Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluoxetin Sandoz

Sandoz AS

Dispergerbar tablett 20 mg
(Tillhandahålls ej) (vit, rund, bikonvex, med skåra på ena sidan, Ø 8,2 mm)

Antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare.

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB03
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Fluoxetin Sandoz

20 mg dispergerbara tabletter
fluoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fluoxetin Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fluoxetin Sandoz
3. Hur du använder Fluoxetin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluoxetin Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fluoxetin Sandoz är och vad det används för

 

Fluoxetin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Fluoxetin Sandoz innehåller den aktiva substansen fluoxetin.


Fluoxetin Sandoz används vid:


Vuxna:

 • Depression.

 • Tvångstankar och tvångshandlingar.

 • Bulimi (hetsätning).


Barn och ungdom från 8 års ålder:

 • Måttlig till svår egentlig depression, om depressionen inte förbättrats efter 4-6 psykologiska behandlingstillfällen. Fluoxetin Sandoz ska ges till barn eller ungdom med måttlig till svår depression endast i kombination med psykologisk behandling.


Hur Fluoxetin Sandoz verkar

Alla människor har en substans som kallas serotonin i hjärnan. Personer som har depression eller tvångssyndrom eller bulimi har lägre serotoninnivåer än andra. Det är inte helt känt hur Fluoxetin Sandoz och andra SSRI-preparat verkar, men de kan hjälpa genom att höja serotoninnivån i hjärnan.

Det viktigt att behandla dessa tillstånd för att du ska må bättre. Om tillståndet inte behandlas, går det kanske inte över och kan bli mera allvarligt och svårare att behandla.

Du kan behöva få behandling i några veckor eller månader för att garantera att du är symtomfri.


Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål och/eller med annan dosering än det som angivits i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på etiketten på förpackningen.


Fluoxetin som finns i Fluoxetin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Fluoxetin Sandoz

Använd inte Fluoxetin Sandoz

• om du är allergisk mot fluoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

• om du använder läkemedel som tillhör gruppen så kallade irreversibla icke selektiva monoaminoxidashämmare (t.ex. iproniazid) eftersom allvarliga biverkningar och till och med dödsfall kan inträffa.

• om du tar metoprolol för behandling av hjärtsvikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluoxetin Sandoz

 • om du har diabetes kan Fluoxetin Sandoz öka eller minska ditt blodsocker. Din insulindos eller de antidiabetesmediciner du tar via munnen kan behöva dosjusteras.

 • om du har haft kramper, har epilepsi, nedsatt lever- njur- eller hjärtfunktion eller nyligen har haft en hjärtinfarkt, ska du berätta det för läkaren för det kan då vara nödvändigt att förskriva mindre dos för dig.

 • om du har eller har haft mani.

 • om du har en låg vilopuls och/eller vet att du har saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller användning av diuretika (urindrivande medel).

 • om du har lätt för att blöda.

 • om du har glaukom (förhöjt tryck i ögat).

 • om du tar diuretika (urindrivande medel), särskilt om du är äldre.

 • om du tar andra läkemedel eller örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)(se ”Andra läkemedel och Fluoxetin Sandoz”).

 • om du får elchocksbehandling.

 • om du tidigare haft besvär med blödningar eller förekomst av blåmärken eller ovanliga blödningar.

 • om du använder blodförtunnande läkemedel (se ”Andra läkemedel och Fluoxetin Sandoz”).

 • om du använder tamoxifen (används för att behandla bröstcancer) (se ”Andra läkemedel och Fluoxetin Sandoz”).


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Rastlöshet som svårigheter att sitta eller stå still, allergiska reaktioner eller en kombination av allvarliga symtom som kallas serotonergt syndrom kan inträffa under behandling med Fluoxetin Sandoz, se avsnitt 4.


Viktnedgång kan uppkomma under behandling med Fluoxetin Sandoz.

