Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Otrivin Comp

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
(Klar, färglös lösning.)

Sympatomimetika, kombinationer exklusive kortikosteroider.

ATC-kod: R01AB06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml innehåller 0,5 mg xylometazolinhydroklorid och 0,6 mg ipratropiumbromid.


1 spraydos (ungefär 140 mikroliter) innehåller 70 mikrogram xylometazolinhydroklorid och 84 mikrogram ipratropiumbromid.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Nässpray, lösning.


Klar, färglös lösning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med förkylning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna: 1 spraydos i vardera näsborren upp till 3 gånger dagligen. Minst 6 timmar skall passera mellan två doser. Överskrid inte 3 appliceringar dagligen i vardera näsborre.


Behandlingstiden bör ej överskrida 7 dagar (se avsnitt 4.4).


För att minska risken för biverkningar rekommenderas att behandlingen avslutas så snart symptomen avtagit, även om behandlingen inte pågått de maximala 7 dagarna (se avsnitt 4.8).


Pediatrisk population:

Otrivin Comp rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år pga att tillräcklig dokumentation saknas.


Äldre:

Det föreligger endast begränsad erfarenhet av behandling av patienter äldre än 70 år.


Administreringssätt:

Innan pumpen används första gången, förbered den genom att pumpa 4 gånger. När du en gång förberett pumpen håller den sig laddad genom hela behandlingsperioden. Om sprayen inte levererar när pumpen trycks ihop maximalt, eller om produkten inte har använts på mer än 6 dagar, behöver pumpen förberedas på nytt med 4 pumpningar på samma sätt som innan pumpen användes första gången.

4.3 Kontraindikationer

Otrivin Comp skall inte användas av barn under 18 år då tillräcklig dokumentation saknas.

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne (listade i avsnitt 6.1).

Känd överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin och skopolamin.

Efter kirurgiska ingrepp där dura mater kan ha penetrerats, t ex transsfenoidal hypofysektomi eller andra transnasala operationer.

Hos patienter med glaukom.

Hos patienter med rhinitis sicca.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Otrivin Comp skall användas med försiktighet hos patienter med:

- hypertension, hjärtkärlsjukdom. Patienter med långt QT-syndrom som behandlas med xylometazolin kan löpa ökad risk för allvarlig ventrikulär arytmi.

- hypertyreoidism, diabetes mellitus

- prostatahypertrofi och blåshalsobstruktion

- Feokromocytom


Försiktighet rekommenderas hos patienter med:

- trångkammarvinkelglaukom

- epistaxis (t ex äldre)

- paralytisk ileus

- cystisk fibros


Omedelbar överkänslighet kan uppträda, detta inkluderar urtikaria, angioödem, utslag, bronkospasm, faryngalt ödem och anafylaktisk chock. Läkemedlet skall användas med försiktighet till personer som är känsliga för adrenerga substanser som kan ge symtom som sömnstörningar, yrsel, tremor, hjärtarytmier eller förhöjt blodtryck.


Behandlingstiden skall inte överskrida 7 dagar, då långvarig behandling med xylometazolinhydroklorid kan orsaka svullnad av nässlemhinnan och hypersekretion på grund av ökad känslighet hos cellerna, ”rebound effekt” (rhinitis medicamentosa).


Patienter bör instrueras att undvika att spraya Otrivin Comp in i eller omkring ögat. Om Otrivin Comp kommer i kontakt med ögonen kan följande uppkomma: Tillfällig dimsyn, irritation, smärta, rodnad i ögonen. Försämring av trångkammarvinkelglaukom kan också utvecklas. Patienten skall instrueras att skölja ögonen med kallt vatten om Otrivin Comp kommer i direkt kontakt med ögonen samt att kontakta läkare om de får värk i ögonen eller dimsyn.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare): Samtidig användning eller användning inom de senaste 2 veckorna av sympatomimetiska preparat kan ge kraftigt förhöjt blodtryckt och rekommenderas därför inte. Sympatomimetiska preparat frisätter katekolamin vilket resulterar i en större frisättning av noradrenalin som i sin tur verkar kärlsammandragande och resulterar i ett ökat blodtryck. Vid kritiska fall av förhöjt blodtryck skall behandlingen med Otrivin Comp avbrytas och det förhöjda blodtrycket behandlas.


Tri- och tetracykliska antidepressiva: Samtidig användning eller användning inom de senaste 2 veckorna av tricykliska antidepressiva och sympatomimetiska läkemedel kan resultera i en ökad sympatomimetisk effekt av xylometazolin och rekommenderas därför inte.


Samtidig administrering av andra antikolinerga läkemedel kan förstärka den antikolinerga effekten.


Ovanstående interaktioner har studerats individuellt för de båda aktiva substanserna i Otrivin Comp, inte i kombinationsform.


Inga formella interaktionsstudier med andra substanser har utförts.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Otrivin Comp saknas. Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Risken för människa är okänd. Otrivin Comp skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


Amning

Det är inte känt om ipratropiumbromid och xylometazolinhydroklorid utsöndras i modersmjölk. Systemexponeringen för ipratropiumbromid och xylometazolinhydroklorid är låg. Effekter på det diande barnet är därför osannolika. Moderns behov av behandling med Otrivin Comp och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Synförändringar (detta inkluderar dimsyn och mydriasis), yrsel och trötthet har rapporterats med Otrivin Comp. Om patienter erfar dessa effekter skall de instrueras att undvika framföra fordon, använda maskiner eller delta i aktiviteter där dessa symptom kan utsätta dem eller andra för risker.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna är epistaxis som inträffar hos 14,8% och torr nässlemhinna som inträffar hos 11,3% av patienterna.

