Ordlista

Din sökning: D

Dalton

Dalton är en viktenhet som man ofta använder när man anger vikten på större molekyler, som t.ex. proteiner. Vikten av en dalton definieras som 1/12 av kol-isotopen <sup>12</sup>C. Detta är ungefär vad en neutron eller proton väger.

Datortomografi

Datortomografi, eller CT (computerized tomography), är en röntgenmetod som skiljer sig från vanlig röntgen. Största skillnaden är att man får tvärsnittsbilder av kroppen, som är mycket mer detaljerade än vanliga röntgenbilder. Datortomografi används ofta vid diagnostisering av sjukdomar i bl.a. skallen, bröstkorgen och buken.

Decidua

Den del av livmoderslemhinnan där ägget fastnar och implanteras. Den nybildas en gång per menstruationscykel, och stöts ut vid menstruationen om inget befruktat ägg fastnar.
Läs mer om befruktning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Defekation

Avföring, tarmtömning.

Defekt

Skada, brist eller fel.

Degenerativ

Nedbrytande.

Degranulation

Process där s.k. mastceller frigör histamin och andra inflammationsframkallande substanser. En process som förhindras av vissa läkemedelssubstanser.

Degranulering

Vissa celler innehåller små korn, granula, i cytoplasman. Vid degranulering sönderfaller eller avkornas dessa och deras innehåll kan då läcka ut till omgivningen.

Dehydrera

Om man talar om att en människa är dehydrerad är denna uttorkad och har för lite vätska i vävnader och blod på grund av rubbad vätskebalans i kroppen. Inom kemins värld betyder dehydrering borttagande av vätejoner från kemisk förening. Oftast avspjälkas vatten vid borttagandet.

Dehydrering

Vätskebrist. Rubbning av vätskebalansen i kroppen i form av för låg vattenhalt i vävnader och blod.

Dekompensation

Nedsättning eller nedbrytning av funktionen hos t.ex. ett organ. Exempelvis kan leverdekompensation drabba alkoholister, vilket innebär att leverns funktion försämras. Andra orsaker till att organ dekompenseras och får sämre funktion kan vara olika typer av stress, trötthet och/eller sjukdom.

Delirium

Delirium är ett akut, förvirrat tillstånd. Tillståndet är inte en sjukdom utan en samling symtom. Symtom som ingår inom benämningen är bland annat uppmärksamhets- och medvetenhetsförändringar, förvirring, talsvårigheter, rastlöshet och sömnstörningar. Allvarligare typer av tillståndet kan även kännetecknas av exempelvis hallucinationer och vanföreställningar. Delirium kan uppstå som en följd av sjukdom, läkemedelsbehandling eller stress. Behandlas den grundläggande orsaken till symtomen kommer symtomen att försvinna.

Delirium tremens

Syndrom som kan uppkomma ungefär två till fem dygn efter att en beroende person slutat dricka alkohol eller slutat använda beroendeframmkallande läkemedel. Detta är den svåraste formen av abstinens och kan leda till döden om den inte behandlas. Symtomen på delirium tremens är till en början ångest, oro, darrningar och höjt blodtryck. Sedan kan hallucinationer och förrvirring uppkomma.
Läs mer om alkoholberoende på 1177 Vårdguidens webbsida.

Densitometri

Metod för att mäta en vätskas densitet, täthet. Detta görs med hjälp av densitometer.

Dental

Som har att göra med tänderna.

Dentalemulsion

En beredningsform bestående av två vätskor som normalt inte blandar sig så lätt på grund av att de har olika löslighet, till exempel vatten och olja. När man framställer en emulsion slår man sönder den ena vätskan till små, små droppar som sedan kan flyta i den andra vätskan. Ordet dental framför syftar på att emulsionen är avsedd för tänderna och kan exempelvis innehålla fluor som skyddar tänderna mot hål, även kallat karies.

Dentalgel

Gel avsedd för tänderna. En gel är en geléliknande massa som består av ett fastare ämne tillsammans med ett lösningsmedel. Ett exempel på dentalgel är flourgel som förebygger hål i tänderna, så kallat karies. Det finns även geler som innehåller antibiotika och används vid behandling av inflammationer i tandköttet som kan leda till tandlossning.

