Ordlista

Din sökning: I

Iatrogen

Ord som beskriver en händelse som har orsakats av en läkares råd till en patient. Kan även beskriva något som uppkommit p.g.a. den behandling som en läkare ordinerat en patient. Exempel är om patienten får vitaminbrist till följd av intag av ordinerat läkemedel.

Ibuprofen

Aktiv substans som används i läkemedel som är febernedsättande, smärtstillande samt inflammationshämmande.

IC50

IC50 betyder inhibitory concentration 50, och är den koncentration av ett läkemedel som krävs för att hämma 50 % av t.ex. en receptor eller ett enzym. IC50 säger lite om hur effektivt läkemedlet i fråga är. Ett annat sätt att mäta ett läkemedels effektivitet är att mäta EC50 (effective concentration) vilket är den koncentration som ger femtio procent av den maximala effekten. IC50 mäts vanligtvis in vitro, det vill säga på ett laboratorium i ett provrör med celler, medan EC50 vanligtvis mäts in vivo, det vill säga på människa eller djur.

Icke-sederande

Sederande läkemedel har en lugnande effekt. En del läkemedel kan också ha detta som en biverkning, i form av oönskad dåsighet etc. Inom läkemedelsgrupper där detta är vanligt brukar undantagen benämnas icke-sederande.

Idiopatisk

När man inte känner till orsaken. Kan sägas om en sjukdom, en biverkan etc.

Idiopatisk trombocytopenisk purpura

Idiopatisk trombocytopenisk purpura, ITP, är en sjukdom där antalet trombocyter (blodplättar) är lågt. Detta gör så att små blödningar uppkommer i huden och i slemhinnor. Sjukdomen är autoimmun, vilket innebär att det är immunförsvaret som ger upphov till symtomen. Behandlingen består bl.a. av kortison och ev. avlägsnande av mjälten.
Läs mer om ITP på Förbundet blödarsjuka i Sveriges webbplats.

Idiotyp

De egenskaper som en individ ärft från sina föräldrar. Idiotyp kan också innebära den del av en antikropp som kan variera mellan olika typer av antikroppar och som gör att de kan binda till olika ämnen i kroppen (antigen).

IgA

Immunoglobulin A. Immunoglobuliner är en grupp av skyddsproteiner, så kallade antikroppar. IgA finns på ytan på kroppens slemhinnor. Där bildar den ett effektivt immunförsvar genom att förhindra bakterier och andra sjukdomsframkallande ämnen att tränga igenom slemhinnan. IgA binder till ämnet som sedan bryts ner.

IgE

Immunglobulin E. En antikropp som är involverad i den reaktion som orsakar allergiska symtom.
Läs mer om allergi på 1177 Vårdguidens webbplats.

IGF

Förkortning för "insulin-like growth factor". IGF är en s.k. tillväxtfaktor, som bildas när tillväxthormon utsöndras. IGF gör så att bl.a. brosk tillväxer samt påverkar ämnesomsättningen.

IGFBP-3

IGFBP-3 står för IGF-bindningsprotein 3. IGF-1 är ett tillväxthormon i kroppen. IGFBP-3 transporterar tillväxthormonet i kroppen och hindrar tillväxthormonet från att brytas ned. Ökar man tillväxthormonet i kroppen, genom att exempelvis tillföra det utifrån, kommer också IGFBP-3 att öka.

IGFD

IGFD står för Insulin-like Growth Factor Defiency och är en tillväxtsjukdom. Tillståndet består av att man har brist på tillväxthormonet insulin-like growth factor 1, IGF-1. Bristen ger upphov till att barn inte växer i samma takt som jämnåriga.

Ig-switch

synonymt med Switch

Iktyos

Ärftlig hudsjukdom som drabbar hudens yttre lager (hornlagret). De finns olika varianter av iktyos, de flesta sällsynta och svårartade. De svåraste formerna innebär att har man torr, fjällig och förtjockad hud över hela eller delar av kroppen eller så är huden kraftigt förtjockad på delar av kroppen och man har smärtsamma blåsor som återkommer i skov.

