Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Evolan

Evolan

Kapsel, hård 500 mg
(Genomskinlig kapsel, storlek 1 (19,0 x 6,6 mm).)

Övriga mineralämnen

Aktiv substans:
ATC-kod: A12CA01
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumklorid Evolan

500 mg hårda kapslar
natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumklorid Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Evolan
3. Hur du använder Natriumklorid Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumklorid Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumklorid Evolan är och vad det används för

 

Natriumklorid Evolan innehåller saltet natriumklorid (vanligt bordssalt), ett ämne som är viktigt för vätskebalansen. Natriumklorid Evolan används för att behandla natriumbrist som uppstått på grund av att du t ex har en förkortad tarm (stomi) eller lider av en sjukdom som kallas SIADH (överproduktion av ADH, antidiuretiskt hormon, vilket leder till för låg koncentration av natrium i blodet).


Natriumklorid som finns i Natriumklorid Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Evolan

Använd inte Natriumklorid Evolan

- om du är allergisk mot natriumklorid eller något annat av innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

- om du har symtom på hjärtsvikt trots behandling

- om du har vätskeansamling i kroppen (ödem)

- om du har kraftigt nedsatt leverfunktion (levercirros)

- om du har havandeskapsförgiftning

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Evolan om något av följande gäller dig:

- om du har hjärtsvikt

- om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

- om du har högt blodtryck

- om du använder läkemedel som innehåller kortison

Andra läkemedel och Natriumklorid Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Natriumklorid Evolan kan påverka eller påverkas av om du använder något av följande:

- blodtryckssänkande läkemedel

- läkemedel som innehåller litium

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommnederad dos.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har påvisats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Natriumklorid Evolan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vuxna:

Individuell dosering, dock högst 20 kapslar per dag uppdelat på flera doseringstillfällen.


Kapslarna ska sväljas hela med vatten.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Evolan 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit för mycket Natriumklorid Evolan kan du drabbas av följande: törst, minskad saliv, svullen tunga, hjärtklappning, blodtrycksfall, vätskeansamling i hjärnan eller kroppen, huvudvärk, rastlöshet, yrsel, magkramper, kräkningar och diarré. Koma och andningsstillestånd kan förekomma i allvarliga fall.

Om du har glömt att använda Natriumklorid Evolan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du slutar att använda Natriumklorid Evolan

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Illamående, kräkningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Natriumklorid Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är natriumklorid 500 mg .

- Övriga hjälpämnen är magnesiumstearat och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekar: 20, 40, 60, 80, 100, 105, 200, 300, 400, 500 och 1000 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

S.C. Laropharm S.R.L,

145 A Alexandriei street,

Bragadiru, Ilfov, 077025,

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-12-04

Hitta direkt i texten
Av