Dentalinlägg

Inlägg avsett att placeras i tandköttsfickorna och används vid behandling och förebyggande av tandlossning. Inlägget innehåller ett bakteriedödande ämne som tar bort de bakterier som orsakar inflammation, som i sin tur kan leda till tandlossning.

Dentalpasta

Beredningsform som är tjockare än salva och innehåller puder. Dentalsalvan appliceras med hjälp av tandborste. En del pastor används vid behandling och förebyggande av karies medan andra innehåller slipmedel och gör tänderna vitare.

Dentalsuspension

En flytande beredningsform där fasta partiklar är lösta i vätska. En dentalsuspension appliceras direkt på tänderna av en tandläkare och de dentalsuspensioner som finns tillgängliga på marknaden idag används för att förebygga hål i tänderna, så kallat karies.

Dentaltråd

Dentaltråd är en tråd som är indränkt i någon substans, till exempel fluor och används för att förebygga eller behandla hål i tänderna, så kallat karies, och används i utrymmet mellan tänderna. Tråden kan också innehålla antibiotika och används då vid behandling av tandlossning för att komma åt det trånga utrymmet. Tråden rengör också mekaniskt för att få bort plack och bakterier där tandborsten inte kommer åt.

Dentin

Tandben. Dentin är den vävnad som utgör huvuddelen av tanden.

Deoxyribonukleinsyra

synonymt med DNA

Depigmentering

Avfärgning av huden.

Depolariseringshastighet

Hastigheten med vilken spänningsskillnaden mellan in- och utsidan av en cell försvinner. Normalt är utrymmet utanför cellerna positivt laddad och insidan negativt laddad. Då en nerv ska leda en impuls eller en muskel ska dras samman krävs en elektrisk förändring - aktionspotential - i cellen. Detta sker genom depolarisering, det vill säga positivt laddade joner från utsidan strömmar in i cellen och gör insidan positiv.

Depot

Ett depotläkemedel frisätter sin aktiva substans långsamt ut i kroppen.

Depotboli

Depotboli är stora kaplsar som är utformade så att de avger läkemedel under en längre tid. Depotboli används främst inom veterinärmedicin och ges bl.a. till kor. Ett exempel på läkemedel som ges i form av depotboli är maskmedlet ivermektin, som används för att avmaska större djur.

Depotgranulat

Granulat med modifierad frisättning och som långsamt frigör sin aktiva substans i kroppen, vilket medför att man inte måste ta läkemedlet lika ofta. Granulat är en beredningsform där läkemedlet består av små, fasta korn som är lika stora och vilka helst blandas ut i vatten eller annan flytande föda innan intagandet via munnen.

Depotinjektionsvätska

Vätska som efter injektion stannar kvar längre vid injektionsstället än vanliga injektioner och som långsamt tas upp i kroppen. Detta är fördelaktigt då man kan ge injektionen mer sällan och på så sätt minska obehaget som ett nålstick medför och dessutom blir följsamheten bättre.

Depotkapsel

En kapsel består av läkemedelssubstans innesluten i ett hårt eller mjukt hölje som oftast består av gelatin. Kapseln är vanligtvis fylld med pulver eller granulat. En depotkapsel har en förlångsammad frisättning till skillnad mot vanliga kapslar som ofta har en hög frisättningshastighet. Denna beredningsform är fördelaktig då det till exempel räcker att ta en kapsel en gång per dygn, vilket är lättare att komma ihåg, istället för flera gånger per dygn som för vanliga kapslar.

Depotplåster

Beredningsform där ett plåster innehåller läkemedel och är avsett att placeras på oskadad hud för att långsamt tillföra kroppen läkemedlet genom huden. Depotplåster som beredningsform används bland annat vid rökavvänjning, åksjuka och klimakteriebesvär.

Depottablett

Tabletten är utformad så att den aktiva substansen långsamt frisläpps i tarmen. Detta leder till att man får en jämnare koncentration i blodet och att man inte behöver ta läkemedlet lika ofta. Viktigt är att depottabletten sväljs hel och inte tuggas. Depottabletter har ofta ett tillägg till läkemedelsnamnet, vanliga tillägg är Depot och Retard.