Ileostomi

Konstgjord tarmöppning, där tunntarmen opereras så att dess öppning sitter på magen istället för att ha förbindelse med tjocktarmen. Man fäster en platta runt tarmöppningen på magen. På plattan fäster man sedan en stomipåse där tarminnehållet samlas upp.

Ileus

Tarmvred. Blockerar framförandet av tarminnehållet till ändtarmen. Tarmvred kan orsakas av att tarmen täpps igen, kläms i ett bråck eller att nervimpulserna till tarmen inte når fram. Det kan också uppkomma efter en bukoperation eller vid inflammation i buken. Ger symtom som kräkningar, uppsvälld buk och buksmärtor.
Läs mer om tarmvred på 1177 Vårdguidens webbplats.

Iliohypogastrisk

Som avser eller hör till både höftben och bukens nedersta del.

Ilioinguinal

Som avser eller hör till både höftben och ljumske.

Imidazolderivat

Ämne som härstammar från imidazol. Imidazol är ett kemiskt ämne som ingår i aminosyran histidin. Imidazol ingår i flera grupper av läkemedel. Framför allt i läkemedel mot svamp, s k antimykotika, men även i antihistaminer.

Imidazolinreceptoragonister

Imidazolinreceptoragonister binder till och aktiverar receptorer (små sensorer) vilka dämpar det sympatiska nervsystemets påverkan på blodkärlen. Blodkärlen slappnar av och vidgas. Imidazolinreceptoragonister sänker även hjärtfrekvensen och verkar på blodtrycksreglerande nerver i hjärnan och dämpar aktiviteten hos dessa. Blodtrycket sjunker i och med detta.

Immunhistokemi

Immunhistokemi är en metod för att undersöka celler från ett vävnadsprov. Det används bl.a. vid undersökning av cancertumörer. På så sätt kan man se om tumören är elak- eller godartad.

Immunhistologi

Immunhistologi är en metod där man använder sig av antikroppar för att undersöka en vävnad. Det kan bl.a. användas till att diagnostisera vissa sjukdomar.

Immunkompetent

Att inneha förmåga till ett normalt immunsvar vid exponering av ett för kroppen okänt ämne.

Immunogenicitet

Förmågan hos ett ämne att framkalla ett immunsvar.

Immunoglobulin

synonymt med antikropp

Immunokomprometterad

Annat ord för immunsvag. Används för att beskriva en person med nedsatt immunförsvar.

Immunologi

Läran om immunförsvarets uppbyggnad och funktion.

Immunomodulator

synonymt med immunomodulera

Immunomodulera

Förändra immunförsvaret.

Immunosuppressiv

Om något är immunosuppressivt så betyder det att det sänker kroppens immunförsvar. Vid vissa tillstånd är det bra att behandla med immunosuppressiva läkemedel, bl.a. efter transplantationer. Gör man inte det så kan immunförsvaret stöta bort det transplanterade organet.

Immunosupprimerande

synonymt med immunosuppressiv

Immunoterapi

En typ av behandling som stärker immunförsvaret genom att öka dess produktion av immunceller eller antikroppar.

Immunrespons

synonymt med Immunsvar

Immunsvar

Kroppens sätt att känna igen och skydda sig mot bakterier, virus och andra potentiellt skadliga ämnen och organismer.

Impermeabilitet

Ogenomtränglighet. Till exempel kan en barriär i kroppen eller en bakterie vara ogenomtränglig för ett läkemedel.

Impetigo contagiosa

Kallas även för svinkoppor och är en smittsam infektion i huden. Det bildas varblåsor som sedan torkar och koagulerar till en skorpa. Det är främst barn som drabbas.
Läs mer om svinkoppor på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om svinkoppor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Implantat

Fast läkemedelsberedning som förs in, implanteras, i en vävnad. Ett läkemedelsimplantat innehåller en viss dos av ett läkemedel och är avsett att under en längre tid efter implantationen frisättas och verka i kroppen.

Implantation

Det befruktade äggets inbäddning i livmoderns slemhinna.

Impotens

Oförmåga hos mannen att få stånd. Kan ha både fysiska och psykiska orsaker.

