Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Viramune

Boehringer Ingelheim

Depottablett 100 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Gula, runda och bikonvexa depottabletter ca 9 mm i diameter, präglade med V01 på ena sidan och företagets logo på andra sidan.)

Virushämmande medel för systematiskt bruk

ATC-kod: J05AG01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Viramune

100 mg depottabletter
nevirapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Viramune är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Viramune
3. Hur du använder Viramune
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Viramune ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Viramune är och vad det används för

 

Viramune hör till läkemedelsgruppen antiretrovirala medel, som används vid behandling av infektion med Humant Immunbrist Virus (HIV-1).


Den aktiva substansen i ditt läkemedel kallas nevirapin. Nevirapin hör till en klass antiretrovirala läkemedel som kallas icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (NNRTI). Omvänt transkriptas är ett enzym som HIV behöver för att föröka sig. Nevirapin hindrar omvänt transkriptas från att arbeta. Genom att hindra omvänt transkriptas från att arbeta, hjälper Viramune till att kontrollera HIV-1-infektionen.


Viramune är avsett för behandling av HIV-infekterade ungdomar och barn över tre år som klarar av att svälja tabletter. Du måste använda Viramune tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de mediciner som är bäst för dig.


Viramune depottabletter ska endast användas efter en två-veckors behandling med en annan typ av Viramune (tabletter med omedelbar frisättning eller suspension) såvida du inte för närvarande tar Viramune och byter till depottabletter.


Om Viramune har förskrivits till ditt barn. All information i denna bipacksedel är avsedd för ditt barn (var snäll och läs ”ditt barn” i stället för ”du”).


2. Vad du behöver veta innan du använder Viramune

Använd inte Viramune

 • om du är allergisk mot nevirapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har använt Viramune tidigare och måste sluta på grund av:

  • svåra hudutslag

  • hudutslag med andra symtom till exempel:

   • feber

   • blåsbildning

   • munsår

   • ögoninflammation

   • svullnad i ansiktet

   • allmän svullnad

   • andfåddhet

   • muskel- eller ledsmärta

   • allmän sjukdomskänsla

   • buksmärta

  • överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

  • leverinflammation (hepatit)

 • om du har svår leversjukdom

 • om du vid ett tidigare tillfälle måste avbryta behandlingen med Viramune på grund av förändrad leverfunktion

 • om du tar mediciner som innehåller växten johannesört (Hypericum perforatum). Detta örtmedel kan leda till att Viramune inte fungerar som avsett.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Viramune.

Under de första 18 veckornas behandling med Viramune är det mycket viktigt att du och din läkare är uppmärksamma på tecken på lever- eller hudreaktioner. Dessa kan bli svåra och till och med livshotande. Det är störst risk för sådana reaktioner under de första 6 veckornas behandling.

Om du får svåra hudutslag eller överkänslighet (allergiska reaktioner som kan uppträda i form av hudutslag) tillsammans med andra biverkningar såsom

 • feber,

 • blåsor,

 • munsår,

 • ögoninflammation,

 • ansiktssvullnad,

 • generell svullnad,

 • andfåddhet,

 • muskel- eller ledsmärta,

 • allmän sjukdomskänsla,

 • eller buksmärta

SKA DU SLUTA ANVÄNDA VIRAMUNE OCH OMEDELBART KONTAKTA din läkare eftersom sådana reaktioner kan vara potentiellt livshotande eller leda till döden. Om du någon gång får symtom av milda utslag utan andra reaktioner ska du informera din läkare omedelbart, för att få råd huruvida du ska sluta använda Viramune.


Om du får symtom som tyder på leverskada, såsom

 • aptitförlust,

 • illamående,

 • kräkningar,

 • gul hud (gulsot),

 • buksmärta

ska du sluta använda Viramune och kontakta din läkare omedelbart.


Om du utvecklar allvarliga lever-, hud- eller överkänslighetsreaktioner när du använder Viramune, ska du ALDRIG ANVÄNDA VIRAMUNE igen utan att först diskutera med din läkare.

Du måste använda Viramune med den dosering din läkare har ordinerat. Detta är speciellt viktigt under de första 14 dagarna av behandlingen (för ytterligare information, se Hur du tar Viramune).

Följande patienter löper högre risk att utveckla leverproblem:

 • kvinnor

 • hepatit B- eller C-infekterade

 • förhöjda värden på leverfunktionsprover

 • tidigare obehandlade patienter med höga CD4-värden när Viramunebehandlingen påbörjas (kvinnor mer än 250 celler/mm3, män mer än 400 celler/mm3)

 • tidigare behandlade patienter med mätbar HIV-1 virusmängd i plasma och höga CD4-värden när Viramunebehandlingen påbörjas (kvinnor mer än 250 celler/mm3, män mer än 400 celler/mm3).