Depotögondroppar

Ögondroppar är en flytande läkemedelsberedning som är avsedd att användas lokalt i ögat. Depotögondroppar har en förlängd effekt i ögat jämfört med vanliga ögondroppar och behöver inte doseras lika ofta.

Depåtablett

synonymt med depottablett

Derivat

Ett derivat är en kemisk förening som bildats ur en moderförening som genomgått en liten förändring. Läkemedel bryts ofta ner i kroppen, i flera steg, genom bildning av olika derivat.

Dermatit

Inflammation i huden.

Dermatofyt

Dermatofyter är svampar som orsakar infektioner i hud, hår samt naglar.

Dermatofytos

Sammanfattande benämning på svampinfektion som endast berör hud, hår och naglar.

Dermatolog

Läkare med specialistkompetens i hudsjukdomar.

Dermatomykos

synonymt med hudmykos

Dermatomyosit

Kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar hud och muskler.

Dermatos

Ett samlingsnamn för alla hudsjukdomar.

Dermis

Latin för läderhuden, den del av huden som ligger under överhuden.

Desinfektion

Desinfektion innebär att man minskar antalet sjukdomsalstrande mikroorganismer till ett så lågt antal som möjligt. Inom sjukvården används alkohol för desinfektion av hud och sår.

Desinfektionslösning

En lösning som desinficerar, d.v.s. dödar mikroorganismer som skulle kunna orsaka sjukdom. T.ex. desinficeras ofta verktyg som används vid operationer och liknande, för att de inte ska ge upphov till infektioner.

Desinficera

Oskadliggöra smittoämnen.

Detektera

synonymt med Detektion

Detektion

Att med hjälp av ett mätinstrument påvisa närvaron av något, t.ex. en tumör.

Detektionsgräns

Den lägsta halt av ett visst ämne som krävs för att man ska kunna påvisa det, med en viss analysmetod. Eftersom läkemedel ofta förekommer i väldigt små halter i blodet så krävs bra metoder och utrustning för att kunna påvisa dem.

Detritus

Död vävnad som sönderfallit till en kornig och strukturlös massa.

Detrusor

Den muskel som genom att pressa ihop urinblåsan ser till att den töms när man kissar.

Dextropropoxifen

Läkemedelssubstans som används vid behandling av måttliga till svåra smärttillstånd. Alkohol skall aldrig intas med dextropropoxifen.

DHT

Diabetes

synonymt med diabetes mellitus

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus är en sjukdom där en körtel som heter hypofysen ej fungerar normalt. Det kan bl.a. bero på en tumör eller en skallskada. Sjukdomen yttrar sig i sjukligt stor urinproduktion. Urinvolymen kan bli över 10 gånger så stor som normalt.

Diabetes mellitus

Finns i två varianter, typ I som kallas ungdomsdiabetes, och typ II som kallas åldersdiabetes. Typ I-diabetes som är betydligt allvarligare kräver dagliga insulininjektioner och ger med tiden ofta upphov till en rad följdverkningar som sämre funktion hos blodkärlen, nervskador och åderförkalkning.
Läs mer om diabetes typ 2 på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om diabetes typ 1 på 1177 Vårdguidens webbplats.

Diafragma

Mellangärdets muskelplatta.

Diagnostiska ingrepp

Kirurgisk åtgärd som görs för att komma fram till vilken sjukdom det handlar om och vad som orsakar den - ställa diagnos.

Dialys

En rening av blodet från slaggprodukter och överflödig vätska. Denna rening görs med hjälp av en särkild maskin, oftast i sjukhusmiljö. Det finns två typer av dialys, hemodialys, rening av blodet, och peritonealdialys, rening av blodet i bukhålan.
Läs mer om dialys på 1177 Vårdguidens webbplats.

Diastereomer

Stereoisomerer som inte är enantiomerer (spegelbilder av varandra).

Diastole

synonymt med diastolisk

Diastolisk

Som har med hjärtats viloperiod att göra. Efter varje pumpning slappnar hjärtat av, vilket kallas diastole. Motsatsen är systolisk, som har med hjärtats sammandragning att göra.