Impregnera

Indränkt.

Impregnerad svamp

Tvättsvamp som innehåller läkemedel eller hudrengöringsmedel.

Incidens

Incidensen är antalet personer som insjuknar i en viss sjukdom under en viss tid. Anges i personer per tidsenhet (ex. 30 personer/år).

Incidera

Göra ett snitt.

Indicera

Berättiga, motivera.

Indolpositiv

En egenskap hos bakterier som innebär att de kan producera ämnet indol. Genom att testa huruvida en okänd bakteriestam är indolpositiv eller inte kan man få fram information om vilken sorts bakterier man har att göra med.

Induktion

När ett kroppseget ämne, t.ex. ett enzym, produceras i högre grad än vanligt. Detta kan orsakas av kroppsfrämmande ämnen, som läkemedel.
Läs mer om induktion av enzymer i FASS läkarbok

Induration

Förhårdnad av vävnader eller organ.

Inert

Ett ämne som reagerar väldigt lite eller inte alls med andra ämnen är inert.

Infantil spasm

En epilepsiform som drabbar spädbarn. Orsaken kan vara en fosterskada, syrebrist vid födseln, eller annan påverkan på hjärnan. Anfallen yttrar sig oftast i att armarna krampar, utan att barnet förlorar medvetandet.

Infektion

Betyder att något levande smittämne tagit sig in i kroppen. De olika levande smittämnen som finns är bakterier, virus, svampar och parasiter. Bakterieinfektioner kan ofta behandlas med någon form av antibiotikum medan virusinfektioner är svårare att behandla. Många infektioner behöver däremot inte behandlas alls, eftersom kroppen själv kan bekämpa dem.

Infektiös

Annat ord för smittsam.

Infertilitet

Infertilitet är detsamma som ofruktsamhet eller sterilitet, och innebär att man inte kan få barn.

Infestation

Äldre benämning på ett angrepp av en parasit. Exempel på sådana parasiter är mask och löss.

Infiltration

synonymt med cellinfiltration

Infiltrationsanestesi

Lokalbedövning av vävnad genom injektion av bedövningsmedel i vävnaden.

Inflammation

Kroppens försvar mot skadebringande faktorer. Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, värme och smärta på det drabbade stället.
Läs mer om inflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Inflammationsdämpande

Inflammationshämmande

Inflammatorisk

synonymt med inflammation

Influensa

Influensa är en virussjukdom och kännetecknas av hosta, muskelvärk, ledvärk och huvudvärk. Feber mellan 38 och 40 grader och frossa är också vanligt förekommande. Sjukdomen varar normalt 3-5 dagar, men man kan vara trött i 2-3 veckor efteråt. Då influensa orsakas av ett virus är antibiotika verkningslöst som behandling. Vila och rikligt med dryck är det som i första hand rekommenderas som behandling.
Läs mer om influensa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Influensaliknande symtom

synonymt med Influensa

Infusion

Kontinuerlig tillförsel av vätska, eventuellt med näring, elektrolyter eller läkemedel till kroppen. En kontrollerad mängd droppas in via en slang som är instucken i underhuden eller i ett blodkärl (ven). Brukar även kallas "dropp".

Infusionsflaska

Flaska innehållande en vätska med näring, elektrolyter eller läkemedel som ska tillföras patienten genom dropp. Vätskan tillförs sakta till blodet via en venkateter.

Infusionspåse

Behållare innehållande en vätska med näring, elektrolyter eller läkemedel som ska tillföras patienten genom dropp. Vätskan tillförs sakta till blodet via en venkateter.

Infusionsvätska

Vätska som är avsedd att tillföras patienten under längre tid, via dropp. Infusion ges genom att sätta en nål in i ett blodkärl. Vätskan tillförs sedan sakta blodet via nålen.

Inhalation

Inandning. Exempelvis kallas läkemedel som ges till kroppen via luftvägarna för inhalationsläkemedel. Motsats till exhalation, expiration.

Inhalationsanestetikum

Medel som genom inandning ger bedövning.