Hos vissa patienter med framskriden HIV-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner (som kan hänföras till AIDS-sjukdom), kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot HIV påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits tidigare, men ej orsakat några symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.


Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Förändringar i fettdistributionen kan förekomma hos patienter som får kombinerad antiretroviral behandling. Kontakta din läkare om du noterar förändringar i kroppsfettet (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som kallas osteonekros (vävnadsdöd i benvävnaden orsakat av strypt blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, försvagat immunförsvar och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.


Om du tar nevirapin och zidovudin samtidigt, informera din läkare eftersom denne kan behöva kontrollera dina vita blodkroppar.


Ta inte Viramune efter att ha utsatts för HIV-virus såvida du inte har blivit diagnosticerad med HIV och instruerats av din läkare att ta Viramune. Viramune botar inte HIV-infektionen. Därför kan du fortsätta utveckla infektioner och andra sjukdomar som är förknippade med HIV-infektion. Du ska därför bibehålla regelbunden kontakt med din läkare. Du kan fortfarande överföra HIV-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


Prednison bör inte användas för att behandla utslag som beror på Viramune.


Om du tar preventivmedel via munnen (till exempel p-piller) eller andra hormonella preventivmedel under behandling med Viramune så bör du också använda en barriärmetod (till exempel kondom) för att förhindra graviditet.


Om du får hormonersättning mot klimakteriebesvär, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.


Om du tar eller får rifampicin förskrivet för att behandla tuberkulos, informera läkare innan du tar läkemedlet tillsammans med Viramune.


Viramune depottabletter, eller delar av tabletter, kan ibland passera genom kroppen och ses i avföringen. De kan se ut som hela tabletter, men har inte setts påverka effekten av nevirapin. Tala om för läkaren om du finner delar av tabletter i din avföring.

Barn och ungdomar

Viramune 100 mg depottabletter kan användas av barn från 3 år och uppåt. Följ alltid läkarens anvisningar noga.


För mindre barn, från födelsen, finns oral suspension i flytande form.

Andra läkemedel och Viramune

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Informera din läkare om alla andra mediciner du tar innan du börjar ta Viramune tabletter. Skälet är att läkaren kan behöva ta ställning till om dina andra läkemedel fortfarande fungerar och om dosen behöver ändras. Läs noga bipacksedlarna för alla de andra HIV-läkemedlen, som du ska använda tillsammans med Viramune.


Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder eller nyligen har använt:

 • johannesört (Hypericum perforatum, medicin mot nedstämdhet)

 • rifampicin (tuberkulos-läkemedel)

 • rifabutin (tuberkulos-läkemedel)

 • makrolider t ex klaritromycin (antibiotika)

 • flukonazol (mot svampinfektioner)

 • ketokonazol (mot svampinfektioner)

 • itrakonazol (mot svampinfektioner)

 • metadon (vid opiatutsättning)

 • warfarin (blodförtunnande)

 • hormonella preventivmedel (t ex p-piller)

 • atazanavir (HIV-läkemedel)

 • lopinavir/ritonavir (HIV-läkemedel)

 • fosamprenavir (HIV-läkemedel)

 • efavirenz (HIV-läkemedel)

 • etravirin (HIV-läkemedel)

 • rilpivirin (HIV-läkemedel)

 • delavirdin (HIV-läkemedel)

 • zidovudin (HIV-läkemedel)

 • boceprevir (mot hepatit C)

 • telaprevir (mot hepatit C)

 • elvitegravir/kobicistat (HIV-läkemedel)

Din läkare kommer att följa effekten noga av Viramune och dessa läkemedel om du använder dem tillsammans.

Viramune med mat och dryck

Det finns inga hinder att ta Viramune tillsammans med mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör avbryta amningen om du använder Viramune. I allmänhet rekommenderas de som är HIV-infekterade att avstå från att amma, eftersom det är möjligt att din baby kan bli infekterad med HIV genom din bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig utmattad när du använder Viramune. Var försiktig vid aktiviteter som att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig utmattad ska du undvika uppgifter som kan vara riskabla, som att köra bil eller använda redskap eller maskiner.

Viramune innehåller laktos

Viramune depottabletter innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Viramune

Du ska inte använda Viramune enbart. Du måste använda det med minst två andra antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de bästa läkemedlen för dig.


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering:

Användning för vuxna

Viramune depottabletter 100 mg ska inte användas av vuxna. Efter insättningsperioden ska vuxna använda Viramune depottabletter 400 mg.