Barn och ungdomar

Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Fluoxetin Sandoz ska endast användas till barn och ungdomar i åldern 8 till 18 år för behandling av måttlig till svår egentlig depression (i kombination med psykologisk behandling) och ska inte användas vid andra indikationer. Dessutom föreligger endast begränsade data i denna åldersgrupp vad gäller säkerheten av Fluoxetin Sandoz på lång sikt, som påverkan på längdtillväxt, pubertetsutveckling, mental, emotionell och beteendemässig utveckling. Trots detta kan Fluoxetin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter under 18 år mot måttlig till svår egentlig depression i kombination med psykologisk behandling då läkaren anser att detta är för ditt bästa. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått Fluoxetin Sandoz ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.


Fluoxetin Sandoz ska inte användas för behandling av barn under 8 år.


Utsättningssymtom om du slutar att ta Fluoxetin Sandoz

När du slutar att ta Fluoxetin Sandoz, speciellt om det sker abrupt, kan du uppleva utsättningssymtom (se ”Hur du använder Fluoxetin Sandoz”)

Andra läkemedel och Fluoxetin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Fluoxetin Sandoz. Dessa läkemedel är:

 • metoprolol som används för att behandla hjärtsvikt, och irreversibla icke selektiva MAO hämmare (t.ex. iproniazid) får inte tas samtidigt med Fluoxetin Sandoz (se ovan under ”Använd inte Fluoxetin Sandoz”).

  Om din läkare ändrar din medicin från en så kallad irreversibel icke selektiv MAO-hämmare (t.ex. iproniazid) till Fluoxetin Sandoz ska det gå minst 2 veckor mellan behandlingarna.

  Om du slutar ta Fluoxetin Sandoz och medicineringen ändras till en irreversibel icke selektiv MAO hämmare ska det gå minst 5 veckor innan du börjar ta MAO-hämmaren.

 • warfarin, antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller andra blodförtunnande läkemedel (t.ex. klozapin som används mot vissa psykiska störningar, eller acetylsalicylsyra). Samtidig användning av Fluoxetin Sandoz med sådana läkemedel ökar risken för blödning. Om behandling med Fluoxetin Sandoz inleds eller avslutas medan du tar warfarin, måste din läkare ta vissa prover.

 • Litium eller tryptofan som används för att behandla sänkt stämningsläge. Det finns en förhöjd risk för serotonergt syndrom när dessa läkemedel tas tillsammans med fluoxetin. Din läkare kommer göra tätare kontroller.

 • fenytoin som används för att behandla epilepsi. Fluoxetin kan påverka koncentrationen av detta läkemedel i blodet och din läkare kan behöva sätta in fenytoin mera försiktigt och genomföra kontroller när Fluoxetin Sandoz ges samtidigt.

 • tramadol som används vid smärtbehandling eller triptaner som används för att behandla migrän. Det finns en förhöjd risk för serotonergt syndrom. Triptaner kan också leda till förträngningar i hjärtats blodkärl och högt blodtryck vid samtidig användning.

 • Antiarytmika av klass 1A eller klass III eller andra läkemedel som kan påverka hjärtrytmen; antipsykotika som används för att behandla schizofreni (t.ex. fentiaziner, pimozid, haloperidol); tricykliska antidepressiva som används för att behandla depression; vissa antimikrobiella läkemedel som används för att behandla infektioner (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin); halofantrin mot malaria; astemizol, mizolastin och mekitazin som används för att behandla allergier

 • diuretika, desmopression, karbamazepin, oxkarbazepin och andra läkemedel som kan leda till låga nivåer av natrium i blodet.

 • tricykliska antidepressiva, andra selektiva serotoninåterupptagshämmare, fentiaziner, butyrofenoner, mefloxin, klorokin, bupropion, tramadol och andra läkemedel som kan sänka krampanfallströskeln.