Inhalationskortison

Inhalationspulver

Inhalator där läkemedlet föreligger i pulverform, ofta finfördelat i något hjälpämne. Pulvret inhaleras och de små partiklarna passerar genom mun och svalg för att utöva sin effekt i luftrören och lungorna.

Inhalationsspray

En inhalator där läkemedel är finfördelat i vätska och en fin spray produceras genom högt tryck. De små dropparna som utgör sprayen kan lätt passera genom mun och svalg för att utöva sin effekt i luftrören och lungorna.

Inhalationssteroid

Medel som används vid framför allt astma och KOL. Inhalationssteroider används i förebyggande syfte för att minska slembildningen och dämpa inflammationen i luftrören.

Inhalationsånga

Ånga utav ett läkemedel som ska andas in för att ge effekt. Detta kräver att läkemedlet kan bilda ångor i luften redan vid rumstemperatur. Ett exempel på en inhalationsånga är nikotin som ska andas in via en liten inhalator av någon som försöker sluta röka.

Inhalator

Hjälpmedel som används för administrering av läkemedel till luftvägarna. Inhalatorn är inställd så att en lika stor dos ges vid varje användning och den är därför enkel och praktisk att använda.

Inhibera

synonymt med inhibition

Inhibering

synonymt med inhibition

Inhibition

Hämma, förhindra. Läkemedel kan ha en hämmande effekt på celler och därmed bromsa produktionen av kroppsegna ämnen. Exempelvis kan cellers produktion av ämnen som medverkar i allergiska reaktioner hämmas.

Initial

Något som sker initialt sker i början på något.

Initialt

Något som sker initialt sker i början på något.

Injektion

Insprutning av läkemedel genom en nål som sticks genom huden. Läkemedel kan via injektioner läggas exempelvis under huden (subkutan injektion), i en muskel (intramuskulär injektion) eller rakt in i en ven i blodomloppet (intravenös injektion).
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injektionsemulsion

Vätska med läkemedel som ska sprutas in i kroppen via nål genom huden, och som innehåller mycket små droppar av en annan vätska. De båda vätskorna är olösliga i varandra såsom oljedroppar är i vatten eller vattendroppar är i olja. Mjölk är ett exempel på en emulsion där oljedroppar flyter i en vattenfas.

Injektionsflaska

Liten flaska, oftast utav glas, som innehåller vätska med läkemedel som ska sprutas in i kroppen via nål genom huden. Det är vanligt att flaskan har en bred hals med en förslutning av gummi, vilken är täckt av en kapsyl i aluminium.

Injektionskoncentrat

Vätska med läkemedel som måste spädas ut med mer vätska innan den kan sprutas in i kroppen med en nål som man sticker genom huden. Spädes inte vätskan ut blir den för stark.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injektionslösning

Klar vätska där läkemedlet är helt upplöst och inte bildar några partiklar, och som ska ges till kroppen via en spruta med nål som man sticker genom huden.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injektionspenna

Hjälpmedel som ser ut som en penna och som används för att spruta in läkemedel via en nål genom huden. Injektionspennor finns för att de är enkla att använda på sig själv. Många personer med diabetes använder sig av injektionspennor för att själva kunna ta sitt insulin varje dag.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injektionsplats

synonymt med Injektionsställe

Injektionsplatsen

synonymt med Injektionsställe

Injektionsspruta

Hjälpmedel som används för att spruta in läkemedel via en nål genom huden.

Injektionssubstans

Läkemedel i fast form såsom till exempel pulver och som måste lösas upp eller blandas i en vätska innan det kan sprutas in genom huden med en nål.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injektionssuspension

Grumlig vätska där läkemedlet föreligger som mycket små oupplösta partiklar och som ska sprutas in i kroppen med en nål genom huden.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injektionsvätska

Läkemedel i flytande form som ska injiceras i kroppen, det vill säga sprutas in via en nål som man sticker rakt genom huden.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injicerbar

Som går att injicera, det vill säga att tillföra kroppen via en nål som man sticker in genom huden.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Injicering

synonymt med injektion

Inklusion

Inneslutning. Ordet används för att beskriva de personer som tas med i en s.k. klinisk prövning. I en klinisk prövning testar man nya läkemedel på människor.

