Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flutiform K-haler

Mundipharma

Inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/5 mikrogram/puff
(Tillhandahålls ej) (vit till benvit flytande suspension)

Adrenergika i kombination med kortikosteroid vid obstruktiva luftvägssjukdomar

ATC-kod: R03AK11
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Mundipharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Flutiform K-haler inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/5 mikrogram/puff och 50 mikrogram/5 mikrogram/puff

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-06.

Indikationer

Denna kombination med fast dos av flutikasonpropionat- och formoterolfumarat (Flutiform K‑haler) är avsedd för regelbunden behandling av astma då användning av en kombinationsprodukt (en inhalerad kortikosteroid och en långverkande β2-agonist) är lämplig.


• För patienter som inte får tillräcklig astmakontroll med inhalerade kortikosteroider och ”vid behovs”-inhalerad kortverkande β2-agonist.

eller

• För patienter som redan har tillräcklig astmakontroll med både en inhalerad kortikosteroid och en långverkande β2-agonist.


Flutiform K‑haler är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Dosering

Patienterna måste tränas att använda inhalatorn och deras astma bör regelbundet kontrolleras av läkare, så att den styrka av Flutiform K‑haler som de får förblir optimal och endast ändras på ordination av läkare. Dosen ska titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll upprätthålls. När astmakontroll uppnåtts med den lägsta styrkan av Flutiform K‑haler administrerad två gånger dagligen bör man se över behandlingen och överväga om patienterna ska trappas ned till enbart en inhalerad kortikosteroid. Som allmän princip ska dosen titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll upprätthålls. Det är mycket viktigt med regelbunden uppföljning av patienterna när behandlingen trappas ned.


Det finns inga tillgängliga data för användning av Flutiform K‑haler hos patienter med KOL. Flutiform K‑haler ska inte användas hos patienter med KOL.


Patienterna bör få den styrka av Flutiform K‑haler som innehåller den dos av flutikasonpropionat som är lämplig för sjukdomens svårighetsgrad. Observera: Flutiform K‑haler 50 mikrogram/5 mikrogram per puff är inte lämpligt för vuxna och ungdomar med svår astma. Förskrivare bör vara medvetna om att flutikasonpropionat är lika effektivt hos patienter med astma som vissa andra inhalerade steroider när det ges i ungefär halva den totala dagliga dosen (i mikrogram). Om en enskild patient skulle behöva doser utanför de rekommenderade regimerna, bör lämpliga doser av β2-agonisten och den inhalerade kortikosteroiden i separata inhalatorer, eller lämpliga doser av enbart den inhalerade kortikosteroiden, förskrivas.


Flutiform K-haler levereras med en trycksatt dosreglerad inhalator(inandningsdriven), som även innehåller en integrerad dosindikator. Varje inhalator ger minst 120 puffar (60 doser).


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre:

Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram per puff inhalationsspray, suspension – två inhalationer två gånger dagligen, som normalt tas morgon och kväll.

Om patientens astma fortfarande är dåligt kontrollerad, kan den totala dagliga dosen inhalerad kortikosteroid ökas genom att administrera en högre styrka av denna kombinationsprodukt – dvs. Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram per puff inhalationsspray, suspension – två inhalationer två gånger dagligen.


Endast vuxna:

Den totala dagliga dosen av denna fasta doskombination kan ökas ytterligare om astman är dåligt kontrollerad genom byte från den inandningsdrivna Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram per puff till den högre styrkan Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff administrerad med en ”tryck och andas in”‑inhalator i en dos om två inhalationer två gånger dagligen.


Barn under 12 år:

Erfarenheten från barn under 12 års ålder är begränsad till ”tryck och andas in”‑inhalatorn snarare än denna inandningsdrivna inhalator. Flutiform K‑haler inhalationsspray, suspension, rekommenderas inte i någon styrka för användning till barn under 12 års ålder. Flutiform K‑haler ska inte användas i denna unga åldersgrupp.


Speciella patientgrupper:

Ingen dosjustering är nödvändig hos äldre patienter.


Det finns inga data tillgängliga på användning av Flutiform K-haler hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Dessa patienter bör regelbundet övervakas av läkare för att säkerställa titrering till lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll upprätthålls. Eftersom de fraktioner av flutikason och formoterol som når systemiska cirkulationen huvudsakligen elimineras via levermetabolism, kan ökad exponering förväntas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.


Allmän information:

Enbart inhalerade kortikosteroider är förstahandsbehandling för de flesta patienter. Flutiform K‑haler är inte avsett för initial behandling av lindrig astma. För patienter med svår astma bör behandlingen med inhalerade kortikosteroider sättas in före förskrivning av en kombinationsprodukt med fast dos.


Patienterna bör uppmärksammas på att Flutiform K‑haler måste användas dagligen för att få optimal nytta, även vid symtomfrihet.


Patienter som använder Flutiform K‑haler bör inte använda ytterligare långverkande β2-agonister av någon anledning. Om astmasymtom uppstår under perioden mellan doserna, bör en inhalerad, kortverkande β2-agonist tas för omedelbar lindring.


För patienter som för närvarande behandlas med medelhöga till höga doser av inhalerade kortikosteroider, och för dem vars sjukdom har en svårighetsgrad som klart motiverar behandling med två underhållsbehandlingar, är den rekommenderade startdosen två inhalationer två gånger dagligen av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram per puff.


Patienterna ska få instruktioner om korrekt användning och skötsel av sin inhalator, och deras teknik kontrolleras för att säkerställa optimal leverans av det inhalerade läkemedlet till lungorna.


Administreringssätt

Används för inhalation.


För att säkerställa korrekt administrering av läkemedlet ska patienten visas hur man använder inhalatorn på rätt sätt av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. En korrekt användning av inhalatorn är avgörande för framgångsrik behandling. Patienten bör uppmanas att läsa bipacksedeln noggrant och följa bruksanvisningen och figurerna i bipacksedeln.