 • johannesört (Hypericum perforatum, ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel för att behandla depression), MAO A hämmare (t.ex. linezolid eller metyltioninklorid [metylenblått]), selegilin och andra läkemedel med serotonerg effekt. Samtidig behandling med Fluoxetin Sandoz kan leda till allvarliga biverkningar (serotonergt syndrom).

 • flekainid, propafenon eller nebivolol som används för att behandla hjärtbesvär; karbamazepin som används för att behandla epilepsi; tricykliska antidepressiva (t.ex. imipramin, desipramin och amitriptylin); atomoxetin som används för att behandla ADHD; risperidon som används för att behandla psykotiska sjukdomar. Om de tas tillsammans med Fluoxetin Sandoz kan blodkoncentrationen av dessa läkemedel förändras och läkaren kan behöva minska dosen av dessa läkemedel.

 • tamoxifen som används för att behandla bröstcancer. Fluoxetin Sandoz kan ändra koncentrationen av detta läkemedel i blodet och en minskning av effekten av tamoxifen inte kan uteslutas. Läkaren kan eventuellt överväga att välja någon annan behandling mot depression.

 • cyproheptadin (som används för att behandla allergi) kan minska den antidepressiva effekten av fluoxetin.

Fluoxetin Sandoz med mat, dryck och alkohol

Tabletterna kan tas tillsammans med eller utan mat.


Kombinationen av Fluoxetin Sandoz och alkohol rekommenderas ej.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Fluoxetin Sandoz skall inte användas under graviditet och amning om inte din läkare har tagit ställning till att risken att inte använda läkemedlet är större än att använda det.

Intag av Fluoxetin Sandoz under både graviditet och amning kan påverka fostret/det nyfödda barnet.


Graviditet

Rapporter har förekommit, som tyder på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos spädbarn vars mödrar använde fluoxetin under de första månaderna av graviditeten. I befolkningen föds normalt ungefär 1 av 100 spädbarn med hjärtfel. Denna missbildning ökade i frekvens till ungefär 2 av 100 då mödrar behandlades med fluoxetin. Du och din läkare kan ta beslutet att gradvis avsluta behandlingen om du är gravid. Beroende på omständigheterna kan läkaren dock föreslå att det är bättre för dig att fortsätta använda Fluoxetin Sandoz.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Fluoxetin Sandoz. När läkemedel såsom Fluoxetin Sandoz används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Om du tar Fluoxetin Sandoz, särskilt under senare delen av graviditeten eller just före förlossningen kan ditt barn ha vissa symtom när det föds. Dessa symtom är: irritabilitet, darrningar, muskelsvaghet, ihållande gråt, svårigheter att suga och att sova. Dessa symtom kan tyda på så kallade serotonerga effekter eller utsättningssymtom. Om ditt barn har något av dessa symtom när det föds ska du kontakta din barnmorska eller läkare som kan ge dig råd.


Amning

Fluoxetin passerar över i modersmjölk och kan ge biverkningar på barn som ammas. Du ska endast amma om det är helt nödvändigt. Om du fortsätter amma kan din läkare förskriva en lägre dos.


Fertilitet

I djurstudier har det visat sig att fluoxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av fluoxetinfertilitet har ännu ej påvisats hos människa.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Fluoxetin Sandoz kan försämra omdömet, tankeförmågan och den motoriska skickligheten. Detta bör observeras vid situationer där skärpt uppmärksamhet är nödvändig, t.ex. vid bilkörning eller vid användning av farliga maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fluoxetin Sandoz innehåller laktos

Fluoxetin Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Fluoxetin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Fluoxetin kan tas som en enkel dos eller delas upp på flera dostillfällen.


Fluoxetin Sandoz dispergerbar tablett kan lösas i ett glas vatten, delas eller sväljas hel.


Rekommenderad dos är:


Depression:

Den rekommenderade dosen är 20 mg per dag.


Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen 3-4 veckor efter behandlingsstart. Vid behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 60 mg. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att du får lägsta effektiva dos.


