Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xermelo®

IPSEN

Filmdragerad tablett 250 mg
(Tabletterna är vita till blekvita filmdragerade ovala tabletter.)

Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning

Aktiv substans:
ATC-kod: A16AX15
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från IPSEN omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Xermelo

250 mg Filmdragerade tabletter
telotristatetyl

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xermelo  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xermelo
3. Hur du tar Xermelo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xermelo  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xermelo  är och vad det används för

 

Vad Xermelo är

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen telotristatetyl.


Vad Xermelo används för

Detta läkemedel används till vuxna med ett tillstånd som kallas karcinoidsyndrom. Detta uppstår när en tumör, som kallas neuroendokrin tumör, frisläpper substansen serotonin i blodet.

Läkaren kommer att förskriva detta läkemedel om din diarré inte är välkontrollerad med injektioner av andra läkemedel som kallas somatostatinanaloger (lanreotid eller oktreotid). Du ska fortsätta med injektioner av de andra läkemedlen när du tar Xermelo.


Hur Xermelo fungerar

När tumören frisläpper för mycket serotonin i blodet kan du få diarré.

Detta läkemedel fungerar genom att minska mängden serotonin som tumören producerar. Detta minskar din diarré.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xermelo

Använd inte Xermelo

 • om du är allergisk mot telotristat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xermelo:

 • om du har problem med levern. Detta på grund av att läkemedlet inte har testats hos patienter med allvarliga leverproblem. Läkaren kan besluta att minska din dagliga dos av Xermelo. Läkaren kommer också att kontrollera din lever.

 • om du har njursjukdom i slutstadiet eller går på dialys. Detta på grund av att läkemedlet inte har testats hos patienter med njursjukdom i slutstadiet och som kräver dialys.

Var uppmärksam på biverkningar

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande tecken eller symtom på att din lever kanske inte fungerar som den ska:

 • illamående eller kräkningar (oförklarliga), onormalt mörk urin, gulaktig hud eller gula ögonvitor, smärta i övre högra delen av magen.

Läkaren kommer att ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion och besluta om du ska fortsätta att ta detta läkemedel.


Tala med läkare eller apotekspersonal:

 • om du känner dig nedstämd, deprimerad, eller om du känner att du inte är intresserad av eller inte känner någon glädje av att göra dina vanliga aktiviteter när du tar detta läkemedel.

 • om du har tecken på förstoppning, eftersom telotristat minskar antalet tarmtömningar.

Tester

 • Läkaren kan komma att ta blodprover innan du börjar ta detta läkemedel och medan du tar det. Detta är för att kontrollera att din lever fungerar normalt.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter under 18 år. Detta beror på att läkemedlet inte har testats i denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Xermelo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta för att Xermelo kan påverka sättet som andra läkemedel fungerar på, eller andra läkemedel kan påverka sättet som Xermelo fungerar på. Det kan innebära att läkaren behöver ändra dosen som du tar. Du ska berätta för din läkare om varje läkemedel. Det inkluderar:


 • läkemedel mot diarré. Xermelo och dessa läkemedel minskar antalet tarmtömningar och om de tas samtidigt kan de orsaka svår förstoppning. Läkaren kan behöva ändra dosen av dina läkemedel.

 • läkemedel som används för att behandla epilepsi, såsom valproinsyra.

 • läkemedel som används för att behandla din neuroendokrina tumör, såsom sunitinib eller everolimus.

 • läkemedel som används för att behandla depression, såsom bupropion eller sertralin.

 • läkemedel som används för att undvika transplantationsavstötning, såsom ciklosporin.

 • läkemedel som används för att minska kolesterolnivåer, såsom simvastatin.

 • orala preventivmedel såsom etinylestradiol.

 • läkemedel som används för att behandla högt blodtryck såsom amlodipin.

 • oktreotid. Om du behöver behandling med oktreotid subkutan injektion (injicerad under huden), ska du ta injektionen minst 30 minuter efter att du tagit Xermelo.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt hur telotristat kan påverka barnet.


Kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder när de tar detta läkemedel.

Amma inte om du tar Xermelo, eftersom detta läkemedel kan överföras till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Telotristat kan ha en liten effekt på din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Om du känner dig trött ska du vänta tills du mår bättre innan du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Xermelo innehåller laktos

Xermelo innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Xermelo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket du ska ta

Rekommenderad dos är en tablett (250 mg) tre gånger dagligen. Den maximala dosen av Xermelo är 750 mg under 24 timmar.


Läkaren kommer att bestämma hur länge du ska ta Xermelo.

Om du har leverproblem kan läkaren besluta att minska din dagliga dos av Xermelo.


Att ta detta läkemedel


 • Ta alltid detta läkemedel tillsammans med måltid eller med lite mat.

 • Du ska fortsätta ta injektioner med somatostatinanaloger (lanreotid eller oktreotid) när du tar Xermelo.