Drivenheten har ett integrerat räkneverk som räknar ner och anger antalet puffar som finns kvar. Detta räkneverk är färgkodat. När det är färre än 28 puffar kvar börjar det ändras till rött och patienten ska rådas att kontakta sin förskrivare för att få en ny inhalator. Inhalatorn får inte användas när dosindikatorn visar ”0” eller är helt röd.


Aktivering av inhalatorn

Innan inhalatorn används första gången eller om inhalatorn inte har använts på 3 dagar eller mer måste inhalatorn aktiveras.

• Skaka inhalatorn väl före varje puff.

•Rikta inhalatorn bort från ansiktet och tryck ut en puff genom att öppna munstyckets skyddslock så långt det går och därefter stänga det igen. När munstycket stängs frigörs en puff. Detta steg ska utföras 4 gånger.


Om inhalatorn tappas, exponeras för kyla (se avsnitt 6.4) eller om skyddslocket har varit öppet i mer än 10 minuter, måste inhalatorn aktiveras en gång genom att skyddslocket öppnas så långt det går och därefter stängs igen.


Patienterna ska om möjligt stå eller sitta upprätta när de använder inhalatorn.


Steg som patienten ska följa när inhalatorn används:

1. Inhalatorn ska skakas omedelbart före varje puff, för att säkerställa att innehållet i inhalatorn är jämnt fördelat.

2. Andas ut så långsamt och djupt som möjligt.

3. Håll inhalatorn upprätt, öppna det orange skyddslocket helt och slut läpparna runt munstycket. Bit inte i munstycket.

4. Andas in långsamt och djupt genom munstycket för att frigöra en puff.

5. Håll andan, ta bort inhalatorn från munnen och stäng skyddslocket. Patienten bör fortsätta att hålla andan så länge som det känns bra och därefter långsamt andas ut. Patienten får inte andas ut genom inhalatorn. Om inhalatorn frigör en puff när skyddslocket stängs har patienten inte fått sitt läkemedel och ska rådas att upprepa steg 1 till 5.

Inför den andra puffen, håll inhalatorn upprätt och upprepa.

6. steg 1 till 5.


Patienterna bör skölja munnen, gurgla sig med vatten eller borsta tänderna och spotta ut efter inhalation för att minimera risken för oral candidiasis eller dysfoni.

Varningar och försiktighet

Behandlingen av astma ska normalt följa ett stegvis avpassat program och patienternas behandlingssvar ska följas kliniskt och med lungfunktionstester.


Flutiform K-haler är inte avsett för behandling av akuta astmasymtom, för vilka en snabb och kortverkande bronkdilaterare krävs. Patienterna ska instrueras att alltid ha sitt anfallskuperande läkemedel tillgängligt för behandling av akuta astmaanfall.


Profylaktisk användning av Flutiform K-haler vid ansträngningsutlöst astma har inte studerats. För det ska en separat snabbverkande bronkdilaterare övervägas.


Patienterna skall påminnas om att ta deras Flutiform K-haler underhållsdos såsom det är förskrivet även om de är symptomfria.


Patienterna ska inte påbörja behandling med Flutiform K-haler under en exacerbation eller om de får signifikant eller akut försämrad astma.


Allvarliga astmarelaterade biverkningar och exacerbationer kan förekomma under behandling med Flutiform K-haler. Patienterna ska uppmanas att fortsätta behandlingen, men uppsöka läkare om astmasymtomen förblir okontrollerade eller förvärras efter påbörjad behandling med Flutiform K-haler.


Flutiform K-haler ska inte användas som förstahandsbehandling av astma.


Om ökad användning av kortverkande bronkdilaterare för lindring av astma krävs, om kortverkande bronkdilaterare blir mindre effektiva, eller ineffektiva eller om astmasymtomen kvarstår, ska patienten undersökas av sin läkare så snart som möjligt, eftersom detta kan tyda på försämrad astmakontroll och behandlingen kan behöva ändras.


Plötslig och progressiv försämring av astmakontrollen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Behandling med ökad dos kortikosteroid ska övervägas. Patienten ska också bedömas medicinskt när ordinerad dos Flutiform K‑haler inte ger tillräcklig astmakontroll. Behandling med ytterligare kortikosteroider ska övervägas.


När astmasymtomen är under kontroll ska en gradvis minskning av dosen av Flutiform K‑haler övervägas. Det är viktigt med regelbunden uppföljning av patienterna när behandlingen trappas ned. Lägsta effektiva dosen av Flutiform K‑haler ska användas.


Behandling med Flutiform K‑haler ska inte avbrytas abrupt hos patienter med astma på grund av risken för exacerbation. Behandlingen ska titreras ned under överinseende av förskrivare.


En exacerbation av de kliniska astmasymtomen kan bero på en akut bakteriell luftvägsinfektion och behandlingen kan kräva lämpliga antibiotika, ökad dos inhalerade kortikosteroider och en kort kur med orala kortikosteroider. En snabbverkande inhalerad bronkdilaterare ska användas som anfallskuperande läkemedel. Liksom med alla inhalerade läkemedel som innehåller kortikosteroider ska Flutiform K‑haler ges med försiktighet till patienter med lungtuberkulos, vilande tuberkulos eller patienter med svamp- eller virusinfektioner eller andra infektioner i luftvägarna. Alla sådana infektioner måste alltid behandlas på lämpligt sätt om Flutiform K‑haler används.


Flutiform K‑haler ska användas med försiktighet till patienter med tyreotoxikos, feokromocytom, diabetes mellitus, okorrigerad hypokalemi eller patienter som är predisponerade för låga serumnivåer av kalium, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulär aortastenos, svår hypertoni, aneurysm eller andra svåra kardiovaskulära sjukdomar, såsom ischemisk hjärtsjukdom, hjärtarytmier eller svår hjärtsvikt.


Potentiellt allvarlig hypokalemi kan uppstå vid höga doser av β2-agonister. Samtidig behandling med β2-agonister och läkemedel som kan inducera hypokalemi eller potentiera en hypokalemisk effekt, t.ex. xantinderivat, steroider och diuretika kan potentiera en eventuell hypokalemisk effekt av β2-agonisten. Särskild försiktighet rekommenderas vid instabil astma med varierande användning av anfallskuperande bronkdilaterande läkemedel, vid akut svår astma, eftersom den därmed förknippade risken kan förstärkas av hypoxi, och vid andra tillstånd där sannolikheten för hypokalemiska biverkningar är ökad. Det rekommenderas att serumnivåerna av kalium kontrolleras under dessa förhållanden.