Du kanske inte känner dig bättre omedelbart efter det att du börjat ta medicinen. Detta är vanligt eftersom en förbättring av depressionssymtomen kan ta några veckor.


Behandlingen mot depression ska pågå i minst 6 månader.


Tvångstankar och tvångsbeteende:

Den rekommenderade dosen är 20 mg per dag.


Din läkare kommer att se över och vid behov anpassa dosen efter 2 veckors behandling. Vid behov kan dosen ökas gradvis upp till en högsta dos på 60 mg. Om ingen förbättring inträffat inom 10 veckor ska behandlingen med Fluoxetin Sandoz omprövas.


Bulimi:

Den rekommenderade dosen är 60 mg dagligen.


Barn och ungdomar mellan 8 till 18 år med depression:

Behandlingen ska inledas och övervakas av specialist. Begynnelsedosen är 10 mg per dag. Efter en till två veckor kan din läkare öka dosen till 20 mg per dag. Dosen ska ökas försiktigt för att säkerställa att du får lägsta effektiva dos.

Barn som har låg kroppsvikt kan behöva lägre doser.


Din läkare bedömer behovet av fortsatt behandling efter 6 månader. Om du inte förbättrats ska behandlingen omprövas.


Nedsatt leverfunktion:

Om du har nedsatt leverfunktion kan dosen behövas minskas av din läkare.

Om du använt för stor mängd av Fluoxetin Sandoz 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symptom på överdosering: illamående, kräkning, kramper, hjärtproblem (såsom oregelbunden hjärtrytm och hjärtstillestånd), problem med lungorna och mentala förändringar i allt från stark oro till medvetslöshet.

Om du har glömt att använda Fluoxetin Sandoz

 • Var inte orolig om du glömt ta en dos. Ta nästa dos dagen därpå vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 • Ta din medicin vid samma tid varje dag så kommer du lättare ihåg att ta den.

Om du slutar att använda Fluoxetin Sandoz

Sluta inte att ta Fluoxetin Sandoz förrän din läkare talar om för dig att sluta. Det är viktigt att du tar medicinen utan uppehåll.

 • Sluta inte upp med att ta medicinen utan att först fråga din läkare, även om du känner dig bättre.

 • Se till att du alltid har medicin hemma.

Följande symtom kan uppkomma när du slutar ta Fluoxetin Sandoz: yrsel, stickningar som av nålar, sömnbesvär (livliga drömmar, sömnlöshet), känsla av rastlöshet eller oro, ovanlig trötthet eller svaghet, ångest, illamående/kräkningar (sjukdomskänsla), skakningar, huvudvärk.


De flesta som slutar ta Fluoxetin Sandoz upplever att symtomen är lätta och försvinner av sig själv inom några veckor. Om du får symtom då du slutar ta Fluoxetin Sandoz kontakta din läkare.


Då behandlingen med Fluoxetin Sandoz avslutas kommer din läkare hjälpa dig att minska dosen långsamt under en till två veckor så att risken för symtom efter behandlingens slut minskar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se avsnitt 2) (mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

• Om du får hudutslag eller allergiska reaktioner som t.ex. klåda, svullna läppar/tunga eller pipande andning/andningssvårigheter. Allergiska reaktioner kan också inkludera allvarliga hudreaktioner (din hud börjar bli röd och sedan bildas det blåsor eller huden fjällar och lossnar) eller involvera njurarna, lever eller lungorna (se avsnitt 2). Sluta ta tabletterna direkt och kontakta omedelbart din läkare; (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du känner dig rastlös och inte kan stå eller sitta still så kan du ha akatisi (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du får allvarliga hudreaktioner med blåsor, röda eller lila märken eller hudfjällning. Detta kan även uppträda i mun, ögon och andra slemhinnor (Stevens Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiformae (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du drabbas av en samling symtom (s.k. serotonergt syndrom) som inkluderar oförklarad feber med snabb andning eller hjärtfrekvens, svettningar, muskelstelhet eller skakningar, förvirring, extrem oro eller sömnighet (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du drabbas av svaghetskänsla, dåsighet eller förvirring. Detta drabbar framförallt äldre personer och (äldre) personer som tar diuretika (vattendrivande tabletter) (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du får en långvarig och smärtsam erektion (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du upplever irritabilitet och extrem oro (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