Diazepam

Läkemedelssubstans som används vid behandling av exempelvis epileptiska kramper eller vid feberkramper.

DIC

Disseminated Intravasal Coagulation. En allvarlig koagulationsrubbning som ger ökad risk för blodlevring inne i kärlen.

Differentialdiagnostik

En typ av medicinsk uteslutningsmetod som sjukvårdspersonal använder sig av för att ställa en diagnos.

Differentiering

Menas inom cellbiologi med att cellerna utvecklas och mognar till stadier med större ändamålsenlighet.

Diffundera

synonymt med diffusion

Diffusion

När en substans sprider sig i ett material, t.ex. vävnad eller vätska.

Difosfat

synonymt med fosfat

Difteri

Infektionssjukdom som orsakas av corynebakterier. Vanligtvis angrips luftvägarna och sjukdomen yttrar sig med symtom från svalg och näsa. Bakterien kan orsaka andningssvårigheter och i allvarligare fall ses påverkan på hjärta och centrala nervsystemet. Difteri är väldigt ovanligt i Sverige sedan man började vaccinera mot sjukdomen på 1940-talet.
Läs mer om difteri på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Digestionskanal

Det är i digestionskanalen föda bryts ned och tas upp av kroppen. Digestionskanalen sträcker sig från munhåla till ändtarm.

Digitalis

synonymt med Digitalis lanata

Digitalisglykosider

En grupp ämnen som utvinns ur växtsläktet Digitalis (fingerborgsblommor). De används t.ex. vid hjärtsvikt och hjärtflimmer. När hjärtmuskeln utfört ett slag återställs cellernas elektriska laddning via den s.k. natrium/kalium-pumpen i hjärtmuskelcellerna. Rätt koncentration natrium leder till att kalcium kan pumpas ut ur cellens insida. Kalcium är nödvändigt för att hjärtmuskelcellen ska dras samman. Digoxin blockerar natrium/kalium-pumpen vilket leder till högre natriumkoncentration på insidan som medför att cellen inte kan pumpa ut tillräckligt med kalcium utan mer kalcium finns tillgängligt vid nästa slag. Mer kalcium kommer att leda till ett kraftigare hjärtslag. Digoxin stimulerar även vagusnerven vilket leder till lägre hjärtfrekvens. Resultatet blir ett lugnare och effektivare hjärtarbete.

Digitalis lanata

Fingerborgsblomma. Purpur- eller gulfärgad blomma ur vilkens blad digoxin utvinns. Fingerborgsblommans blad användes som behandling av hjärtsvikt redan på 1700-talet.

Digital subtraktionsangiografi

synonymt med angiokardiografi

Digoxin

Aktiv beståndsdel i vissa hjärtläkemedel. Digoxin är den mest använda hjärtglykosiden - substanser som utvinns ur bladen från fingerborgsblomman och som ökar hjärtmuskelns slagkraft.

Dihydrofolsyrareduktas

Ett enzym som är viktigt för bland annat celldelningsprocessen. Genom att med läkemedel hämma detta enzym kan man bromsa tillväxten av vissa snabbväxande celler, exempelvis vissa bakterier och cancerceller. Enzymet är också viktigt för många processer i människokroppen och brist på det kan leda till sjukdom.

Dihydrotestosteron

En nedbrytningsprodukt av det manliga könshormonet testosteron. Dihydrotestosteron är mycket potentare än testosteron, vilket betyder att det har mycket större effekt.

Diklofenak

Diklofenak är en aktiv substans av typen icke-steroid anti-inflammatoriskt medel (NSAID). Denna substans sänker feber, minskar smärta samt hämmar inflammationer.

Dilatation

Utvidgning. Motsats till konstriktion. En dilatation kan både vara sjuklig och något man strävar efter. Exempel på en sjuklig dilatation är en hjärtdilatation eller hjärtsvikt som uppstår på grund av sjuk hjärtmuskulatur. En bronkdilatation är målet vid behandling av en astmaattack så att andnöden upphör och det blir lättare att andas.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dilaterande

synonymt med dilatation

Diltiazem

Aktiv substans i läkemedel mot kärlkramp samt högt blodtryck

Dimorf

Innebär att något förekommer i två olika skepnader, t.ex. beroende på olika levnadsmiljö. Exempel på dimorfism i djurriket är skogsharen som byter färg på pälsen beroende på årstid.

