivare.

Leydigceller

Leydigceller är en typ av celler som finns i mannens testiklar. Det är dessa celler som står för den större delen av testosteronproduktionen. De producerar även andra manliga könshormon.

LH

LH betyder luteiniserande hormon. Det är främst inblandat i regleringen av vissa s.k. könskörtlar. Hos kvinnan påverkar det vissa celler i äggstockarna, medan det i mannen påverkar utsöndringen av testosteron från testiklarna. LH utsöndras från den del av hjärnan som kallas hypofysen.

Libido

Libido är latin och kan översättas till lust, åtrå eller begär. Psykoanalytikern Sigmund Freud gav detta namn åt den energi som sammankopplas med könsdriften. Idag används det som synonym till sexuell lust.

Lichen

Hudförändring med utslag i form av små runda, tättsittande fasta knottror.

Lichenifiering

Förtjockning av huden. Kan uppkomma efter långvarigt kliande p.g.a. hudsjukdom.

Lichen ruber

Sjukdom som drabbar hud och slemhinnor. Yttrar sig genom kliande och ibland sårig, fjällande och blåtonad hud.
Läs mer om lichen ruber på 1177 Vårdguidens webbplats.

Lidokain

Aktiv substans i läkemedel. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp. Lidokain används även för behandling av allvarliga hjärtrytmrubbningar och vid långvariga epileptiska anfall.

Liggsår

Uppkommer vid långvarigt tryck mot huden. Blodcirkulationen i denna del blir kraftigt försämrad och vävnaden dör.
Läs mer om liggsår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Limbiska systemet

Ett sammansatt system i storhjärnan. Viktiga strukturer i det limbiska systemet är bl.a. hippocampus och amygdalakärnan. Det limbiska systemets funktioner är bl.a. att kontrollera yttre och inre känsloreaktioner, samt att det limbiska systemet har förbindelse med kroppens belöningssystem.
Läs mer om hur hjärnan fungerar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Linkosamid

Grupp av antibiotika som hindrar bakteriernas proteinsyntes. Linkosamiderna har effekt mot infektioner orsakade av aneroba och grampositiva aeroba bakterier. Medlet används framför allt vid anaeroba infektioner, exempelvis bukinfektioner samt vid vissa svåra hud- och mjukdelsinfektioner.

Linsextraktion

Operation i samband med sjukdomar i ögat, vanligtvis grå starr, där man byter ut den grumliga och sjuka linsen mot en klar och frisk lins tillverkad på konstgjord väg. Ett annat ord för linsextraktion är kataraktextraktion och kommer av ordet katarakt som betyder grumling av ögats lins.

Lipas

Enzym som behövs för att bryta ner fett till fria fettsyror så att de kan tas upp av kroppen och omvandlas till energi.

Lipid

Lipider är fetter och fettliknande ämnen, och definieras som ämnen som är olösliga i vatten, men lösliga i organiska lösningsmedel (t.ex. etanol, fotogen, kloroform etc).

Lipidlöslighet

Substanser som ej är lösliga i vatten utan hellre löser sig i organiska lösningsmedel, som till exempel alkoholer. Fetter och vaxer är exempel på lipider som ej är vattenlösliga.

Lipidperoxidering

Ett sätt på vilket s.k. fria radikaler kan bryta ner fett i bl.a. cellmembraner. De fria radikalerna tar upp elektroner från fettmolekylerna vilket leder till cellskador. Antioxidanter motverkar denna process.

Lipofil

Betyder ordagrant fettälskande. Ett ämne som är lipofilt löser sig lätt i fetter. Det kan däremot inte lösa sig i vatten. Motsatsen till lipofil är hydrofil.

Lipogenes

Bildning av fettämnen. Det organ som sköter detta i människan är levern.

Lipolys

Klyvning av fettmolekyler. Lipolys sker med hjälp av enzymer, så kallade lipaser.

Lipolytisk

Som har med lipolys att göra. Lipolys är processen då lagrat fett spjälkas i syfte att frigöra energi.