Försiktighet måste iakttas vid behandling av patienter med existerande förlängning av QTc-intervallet. Formoterol kan i sig inducera förlängning av QTc-intervallet.


Liksom med alla β2-agonister ska ytterligare blodsockerkontroller övervägas hos patienter med diabetes.


Försiktighet ska iakttas vid överföring av patienter till behandling med Flutiform K‑haler, i synnerhet om det finns anledning att anta att binjurefunktionen är försämrad av tidigare systemisk steroidbehandling.


Liksom med annan inhalationsbehandling kan paradoxal bronkospasm uppstå med omedelbart ökad väsande andning och andfåddhet efter dosering. Paradoxal bronkospasm svarar på en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och ska behandlas direkt. Behandlingen med Flutiform K‑haler ska avbrytas omedelbart, patienten bedömas och alternativ behandling ges vid behov.


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar,såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Systemeffekter kan förekomma med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt vid höga doser som förskrivs under långa perioder. Det är mycket mindre sannolikt att dessa effekter uppstår än med orala kortikosteroider. Möjliga systemiska effekter omfattar Cushings syndrom, Cushingoida drag, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt, glaukom och, mer sällan, en rad psykologiska eller beteendemässiga effekter omfattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, ångest, depression eller aggression (särskilt hos barn). Det är därför viktigt att patienten undersöks regelbundet och att dosen inhalerad kortikosteroid minskas till den lägsta dos vid vilken effektiv astmakontroll upprätthålls.


Långvarig behandling av patienter med höga doser inhalerade kortikosteroider kan leda till binjuresuppression och akut binjurekris. Barn och ungdomar <16 år som tar höga doser av flutikasonpropionat (vanligen ≥1 000 mikrogram/dag) kan löpa särskilt hög risk. Mycket sällsynta fall av binjuresuppression och akut binjurekris har också beskrivits vid doser av flutikasonpropionat på mellan 500 och mindre än 1 000 mikrogram. Situationer som skulle kunna utlösa akut binjurekris omfattar trauma, kirurgi, infektion eller en snabb minskning av dosen. Symtomen är vanligtvis vaga och kan omfatta anorexi, buksmärta, viktminskning, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar, hypotoni, nedsatt medvetandegrad, hypoglykemi och krampanfall. Tillägg av systemisk kortikosteroidbehandling ska övervägas under perioder med stress eller vid elektiv kirurgi.


Behandling med inhalerat flutikasonpropionat bör normalt minimera behovet av orala steroider, men hos patienter som överförs från orala steroider kan det fortfarande finnas risk för försämrad binjurereserv under avsevärd tid. Patienter som tidigare krävt höga doser av kortikosteroider i akuta situationer kan också vara i riskzonen. Risken för nedsatt binjurefunktion ska alltid beaktas i kritiska och elektiva situationer som antas orsaka stress, och lämplig kortikosteroidbehandling måste övervägas. Den försämrade binjurefunktionens omfattning kan kräva specialistråd före elektiva ingrepp. I situationer med möjlig nedsatt binjurefunktion ska funktionen hos hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln (HPA-axeln) regelbundet kontrolleras.


Det finns en ökad risk för systemiska biverkningar när flutikasonpropionat kombineras med potenta CYP 3A4-hämmare.


Patienten ska uppmärksammas på att denna inhalator med fast doskombination är en profylaktisk behandling och måste som sådan, för att uppnå optimal nytta, användas regelbundet, även vid symtomfrihet.


Eftersom de fraktioner av flutikason och formoterol som når systemiska cirkulationen huvudsakligen elimineras via levermetabolism, kan ökad exponering förväntas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.


Patienterna ska informeras om att Flutiform K-haler innehåller en mycket liten mängd etanol (ungefär 1,00 mg per puff), men denna mängd etanol är försumbar och utgör ingen risk för patienterna.


Pediatrisk population

Det rekommenderas att längden hos barn som får långvarig behandling med inhalerade kortikosteroider regelbundet kontrolleras. Om tillväxten avtar, ska behandlingen ses över med målet att minska dosen inhalerad kortikosteroid, om möjligt till den lägsta dos vid vilken effektiv astmakontroll upprätthålls. Dessutom ska remittering av patienten till en pediatrisk lungspecialist övervägas.


Möjliga systemiska effekter som rapporterats för de enskilda komponenterna i Flutiform K‑haler inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression, och hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar. Barn kan också uppleva ångest, sömnstörningar och beteendeförändringar, inklusive hyperaktivitet och irritabilitet.


Kliniska data för användning hos barn under 12 års ålder finns endast tillgängliga för denna fasta doskombination som ges via ”tryck och andas in”-inhalatorn. Flutiform K-haler inandningsdrivna inhalator rekommenderas därför INTE för användning till barn under 12 års ålder förrän ytterligare data blir tillgängliga.

Interaktioner

Inga formella läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med Flutiform K-haler.


Flutiform K-haler innehåller natriumkromoglikat i nivåer som inte är farmakologiskt relevanta. Patienterna ska inte avbryta behandling med läkemedel som innehåller kromoglikat.

Flutikasonpropionat, en individuell komponent i Flutiform K-haler, är substrat för CYP 3A4. Samtidig administrering av CYP 3A4-hämmare (t.ex. ritonavir, atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, nelfinavir, sakvinavir, ketokonazol, telitromycin, kobicistat) kan förväntas att öka risken för systemiska biverkningar. Samtidig administrering av sådana läkemedel ska om möjligt undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska glukokortikoidbiverkningar för vilka patienterna bör monitoreras.