Inklusionskriterie

Inkusionskriterier är de krav som ställs för att man ska få vara med i en viss s.k. klinisk prövning, där man prövar ett läkemedel på människa. Detta kan t.ex. vara att man ska ha en viss diagnos eller vara en viss ålder.

Inklusionskriterier

Inklusionskriterium

Inkontinens

När man inte kan kontrollera när tömningen av urin eller avföring ska ske.

Innervera

Förse med nerver. Om något är innerverat av centrala nervsystemet betyder det att det är styrt från centrala nervsystemet (framför allt hjärnan).

Inotrop

Förändringar i kraften på hjärtats sammandragningar. Stimuleringar av till exempel läkemedel kan ge olika inotropa effekter. Positiv inotrop effekt ger en kraftigare sammandragning av hjärtat och därmed ökad slagkraft. Negativ inotrop effekt är det motsatta, dvs. svagare sammandragningar av hjärtat vilket ger en minskning av hjärtats slagkraft.

In silico

In silico innebär att man använder sig av datorer. Begreppet används bl.a. inom läkemedelsutveckling, där det kan jämföras med in vivo, som innebär att man använder sig av levande organismer.

In situ

Betyder på plats, och används bl.a. om cancertumörer. Om man har en cancer in situ innebär det att det bara finns en tumör, som inte hunnit sprida sig till andra delar av kroppen.

Insomnia

Inspiration

synonymt med inhalation

Inspiratoriskt flöde

Inandningshastighet.

Instabil angina

En allvarligare form av kärlkramp (angina pectoris). Definitionen för instabil angina är: 1) försämring av stabil angina med kärlkramp oftare eller vid mindre ansträngningar, 2) smärta i vila som överstiger 20 minuter, 3) kärlkramp inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt, 4) nydebuterad kärlkramp med lättutlösta besvär.
Läs mer om kärlkramp på 1177 Vårdguidens webbplats.

Instillation

Indroppning av ett läkemedel exempelvis till ögat eller örat.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Insufficiens

Nedsatt funktion.

Insufficienta hjärtat

Insulin

Insulin är ett hormon som tillverkas av bukspottkörteln. Det är ett s.k. anabolt hormon, vilket innebär att det stimulerar alla uppbyggande processer i kroppen. Vid typ I-diabetes använder man insulin som läkemedel, då kroppens egen förmåga att producera det är nedsatt. Insulin kan även ges vid typ II-diabetes då kroppens känslighet för insulin är nedsatt.

Insulinpenna

Injektionshjälpmedel utformad som en penna som innehåller insulin för injektion. Dosen ställs in på pennan, vilket gör det lätt att injicera exakt rätt dos.

Integrin

Integriner är molekyler som sitter på cellernas yta. Deras uppgift är att hjälpa cellerna att kunna binda till andra celler, vävnader etc.

Intensitet

Styrka.

Intention-to-treat

Engelska för "avsikt att behandla". Uttrycket används som benämning på den grupp som avses att behandlas i en klinisk studie. Denna grupp inkluderar alla patienter eller friska frivilliga, även de som under studien drar sig ur.

Intention to treat-analys

Typ av analys som används för bearbetning av resultat från kliniska prövningar. Innebär att resultaten från alla deltagare i den kliniska prövningen tas med, även de som inte följt kraven för prövningen.

Interagera

synonymt med interaktion

Interaktion

Betyder samverkan eller samspel. Ibland kan läkemedel interagera med varandra, vilket betyder att de påverkar varandras effekt. Eftersom interaktioner nästan aldrig är planerade så kan de orsaka problem, t.ex. minskad/utebliven effekt eller kraftigare biverkningar.
Läs mer om interaktioner på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om interaktioner på Läkemedelsverkets webbplats.

Interfas

Interfasen är den fas en cell befinner sig i mellan två celldelningar.

Interferens

Att påverka, ha inverkan på något.