Lipooxygenas

Enzym som omvandlar arakidonsyra till leukotrien A4. Denna omvandling är en del av kroppens system för att förmedla en signal om att det finns en inflammation i kroppen.

Liposom

En liposom är en klotformad partikel som består av en vattenkärna, omslutet av ett dubbellager fett. Liposomer kan bl.a. användas för att läkemedel ska tas upp bättre i tarmen.

Listeria monocytogenes

Bakterie som är vanligt förekommande i naturen. Den smittar människor antingen via mat eller djur och kan göra personer med nedsatt immunförsvar sjuka. En speciell riskgrupp är gravida och deras foster. En infektion orsakar i regel antingen blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Den går att behandla med antibiotika, och för vuxna är prognosen god, medan foster och nyfödda riskerar att avlida. Det är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige.
Läs mer om listeriainfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats.

LMWH

synonymt med Heparin

Lobär

Som har att göra med någon lob, det vill säga en lapp- eller flikliknande kroppsdel. Till exempel innebär lobär pneumoni att en lob i lungorna är inflammerad.

Lokalanestesi

Lokalanestesi är det samma som lokalbedövning, det vill säga när man enbart bedövar en del av kroppen, där man har ont, istället för att behandla hela kroppen. Man kan också ge lokalanestetika i förebyggande syfte inför t.ex. ett nålstick eller en operation.

Lokalanestetika

synonymt med lokalanestetikum

Lokalanestetikum

Bedövningsmedel som verkar lokalt.

Lokalanestetisk

synonymt med lokalanestesi

Lokal-anestetisk

synonymt med lokalanestesi

Lokalbedövning

synonymt med lokalanestesi

Loratadin

Är en läkemedelssubstans av antihistamintyp. Läkemedel med denna substans används för att minska allergiska symtom. Exempelvis hösnuva, rinnande och kliande näsa med flera.

Losartan

Aktiv substans i läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.

Lues

synonymt med syfilis

Luftrörskatarr

synonymt med bronkit

Luftvägsobstruktion

synonymt med bronkobstruktion

Lumbago

Ryggskott.

Lumbal

Något som tillhör eller avser den del av ryggen som ligger mellan bröstkorgen och översta kanten på höftbenet.

Lungemboli

Blodpropp i lungan. Beror oftast på att en propp lossnat och följt med blodet till lungan. Kan ge andnöd och smärtor i bröstet.

Lungemfysem

Sjukdomstillstånd där lungblåsorna är förstörda. Lungorna förlorar då sin elasticitet och det blir svårare att andas. Detta leder i sin tur till att utbytet av syre och koldioxid försämras och syrebrist kan uppstå. Lungemfysem orsakas ofta av rökning, men det kan även vara ärfligt. Lungemfysem och kronisk bronkit tillsammans ger upphov till sjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Läs mer om KOL på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om lungemfysem på 1177 Vårdguidens webbplats.

Lungfibros

Lungfibros är en lungsjukdom där lungans vävnad omvandlas till bindväv (ofta som en följd av en inflammation). Fibrosutvecklingen gör att lungan inte längre kan expandera i samma utsträckning som tidigare vilket påverkar individens förmåga att andas.

Lunginflammation

synonymt med Pneumoni

Lungödem

Lungödem är ett allvarligt och livshotande tilstånd som orsakas av svikt i hjärtats vänstra kammare. Detta leder till ett ökat tryck som gör att vätska läcker ut i lungorna. Symtomen är bl.a. svår andnöd och hosta.
Läs mer om lungödem i Vårdguiden.

Lupus erythematosus disseminatus

Även kallad SLE, systemisk lupus erythematosus. En sjukdom där immunförsvaret angriper olika organ i kroppen. Vanliga symtom är ledvärk, hudutslag, feber, trötthet, solkänslighet och håravfall. Sjukdomen i sig går inte att bota, men symtomen kan lindras med läkemedel.
Läs mer om SLE på 1177 Vårdguidens webbplats.

Luteiniserande hormon

synonymt med LH

Luxation

Urledvridning, skada på en led som innebär att ledytorna förskjuts så att de inte längre berör varandra.

