Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pergoveris

Merck

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (900 IE + 450 IE)/1,44 ml
(Tillhandahålls ej)

Kombination av rekombinant humant follikelstimulerande hormon och rekombinant humant luteiniserande hormon

ATC-kod: G03GA30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Merck omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pergoveris

(900 IE + 450 IE)/1,44 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
follitropin alfa/lutropin alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pergoveris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pergoveris
3. Hur du använder Pergoveris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pergoveris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pergoveris är och vad det används för

Vad Pergoveris är

Pergoveris injektionsvätska innehåller två olika aktiva substanser kallade ”follitropin alfa” och ”lutropin alfa”. Båda tillhör en familj av hormoner som kallas gonadotropiner, vilka är involverade i fortplantningen och fertiliteten.


Vad Pergoveris används för

Detta läkemedel används för att stimulera utvecklandet av folliklarna (var och en innehåller ett ägg) i dina äggstockar (ovarier). Detta för att hjälpa dig att bli gravid. Det ska användas av vuxna kvinnor (18 år eller äldre) som har låga halter (allvarlig brist) av ”follikelstimulerande hormon” (FSH) och ”luteiniserande hormon” (LH). Dessa kvinnor är vanligtvis infertila.


Hur Pergoveris fungerar

De aktiva substanserna i Pergoveris är kopior av de naturliga hormonen FSH och LH. I din kropp:

 • stimulerar FSH äggproduktion

 • stimulerar LH frisättningen av ägg.

Genom att ersätta de hormoner som saknas, gör Pergoveris det möjligt för kvinnor med låga halter av FSH och LH att utveckla en follikel. Denna kommer sedan att frisätta ett ägg efter en injektion med hormonet ”humant koriongonadotropin (hCG)”. Detta hjälper kvinnan att bli gravid.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pergoveris

Innan behandlingen påbörjas ska din och din partners fruktsamhet utvärderas av en läkare med erfarenhet av att behandla fertilitetsstörningar.

Använd inte Pergoveris

 • om du är allergisk mot follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har en hjärntumör (i din hypotalamus eller hypofysen)

 • om du har stora äggstockar eller vätskefyllda blåsor i äggstockarna (äggstockscystor) av okänt ursprung

 • om du har oförklarlig vaginal blödning

 • om du har äggstocks‑, livmoder- eller bröstcancer

 • om du har ett tillstånd som skulle göra en normal graviditet omöjlig, såsom menopaus eller missbildade könsorgan eller benigna tumörer i livmodern.

Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Pergoveris.


Porfyri

Tala med läkare innan du påbörjar behandling om du eller någon i din familj har porfyri (en oförmåga att bryta ned porfyriner som kan överföras från föräldrar till barn).

Tala omedelbart om för din läkare om:

 • din hud blir skör och lätt får blåsor, särskilt hud som ofta har utsatts för sol

 • om du får ont i mage, armar eller ben.


Vid ovanstående händelser kan din läkare rekommendera att du slutar med behandlingen.


Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Detta läkemedel stimulerar äggstockarna. Detta ökar risken att utveckla ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta är när dina folliklar utvecklas för mycket och blir stora cystor. Om du får smärtor i nedre delen av buken, snabbt ökar i vikt, mår illa eller kräks eller om du får svårt att andas, ska du genast tala med läkare. Läkaren kanske ber dig att sluta använda detta läkemedel (se avsnitt 4, under ”De mest allvarliga biverkningarna”).


Om du inte har ägglossning och om den rekommenderade dosen och administreringsschemat följs, är uppkomsten av OHSS mindre trolig. Behandling med Pergoveris orsakar sällan svår OHSS. Detta blir mer troligt om medicinen som används för slutgiltig follikelmognad (innehållande humant koriongonadotropin, hCG) ges (se avsnitt 3, under ”Hur mycket ska man använda” för information). Om du utvecklar OHSS kanske din läkare inte ger dig något hCG under denna behandlingscykel och du kanske blir tillsagd att inte ha samlag eller att använda barriärpreventivmedel i minst fyra dagar.

Din läkare kommer att se till att det ovariella svaret kontrolleras noggrant med hjälp av ultraljud och blodprov (estradiolmätningar) före och under behandlingen.