Diplopi

Medicinsk term för dubbelseende.
Läs mer om diplopi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Diskhaler

En Diskhaler är en s.k. inhalator. Inhalatorer är hjälpmedel som används för att få ner läkemedel i lungorna. Diskhalern laddas med skivor som har 8 doser. När de är slut kan man ladda Diskhalern med en ny skiva.

Diskus

Diskus är en typ av inhalator. En inhalator används för att få ner astmaläkemedel i lungorna. Diskus är färdigladdad med 60-200 doser.

Disopyramid

Aktiv beståndsdel i vissa läkemedel mot rubbningar i hjärtats rytm.

Dispergerbar

Spridbarhet. Ett ämne som är dispergerbart kan sprida sig (i t.ex. en lösning). Ett ämne som däremot inte är dispergerbart klumpar sig, och sprider sig inte.

Dispersion

En dispersion är när ett ämne är jämnt fördelat, men ej löst, i ett annat ämne.

Dissekerande aneurysm

Aneurysm är då försvagad bindväv runt en artär orsakar en utvidning av artären lokalt. Att aneurysmen är dissekerande betyder att blodkärlsvägen spricker upp till följd av försvagningen. Då sprickan uppkommit bildas två kanaler, en där blodet fortsätter passera och en ficka där blodet står stilla.

Dissemination

En utvidgning eller spridning av en sjukdom till andra delar av kroppen än det ställe som först drabbades. Det kan till exempel vara en tumör som sprider sig till flera olika organ i kroppen.

Distal

Belägen långt bort från centrum. Används ofta om skelettben, som ligger långt ifrån kroppens centrum bålen. Motsatsen är proximal.

Distortion

Vrickning.

Distributionsvolym

Den volym vätska man skulle behöva lösa ett läkemedel i för att uppnå en bestämd blodkoncentration. Begreppet ger ett mått på hur läkemedlet fördelar sig i kroppens olika vävnader. Hög distributionsvolym indikerar att läkemedlet finns i många olika vävnader. Låg distributionsvolym indikerar att läkemedlet främst är löst i blodet (plasman). Begreppet är av betydelse både för hur läkemedlet verkar och för hur det bryts ned.

Disulfiram

Aktiv substans i läkemedel som används vid avvänjning av alkoholmissbruk. Detta åstadkoms genom att substansen hämmar ett enzym i levern som bryter ned alkohol, vilket resulterar i ett kraftigt illamående som påtagligt försvårar något nämnvärt alkoholintag.

Diures

Utsöndring av urin.

Diuretika

Läkemedel som gör att mängden urin ökar. Det i sin tur gör att kroppen kan bli av med ett eventuellt överskott av vatten. Diuretika är vanliga läkemedel vid för högt blodtryck. De kallas också för vattendrivande eller urindrivande läkemedel.

Divertikel

Fickbildning, oftast i tjocktarmen men även i tunntarm, magsäck, matstrupe och svalg.

Divertiklar

synonymt med divertikel

Divertikulit

Inflammation i vävnaden runt en divertikel (utbuktning/fickbildning, oftast i tjocktarmen).

DNA

Förkortning för deoxiribonukleinsyra. DNA är en substans i cellkärnan som innehåller den genetiska informationen.

DNA-gyras

DNA-gyras är ett enzym som har en viktig funktion i cellreplikationen. DNA-gyraset kan linda upp och ihop DNA. När DNA separeras för att avläsas bildas det en så kallad supercoil (tvinnad spiral). DNA-gyraset löser upp denna supercoil så att DNA inte tvinnar sig om sig självt. Bakterier har ett särskilt DNA-gyras som heter topoisomeras IV, vilket gör att man kan tillverka läkemedel som enbart tar död på bakterier genom att binda till detta och hämma deras transkription och celldelning.

DNA-polymeras

DNA-polymeras är ett enzym som har en viktig uppgift i DNA-replikationen, vilket är det första steget i celldelningen. DNA-polymeras kopplar samman DNA-baser, s.k. nukleotider med resp. motsvarande nukleotid (adenosin + tymin och cytosin + guanin). Ordningen som nukleotiderna pusslas ihop bestäms av en redan existerande DNA-kedja som fungerar som mall för den nya DNA-kedjan.