Användning för barn

Viramune depottabletter ska endast användas av barn från tre års ålder och uppåt. För yngre barn, från födseln, finns oral suspension tillgänglig.


Barnets läkare kommer att beräkna dosen för ditt barn. Beräkningen kommer att baseras på ditt barns ålder och kroppsvikt eller kroppsyta. Se till att läkare talar om vilken dos du måste ge ditt barn.


Under de första 14 dagarna (insättningsperioden) med Viramune oral suspension är dosen 4 mg/kg kroppsvikt eller 150 mg/m2 kroppsyta givet en gång om dagen. Därefter kommer ditt barn att byta till Viramune depottabletter en gång per dag och barnets läkare kommer att välja rätt dos och depottablettstyrka baserat på ditt barns vikt eller kroppsyta.

Det är mycket viktigt att ditt barn endast tar Viramune oral suspension en gång per dag under de första 14 dagarna (insättningsperioden). Om ditt barn får några hudutslag under denna period, ska det inte börja med Viramune depottabletter, kontakta i stället barnets läkare.

Barnets läkare kommer att kontrollera barnets ålder, vikt eller kroppsyta kontinuerligt för att försäkra sig om att dosen är korrekt. Ta kontakt med barnets läkare om du är osäker.


Denna 14 dagars insättningsperiod har visats sig medföra lägre risk för hudutslag.


Patienter som redan behandlas med tabletter med omedelbar frisättning eller oral suspension kan byta till depottabletter utan insättningsperiod.


Eftersom Viramune alltid kommer att ges tillsammans med andra läkemedel som hämmar HIV-virus, ska du följa instruktionerna för dessa läkemedel noga. Dessa finns i bipacksedlarna i för dessa läkemedel.


Viramune finns också tillgängligt som 400 mg depottabletter för användning en gång per dag efter insättningsperioden, för barn beroende på deras ålder och kroppsvikt (kroppsyta). Barnets läkare kommer informera dig om den korrekta dosen för ditt barn.


Du ska fortsätta att använda Viramune så länge läkaren rekommenderar det.


I avsnittet ”Varningar och försiktighet” ovan anges att barnets läkare kommer att följa leverprover och vara uppmärksam på oönskade effekter, t ex hudutslag. Beroende på utvecklingen kan läkaren besluta att avbryta eller avsluta behandlingen med Viramune. Läkaren kan sedan besluta sig för att återuppta behandlingen med en lägre dos.


Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, använd endast Viramune 200 mg tabletter eller Viramune 50 mg/5 ml oral suspension.


Viramune depottabletter ska endast tas via munnen. Tugga inte på depottabletterna. Viramune kan tas med eller utan mat.

Om du använt för stor mängd av Viramune 

Använd inte mer Viramune än läkaren har förskrivit och som beskrivs i denna bipacksedel. Det finns för närvarande begränsad information om effekterna av Viramune vid överdosering. Kontakta läkare om du har tagit för stor mängd av Viramune

Om du har glömt att ta Viramune

Försök att inte missa någon dos. Om du upptäcker missad dos inom 12 timmar efter avsedd tidpunkt, ska du ta den missade dosen så fort som möjligt. Om det har gått mer än 12 timmar efter avsedd tidpunkt, ta istället bara nästa dos vid den ordinarie tidpunkten.

Om du slutar att använda Viramune

Att ta alla doser av HIV-läkemedel vid rätt tidpunkt

 • leder till en stor ökning av effekten av din kombination av antiretrovirala läkemedel

 • minskar risken att din HIV-infektion blir resistent mot dina antiretrovirala läkemedel.

Det är viktigt att fortsätta använda Viramune korrekt enligt anvisningarna ovan, om inte din läkare instruerar dig att sluta.


Om du avbryter behandlingen med Viramune depottabletter under mer än 7 dagar kommer din läkare att föreslå att du startar insättningsperioden på 14 dagar med Viramune oral suspension (se ovan) ännu en gång innan du återgår till behandling en gång dagligen med Viramune depottabletter.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av blodfetter och blodsocker förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodfetter kan det ibland finnas ett samband med själva HIV-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I avsnittet ”Varningar och försiktighet”, ovan, anges att de viktigaste biverkningarna av Viramune tabletter är svåra och livshotande hudreaktioner samt allvarliga leverskador. Dessa reaktioner förekommer främst under de första 18 veckornas behandling med Viramune. Denna period kräver därför noggrann uppföljning av din läkare.


Om du någonsin observerar några hudutslag ska du informera din läkare omedelbart.


När hudutslag förekommer är de normalt milda till medelsvåra. Hos vissa patienter kan emellertid utslag, som framträder som blåsbildning i huden, vara svåra eller livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) och dödsfall har rapporterats. De flesta fall av utslag, både svåra och milda till medelsvåra, uppträder under de första 6 veckorna.