Om du har tagit för stor mängd av Xermelo

Du kan må illa eller kräkas, få diarré eller magsmärtor. Tala med läkare. Ta med läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Xermelo

Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som planerat och hoppa över glömd dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Xermelo

Sluta inte att ta Xermelo utan att först tala med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av följande biverkningar:


 • illamående eller kräkningar, onormal mörk urin, gulaktig hud eller gula ögonvitor, smärta i övre högra delen av magen. Dessa kan vara tecken på att din lever inte fungerar som den ska. Detta kan också yttra sig genom förändringar i dina blodprover, såsom en ökning av leverenzymer: gamma-glutamyltransferas (mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare), transaminaser och alkaliska fosfataser i blodet (vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).


Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar:

 • Magsmärta

 • Trötthets- eller svaghetskänsla

 • Sjukdomskänsla (illamående)

Vanliga biverkningar:

 • Gaser

 • Feber

 • Huvudvärk

 • Förstoppning

 • Svullen mage

 • Minskad aptit

 • Svullnad (ansamling av vätska i kroppen)

 • Depression, du kan uppleva minskat självförtroende, avsaknad av motivation, sorg eller sänkt humör

Mindre vanliga biverkningar:

 • Påverkad avföring (tarmobstruktion, fekalom). Du kan uppleva förstoppning, vattnig diarré, blek hud (anemi), illamående, kräkningar, viktminskning, ryggsmärta eller magbesvär, särskilt efter att ha ätit, eller en minskning av urin (urinering).

  Tala omedelbart med din läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

 • Andningsbesvär, snabba hjärtslag, feber, inkontinens (okontrollerad urinering), förvirring, yrsel eller rastlöshet.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av biverkningarna som beskrivs ovan.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xermelo  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.


Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är telotristatetyl. 1 tablett innehåller telotristatetiprat motsvarande 250 mg telotristatetyl.

 • Övriga innehållsämnen är: vattenfri laktos (se avsnitt 2 under ”Xermelo innehåller laktos”), hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad) (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521) och talk (E553b).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xermelo är vita till blekvita filmdragerade ovala tabletter. Varje tablett är ca. 17 mm lång och 7,5 mm bred med ”T-E” präglat på ena sidan och ”250” präglat på den andra. Tabletterna är förpackade i PVC/PCTFE/PVC/Al-blister. Blistren är förpackade i en ytterkartong.


Förpackningar med 90 och 180 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrike


Tillverkare

Beaufour Ipsen Industrie
Rue Ethé Virton

28100 Dreux
Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 03/2020

Övriga informationskällor

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg

Ipsen NV

Guldensporenpark 87
B-9820 Merelbeke
België/Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā

Kalnciema iela 33-5

Rīga

LV 1046

Tel: +371 67622233


България
Pharmaswiss EOOD
16, Troyanski Prohod Street
Floor 3, Office 8, Lagera
1612 Sofia
Teл.: +359 28952 110

Lietuva

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

T. Narbuto g. 5,

08105 Vilnius

Tel: + 370 700 33305


Česká republika

Ipsen Pharma, s.r.o.
Olbrachtova 2006/9,

140 00 Praha 4

Tel: + 420 242 481 821


Magyarország
IPSEN Pharma Hungary Kft.

Váci út 33 IX. em.

1134 Budapest

Tel.: +36-1-555-5930


Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE- 164 51 Kista
Sverige/Ruotsi/Svíþjóð
Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Nederland
Ipsen Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS Hoofddorp
Tel: + 31 (0) 23 554 1600


Deutschland, Österreich 

Ipsen Pharma GmbH

Einsteinstraße 174

D-81677 München

Tel.: +49 89 262043289


Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

Tel.: + 48 22 653 68 00

Eesti

CentralPharma Communications OÜ

Selise 26 - 11
13522 Tallinn
Estonia
Tel: +372 6015540


Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Alameda Fernão Lopes, n° 16A-1°B

1495 - 190 Algés

Portugal

Tel: + 351 - 21 - 412 3550


Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος

GR-17456 Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324


România

Ipsen Pharma România SRL

Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, Etaj 1

Bucureşti, 010623

Tel: + 40 21 231 27 20


España

Ipsen Pharma, S.A.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

08908 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: + 34 936 858 100

Slovenija
Pharmaswiss d.o.o.
Brodišče 32
SI-1236 Trzin
Tel: +386 1 236 47 00

France, Hrvatska
Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
France
Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenská republika

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Zámocká 3

SK-811 01 Bratislava 

Slovenská republika

Tel: + 420 242 481 821Ireland
Ipsen Pharmaceuticals Ltd.
Blanchardstown Industrial Park
Blanchardstown
IRL-Dublin 15
Tel: +353-1-809-8256


United Kingdom
Ipsen Ltd.
190 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00


Italia

Ipsen SpA

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Milanofiori Nord Palazzo U7

20090 Assago (MI)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41Hitta direkt i texten
Av