Flerbördsgraviditet

När du använder Pergoveris finns det större risk för att du blir gravid med fler än ett barn samtidigt (”flerbördsgraviditet”, oftast tvillingar) än om du blir gravid på naturligt sätt. Flerbördsgraviditet kan medföra medicinska komplikationer för dig och dina barn. Du kan minska risken för flerbördsgraviditet genom att använda rätt dos av Pergoveris vid rätt tidpunkter.


För att minimera risken för flerbördsgraviditeter, rekommenderas ultraljudsundersökning såväl som blodprover.


Missfall

När dina äggstockar stimuleras att producera ägg, löper du större risk att få missfall än den genomsnittliga kvinnan.


Ektopisk graviditet

För kvinnor som har eller har haft blockerad eller skadad äggledare finns risk för graviditet där embryot fäster utanför livmodern (utomkvedshavandeskap). Detta oavsett om graviditeten kommit till stånd genom spontan befruktning eller genom fertilitetsbehandling.


Problem med blodproppar (tromboemboliska händelser)

Tala med läkare innan du använder Pergoveris om du eller en familjemedlem någonsin har haft blodproppar i benen eller i lungorna, eller en hjärtinfarkt eller stroke. Du kan ha ökad risk för att allvarliga blodproppar uppstår eller existerande blodproppar förvärras vid behandling med Pergoveris.


Tumörer på könsorganen

Det har förekommit rapporter om tumörer, både godartade och elakartade, i äggstockarna och andra reproduktionsorgan, hos kvinnor som har genomgått flera kurer av fertilitetsbehandlingar.


Allergiska reaktioner

Det har förekommit enstaka rapporter om icke allvarliga allergiska reaktioner mot Pergoveris. Berätta för din läkare om du har haft denna typ av reaktioner mot ett liknande läkemedel innan du använder Pergoveris.

Barn och ungdomar

Pergoveris ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Pergoveris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Pergoveris ska inte användas med andra läkemedel i samma injektionsspruta. Du kan använda Pergoveris samtidigt med ett godkänt preparat innehållande follitropin alfa som separata injektioner, om din läkare ordinerat det.

Graviditet och amning

Använd inte Pergoveris om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel förväntas inte påverka din förmåga att köra, cykla eller använda verktyg och maskiner.

Pergoveris innehåller natrium

Pergoveris innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Pergoveris

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av detta läkemedel

 • Pergoveris är avsett att ges genom injektion precis under huden (subkutant). Välj ett nytt injektionsställe varje dag för att minimera hudirritation.

 • Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur du använder Pergoveris förfylld injektionspenna för att injicera läkemedlet.

 • Om de anser att du kan administrera Pergoveris på ett tryggt sätt kan du sedan bereda och injicera läkemedlet själv hemma.

 • Om du själv injicerar Pergoveris, läs noga igenom och följ avsnittet ”Bruksanvisning”.


Hur mycket du ska använda

Behandlingen inleds med den rekommenderade dosen av Pergoveris innehållande 150 internationella enheter (IE) follitropin alfa och 75 IE lutropin alfa varje dag.

 • Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare bestämma sig för att varje dag lägga till en dos av ett godkänt preparat innehållande follitropin alfa till din Pergoveris injektion. I det fallet ökar man vanligtvis dosen av follitropin alfa var 7:e eller var 14:e dag med 37,5 till 75 IE.

 • Behandlingen fortsätter tills du får önskat svar. Det är när du har utvecklat en lämplig follikel enligt bedömning med ultraljudsskanning och blodprover.

 • Detta kan ta upp emot 5 veckor.


När du fått önskat svar, kommer du att få en injektion av humant koriongonadotropin (hCG) 24 till 48 timmar efter dina sista Pergoveris injektioner. Den bästa tiden att ha samlag är samma dag som hCGinjektionen och dagen efter. Alternativt kan intrauterin insemination (IUI) utföras.


Om din kropp svarar för kraftigt, avbryts din behandling och du får inte något hCG (se avsnitt 2, under ”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”). I det fallet kommer din läkare att ge dig en lägre dos av follitropin alfa under påföljande cykel.

Om du använt för stor mängd av Pergoveris 

Effekterna av en överdos av Pergoveris är okända, men det är möjligt att OHSS inträffar. Detta inträffar dock endast om hCG administrerats (se avsnitt 2, under ”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”).

Om du har glömt att använda Pergoveris

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De mest allvarliga biverkningarna

Ta omedelbart kontakt med din läkare om du får någon av biverkningarna som listas nedan. Läkaren kan komma att be dig att sluta använda Pergoveris.


Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner som hudutslag, hudrodnad, nässelfeber, svullnad i ansiktet med andningssvårigheter kan ibland vara allvarliga. Denna biverkan är mycket sällsynt.


Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

 • Smärta i nedre delen av buken tillsammans med illamående eller kräkningar. Dessa är symtom på ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta kan tyda på att äggstockarna överreagerar på behandlingen och att stora äggstockscystor utvecklats (se avsnitt 2, under ”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”). Denna biverkning är vanlig. Om detta sker kommer din läkare att behöva undersöka dig så snart som möjligt.

 • OHSS kan bli svårartad med tydligt förstorade äggstockar, minskad urinproduktion, viktökning, andningssvårigheter och/eller eventuell vätskeansamling i bukhåla eller bröstkorg. Denna biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

 • Komplikationer av OHSS, såsom vridning av äggstockarna eller blodproppar, kan uppstå i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Allvarliga blodproppskomplikationer (tromboemboliska händelser) med svårartad OHSS kan förekomma i mycket sällsynta fall. Detta kan orsaka smärtor i bröstkorgen, andfåddhet, stroke eller hjärtinfarkt. I sällsynta fall kan detta även ske oberoende av OHSS (se avsnitt 2, under ”Problem med blodproppar (tromboemboliska händelser)”).


Andra biverkningar inkluderar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • vätskefyllda blåsor i äggstockarna (ovariella cystor)

 • huvudvärk

 • lokala reaktioner på injektionsstället såsom smärta, klåda, blåmärken, svullnad eller irritation.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • diarré

 • bröstsmärtor

 • illamående eller kräkning

 • buk- och bäckensmärtor

 • kramper i buken och väderspänning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Din astma kan förvärras.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pergoveris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


När förpackningen har öppnats kan den förfyllda injektionspennan förvaras i maximalt 28 dagar utanför kylskåp (vid 25 °C).


Använd inte Pergoveris om du ser tecken på försämrad produkt, om vätskan innehåller partiklar eller inte är klar.


Kasta den använda nålen på ett säkert sätt efter injektionen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är follitropin alfa och lutropin alfa.

 • 1 Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml förfylld injektionspenna innehåller 900 IE (internationella enheter) follitropin alfa och 450 IE lutropin alfa i 1,44 ml och kan avge sex doser Pergoveris 150 IE/75 IE.

Övriga innehållsämnen är:

 • Sackaros, argininmonohydroklorid, poloxamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydtrat, natriumdivätefosfatmonohydrat och vatten för injektionsvätskor. Mycket små mängder av koncentrerad fosforsyra och natriumhydroxid tillsätts för att hålla surhetsgraden (pH‑värdet) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pergoveris tillhandahålls som en klar, färglös till svagt gul injektionsvätska, lösning, i en förfylld flerdos injektionspenna:

 • Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml tillhandahålls i förpackningar med 1 förfylld flerdos injektionspenna och 14 injektionsnålar för engångsbruk.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nederländerna


Tillverkare

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB

Tel: +370 37320603

България

'Мерк България' ЕАД

Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o

Tel. +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S

Tlf: +45 35253550

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Merck Serono GmbH

Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OÜ

Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Merck A.E.

Tηλ: +30-210-61 65 100

Österreich

Merck GesmbH.

Tel: +43 1 57600-0

España

Merck S.L.

Línea de Información: 900 102 964

Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

România

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom

Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A.

Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA

Tel: +371 67152500

United Kingdom

Merck Serono Ltd

Tel: +44-20 8818 7200


Denna bipacksedel ändrades senast 08/2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


Pergoveris förfylld injektionspenna

Bruksanvisning

Innehåll

1. Viktig information om Pergoveris förfylld injektionspenna

2. Hur du använder behandlingsdagboken till Pergoveris förfylld injektionspenna

3. Samla ihop det du behöver

4. Bekanta dig med delarna i Pergoveris förfylld injektionspenna

5. Göra iordning Pergoveris förfylld injektionspenna för injektion

6. Ställa in den dos läkaren har ordinerat

7. Injicera dosen

8. Efter injektionen

9. Behandlingsdagbok till Pergoveris förfylld injektionspenna (se tabellen i slutet)


Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder Pergoveris förfylld injektionspenna.

Följ anvisningarna noga eftersom de kan skilja sig från dina tidigare erfarenheter.


1. Viktig information om Pergoveris förfylld injektionspenna

 • Pergoveris förfylld injektionspenna är endast avsedd för subkutan injektion.