Interferon

Interferoner är proteiner som utgör en del av immunförsvaret. Det är främst vid infektioner orsakade av virus som kroppen producerar interferoner, och deras uppgift är då att hämma virusökningen. Interferoner har också effekt på tumörer, varför det kan användas som läkemedel mot vissa cancersjukdomar.

Interimsperiod

Betyder tills vidare eller tillfälligt.

Interleukin

Interleukinerna ingår i en grupp ämnen som kallas cytokiner, som är små proteiner i immunförsvaret. De kan utsöndras av flera olika celltyper vid bl.a. infektioner, och stimulerar då de vita blodkropparna.

Intermediär

Intermediär betyder mellanliggande. Intermediärer kallas ibland även de ämnen som bildas tillfälligt i olika kemiska reaktioner. Dessa ämnen är väldigt reaktionsbenägna och blir därför kortlivade.

Intertriginös

synonymt med intertrigo

Intertrigo

Hudinflammation som uppstår på ställen där två hudytor ligger mot varandra, t.ex. under brösten eller ljumskar vid fetma.
Läs mer om svampinfektioner på 1177 Vårdguidens webbplats.

Intertrokantär

Belägen mellan trokanterna, d.v.s. det större och mindre benutskottet på lårbenet.

Intervention

Förebyggande eller behandlande åtgärder.

Intestinal

Avser något som har med tarmarna eller inälvorna att göra.

Intoxikation

Förgiftning.

Intoxikationsrisk

Risk för förgiftning.

Intraabdominell

Inuti buken eller bukhålan. Ordet kan användas till exempel för att beskriva var en infektion är belägen.

Intraartikulär

I en led.

Intracavernös

Administrationssätt för läkemedel. Används vid erektil dysfunktion (impotens) och går till så att man injicerar läkemedel direkt in i svällkropparna i penis.

Intracellulär

Inuti cellerna. Till exempel kan en bakterie vara intracellulär i människokroppen, vilket betyder att den tar sig in i cellerna. Motsatsen är extracellulär.

Intra-cytoplasmatisk spermieinjektion

synonymt med ICSI

Intradermal

Betyder i/innanför huden. Läkemedel kan ges intradermalt, vilket innebär att det injiceras strax under huden.

Intragastrisk

Som hör till insidan av magsäcken.

Intrakardialt

synonymt med intrakardiell

Intrakardiell

Syftar på något beläget i eller injicerat i hjärtat.

Intra-kranial

synonymt med Intrakranial

Intrakranial

Innanför skallbenet.

Intrakraniell

Något som är inuti skallen.

Intrakraniellt tryck

Hjärnan är omgiven av en vätska som skyddar hjärnan och ryggraden mot skador. Vätskan ger upphov till ett visst tryck innanför skallbenet, vilket kallas för intrakraniellt tryck. Får man av någon anledning för mycket vätska kan trycket öka och symtom som huvudvärk, värk i axlar och nacke etc. kan uppstå.

Intrakutan

Medicinsk term för inuti huden, exempelvis en intrakutan injektion.

Intrakutantest

Test som kan användas vid en allergiutredning. En liten mängd av det ämne som misstänks framkalla en allergisk reaktion injiceras intrakutant (in i huden) och läkaren kan därefter se om ämnet framkallar en lokal allergisk reaktion.

Intraluminal

Syftar till något inne i ett hålrum i kroppen. Till hålrum räknas bland annat magsäcken och tarmarna.

Intraluminär

synonymt med intraluminal

Intramuskulär

Syftar på något beläget i eller gett i en muskel. Ges ett läkemedel intramuskulärt så injiceras det in i en muskel.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Intramuskulärt

synonymt med intramuskulär

Intranasal

Då läkemedlet tillförs näsan. Nässpray till exempel administreras intranasalt.

Intraokulär

Inne i ögat.

Intraokulära

synonymt med intraokulär

Intraokulärkirurgi

Kirurgiskt ingrepp inne i ögat.