Om hudutslag och illamående uppträder samtidigt, måste du avbryta behandlingen och uppsöka din läkare omedelbart.


Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan förekomma. Sådana reaktioner kan förekomma i form av anafylaxi (en svår form av allergisk reaktion) med symtom som:

 • hudutslag

 • ansiktssvullnad

 • andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

 • anafylaktisk chock

Överkänslighetsreaktioner kan också förekomma som hudutslag tillsammans med andra biverkningar som:

 • feber

 • blåsor på huden

 • munsår

 • ögoninflammation

 • ansiktssvullnad.

 • allmän svullnad

 • andfåddhet

 • muskel- eller ledsmärta

 • en minskning av antalet vita blodkroppar (granulocytopeni)

 • allmän sjukdomskänsla

 • allvarliga problem med lever- eller njurar (lever- eller njursvikt)

Tala omedelbart om för din läkare om du får hudutslag och någon av de andra biverkningarna som hör till en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Sådana reaktioner kan vara livshotande.


Onormal leverfunktion har rapporterats vid behandling med Viramune. Detta inkluderar några fall av inflammation i levern (hepatit) som kan vara plötslig och intensiv (fulminant hepatit) och leversvikt, som båda kan leda till döden.


Informera din läkare om du upplever något av följande kliniska symtom på leverskada:

 • aptitlöshet

 • illamående

 • kräkningar

 • gul hud (gulsot)

 • buksmärta

Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt Viramune 200 mg tabletter under den 14 dagar långa insättningsperioden:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • hudutslag

 • feber

 • huvudvärk

 • buksmärta

 • illamående

 • lös avföring (diarré)

 • utmattning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • allergisk reaktion (överkänslighet)

 • allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (bronkospasm) eller anafylaktisk chock

 • läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili (förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom)

 • plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

 • svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

 • gul hud (gulsot)

 • nässelutslag (urtikaria)

 • vätskeansamlingar under huden (angioödem)

 • kräkningar

 • muskelsmärta (myalgi)

 • ledsmärta (artralgi)

 • minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

 • avvikande leverfunktionsprover

 • minskad blodfosfor

 • ökat blodtryck

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • leverinflammation (hepatit)

 • minskat antal av röda blodkroppar (anemi)


Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt Viramune depottabletter en gång per dag som underhållsbehandling.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • hudutslag

 • huvudvärk

 • buksmärta

 • illamående

 • leverinflammation (hepatit)

 • utmattning

 • avvikande leverfunktionsprover

 • feber

 • kräkningar

 • lös avföring (diarré)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • allergisk reaktion (överkänslighet)

 • allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (bronkospasm) eller anafylaktisk chock

 • läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili (förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom)

 • plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

 • svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

 • minskat antal av röda blodkroppar (anemi)

 • minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

 • gul hud (gulsot)

 • nässelutslag (urtikaria)

 • vätskeansamlingar under huden (angioödem)

 • muskelsmärta (myalgi)

 • ledsmärta (artralgi)

 • minskad blodfosfor

 • ökat blodtryck


När Viramune använts tillsammans med andra HIV-läkemedel har även följande biverkningar rapporterats:

 • minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar

 • inflammation i bukspottkörteln

 • minskad eller onormal känsel i huden

Dessa biverkningar förekommer ofta vid behandling med andra HIV-medel och kan förväntas när Viramune används i kombination med andra läkemedel. Det är dock inte troligt att dessa biverkningar orsakas av behandlingen med Viramune.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Minskning i vita blodkroppar (granulocytopeni) kan förekomma, vilket är mer vanligt hos barn. En minskning av röda blodkroppar (anemi), som kan ha samband med nevirapinbehandlingen, observeras också oftare hos barn. Liksom vid hudutslag, var vänlig informera din läkare om alla biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Viramune ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Viramune ska användas inom 2 månader efter öppnandet.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nevirapin. Varje depottablett innehåller 100 mg nevirapin.

 • Övriga innehållsämnen är laktos (som monohydrat), hypromellos, gul järnoxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Viramune depottabletter 100 mg är gula, runda och bikonvexa. Depottabletterna är ca 9 mm i diameter och är präglade med V01 på ena sidan och företagets logo på andra sidan. Viramune depottabletter 100 mg tillhandahålls i burkar med 90 depottabletter.


Viramune finns också tillgängligt som oral suspension, tabletter och depottabletter med högre styrka.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473 922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105 7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiãle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600Denna bipacksedel ändrades senast 11/2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


Hitta direkt i texten
Av