EKG-förändringar och/eller hypokalemi som kan uppstå vid administrering av icke-kaliumsparande diuretika (såsom loop- eller tiaziddiuretika) kan akut förvärras av β-agonister, i synnerhet om den rekommenderade dosen av β-agonist överskrids. Även om den kliniska signifikansen för dessa effekter inte är känd, rekommenderas försiktighet vid samtidig administrering av en β-agonist och icke-kaliumsparande diuretika. Xantinderivat och glukokortikosteroider kan öka en eventuell hypokalemisk effekt av β-agonisterna.


Dessutom kan L-dopa, L-tyroxin, oxytocin och alkohol försämra den kardiella toleransen för β2-sympatomimetika.


Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare, inklusive substanser med liknande effekter såsom furazolidon och prokarbazin, kan utlösa hypertensiva reaktioner.


Det finns en ökad risk för arytmier hos patienter som samtidigt får anestesi med halogenerade kolväten.


Samtidig användning av andra β-adrenerga läkemedel kan ha en potentiell additiv effekt.


Hypokalemi kan öka risken för arytmier hos patienter som behandlas med digitalisglykosider.


Formoterolfumarat, liksom andra β2-agonister, bör administreras med försiktighet till patienter som behandlas med tricykliska antidepressiva medel eller monoaminoxidashämmare, och under de närmaste två veckorna efter avslutad behandling, eller andra läkemedel som man vet förlänger QTc-intervallet, såsom antipsykotika (däribland fentiaziner), kinidin, disopyramid, prokainamid och antihistaminer. Läkemedel som är kända för att förlänga QTc‑intervallet kan öka risken för ventrikulära arytmier.


Om ytterligare adrenerga läkemedel ska ges via någon administreringsväg ska de användas med försiktighet, eftersom de farmakologiskt förutsägbara sympatiska effekterna av formoterol kan potentieras.


Adrenerga Beta receptorantagonister (β-blockare) och formoterolfumarat kan hämma effekten av varandra när de administreras samtidigt. Βeta-blockare kan också framkalla svår bronkospasm hos astmapatienter. Därför bör patienter med astma normalt inte behandlas med β-blockare och detta inkluderar β-blockare som används som ögondroppar för behandling av glaukom. Under vissa förhållanden, t.ex. profylax efter myokardinfarkt, kanske det dock inte finns några godtagbara alternativ till användning av β-blockare hos patienter med astma. I denna situation kan hjärtselektiva β-blockare övervägas, även om de bör ges med försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns begränsad data från användningen av flutikasonpropionat eller formoterolfumarat, administrerat var för sig eller tillsammans från separata inhalatorer, eller från användningen av den fasta doskombinationen, Flutiform K-haler hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter.


Administrering av Flutiform K-haler rekommenderas inte under graviditet och ska endast övervägas om den förväntade nyttan för modern är större än en eventuell risk för fostret. Om så är fallet ska lägsta effektiva dos som behövs för att upprätthålla adekvat astmakontroll användas.


På grund av risken för β-agonistinterferens med uteruskontraktioner ska användning av Flutiform K-haler för behandling av astma under förlossning begränsas till patienter där nyttan uppväger riskerna.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om flutikasonpropionat eller formoterolfumarat utsöndras i bröstmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste därför fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Flutiform K-haler efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekter på fertilitet efter administrering av Flutiform K-haler. I djurstudier har inga effekter på fertilitet observerats efter administrering av de individuella aktiva substanserna vid kliniskt relevanta doser.

Trafik

Flutiform K-haler har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som har förknippats med Flutiform K‑haler under klinisk utveckling anges i tabellen nedan efter organsystem. Följande frekvenskategorier ligger till grund för klassificeringen av biverkningarna: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000) och inte kända (kan inte beräknas från tillgänglig data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

Oral candidiasis

Orala svampinfektioner

Sinuit

Sällsynta

Metabolism och nutrition

Hyperglykemi

Sällsynta

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Mindre vanliga

Onormala drömmar

Agitation

Sällsynta

Psykomotorisk hyperaktivitet, ångest, depression, aggression, beteendeförändringar (främst hos barn)

Inte känt

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Tremor

Yrsel

Mindre vanliga

Dysgeusi

Sällsynta

Ögon

Dimsyn

Inte känt

Öron och balansorgan

Vertigo

Sällsynta

Hjärtat

Palpitationer

Ventrikulär extrasystole

Mindre vanliga

Angina pectoris

Takykardi

Sällsynta

Blodkärl

Hypertoni

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Exacerbation av astma

Dysfoni

Halsirritation

Mindre vanliga

Dyspné

Hosta

Sällsynta

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Mindre vanliga

Diarré

Dyspepsi

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Mindre vanliga

Klåda

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskelspasmer

Sällsynta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Perifert ödem

Asteni

Sällsynta

Liksom med annan inhalationsbehandling kan paradoxal bronkospasm uppstå med omedelbart ökad väsande andning och andfåddhet efter dosering. Paradoxal bronkospasm svarar på en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och ska behandlas direkt. Behandlingen med Flutiform K-haler ska avbrytas omedelbart, patienten bedömas och alternativ behandling ges vid behov.


Eftersom Flutiform K-haler innehåller både flutikasonpropionat och formoterolfumarat kan samma mönster av biverkningar som rapporterats för dessa substanser förekomma. Följande biverkningar är förknippade med flutikasonpropionat och formoterolfumarat, men har inte observerats under den kliniska utvecklingen av Flutiform K-haler:


Flutikasonpropionat: överkänslighetsreaktioner omfattande urtikaria, klåda, angioödem (främst i ansikte och orofarynx), anafylaktiska reaktioner. Systemiska effekter av inhalerade kortikosteroider kan förekomma, särskilt vid höga doser som förskrivs under längre perioder. Dessa kan omfatta Cushings syndrom, Cushingoida drag, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt och glaukom, kontusion, hudatrofi och mottaglighet för infektioner. Förmågan att anpassa sig till stress kan vara nedsatt. Det är dock mycket mindre troligt att de beskrivna systemiska effekterna uppstår med inhalerade kortikosteroider än med orala kortikosteroider. Långvarig behandling med höga doser inhalerade kortikosteroider kan leda till kliniskt signifikant binjuresuppression och akut binjurekris. Ytterligare behandling med systemiska kortikosteroider kan behövas under perioder med stress (trauma, kirurgi, infektion).