 • Använd endast Pergoveris förfylld injektionspenna om hälso- och sjukvårdspersonal har lärt dig hur du ska använda den på rätt sätt.


Varning: Återanvänd inte nålar. Ta bort nålen omedelbart efter varje injektion.

Dela inte injektionspennan och/eller nålarna med någon annan eftersom detta kan leda till en infektion.

 • Det finns 3 olika varianter av flerdos injektionspennan:

(300 IE + 150 IE)/0,48 ml

 • Innehåller 0,48 ml Pergoveris‑lösning

 • Innehåller 300 IE follitropin alfa och 150 IE lutropin alfa.

(450 IE + 225 IE)/0,72 ml

 • Innehåller 0,72 ml Pergoveris‑lösning

 • Innehåller 450 IE follitropin alfa och 225 IE lutropin alfa.

(900 IE + 450 IE)/1,44 ml

 • Innehåller 1,44 ml Pergoveris‑lösning

 • Innehåller 900 IE follitropin alfa och 450 IE lutropin alfa.

Varning: Se bipacksedeln för mer information om den rekommenderade dosen och använd alltid den dos som läkaren har rekommenderat.

 • Siffrorna i doseringsfönstret visar antalet internationella enheter, eller IE, och dosen follitropin alfa. Läkaren talar om hur många IE follitropin alfa du ska injicera varje dag.

 • Siffrorna som visas i doseringsfönstret hjälper dig att:

a. Ställa in den ordinerade dosen.

Dosknappen vrids

b. Kontrollera att injektion är slutförd.

Siffran noll visas i dosfönstret

c. Eller läsa av den dos som återstår att injicera med en annan injektionspenna.

Siffran 150 visas i dosfönstret

 • Ge dig själv injektionen vid samma tid varje dag. En klocka som visar tiden 19.00

 • Läkaren/apotekspersonalen talar om hur många injektionspennor med Pergoveris du behöver för att slutföra behandlingen.


2. Hur du använder behandlingsdagboken till Pergoveris förfylld injektionspenna

På den sista sidan finns en behandlingsdagbok. Använd behandlingsdagboken för att anteckna den mängd du har injicerat.

 • Anteckna behandlingsdagens nummer (kolumn 1), datum (kolumn 2), tid för injektionen (kolumn 3) och volymen i injektionspennan (kolumn 4).

 • Anteckna den ordinerade dosen (kolumn 5).

 • Kontrollera att du har ställt in rätt dos innan du injicerar (kolumn 6).

 • Läs av den siffra som visas i doseringsfönstret efter injektionen.

 • Bekräfta att du fått en fullständig injektion (kolumn 7) ELLER anteckna den siffra som visas i doseringsfönstret om den inte är ”0” (kolumn 8).

 • Om det behövs, ger du dig själv en injektion med en ny injektionspenna genom att ställa in den återstående dos som du har antecknat i avsnittet ”Mängd som ska ställas in för en andra injektion” (kolumn 8).

 • Anteckna denna återstående dos i avsnittet ”Mängd inställd för injektion” på nästa rad (kolumn 6).

OBS! Genom att använda behandlingsdagboken för att anteckna dina dagliga injektioner kan du kontrollera att du har fått hela den ordinerade dosen varje dag.


Exempel på en behandlingsdagbok för en (450 IE + 225 IE)/0,72 ml injektionspenna:

1

Behandlingsdag

Nummer

2

Datum

3

Tid

4

Volym i injektionspennan

(300 IE + 150 IE)/0,48 ml

(450 IE + 225 IE)/0,72 ml

(900 IE + 450 IE)/1,44 ml

5

Ordinerad dos

6 7 8

Doseringsfönster

Mängd inställd för injektion


Mängd som ska ställas in för en andra injektion

Doseringsfönstret


Nr 1

10/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

Check om ”0”,

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna

Nr 2

11/06

19:00

450 IE + 225 IE

150 IE/ 75 IE

150

Check om ”0”,

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna

Nr 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

225 IE/ 112,5 IE

225

Tom ruta om ”0”,

slutförd injektion

Check om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd 75 med en ny penna

