Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

TrioBe

Meda

Tablett
(ljusgul med små prickar, rund, kupad, märkt R109, 10 mm)

Vitamin B-komplex

ATC-kod: A11EA
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

TrioBe tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 tablett innehåller: Cyanokobalamin 0,5 mg, Folsyra 0,8 mg, pyridoxinhydroklorid 3,0 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett


Ljusgul tablett med små prickar, rund, kupad, präglad R109, diameter 10 mm.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6 , vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framförallt hos äldre.

4.2 Dosering och administreringssätt

1 tablett dagligen.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet för de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Sekundärprevention av neuralrörsdefekt.

4.4 Varningar och försiktighet

TrioBe är inte avsett för behandling av symtomgivande brist på de ingående vitaminerna. Speciellt bör det påpekas att effektiv behandling av manifest megaloblastisk anemi och perniciös anemi kan kräva parenteral administrering av vitamin B12 i början av behandlingen. TrioBe skall inte användas till patienter som har genomgått en större tunntarmsresektion.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Folsyra kan öka metabolismen av vissa antiepileptika, såsom fenobarbital och fenytoin. Folsyra kan också interferera med effekten av folsyraantagonister, t ex metotrexat, trimetoprim och pyrimetamin.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Inga kända risker.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har gjorts

4.8 Biverkningar

Biverkningsfrekvenser definieras som:

Sällsynta (>1/10,000, <1/1,000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) 


Hud och subkutan vävnad:

Sällsynta: Utslag av acnetyp. Allergiska reaktioner (urticaria, klåda, erytem).


Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Anafylaktisk reaktion.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Folsyra har låg toxicitet. Inga biverkningar har noterats hos vuxna som antingen intagit 400 mg/dag i 5 månader eller 10 mg/dag under 5 år.

Vid högdosbehandling med pyridoxin under lång tid har en del individer utvecklat perifera neuropatier. Dosen vitamin B6 i TrioBe utgör ingen överdoseringsrisk.

Cyanokobalamin har låg toxicitet. Inte ens vid höga doser förväntas några symtom.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

ATC-kod: A11E Vitamin B-komplex

Ingående mängder av folsyra, vitamin B6 och vitamin B12 har valts för att erbjuda skydd mot symtomgivande brist speciellt hos äldre personer, som ofta har malabsorbtion av folsyra och vitamin B12.

Folsyra och vitamin B12 är nödvändiga för vissa transmetyleringsprocesser, bl.a vid syntesen av DNA och RNA. Brist på folsyra ger upphov till megaloblastisk anemi av samma typ som vid brist på vitamin B12.

En interventionsstudie har visat att TrioBe reducerar förhöjda plasmanivåer av homocystein. Homocystein är en metabolit som bildas vid metabolismen av den essentiella aminosyran metionin. Omsättningen av homocystein påverkas av folsyra, vitamin B6 och vitamin B12 och halten av homocystein i blodet stiger markant vid brist på folsyra och B12.

En åldersrelaterad ökning av homocysteinhalten i blodet har observerats. Det föreligger ökande bevis för att höga homocysteinvärden är associerade med en ökad risk för exempelvis kranskärlssjukdom.

Rekommenderat dagligt intag av vitamin B6 är 1,2 mg för kvinnor och 1,4 mg för män.

Rekommenderat dagligt intag av vitamin B12 är 3 mikrogram för såväl kvinnor som män.

Rekommenderat dagligt intag av folsyra är 300 mikrogram för såväl kvinnor som män.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Peroralt tillfört vitamin B12 absorberas passivt i tunntarmen utan närvaro av intrinsic factor. Absorptionsgraden är ca 1% oberoende av dosens storlek, varför en tablett TrioBe dagligen mer än väl täcker dagsbehovet vid alla former av B12-brist. Transkobalaminerna i serum anses vara mättade vid 750-1500 pmol/l vitamin B12. Icke proteinbundet cyanokobalamin i nivåer däröver utsöndras mycket snabbt genom glomerulär filtration.

Folsyra absorberas snabbt, huvudsakligen från den proximala delen av tunntarmen. Den dominerande formen av cirkulerande folsyra är 5-metyltetrahydrofolat. Den huvudsakliga lagringsplatsen är levern, men folsyra koncentreras också aktivt i cerebrospinalvätskan. Administrering av stora doser folsyra leder till att proportionellt större mängder utsöndras i urinen.

Alla former av vitamin B6 absorberas obehindrat genom passiv diffusion i jujenum och ileum. Tunntarmen kan absorbera vitamin B6 i mängder som i hög grad överskrider det fysiologiska behovet. Den dominerande formen av cirkulerande vitamin B6 är pyridoxalfosfat och pyridoxaminfosfat. Lagring och metabolisering av vitamin B6 sker huvudsakligen i levern, där den oxideras till pyridoxinsyra, som är den huvudsakliga utsöndringsprodukten.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan har beaktats i produktresumén.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglukolat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt)

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Tabletter: 30, 60, 100 st och 250 st, i vit plastburk av HDPE (polyetylen).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13668

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1999-07-02

Förnyat godkännande: 2008-07-02

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-06-29

Hitta direkt i texten
Av