Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Olynth

MiljöinformationFörmånsstatus
McNeil

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar till svagt opalescent, färglös till svagt gulaktig lösning.)

Medel vid nässjukdomar, sympatomimetika

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

OLYNTH

1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Olynth 1 mg/ml är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Olynth 1 mg/ml
3. Hur du använder Olynth 1 mg/ml
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Olynth 1 mg/ml ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Olynth 1 mg/ml är och vad det används för

 

Olynth 1 mg/ml innehåller xylometazolin, som gör att blodkärlen i näsan dras samman och därmed har en avsvällande effekt på slemhinnan i näsan, så att det blir lättare att andas. Olynth 1 mg/ml innehåller även hyaluronsyra (i form av natriumhyaluronat), som har en skyddande och fuktgivande effekt på nässlemhinnan.


Olynth används för korttidsbehandling av förkylningssnuva med nästäppa.

Olynth kan också ordineras av läkare för bihåle­inflammation.


Xylometazolinhydroklorid som finns i Olynth kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Olynth 1 mg/ml

Använd inte Olynth 1 mg/ml om du :

 • är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • har förhöjt tryck i ett öga, särskilt om du har trångvinkelglaukom (grön starr).

 • har kronisk rinit (långvarig inflammation i näsan) med lite eller ingen snuva (rhinitis sicca)

 • behandlas med monoaminooxidashämmare (MAOI) eller om du har använt MAOI under de senaste 2 veckorna.

 • behandlas med andra läkemedel som kan höja ditt blodtryck

 • har en inflammation som beror på att blodkärlen i näsan är överkänsliga.

 • har en inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva.

 • nyligen har genomgått hjärnkirurgi via näsan eller munnen.


Denna nässpray ska INTE användas till barn som är under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Olynth 1 mg/ml om du:

 • reagerar kraftigt på sympatomimetika (adrenalinliknande läkemedel) eftersom användning av Olynth 1 mg/ml kan orsaka sömnlöshet, yrsel, okontrollerade darrningar eller skakningar, oregelbundna hjärtslag eller onormal hjärtrytm, eller förhöjt blodtryck.

 • har hjärtbesvär, lider av en hjärtsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom), blodkärlsbesvär eller högt blodtryck.

 • har överaktiv sköldkörtel, diabetes eller någon annan ämnesomsättningsrubbning.

 • har en sjukdom i binjurarna.

 • har en förstorad prostatakörtel (prostatahypertrofi).


Kontinuerlig användning av läkemedlet under långa perioder kan leda till att nästäppan förvärras.

Andra läkemedel och Olynth 1mg/ml

Tala med läkare eller apotekspersonal innan användning av Olynth 1 mg/ml.


Använd INTE nässprayen om du tar:

 • vissa antidepressiva läkemedel, såsom tri eller tetracykliska antidepressivum eller MAOI (monoaminooxidashämmare) eller inom två veckor efter användning av MAOI (se avsnittet med rubriken ”Använd inte Olynth 1 mg/ml” ovan).

 • andra läkemedel som kan höja ditt blodtryck.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Olynth 1 mg/ml ska inte användas under graviditet eftersom man vet för lite om hur det påverkar fostret.


Om du ammar ska du prata med läkare innan du använder det här läkemedlet. Det är okänt om den aktiva substansen utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Olynth 1 mg/ml har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Olynth 1 mg/ml

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år:

1 sprayning av Olynth 1 mg/ml i vardera näsborren upp till 3 gånger om dagen i högst 7 dagar om inte läkare ordinerat annat.


 1. Ta av skyddshatten. Förbered flaskan innan du använder den genom att trycka på pumpen flera gånger till dess att en jämn spraydusch erhålls (se figur 1). Sprayen är nu färdig att användas.

 2. Håll flaskan upprätt. För in spraymunstycket i näsborren – spraya inte med munstycket nedanför näsborren (se figur 2).

 3. Tryck en gång på pumpen. Andas in genom näsan samtidigt som du sprayar. Upprepa i andra näsborren.

 4. Sätt tillbaka skyddshatten på flaskan efter användning.


Olynth Bild 1


För att minimera risken för smittspridning, ska endast en person använda flaskan och munstycket skall sköljas efter varje användning.


Använd INTE denna nässpray till barn som är under 12 år

Om du har använt för stor mängd av Olynth 1 mg/ml

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömmer att använda Olynth 1 mg/ml

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det men om det snart är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Olynth 1 mg/ml orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


SLUTA använda sprayen och sök omedelbart läkare om du märker något av följande, som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

 • svårigheter att andas eller svälja, svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals.

 • svår klåda med röda eller upphöjda hudutslag.


Andra biverkningar kan inkludera:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • sveda eller brännande känsla i näsan och halsen och torr nässlemhinna.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • huvudvärk, förhöjt blodtryck, nervositet, illamående, yrsel, sömnlöshet och hjärtklappning.

 • tillfälliga synrubbningar och systemiska allergiska reaktioner.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • förvärring av nästäppan efter att läkemedlet slutat användas.

 • näsblod

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Olynth 1 mg/ml ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC.


Använd INTE Olynth 1 mg/ml i mer än 12 månader efter att förpackningen har öppnats.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid, varav det finns 1 mg per milliliter lösning. Varje spraydos av Olynth 1 mg/ml (= 140 μl) innehåller 140 μg xylometazolinhydroklorid.


Övriga innehållsämnen är natriumhyaluronat, sorbitol (E420), glycerol (E422), natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sprayen är en klar till svagt halvgenomskinlig, färglös till svagt gulaktig lösning i en vit 10 ml plastflaska med doseringspump.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com


Tillverkare

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.

Avda. Leganés, 62

Alcorcón

28923 Madrid

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-04-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av