Dobutamin

Ämne som är hjärtstimulerande d.v.s. påskyndar eller förstärker hjärtverksamheten. Används främst vid akut hjärtsvikt.

Domifen

Domifen har antiseptisk effekt, det vill säga att den är giftig för bakterier.

Donders

synonymt med Donders metod

Donders metod

En synfältsundersökning av enklare typ för att bedöma synfältets yttre gränser.

Dopa

Förkortning av dihydroxfenylalanin. Dopa behövs för att bilda dopamin. Dopamin är en signalsubstans och behövs för att överföra information mellan nervceller och för att bilda andra signalsubstanser.

Dopamin

Dopamin är en s.k. signalsubstans i framför allt hjärnan. Det innebär att den hjälper till att överföra information mellan nervceller. Nerverna som använder dopamin styr bl.a. rörelser.

Dopaminerg

Som har med signalsubstansen dopamin att göra.

Dorsal

Som hör till eller ligger i riktning mot ryggen.

Dos

Med dos avses en viss mängd av t.ex. ett läkemedel.

Dosaerosol

Sprayflaska som avger en bestämd dos vid varje användningstillfälle. Dosaerosol används ofta vid sjukdom i andningsvägarna.

Dosering

synonymt med dos

Dosgranulat

Dosgranulat är ett grovkornigt pulver, innehållande bl.a. läkemedel, i en påse. Mängden i påsen motsvarar oftast en dos. Det finns flera anledningar till att tillverka läkemedel som granulat, bl.a. att det blir lättare att dosera samt att det snabbt tas upp i kroppen.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dos-linjär

synonymt med doslinjär

Doslinjär

Innebär att en intagen läkemedelsdos är linjärt proportionerlig till något, t.ex. absorptionen, effekten eller halveringstiden.

Doslinjärt

synonymt med doslinjär

Dospulver

När en viss mängd (dos) läkemedel i pulverform är uppmätt i t.ex. ett litet papperskuvert eller en påse.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dospump

En dospump är ett verktyg som används för att få ut samma mängd läkemedel ur en behållare vid varje användningstillfälle. T.ex. används dospumpar på nässpraysflaskor för att få ut rätt mängd vätska vid varje sprayning.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dospåse

En dospåse är en liten påse innehållande en viss mängd läkemedel (dos).

Dosreduktion

En minskning av den mängd läkemedel som ges till en patient.

Dosskiva

En dosskiva är en skiva med ett antal avgränsade doser på. Dosskivor används bl.a. för att underlätta doseringen vid intag av astmaläkemedel med inhalatorer.

Dosskivor

synonymt med dosskiva

Doxazosin

Doxazosin verkar genom att binda till och blockera alfa-1-adrenoreceptorer (små mottagare) på bl.a. s.k. glatt muskulatur som omger blodkärl och nedre delen av urinblåsa och prostata. Blodkärlen slappnar av och vidgas i och med detta. Effekten blir att blodtrycket sjunker och urinflödet underlättas.

Doxycyklin

Doxycyklin är ett bredspektrumantibiotika. Det betyder att doxycyklin verkar på många olika sorters bakterier. Doxycyklin stänger av produktionen av byggstenar i bakterierna. Utan produktion av byggstenar kan bakterierna inte bli fler och infektionen försvinner.

Dragee

synonymt med dragé

Dragerade

synonymt med dragé

Dragé

En dragé är en variant av tablett där man lagt ett hölje runt tabletten. Det finns flera orsaker till att man dragerar tabletter, bl.a. för att göra de lättare att svälja, samt att man förhindrar kontakt mellan läkemedlet och matstrupen. I vissa fall kan läkemedel skada matstrupen.

Drivgas

Används bland annat i vissa inhalatorer för att med hjälp av högt tryck producera en fin spray. Läkemedlet är då finfördelat i de små dropparna som utgör sprayen och kan lätt passera genom mun och svalg för att utöva sin effekt i luftrören och lungorna.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Droppflaska

Flaska med en speciellt utformad pip för droppdosering.