Formoterolfumarat: överkänslighetsreaktioner (inklusive hypotoni, urtikaria, angioneurotiskt ödem, klåda, exantem), förlängt QTc-intervall, hypokalemi, illamående, myalgi, förhöjda nivåer av laktat i blodet. Behandling med β2-agonister som formoterol kan resultera i ökade blodnivåer av insulin, fria fettsyror, glycerol och ketonkroppar.


Överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter som använt inhalerat natriumkromoglikat som aktivt innehållsämne. Medan Flutiform K-haler endast innehåller en låg koncentration av natriumkromoglikat som hjälpämne, är det inte känt om överkänslighetsreaktionerna är dosberoende.


Om det mot förmodan skulle uppstå en överkänslighetsreaktion mot Flutiform K-haler, ska behandling initieras i enlighet med standardbehandling för andra överkänslighetsreaktioner, vilket kan omfatta användning av antihistaminer och annan behandling som krävs. Flutiform K-haler kan behöva avslutas direkt och en alternativ astma terapi kan behöva initieras om nödvändigt.


Dysfoni och candidiasis kan lindras genom att gurgla eller skölja munnen med vatten eller borsta tänderna efter att produkten har använts. Symtomatisk candidiasis kan behandlas med topiskt antimykotikum samtidigt som behandlingen med Flutiform K-haler fortsätter.


Pediatrisk population

Möjliga systemiska effekter som rapporterats för de enskilda komponenterna i Flutiform K‑haler inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression, och hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar. Barn kan också uppleva ångest, sömnstörningar och beteendeförändringar, inklusive hyperaktivitet och irritabilitet. Studier utförda med den fasta doskombinationen för ”tryck och andas in”‑inhalatorn med flutikasonpropionat och formoterolfumarat visade liknande säkerhets- och toleransprofil jämfört med flutikason som monoterapi hos barn i åldern 5‑12 år och flutikason/salmeterol hos barn i åldern 4‑12 år. Långvarig behandling med ”tryck och andas in”‑inhalatorn under 6 månader hos barn visade ingen indikation på hämmad längdtillväxt eller binjuresuppression. En annan farmakodynamisk studie utförd på barn visade liknande effekt på längdtillväxt av underbenet mätt med knemometri efter behandling med ”tryck och andas in”‑inhalatorn jämfört med flutikason som monoterapi under 2 veckor.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga tillgängliga data på överdosering av Flutiform K-haler från kliniska prövningar, men data på överdosering av de båda enskilda komponenterna ges nedan:


Formoterolfumarat:

En överdos av formoterol skulle sannolikt leda till en förstärkning av de effekter som är typiska för β2-agonister; i så fall kan följande biverkningar förekomma: angina, hypertoni eller hypotoni, hjärtklappning, takykardi, arytmi, förlängt QTc intervall, huvudvärk, tremor, nervositet, muskelkramper, muntorrhet, sömnlöshet, trötthet, sjukdomskänsla, krampanfall, metabolisk acidos, hypokalemi, hyperglykemi, illamående och kräkningar.


Behandling av överdosering av formoterol består av utsättande av läkemedlet tillsammans med insättande av lämplig symtomatisk och/eller stödjande behandling. Omdömesgill användning av hjärtselektiva β-receptorblockare kan övervägas, med tanke på att sådana läkemedel kan inducera bronkospasm. Det finns inte tillräckliga bevis för att avgöra om dialys är till nytta vid överdosering av formoterol. Övervakning av hjärtfunktionen rekommenderas.


Om behandling med Flutiform K-haler måste avbrytas på grund av överdosering av läkemedlets β-agonistkomponent, bör ersättning med steroidbehandling övervägas. Kaliumnivåerna i serum bör övervakas, eftersom hypokalemi kan uppstå. Kaliumersättning bör övervägas.


Flutikasonpropionat:

Akut överdosering av flutikasonpropionat utgör vanligtvis inte något kliniskt problem. Den enda negativa effekten efter inhalation av en stor mängd av läkemedlet under en kort period är hämning av hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxelns (HPA-axelns) funktion. HPA-axelns funktion återställs vanligen inom några dagar, vilket kan bekräftas med plasmakortisolmätningar. Behandling med den inhalerade kortikosteroiden bör fortsätta med den rekommenderade dosen för astmakontroll.


Det finns rapporter om sällsynta fall av akut binjurekris. Barn och ungdomar <16 år som tar höga doser av flutikasonpropionat: (vanligen ≥1 000 mikrogram/dag) kan löpa särskilt stor risk. Symtomen kan vara vaga (anorexi, buksmärta, viktminskning, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar och hypotoni). Typiska symtom på binjurekris är nedsatt medvetandegrad, hypoglykemi och/eller krampanfall.


Efter kronisk användning av mycket höga doser kan en viss grad av binjurebarksatrofi och hämning av HPA-axeln förekomma. Det kan vara nödvändigt att övervaka binjurefunktionen. Möjliga systemiska effekter omfattar Cushings syndrom, Cushingoida drag, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt och glaukom.


Behandling av kronisk överdosering av orala eller systemiska kortikosteroider kan krävas i situationer med stress. Alla patienter som bedöms ha fått kronisk överdosering bör behandlas som om de var steroidberoende med en lämplig underhållsdos av en systemisk kortikosteroid. När tillståndet stabiliserats bör behandling fortsätta med en inhalerad kortikosteroid i rekommenderad dos för symtomkontroll.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Flutiform K-haler innehåller både flutikasonpropionat och formoterolfumarat. Verkningsmekanismen för de individuella komponenterna beskrivs nedan. Dessa läkemedel representerar två läkemedelsklasser (en syntetisk kortikosteroid och en selektiv, långverkande adrenerg β2-receptoragonist) och liksom med andra kombinationer av inhalerade kortikosteroider och långverkande adrenerga β2- agonister ses additiva effekter i form av en minskning av astmaexacerbationer.