Nr 3

12/06

19:00

450 IE + 225 IE

N/A

75

Check om ”0”,

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


3. Samla ihop det du behöver

3.1. Tvätta händerna med tvål och vatten (fig. 1)

3.2. Gör iordning en ren och plan yta, t.ex. ett bord eller bänk på en plats med en bra belysning.

3.3. Välj en Pergoveris förfylld injektionspenna.

Tvättar händernaFig. 1

3.4. Kontrollera att du har valt den ordinerade injektionspennan.


3.5. Kontrollera utgångsdatumet på pennans etikett (fig. 2).

Utgångsdatumet på injektionspennanFig. 2

3.6. Du behöver också:

 • Nålar (ingår i förpackningen)

 • Spritsuddar (ingår inte i förpackningen)

 • En behållare för vassa föremål (ingår inte i förpackningen)


4. Bekanta dig med delarna i Pergoveris förfylld injektionspenna


Injektionpennans delar

* Siffrorna i doseringsfönstret och reservoarhållaren motsvarar antalet internationella enheter (IE) läkemedel.


5. Göra iordning Pergoveris förfylld injektionspenna för injektion

5.1. Ta av injektionspennans lock.

5.2. Kontrollera att doseringsfönstret visar ”0”.

Locket avlägsnas Siffran noll visas i doseringsfönstret


5.3. Göra iordning nålen.

 • Ta fram en ny nål – använd endast de engångsnålar som medföljer.

 • Håll stadigt i det yttre nålskyddet.


 • Kontrollera att det yttre nålskyddets försegling inte är skadad eller sitter löst (fig. 3).


Nålskyddet kontrollerasFig. 3

 • Ta bort förseglingen (fig. 4).Förseglingen avlägsnasFig. 4

OBS! Om förseglingen är skadad eller sitter löst ska du inte använda nålen. Kasta den i en behållare för vassa föremål. Ta fram en ny nål.


5.4. Ansluta nålen.

 • Skruva in den gängade spetsen på Pergoveris förfylld injektionspenna i det yttre nålskyddet tills du känner ett lätt motstånd.

Anslutning av nål

OBS! Dra inte åt nålen för hårt eftersom det då kan bli svårt att ta bort den efter injektionen.

 • Ta bort det yttre nålskyddet genom att försiktigt dra av det.

 • Lägg det åt sidan för senare användning. Kasta det INTE.

 • Håll Pergoveris förfylld injektionspenna med nålen pekande uppåt.

 • Ta försiktigt av och kasta det gröna inre nålskyddet.

Varning: Sätt inte tillbaka det gröna inre nålskyddet eftersom du kan sticka dig.


5.5.  Kontrollera att det finns en vätskedroppe på nålspetsen.

 • Titta noga på nålens spets för att se om det finns en eller flera små vätskedroppar.

OM DU

Vätskedroppe på nålens spets

Använder en ny injektionspenna


Ska du titta efter en liten vätskedroppe på nålens spets.

 • Om du ser en droppe, gå vidare till avsnitt 6: Ställa in den dos läkaren har ordinerat.

 • Om du inte ser någon droppe, följ anvisningarna på nästa sida.

Återanvänder en injektionspenna

behöver du INTE titta efter någon vätskedroppe. Gå direkt till avsnitt 6: Ställa in den dos läkaren har ordinerat.

Om du inte ser en eller flera små vätskedroppar på eller nära spetsen första gången du använder en ny injektionspenna:

dosinställningsknappen vrids medurs

Fig. 5

 1. Vrid försiktigt dosinställningsknappen medurs tills du ser 25 i doseringsfönstret. Du kan vrida knappen bakåt om du har vridit den förbi 25 (fig. 5).

Injektionspennan förbereds för injektion

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

2 Håll injektionspennan med nålen pekande uppåt.

3 Knacka försiktigt på reservoarhållaren (fig. 6).

4 Tryck in dosinställningsknappen så långt det går. En liten vätskedroppe syns på nålens spets (fig. 7).

5. Kontrollera att doseringsfönstret visar ”0” (fig. 8).

6. Gå vidare till avsnitt 6: Ställa in den dos läkaren har ordinerat.


6. Ställa in den dos läkaren har ordinerat

6.1.Vrida dosinställningsknappen tills den dos du ska injicera visas i doseringsfönstret.

 • Vrid dosinställningsknappen framåt för att öka dosen till den dos som läkaren har ordinerat.

Dosinställningsknappen vrids framåt

 • Om du behöver korrigera inställningen till en lägre dos, kan du vrida dosinställningsknappen bakåt.

Dosinställningsknappen vrids bakåt

Varning: Kontrollera att doseringsfönstret visar hela den ordinerade dosen innan du går vidare till nästa steg.


