Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Benferol

Consilient Health

Kapsel, mjuk 400 IE
(Klar, oval, mjuk kapsel som innehåller en svagt gul, oljig vätska. Varje kapsel har ”0.4” tryckt i vitt bläck. Kapselns mått är 10,5 x 7 mm.)

D-vitamin och analoger, kolekalciferol.

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Consilient Health omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Benferol

400 IE mjuka kapslar
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Benferol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Benferol
3. Hur du använder Benferol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Benferol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Benferol är och vad det används för

 

Benferol innehåller vitamin D3 som reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i benvävnad.

Benferol används för att förebygga och behandla vitamin D3-brist hos vuxna och ungdomar.

Din läkare kan ordinera Benferol som ett komplement till specifik läkemedelsbehandling mot benförlust.


2. Vad du behöver veta innan du använder Benferol

Använd inte Benferol

– om du är allergisk mot kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

– om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen)

– om du har hypervitaminos D (ökad mängd vitamin D i blodet)

– om du har njursten.

Om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Benferol.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Benferol:

– om du har sarkoidos (en särskild typ av bindvävssjukdom som drabbar lungor, hud och leder)

– om du använder andra läkemedel som innehåller vitamin D

– om du har njurproblem eller har haft njursten.

Om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Benferol.

Andra läkemedel och Benferol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, i synnerhet något av följande:

– kolestyramin (används för behandling av högt kolesterol)

fenytoin eller barbiturater (används för behandling av epilepsi)

laxermedel som innehåller paraffinolja

– tiaziddiuretika (för behandling av högt blodtryck)

glukokortikoider (för behandling av inflammation)

– hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdomar), t.ex. digoxin

– aktinomycin (kemoterapi)

– imidazol (svampmedel)

– orlistat (viktminskningsstöd).

Benferol med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 ”Hur du tar Benferol”

Graviditet, amning och fertilitet

Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 600 IE vitamin D.

Benferol ska bara användas under graviditet om vitamin D-brist har fastställts av hälso- och sjukvårdpersonal.

Benferol kan användas under amning. Vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Ta hänsyn till detta om du ger extra vitamin D till ett barn som ammas.

Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Benferol.

Körförmåga och användning av maskiner

Benferol har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Benferol

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kapslarna ska sväljas hela med vatten.

Benferol kan tas med eller utan mat.

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar är: 1–2 kapslar varje dag.

Den dagliga dosen får inte överstiga 10 kapslar.


Användning för barn

Benferol ska inte användas hos barn yngre än 6 år och ska användas med försiktighet hos barn i åldern 6–12 år, eftersom de kanske inte kan svälja kapslarna och kan sätta dem i halsen. Andra former av detta läkemedel kan vara mer lämpliga för barn i dessa åldersgrupper, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Rekommenderad dos för barn är: 1 kapsel varje dag.

Om du använt för stor mängd av Benferol 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De vanligaste symtomen på överdosering är: illamående, kräkningar, ökad törst, produktion av stora mängder urin under 24 timmar, förstoppning och uttorkning, samt höga halter av kalcium i blodet (hyperkalcemi och hyperkalciuri) vilket kan ses i laboratorietester.

Om du har glömt att använda Benferol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Benferol

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, fråga läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Benferol och kontakta omedelbart läkare om du får symtom på allvarliga allergiska reaktioner, såsom:

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) och hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Klåda, utslag (pruritus/urtikaria).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Benferol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

– Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3). Varje mjuk kapsel innehåller 0,01 mg kolekalciferol vilket motsvarar 400 IE vitamin D3.

– Övriga innehållsämnen är: all-rac-alfa-tokoferol (E307), medellånga triglycerider, glycerol, gelatin och Opacode vitt märkbläck (bestående av: schellack (E904), titandioxid (E171) och simetikon).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Benferol 400 IE är en klar, oval, mjuk kapsel som innehåller en svagt gul, oljig vätska. Varje kapsel har ”0.4” tryckt i vitt bläck. Kapselns mått är 10,5 x 7 mm.

Varje förpackning innehåller 28 eller 90 kapslar packade i blisterkartor (tryckförpackningar).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Consilient Health Limited

5th Floor, Beaux Lane House

Mercer Street Lower

Dublin 2

Irland


Tillverkare

McGregor Cory Limited

Middleton Close, Banbury, Oxfordshire

OX16 4RS, Storbritannien


Consilient Health Limited

Block 2A, Richview Office Park

Clonskeagh, Dublin 14

D14 Y0A5, Irland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

Danmark: Benferol

Finland: Benferol

Nederländerna: Ben 400 IE zachte capsules

Norge: Benferol

Sverige: Benferol


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-08-21

Hitta direkt i texten
Av