Flutikasonpropionat

Flutikasonpropionat är en syntetisk, trifluorinerad glukokortikoid med potent antiinflammatorisk aktivitet i lungorna när det ges genom inhalation. Flutikasonpropionat minskar symtomen och astmaexacerbationerna med mindre biverkningar än när kortikosteroider ges systemiskt.


Formoterolfumarat

Formoterolfumarat är en långverkande, selektiv adrenerg β2-receptoragonist. Inhalerat formoterolfumarat verkar lokalt i lungorna som en bronkdilaterare. Den bronkdilaterande effekten har snabbt tillslag, inom 1–3 minuter, och effektens varaktighet är minst 12 timmar efter en engångsdos.


Flutiform K-haler

I 12-veckors studier på vuxna och ungdomar, som använde ”tryck och andas in”‑inhalatorn, har tillägg av formoterol till flutikasonpropionat förbättrat astmasymtomen och lungfunktionen, samt reducerat antalet exacerbationer. Den terapeutiska effekten av kombinationen av flutikasonpropionat och formoterolfumarat var bättre än med flutikasonpropionat ensamt. Det finns inga långtidsdata som jämför kombinationen av flutikasonpropionat och formoterolfumarat med flutikasonpropionat.


I en 8 veckors studie visades att effekten på lungfunktion med ”tryck och andas in”‑inhalatorn var minst lika stor som med kombinationen av flutikasonpropionat och formoterolfumarat när de gavs med separata inhalatorer. Långtidsdata som jämför ”tryck och andas in”‑inhalatorn med flutikasonpropionat och formoterolfumarat finns inte tillgängligt. Det fanns inga tecken på minskning av de terapeutiska effekterna av ”tryck och andas in”‑inhalatorn i prövningar i upp till 12 månader på vuxna och ungdomar.


Dos-responstendenserna för ”tryck och andas in”‑inhalatorn var tydliga för de symtombaserade resultatmåtten, där de stegvis ökande fördelarna med hög jämfört med låg dos av ”tryck och andas in”‑inhalatorn var mest sannolika hos patienter med svårare astma.


En farmakokinetisk/farmakodynamisk studie av engångsdos utfördes för att jämföra farmakokinetiken och farmakodynamiken av flutikasonpropionat och formoterolfumarat som friges med Flutiform K‑haler och med den kombinerade ”tryck och andas in”‑inhalatorn (med och utan andningsbehållare). Farmakokinetiska data från denna studie diskuteras i ett annat avsnitt. Den farmakodynamiska delen av studien utvärderade effekten av formoterolfumarat som friges med den inandningsdrivna inhalatorn på serumkalium, serumglukos, hjärtfrekvens, systoliskt och diastoliskt blodtryck. För var och en av dessa parametrar noterades att formoterolfumarat som friges med den inandningsdrivna inhalatorn hade effekter i en storleksordning som inte var kliniskt relevant och som ligger mellan dem för ”tryck och andas in”‑inhalatorn med och utan en andningsbehållare.


Pediatrisk population

I en 12‑veckors dubbelblind studie randomiserades 512 barn i åldern 5‑12 år till ”tryck och andas in”‑inhalatorn (2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen), flutikason/salmeterol eller flutikason som monoterapi. ”Tryck och andas in”‑inhalatorn (2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen) var överlägsen flutikason som monoterapi och icke‑underlägsen (non‑inferior) flutikason/salmeterol. Förbättringar av lungfunktioner med ”tryck och andas in”‑inhalatorn (2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen) var konsekvent högre än för flutikason som monoterapi.


I en andra 12‑veckors pediatrisk studie omfattande en 6‑månaders förlängningsfas behandlades 210 barn i åldern 4‑12 år med en underhållsdos av ”tryck och andas in”‑inhalatorn (2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen) eller med flutikason/salmeterol. Efter 12‑veckorsstudien fortsatte 208 patienter i en 6‑månaders förlängningsfas med en grupp. Tvåhundrafem patienter fullföljde därefter den 6 månader långa förlängningsfasen under vilken ”tryck och andas in”‑inhalatorn visade sig vara säker och väl tolererad.

Farmakokinetik

Flutikasonpropionat:


Absorption

Efter inhalation sker systemisk absorption av flutikasonpropionat huvudsakligen via lungorna och har visat sig vara linjärt relaterad till dosen i dosområdet 500 till 2 000 mikrogram. Absorptionen är initialt snabb och därefter utdragen.


Publicerade studier som använt oral dosering av märkt och omärkt läkemedel har visat att den absoluta orala systemiska biotillgängligheten av flutikasonpropionat är försumbar (<1 %) på grund av en kombination av ofullständig absorption från mag-tarmkanalen och omfattande första-passagemetabolism.


Distribution

Efter intravenös administrering sker en omfattande distribution av flutikasonpropionat i kroppen. Den initial distributionsfasen för flutikasonpropionat är snabb och jämn med dess höga fettlöslighet och vävnadsbindning. Den genomsnittliga distributionsvolymen är 4,2 liter/kg. Den procentuella andelen flutikasonpropionat som binds till humana plasmaproteiner är i genomsnitt 91 %. Flutikasonpropionat binds svagt och reversibelt till erytrocyter och binds inte i någon signifikant utsträckning till humant transkortin.


Metabolism

Flutikasonpropionats totala clearance är hög (i genomsnitt 1 093 ml/min), där njurclearance utgör mindre än 0,02 % av total clearance. Den mycket höga clearancehastigheten indikerar omfattande leverclearance. Den enda cirkulerande metaboliten som detekterats hos människa är 17β-karboxylsyraderivatet av flutikasonpropionat som bildas via den isoforma subfamiljen cytokrom-P450-3A4 (CYP-3A4). Denna metabolit har lägre affinitet (ungefär 1/2 000) än modersubstansen för glukokortikoidreceptorn för humant lungcytosol in vitro. Andra metaboliter som detekterats in vitro med hjälp av odlade humana hepatomceller har inte detekterats hos människa.