Många av de rapporterade biverkningarna är även symptom på vanlig förkylning.


Biverkningar i tabellform

Följande biverkningar har rapporterats i två randomiserade kliniska studier och en icke-interventionsstudie som utförts efter lansering av produkten samt vid säkerhetsövervakning efter lansering.


Biverkningarna listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100 till <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100)

Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)Frekvens/Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

    

Överkänslighet

Psykiska störningar

  

Sömnlöshet

  

Centrala och perifera nervsystemet

 

Dysgeusi, huvudvärk

Parosmi, yrsel, tremor

  

Ögon

  

Ögonirritation, torra ögon

 

Ackomodations-besvär, försämring av trångvinkel-glaukom

ögonsmärta, fotopsi, ökat intraokulärt tryck, dimsyn, mydriasis, halofenomen

Hjärtat

  

Palpitationer, takykardi

 

Förmaksflimmer

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Epistaxis, torr nässlemhinna

Irriterad nässlemhinna, nästäppa, torrt svalg, irriterat svalg, rinalgi

Sår i näsan, nysningar, munhålesmärta, hosta, dysfoni

Rinnsnuva

Paranasala bihålebesvär, laryngospasm, svalgödem

Magtarmkanalen

 

Muntorrhet

Dyspepsi, illamående

 

Dysfagi

Hud och subkutan vävnad

    

Pruritus, klåda, urtikaria

Njurar och urinvägar

    

Urinretention

Allmänna symtom och/eller symtom på administrerings-stället

  

Obehagskänsla, trötthet

 

Obehag i bröstet, törst


Beskrivning av vissa av biverkningarna

Flera av biverkningarna som anges under ”Ingen känd frekvens” har bara rapporterats vid ett tillfälle för produkten i kliniska prövningar, eller har rapporterats vid säkerhetsövervakning efter lansering, varför en bedömning av frekvensen baserat på det antal patienter som behandlats med Otrivin Comp inte kan göras.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Överdosering av oral eller överdriven administrering av topikalt xylometazolinhydroklorid kan orsaka kraftig yrsel, perspiration, kraftig sänkning av kroppstemperatur, huvudvärk, bradykardi, hypertension, respiratorisk depression, koma och konvulsioner. Hypertension kan följas av hypotension. Små barn är känsligare för toxicitet än vuxna.


absorptionen är så liten efter nasal eller oral administrering är en akut överdosering efter intranasal ipratropiumbromid osannolik, men om överdosering inträffar är symtomen muntorrhet, ackommodationssvårigheter och takykardi. Behandlingen är symtomatisk.


Vid en kraftig överdosering kan antikolinerga CNS-symtom såsom hallucinationer uppstå, vilket skall behandlas med kolinesterashämmare.


Lämpliga åtgärder bör inledas på alla individer som misstänks för en överdos, och akut symtomatisk behandling under medicinsk övervakning anbefalls när det är motiverat. Detta omfattar övervakning av individen under åtminstone 6 timmar. I händelse av en kraftig överdos med hjärtstillestånd, bör återupplivning fortsätta i minst 1 timme.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Sympatomimetika, kombinationer exklusive kortikosteroider.

ATC-kod: R01AB06


Xylometazolinhydroklorid är ett sympatomimetikum som verkar på α-adrenerga receptorer. Xylometazolin har vasokonstriktorisk effekt. Effekt nås efter 5-10 minuter och varar 6-8 timmar.


Ipratropiumbromid är en kvartär ammoniumförening med antikolinerg effekt. Nasal tillförsel minskar nässekretionen genom att kompetitivt hämma kolinerga receptorer belägna kring näsepitelet. Effekten erhålles vanligen inom 15 minuter och varar i genomsnitt i 6 timmar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Efter administrering av en spray /näsborre av 140 µg xyometazolin och 84 µg ipratropiumbromid hos 24 friska försökspersoner uppnåddes genomsnittliga maximalkoncentrationer på 0,085 ng/ml och 0,13 ng/ml, 1 timme och 2 timmar efter administration, för vardera ipratropiumbromid och xylometazolin. Blodnivåerna är mycket låga. Baserat på tillgängliga data förväntas dock att ipratropiumbromid och särskilt xylometazolin ackumuleras vid den föreslagna doseringen på 3 gånger per dag.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Både ipratropiumbromid och xylometazolin har testats i prekliniska studier, utan att några relevanta kliniska säkerhetsproblem har setts vid de doser som är aktuella i Otrivin Comp.

Intranasal daglig dosering av Otrivin Comp till hundar under 28 dagar i doser upp till 4 gånger den tänkta kliniska doseringen har inte visat på lokala eller systemiska effekter.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat, glycerol (85%), saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering), renat vatten.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Efter öppning kan nässprayen användas fram till utgångsdatumet.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

10 ml multidosflaska (ungefär 70 spraydoser) av HDPE-plast försedd med doseringsspraypump (material i kontakt med lösningen: LDPE-plast, HDPE-plast, polyeten/butyl, rostfritt stål) och polypropylen-munstycke med skyddshätta.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Läkemedel som inte används eller tomma läkemedelsförpackningar skall kassers enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

23529

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2006-09-28

Förnyat godkännande: 2011–04–07

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-04

Hitta direkt i texten
Av