Lyells

synonymt med Lyells syndrom

Lyells syndrom

Tillstånd med svår påverkan på huden, som lossnar och faller av. Kan orsakas av t.ex. stafylokocker eller läkemedelsreaktioner.

Lymfa

synonymt med lymfatisk

Lymfadenopati

Lymfadenopati är ett tillstånd med förstorade lymfkörtlar. Körtlarna bli svullna, ömma och fasta. Lymfkörtlar är lokaliserade till flera ställen på kroppen, bl.a. armhålor, ljumskar och käkvinklar.

Lymfatisk

Som har att göra med lymfsystemet. Kroppen använder sig av lymfsystemet för att transportera tillbaka vatten, proteiner, näringsämnen och salter till blodet, från vävnaderna. Det är även involverat i immunförsvaret.

Lymfknuta

Lymfknutor är detsamma som lymfkörtlar. Det är ställen i lymfsystemet där vissa viktiga celler i immunförsvaret mognar och även där bakterier och andra främmande organismer tas om hand. I kroppen finns lymfknutorna placerade i bl.a. armhålorna, ljumskarna samt halsen.

Lymfknutepositiv

Är man lymfknutepositiv innebär det att en bröstcancer spridit sig till de lymfknutor som finns i armhålan. Eftersom det nästan alltid är lymfknutorna i armhålan som bröstancer först sprids till är det en kontroll för att se om cancern hunnit sprida sig eller ej. Detta gör man för att se vilken typ av behandling som är bäst att ta till.

Lymfknutor

synonymt med lymfknuta

Lymfkörtel

synonymt med lymfknuta

Lymfkörtlar

synonymt med lymfknuta

Lymfnod

synonymt med lymfknuta

Lymfoblast

Lymfoblaster är celler som är ett förstadium till lymfocyter. Lymfocyter är en typ av vit blodkropp, som utgör en del av immunförsvaret. Vid vissa typer av leukemi (blodcancer) så ökar produktionen av lymfoblaster kraftigt.

Lymfoblastleukemi

Blodsjukdom med en kraftig nybildning av lymfoblaster (förstadium till lymfocyter, en typ av vita blodkroppar).

Lymfocyt

En typ av vit blodkropp. Denna celltyp utgör en viktig del av immunförsvaret.

Lymfokin

Ett gemensamt namn för en grupp biologiskt aktiva föreningar som utgör en del av cytokinerna. Lymfokin är ett äldre namn för en cytokin som frisätts från en lymfocyt. De agerar som budbärare mellan cellerna i immunförsvaret

Lymfom

Avser oftast lymfkörtelcancer men kan även syfta på andra sjukdomar som medför förstorade lymfkörtlar. Det finns två olika varianter av lymfkörtelcancer, en allvarligare och en lindrigare. Den allvarligare formen kan behandlas med strålning och cytostatika (cellgifter), medan man ofta inte behandlar den lindriga alls.
Läs mer om lymfom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Lymfsystemet

Kroppen använder sig av lymfsystemet för att transportera tillbaka vatten, proteiner, näringsämnen och salter till blodet, från vävnaderna. Det är även involverat i immunförsvaret.

Lys

synonymt med lysera

Lysera

Att lösas upp och gå sönder. Till exempel kan bakterier och röda blodkroppar lysera.

Lysin

Lysin är en s.k. essentiell aminosyra. Essentiella aminosyror kan kroppen inte tillverka själv, utan måste tillföras genom föda. Aminosyror är de byggstenar kroppen använder till att göra proteiner.

Lysosom

En s.k. cellorganell som har till uppgift att med hjälp av enzymer bryta ner bl.a. stora molekyler inuti celler. De nedbrutna beståndsdelarna tas sedan upp som energi för cellen.

Lysosomal

synonymt med lysosom

Lättflyktighet

Ett ämnes förmåga att övergå till gasform.

Lårbenstrochant

Benutskott på övre delen av lårbenet som fungerar som muskelfästen.