Dränage

Bortledning av vätska, till exempel av ögonvatten eller vätska från sår.

Dränera

synonymt med dränage

Dubbelblind

Term som bland annat används vid studier av läkemedel på människa. Det anger att varken patienten eller läkaren vet om patienten erhåller ett verksamt läkemedel eller placebo, det vill säga en läkemedelsberedning utan verksamt innehåll.

Dubbelmaskerad

synonymt med dubbelblind

Ductus arteriosus

Öppen kanal i fostrets hjärta vilken startar i lungpulsådern och som leder blodet direkt till stora kroppspulsådern. Därmed går mindre blod genom fostrets lungor, vilka ännu inte kan syresätta blodet.

Duodenal

Som hör till tolvfingertarmen.

Duodenalsår

Sår i tolvfingertarmen som orsakas framförallt av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandlas dels med läkemedel som minskar syraproduktionen i magen och dels med antibiotika som dödar Helicobacter pylori.
Läs mer om duodenalsår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Duodenalulcus

synonymt med duodenalsår

Duodenum

Tolvfingertarmen. Tolvfingertarmen är första delen av tunntarmen. Den har fått sitt namn av att den är ungfär lika lång som tolv fingerbredder. I tolvfingertarmen finns en mynning där galla och saft från bukspottkörteln förs in i tarmen. Vätskorna blandas med den bearbetade födan från magsäcken och är nödvändiga för matsmältningen.

Dural

Som hör till dura mater (hårda hjärnhinnan).

Duration

Den tid som något varar, exempelvis effekten av ett läkemedel.

Durett

En durett är en s.k. depåtablett, som under tablettens passage genom magen och tarmarna släpper ut lite läkemedel i taget. Till skillnad från en vanlig tablett, där allt läkemedel frisätts samtidigt, så får man en längre effekt av en tablett. På så sätt behöver man inte äta läkemedlet lika ofta.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dysartri

Talrubbning som beror på en störning i nervsystemet. Störningen gör det svårt att artikulera ord, men språkförmågan är intakt.

Dysfagi

Sväljsvårigheter.

Dysfasi

Talrubbning som beror på en neurologisk störning.

Dysfoni

Röstrubbning, heshet.

Dysfori

Känsla av nedstämdhet. Motsats till eufori.

Dysfunktion

Störd funktion.

Dysgeusi

Smakrubbning.

Dyskinesi

Onormala, ofrivilliga och smärtsamma rörelser.

Dyslipidemi

Olämplig sammansättning av blodfetter. Blodfetter består av HDL, LDL och triglycerider. HDL är "det goda kolesterolet". LDL och triglycerider är inte lika bra för kroppen och därför finns riktlinjer för högsta lämpliga nivå. Vid dyslipidemi kan totalkolesterolet vara normalt, medan fördelningen mellan bra och dåligt kolesterol är ur balans.
Läs mer om blodfettsrubbningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dysmenorré

Mensvärk. Molande eller krampaktig smärta som uppkommer under kvinnans menstruationer. Kan delas in i primär eller sekundär dysmenorré. Vanlig mensvärk är ofta primär, men om det finns någon känd orsak såsom en sjukdom så kallas den sekundär.

Dyspepsi

Matsmältningsproblem med symtom som ständig eller återkommande smärta från magen och övre delen av buken. Smärtan kan variera och förekommer ofta i samband med att man äter. Dyspepsi drabbar ca 25% av befolkningen. Oftast finns ingen sjuklig orsak, man talar då om funktionell dyspepsi.

Dyspeptisk

synonymt med dyspepsi

Dyspné

Andnöd eller andfåddhet. Uppkommer normalt vid ansträngning, men vid vissa hjärt- och lungsjukdomar även i vila.

Dystoni

Onormal muskelspänning.

Dystymi

Dystymi är ett tillstånd av nedstämdhet. Dystymi kan beskrivas som en lättare form av depression som pågår under en mycket lång tid.

Dysuri

Svårighet att tömma urinblåsan. Tillståndet är ofta smärtsamt.

Döderleinflora

Namn på de laktobaciller (mjölksyrabakterier) som finns normalt i kvinnans könsorgan.