Eliminering

87–100 % av en oral dos utsöndras i feces, upp till 75 % som modersubstans. Det finns också en icke-aktiv huvudmetabolit.


Efter intravenös dosering visar flutikasonpropionat polyexponentiell kinetik och har en terminal elimineringshalveringstid på ungefär 7,8 timmar. Mindre än 5 % av den radioaktivt märkta dosen utsöndras i urin som metaboliter och återstoden utsöndras i feces som modersubstans och metaboliter.


Formoterolfumarat:

Farmakokinetiska data på formoterol i plasma samlades in hos friska frivilliga försökspersoner efter inhalation av doser som låg över det rekommenderade dosområdet och hos KOL-patienter efter inhalation av terapeutiska doser.


Absorption

Efter att friska frivilliga försökspersoner hade inhalerat en engångsdos på 120 mikrogram formoterolfumarat, absorberades formoterol snabbt till plasma och uppnådde en maximal koncentration på 91,6 pg/ml inom 5 minuter efter inhalation. Hos KOL patienter som behandlades i 12 veckor med formoterolfumarat 12 eller 24 mikrogram två gånger dagligen varierade plasmakoncentrationerna av formoterol mellan 4,0 och 8,9 pg/ml respektive 8,0 och 17,3 pg/ml vid 10 minuter, 2 timmar och 6 timmar efter inhalation.


Studier som undersökte den kumulativa urinutsöndringen av formoterol och/eller dess (R,R)- och (S,S)-enantiomerer efter inhalation av torrt pulver (12-96 mikrogram) eller aerosolformuleringar (12-96 mikrogram), visade att absorptionen ökade linjärt med dosen.


Efter 12 veckors administrering av 12 mikrogram eller 24 mikrogram formoterolpulver två gånger dagligen ökade urinutsöndringen av oförändrat formoterol med 63-73 % hos vuxna patienter med astma, med 19-38 % hos vuxna patienter med KOL och med 18-84 % hos barn, vilket tyder på en blygsam och självbegränsande ackumulering av formoterol i plasma efter upprepad dosering.


Distribution

Formoterols plasmaproteinbindning är 61-64 % (34 % binds huvudsakligen till albumin).


Det sker ingen mättnad av bindningsställena i de koncentrationsområden som uppnås med terapeutiska doser.

De koncentrationer av formoterol som användes för att fastställa proteinbindningen var högre än de doser som uppnås i plasma efter inhalation av en engångsdos på 120 mikrogram.


Metabolism

Formoterol elimineras huvudsakligen genom metabolism, där direkt glukuronidering är den huvudsakliga biotransformationsvägen och O-demetylering följd av ytterligare glukuronidering är en annan metaboliseringsväg. Mindre metaboliseringsvägar är sulfatkonjugering av formoterol och deformylering följd av sulfatkonjugering. Många olika isozymer katalyserar glukuronideringen (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 och 2B15) och O-demetyleringen (CYP 2D6, 2C19, 2C9 och 2A6) av formoterol, och följaktligen är risken för metabolisk läkemedelsinteraktion låg. Formoterol hämmade inte cytokrom P450-isozymer vid terapeutiskt relevanta koncentrationer. Formoterols kinetik är likartad efter engångsdos och upprepad administrering, vilket indikerar att det inte sker någon autoinduktion eller hämning av metabolismen.


Eliminering

Hos astma- och KOL-patienter som behandlades i 12 veckor med 12 eller 24 mikrogram formoterolfumarat två gånger dagligen, återfanns ungefär 10 % respektive 7 % av dosen i urinen som oförändrat formoterol. Hos astmatiska barn återfanns ungefär 6 % av dosen i urinen som oförändrat formoterol efter upprepad dosering av 12 och 24 mikrogram. (R,R)- och (S,S)-enantiomererna utgjorde 40 % respektive 60 % av utbytet av oförändrat formoterol efter engångsdoser (12 till 120 mikrogram) i urin hos friska frivilliga försökspersoner och efter engångsdoser och upprepade doser hos astmapatienter. Efter en engångsdos av 3H-formoterol återfanns 59‑62 % av dosen i urin och 32‑34 % i feces. Renal clearance av formoterol är 150 ml/min.


Efter inhalation indikerar formoterols kinetik i plasma och urinutsöndringsdata hos friska frivilliga försökspersoner en bifasisk eliminering med en terminal elimineringshalveringstid för (R,R)- och (S,S)-enantiomererna på 13,9 respektive 12,3 timmar. Maximal utsöndring uppträder snabbt, inom 1,5 timmar.

Ungefär 6,4-8 % av dosen återfinns i urin som oförändrat formoterol, där (R,R)- och (S,S)-enantiomererna bidrar med 40 % respektive 60 %.


Flutiform K-haler – (kombination av flutikasonpropionat/formoterolfumarat)

Två farmakokinetiska studier av en engångsdos har utförts för att undersöka farmakokinetiken för flutikasonpropionat och formoterolfumarat som frigavs av Flutiform K‑haler. Den första studien jämförde biotillgängligheten i lungorna av flutikasonpropionat och formoterolfumarat som frigavs av antingen Flutiform K‑haler eller ”tryck och andas in”‑inhalatorn (med och utan andningsbehållare) vid användning av en metod med blockering med kol för att förhindra absorption av formoterol från magtarmkanalen. Den andra studien jämförde den totala systemiska biotillgängligheten för flutikasonpropionat och formoterolfumarat som frigavs med Flutiform K‑haler med den som frigavs med ”tryck och andas in”‑inhalatorn (med och utan andningsbehållare) och inkluderade en farmakodynamisk jämförelsefas om farmakokinetisk ekvivalens inte kunde påvisas för någon av komponenterna.