Intraokulärt tryck

Intraokulärt tryck är vätsketrycket som uppstår i ögat. I två av ögats hålrum, främre kammaren och bakre kammaren, finns kammarvatten. Får kammarvattnet svårt att rinna bort kan trycket i ögat stiga. Tillståndet ses vid grön starr och ibland som oönskad effekt av vissa läkemedel.

Intraoral

Inne i munnen (munhålan).

Intrarektal

Syftar till något som finns inuti ändtarmen.

Intratekal

Syftar på något beläget i eller injicerat i ryggmärgsvätskan. Intratekal injektion av läkemedel innebär att det injiceras mellan två kotor i nedre delen av ryggraden där ryggmärgsvätska finns.

Intravasal

Inne i blodkärl.

Intraventrikulär

Åsyftar tillförsel av läkemedel direkt till hjärtats mellanvägg eller till hjärnans ventrikelsystem.

Intraventrikulärt

Åsyftar tillförsel av läkemedel direkt till hjärtats mellanvägg eller till hjärnans ventrikelsystem.

Intravenös

synonymt med intravenöst

Intravenöst

Direktöversatt "i venen". Syftar oftast på att ett läkemedel administreras direkt in i blodet via en ven. Att läkemedlet tillförs blodet direkt har fördelar som att en större andel tillfört läkemedel når blodcirkulationen samt att snabbare effekt av läkemedlet kan uppnås.
Läs mer om blodomloppet på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Intravesikal

Tillförsel av läkemedel direkt till urinblåsan. En kateter (plastslang) förs försiktigt in i urinröret upp i urinblåsan. Via slangen förs läkemedel i vätskeform till urinblåsan.

Intubation

synonymt med intubering

Intubering

Införande av rör, tub eller kanyl i en kroppskanal, vanligtvis i luftstrupen. Detta säkrar att en sövd eller medvetslös patient får fria luftvägar. Motsatsen är extubering, avlägsnande av rör, tub eller kanyl.

In utero

Betyder i livmodern, men avser främst den tid då fostret ligger där.

Invasiv

Betyder tränga in, angripa. Ordet invasiv används exempelvis för att beskriva tumörer och infektioner som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Begreppet kan också beskriva en undersökningsmetod då läkaren för in något instrument i kroppen, eller då någon kroppsdel öppnas kirurgiskt.

In vitro

Latin för "i glas". Innebär att ett biologiskt försök utförts i någon form av glaskärl eller provrör. Motsatsen är in vivo, i den levande kroppen.

In vitro fertilisering/embryo transfer

synonymt med IVF/ET

In vivo

Latin för "i den levande kroppen". Term inom vetenskapen som anger att experiment eller mätningar utförts på levande organismer.

IOP

IPO är en förkortning av intraocular pressure, det vill säga det intraokulära trycket (trycket inne i ögat).

Iridocyklit

synonymt med irit

Iridotomi

Uppklippning av eller insnitt i ögats regnbågshinna, som också kallas iris. Detta görs för att underlätta vid operation av grå starr.

Iris

Ögats regnbågshinna. Irisen fungerar som bländaren i en kamera och reglerar hur mycket ljus som kommer in i ögat beroende på yttre ljusförhållanden. I mörker minskar iris i storlek och pupillen blir större vilket leder till att mer ljus kan ta sig in i ögat. När det är mycket ljust händer det omvända. Iris kan ha olika färg, och när man omnämner en persons ögonfärg är det färgen på iris som avses.

Irit

Inflammation i ögats regnbågshinna. Det medicinska ordet för regnbågshinna är iris. Symtom som uppkommer vid irit är smärta i och omkring ögat, röd ögonvita, försämrad syn och ljuskänslighet.

Irreversibel

Betyder i allmänhet icke omvändbar. Inom farmakologin talar man om irreversibel bindning, vilket innebär att ett läkemedel som bundit till någon struktur i kroppen eller på någon mikroorganism inte kan lossna från den strukturen. Motsatsen är reversibel.

Ischemi

Syrebrist i vävnad. Uppstår då blodflödet till vävnaden är för litet för att tillgodose dess behov. Åderförkalkning är den vanligaste orsaken till ischemi. Ischemi kan leda till funktionsnedsättning i vävnaden.