• Om du drabbas av hjärtproblem, såsom snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svimning, kollaps eller yrsel när man står upp, vilket kan tyda på störningar i hjärtrytmen (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter som tagit Fluoxetin Sandoz:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

• sömnproblem

• huvudvärk

• diarré

• illamående

• trötthet


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

• dålig aptit, viktminskning

• nervositet, ångest

• rastlöshet, koncentrationssvårigheter

• känna sig spänd

• minska sexlust eller sexuella problem (inklusive svårighet att behålla erektion inför sexuell aktivitet)

• sömnproblem, ovanliga drömmar, trötthet eller sömnighet

• yrsel

• smakförändring

• okontrollerade skakande rörelser

• dimsyn

• känsla av snabba och oregelbundna hjärtslag

• värmevallningar

• gäspningar

• matsmältningsbesvär, kräkningar

• muntorrhet

• utslag, nässelfeber, klåda

• ymniga svettningar

• ledvärk

• täta urintömningar

• oväntad vaginalblödning

• känna sig skakig eller frossa


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

• känna sig avskärmad från sig själv

• konstiga tankar

• ovanlig upprymdhet

• orgasmproblem

• självmords- eller självskadetankar

• tandgnissling

• muskelryckningar, ofrivilliga rörelser eller problem med balans och koordination

• försämrat minne

• förstorade (dilaterade) pupiller

• öronringningar

• lågt blodtryck

• andnöd

• näsblödningar

• sväljningssvårigheter

• håravfall

• ökad tendens att få blåmärken

• oförklarliga blåmärken eller blödningar

• kallsvettning

• svårigheter att urinera

• känna sig varm eller kall

• allmän sjukdomskänsla


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

• låga halter av salt i blodet

• minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar eller blåmärken

• lågt antal vita blodkroppar, vilket ökar sannolikheten för infektioner

• våldsamt beteende

• hallucinationer

• oro

• panikattacker

• förvirring

• stamning

• aggressivitet

• krampanfall

• vaskulit (inflammation i ett blodkärl)

• snabb svullnad av vävnaderna runt halsen, ansiktet, munnen och/eller svalget

• smärta i matstrupen

• leverinflammation

• lungproblem

• känslighet för solljus

• muskelvärk

• oförmåga att urinera

• mjölkflöde ur brösten

• avvikande resultat i leverfunktionstest


Benfrakturer – en ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


De flesta av dessa biverkningar försvinner sannolikt vid fortsatt behandling.


Tillägg gällande barn och ungdomar (8-18 år) – I tillägg till de ovan listade biverkningarna kan fluoxetin minska tillväxthastigheten och möjligen försena könsmognaden. Självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar), fientlighet, mani och näsblödningar rapporterades också som en vanlig biverkning hos barn.


Utsättningssymtom kan uppträda om du slutar behandlingen, särskilt om du slutar tvärt att ta Fluoxetin Sandoz. Risken för utsättningssymtom kan vara beroende av behandlingens längd och dosering och hur snabbt dosminskning sker (se ”Hur du använder Fluoxetin Sandoz”).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fluoxetin Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och EXP på blisterkartan.


Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fluoxetinhydroklorid motsvarande 20 mg fluoxetin.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, krospovidon, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, natriumcyklamat, magnesiumstearat


Smakämne: pepparmyntarom, plommonarom

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergerbar tablett är en vit, rund, bikonvex tablett med brytskåra på en sida och finns i följande blisterförpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 och 100 x 1 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14, 2300

Köpenhamn S

Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-22

Hitta direkt i texten
Av