Dessa studier visade att biotillgänglighet i lungorna av och total systemisk exponering för flutikasonpropionat vid användning av Flutiform K‑haler ligger mellan den som uppnås med ”tryck och andas in”‑inhalatorn med och utan andningsbehållare. Biotillgängligheten i lungorna av formoterol vid användning av Flutiform K‑haler är större än den som uppnås med ”tryck och andas in”‑inhalatorn, och likvärdig med den som uppnås med ”tryck och andas in”‑inhalatorn plus andningsbehållare. Total systemisk exponering för formoterol med Flutiform K‑haler är likvärdig med den för ”tryck och andas in”‑inhalatorn (även om bioekvivalens inte bekräftades) och större än den som uppnås med ”tryck och andas in”‑inhalatorn plus andningsbehållare (vilket utesluter märkbar oral absorption av formoterol). Totalt indikerar dessa data, kompletterade med farmakodynamiska säkerhetsdata att Flutiform K‑haler kommer att ha en effekt- och säkerhetsprofil som överensstämmer med den som påvisats för ”tryck och andas in”‑inhalatorn med flutikasonpropionat och formoterolfumarat, med och utan andningsbehållare.


Farmakokinetisk ekvivalens mellan Flutiform K‑haler och de enskilda produkterna har inte visats. Långtidsdata som jämför Flutiform K‑haler med flutikasonpropionat och formoterolfumarat finns inte tillgängligt.


Absorption

Flutiform K‑haler – flutikasonpropionat

Efter inhalation av en dos på 250 mikrogram flutikasonpropionat från 2 puffar av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram av friska frivilliga som tidigare hade fått en blockering med kol absorberades flutikasonpropionat snabbt till plasma och en genomsnittlig maximal plasmakoncentration av flutikason på 25,0 pg/ml uppkom cirka 1,3 timmar efter inhalation.

Efter inhalation av en dos av flutikasonpropionat på 250 mikrogram från 2 puffar av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram hos friska frivilliga försökspersoner absorberades flutikasonpropionat snabbt till plasma och en genomsnittlig maximal plasmakoncentration av flutikason på 17,6 pg/ml uppkom 1,25 timmar efter inhalation.


Flutiform K‑haler – formoterolfumarat

Efter inhalation av en dos på 10 mikrogram formoterolfumarat från 2 puffar av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram av friska frivilliga som tidigare hade fått en blockering med kol uppkom genomsnittlig maximal plasmakoncentration av formoterol på 7,8 pg/ml cirka 6 minuter efter inhalation, motsvarande en biotillgänglighet för formoterolfumarat från lungabsorption.


Efter inhalation av en dos på 10 mikrogram formoterolfumarat från 2 puffar av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram av friska frivilliga uppkom en genomsnittlig maximal plasmakoncentration av formoterol på 6,0 pg/ml cirka 10 minuter efter inhalation, motsvarande en biotillgänglighet för formoterolfumarat från både absorption i lungorna och magtarmkanalen.


Distribution

Det finns för närvarande ingen specifik information om plasmaproteinbindning av flutikasonpropionat eller formoterolfumarat från Flutiform K‑haler.


Metabolism

Det finns för närvarande inga specifika data om metabolism av flutikasonpropionat eller formoterolfumarat vid inhalation av Flutiform K‑haler.


Eliminering

Flutikasonpropionat

Efter inhalation av 2 puffar av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram har flutikasonpropionat en terminal elimineringshalveringstid på ungefär 13 timmar.


Formoterolfumarat

Efter inhalation av 2 puffar av Flutiform K‑haler 125 mikrogram/5 mikrogram har formoterolfumarat en terminal elimineringshalveringstid på ungefär 9,2 timmar.

Prekliniska uppgifter

Den toxicitet som observerats i djurstudier med formoterolfumarat och flutikasonpropionat, givet i kombination eller separat, bestod främst av effekter associerade med förstärkt farmakologisk aktivitet. Effekter på det kardiovaskulära systemet är relaterade till administrering av formoterol och omfattade hyperemi, takykardi, arytmier och myokardlesioner. Varken ökad toxicitet eller förekomst av oväntade fynd observerades vid administrering av kombinationen.


Reproduktionsstudier på råtta och kanin med flutikasonpropionat och formoterolfumarat bekräftade de kända embryofetala effekterna av de två individuella komponenterna såsom hämmad fostertillväxt, ofullständig ossifikation, fosterdödlighet, gomspalt, ödem och skelettförändringar. Dessa effekter observerades vid lägre exponering än väntat vid användning av den högsta rekommenderade kliniska dosen. Något minskad fertilitet hos hanråttor observerades vid mycket hög systemisk exponering för formoterol.


Varken formoterolfumarat eller flutikasonpropionat visade sig vara genotoxiska i standardtester in vitro och in vivo när de testades var för sig. Inga karcinogenicitetsstudier har genomförts med den kombinationen. Ingen karcinogen potential har identifierats för flutikasonpropionat. En liten ökning av incidensen av benigna tumörer observerades i mus och råtthonornas könsorgan, efter administrering av formoterol. Denna effekt ses som en klasseffekt hos gnagare efter lång exponering för höga doser av β2 agonister och tyder inte på någon potentiell risk för karcinogenicitet hos människa.


Gängse studier med HFA-227 avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje uppmätt dos (utanför ventilen) innehåller:

  • 50 mikrogram flutikasonpropionat och 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Detta motsvarar en avgiven dos (den dos som lämnar inhalatorn) på ungefär 46 mikrogram flutikasonpropionat och 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

  • 125 mikrogram flutikasonpropionat och 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Detta motsvarar en avgiven dos (den dos som lämnar inhalatorn) på ungefär 115 mikrogram flutikasonpropionat och 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumkromoglikat, Etanol, vattenfri, Apafluran HFA-227

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Hållbarhet vid användning: 3 månader efter öppnandet av foliepåsen.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Patienten måste uppmanas att låta inhalatorn uppnå rumstemperatur under 30 minuter om inhalatorn utsatts för frost och därefter aktivera inhalatorn en gång före användning.

Behållaren innehåller en komprimerad vätska. Får ej utsättas för temperaturer högre än 50 °C. Får ej punkteras, brytas sönder eller brännas, inte ens när den till synes är tom.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/5 mikrogram/puff vit till benvit flytande suspension
120 puff(ar) inhalator, tillhandahålls ej
Inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/5 mikrogram/puff vit till benvit flytande suspension
120 puff(ar) inhalator, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av