Isoelektrisk punkt

Det pH-värde när ett ämne varken har sammanlagd positiv eller negativ laddning. Används om ämnen som både kan bli positivt och negativt laddade.

Isoenzym

Enzymer som tillhör samma enzymfamilj även om de skiljer sig något till utseende och egenskaper sinsemellan men trots detta katalyserar/utlöser samma sorts reaktion.

Isoform

synonymt med isomer

Isolat

Ett isolat har isolerats från en blandning av mikroorganismer och är en koloni av identiska mikroorganismer. Om man odlar ett isolat får man en renkultur.

Isoleucyl transfer-RNA syntetas

Enzym som behövs för bakteriers proteinbildning och därmed överlevnad.

Isomer

Kemiska föreningar kan ha samma molekylformel, det vill säga de innehåller samma antal av samma atomer, utan att de har samma fysikaliska och kemiska egenskaper. Detta beror på att atomerna i en föreningen inte har samma placering som i en annan molekyl. Dessa föreningar är då isomerer.

Isoniazid

Aktiv substans i läkemedel mot tuberkulos.

Isoprenalin

Isoprenalin är ett hjärtstimulerande medel och används då hjärtfunktionen är delvis nedsatt och då hjärtat arbetar ineffektivt. Kroppen och hjärnan kommer på så sätt få för lite blod och syre. Isoprenalin binder både till β1-receptorer (små sensorer) på hjärtat och till β2-receptorer på kärlen. Effekten blir kraftigare hjärtslag, fler slag per minut och dessutom slappnar kärlen av så blodgenomströmningen i kroppen ökar. Resultatet blir att mer blod kommer till hjärnan och till kroppens organ.

Isosorbiddinitrat

Isosorbiddinitrat används vid många sjukdomstillstånd, bl.a. kärlkramp. Isosorbiddinitrat verkar på blodkärlen och får den glatta muskulaturen runt dessa att slappna av. Blodkärlen kommer att vidga sig och blodflödet ökar. Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom de kärl som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen tillräckligt med syre. Syrebrist ger smärtor. Isosorbiddinitrat vidgar kärlen, blod kan strömma igenom och syrebristen upphör. Isosorbiddinitrat verkar också på större vener och artärer som för blod till och från hjärtat. Vidgar sig dessa minskar belastningen på hjärtat och därmed dess behov av syre och syrebristen minskar.

Isosorbidmononitrat

Isosorbidmononitrat används vid många sjukdomstillstånd, bl.a. kärlkramp. Isosorbidmononitrat verkar på blodkärlen och får den glatta muskulaturen runt dessa att slappna av. Blodkärlen kommer att vidga sig och blodflödet ökar. Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom kärlen som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen tillräckligt med syre. Syrebrist ger smärtor. Isosorbidmononitrat vidgar kärlen, blod kan strömma igenom och syrebristen upphör. Isosorbidmononitrat verkar också på större vener och artärer som för blod till och från hjärtat. Vidgar sig dessa minskar belastningen på hjärtat och därmed dess behov av syre och syrebristen minskar.

Isoton

Samma tryck. Syftar till lösning som ska tillföras kroppen. En isoton lösning som injiceras i ett blodkärl har samma salthalt som blodet. Det innebär att det s.k. osmotiska trycket mellan vätskan i blodets celler och vätskan mellan cellerna inte förändras.

ITT

Ivabradin

Ivabradin används vid kärlkramp. Smärtor som uppstår vid kärlkramp beror på att hjärtats kärl är trånga och inte tillför hjärtat tillräckligt med syre. Ivabradin verkar på hjärtats naturliga pacemaker, sinusknutan, och hjärtat får färre signaler om att kontrahera och utföra slag. Hjärtats arbetsbelastning minskar och mindre syre krävs. Syrebristen minskar och därmed smärtorna.

IVF/ET

IVF/ET är förkortning för "in vitro fertilization" och "embryo transfer". Det svenska ordet för detta är provrörsbefruktning. Det innebär att själva befruktningen görs utanför kroppen, i ett provrör, varefter embryot förs in i kvinnans livmoder.