7. Injicera dosen

7.1. Välj ett injektionsställe i det område som läkaren eller sjuksköterskan har sagt att du ska använda för injektionen. Välj ett nytt injektionsställe varje dag för att minimera hudirritationen.

7.2. Tvätta huden med en spritsudd.

7.3. Kontrollera på nytt att doseringsfönstret visar rätt dos.

Lämpligt injektionsställe

7.4.  Injicera dosen så som läkaren eller sjuksköterskan har lärt dig.

 • Tryck långsamt in hela nålen i huden (fig. 9).

 • Tryck långsamt in dosinställningsknappen så långt det går och håll kvar för att slutföra hela injektionen.


Injektionspennans position vid injiceringFig. 9

 • Fortsätt att hålla knappen intryckt i minst 5 sekunder för att försäkra dig om att du injicerar hela dosen (fig. 10).

 • Dossiffran som visas i doseringsfönstret återgår till 0.

Tryck in doseringsknappen i minst 5 sekunder

Fig. 10

 • När det har gått minst 5 sekunder drar du ut nålen från huden medan du fortsätter att hålla dosinställningsknappen intryckt (fig. 11).

 • Släpp dosinställningsknappen när du har dragit ut nålen.

Dosinställningsknappen ska hållas intryckt

Fig. 11

OBS!  Släpp inte dosinställningsknappen förrän du har dragit ut nålen från huden.


Varning: Använd alltid en ny nål till varje injektion.


8. Efter injektionen

8.1. Kontrollera att du har givit en fullständig injektion.

 • Kontrollera att doseringsfönstret visar ”0”.

Siffran noll visas i doseringsfönstret

Varning: Om doseringsfönstret visar en högre siffra än 0, är Pergoveris förfylld injektionspenna tom och du har inte fått hela den ordinerade dosen.


8.2. Slutför en ofullständig injektion (endast vid behov).

 • Doseringsfönstret visar hur stor mängd som återstår att injicera med en ny injektionspenna.

Siffran femtio visas i doseringsfönstret

 • Upprepa avsnitt 4 (Bekanta dig med Pergoveris förfylld injektionspenna) till avsnitt 5 (Göra iordning Pergoveris förfylld injektionspenna för injektion) med en ny injektionspenna.

 • Ställ in den mängd som återstår av dosen och som du antecknade i behandlingsdagboken ELLER den siffra som fortfarande visas i doseringsfönstret på den tomma injektionspennan som du just har använt, och injicera.


8.3. Ta bort nålen efter varje injektion.

 • Lägg det yttre nålskyddet på en plan yta.

 • Håll Pergoveris förfylld injektionspenna stadigt med ena handen och för in nålen i det yttre nålskyddet.

 • Fortsätt genom att trycka fast nålskyddet mot en stadig yta tills du hör ett ”klick”.

Nålen förs in i nålskyddet

 • Fatta det yttre nålskyddet och skruva av nålen genom att vrida moturs.

Kasta den använda nålen på ett säkert sätt.

 • Sätt på pennans lock.

Nålskyddet skruvas på

Nålen kastas

Varning: Återanvänd aldrig en använd nål. Dela aldrig nål med någon annan.


8.4. Förvara Pergoveris förfylld injektionspenna.

OBS! Förvara aldrig injektionspennan med nålen sittande kvar. Ta alltid bort nålen från Pergoveris förfylld injektionspenna innan du sätter tillbaka pennans lock.

Pennans lock sätts på

 • Förvara injektionspennan i originalförpackningen på ett säkert ställe och i enlighet med anvisningarna i bipacksedeln.

 • Fråga apotekspersonalen hur du ska kasta injektionspennan när den är tom.

Varning: Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


9. Behandlingsdagbok till Pergoveris förfylld injektionspenna

1

Behandlingsdag

nummer

2

Datum

3

Tid

4

Volym i pennan

(300 IE + 150 IE)/0,48 ml

(450 IE + 225 IE)/0,72 ml

(900 IE + 450 IE)/1,44 ml

5

Ordinerad dos

6 7 8

Doseringsfönstret

Mängd inställd för injektion

Mängd som ska ställas in för en andra injektion

Doseringsfönstret


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna


/

:
Tom ruta om "0",

slutförd injektion

Tom ruta om inte ”0”, en andra injektion krävs.

Injicera denna mängd ..........med ny penna

Denna bruksanvisning ändrades senast: 05/2017

Hitta direkt i texten
Av