Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ReoPro®

Janssen

Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(klar, färglös vätska)

Trombocytaggregationshämmande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC13
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
ReoPro® (Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Dispens beviljad 2019-11-22 för försäljning av ReoPro i utländsk förpackning avsedd för den engelska marknaden utan ommärkning. Utbytbara läkemedel: ReoPro (parallellimporterat), Reopro (parallellimporterat) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-12-05
Prognos för slutdatum: 2020-12-04
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ReoPro

2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
abciximab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ReoPro är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får ReoPro
3. Hur ReoPro ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ReoPro ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ReoPro är och vad det används för

 

Abciximab som finns i ReoPro kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad är ReoPro?

Det verksamma ämnet, abciximab, är en ”murin monoklonal antikropp”. Monoklonala antikroppar är proteiner (äggviteämnen) som binder sig till andra specifika proteiner vars struktur de känner igen. ReoPro hör till en grupp läkemedel som kallas antitrombotiska läkemedel (medel mot blodpropp). Dessa läkemedel hjälper till att förhindra blodproppar genom att binda sig till specifika proteiner i blodet.

 

Vad används ReoPro för?

ReoPro används då du ska genomgå ett ingrepp som kallas angioplastik (se nedan Vad är angioplastik?) i följande fall:

 • ReoPro används med heparin och acetylsalicylsyra för att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat under eller efter angioplastik

 • ReoPro används också med heparin och acetylsalicylsyra för att minska risken för en hjärtattack före ett angioplastikingrepp som planeras äga rum inom den närmaste månaden. Detta gäller patienter som har bröstsmärtor på grund av att blodflödet till hjärtat är minskat (instabil kärlkramp) och där sedvanlig behandling inte gett effekt.


Vad är angioplastik?

Angioplastik är ett ingrepp som görs i syfte att vidga förträngda artärer (blodkärl) runt hjärtat. Läkaren styr försiktigt ett specialinstrument genom en artär (oftast i ljumsken) för att minska eller avlägsna förträngningen.


ReoPro kan användas i samband med tre olika typer av angioplastikingrepp:

 • Ballongangioplastik – en ballongkateter ”blåses upp” för att pressa ihop förträngningen i artären.

 • Aterektomi – ett instrument används för att ”hyvla av” förträngningen i artären och hålla den öppen.

 • Stentning – ett metallnät som kan utvidgas läggs in för att hålla artären öppen.


2. Vad du behöver veta innan du får ReoPro

Använd inte ReoPro

Din läkare kontrollerar dina tidigare sjukdomar för att ta reda på om du har en ökad risk för någon av de biverkningar som kan uppkomma med ReoPro.


För att minska risken för ökad blödning får ReoPro inte ges

 • om du har en inre blödning

 • om du har haft stroke under de senaste två åren

 • om du har genomgått operation i huvudet, ryggraden (eller haft någon skada) eller någon annan större operation under de två senaste månaderna

 • om du har en tumör i hjärnan

 • om du har allvarliga problem med blödningar eller om antalet blodplättar (trombocyter) är mycket lågt

 • om du har högt blodtryck som inte behandlas

 • om du har onormal utbuktning i något blodkärl (aneurysm)

 • om du har allvarliga leverproblem

 • om du får dialysbehandling på grund av att njurarna fungerar dåligt.


ReoPro får inte användas om du är allergisk:

 • mot abciximab, något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel som anges i avsnitt 6 eller mot läkemedel som kallas”murina monoklonala antikroppar”

 • mot ett protein som kallas papain (eller mot papayafrukt som innehåller papain). Papain används vid tillverkningen av ReoPro och kan därför förekomma i mycket små mängder.


Om du anser att något av ovanstående passar in på dig är det viktigt att du talar om detta för din läkare. ReoPro får inte ges vid något av de ovan nämnda tillstånden.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får ReoPro

 • om du använder blodförtunnande läkemedel eller något annat läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga eller blodplättarna (se avsnitt Användning av andra läkemedel)

 • om du tidigare har fått ReoPro, eftersom detta kan medföra en större risk för minskat antal blodplättar eller allergiska reaktioner (överkänslighet)

 • om du har allvarliga problem med njurarna, eftersom det då finns en risk för ökad blödning. Din läkare kommer i så fall att regelbundet kontrollera blodvärdena

 • om du är äldre än 65 år (se avsnitt Vuxna över 65 år).


Om du anser att något av ovanstående passar in på dig är det viktigt att du talar om detta för din läkare.


Vuxna över 65 år

ReoPro ska ges med försiktighet till patienter äldre än 65 år, på grund av risk för ökad blödning.

Andra läkemedel och ReoPro

Tala om för din läkare om du har fått blodförtunnande läkemedel eller andra läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga (antikoagulantia) eller blodplättarna (trombocytaggregationshämmande medel). Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du fått ”blodproppsupplösande” läkemedel (trombolytiska medel) i syfte att öppna tilltäppta blodkärl. Om du får ReoPro tillsammans med dessa läkemedel, kan risken för blödningar öka.


Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

ReoPro ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, då effekten av ReoPro på gravida kvinnor och foster är okänd.


Amning måste avslutas innan ReoPro ges, eftersom det inte är känt om ReoPro utsöndras i modersmjölk.

ReoPro innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 19,25 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt-/bordssalt) per injektionsflaska. Detta motsvarar 0,96 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur ReoPro ges

 

Din läkare eller sjuksköterska injicerar ReoPro med hjälp av en spruta in i en av dina vener. Detta kallas för ”bolusinjektion”.


Efter bolusinjektionen bereder din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal ytterligare utspädd ReoPro i en infusions­påse. En kanyl kopplas med ett rör till infusions­påsen och innehållet i infusionspåsen injiceras därefter in i en av dina vener. Detta kallas för ”dropp” eller ”infusion”.


Beroende på ditt tillstånd kommer ReoPro att ges på något av följande sätt:

 • Om du ska genomgå angioplastik ger läkaren dig en bolusinjektion 10–60 minuter före ingreppet. Efter bolusinjektionen påbörjar läkaren infusionen. Infusionen pågår i 12 timmar efter avslutat ingrepp.

 • Om du har instabil angina (bröstsmärta på grund av alltför litet blodflöde till hjärtat), och ska genomgå angioplastik, får du bolusinjektionen av din läkare senast 24 timmar före det planerade ingreppet. Efter bolus­in­jek­tio­nen påbörjar läkaren infusionen. Infusionen pågår i 12 timmar efter avslutat ingrepp.


Dos

Din läkare kommer att beräkna dosen av ReoPro enligt följande:

 • Dosen för bolusinjektionen baseras på din kroppsvikt. Dosen är 0,25 milligram per kg kroppsvikt.

 • Dosen för infusionen baseras också på din kroppsvikt. Dosen är 0,125 mikrogram per kg per minut upp till maximalt 10 mikrogram per minut.


Efter ingreppet

Efter angioplastiken kommer din läkare eller sjuksköterska att trycka lätt med en kompressartären för att stoppa eventuell blödning. Patienten ska vara stilla och säng­liggande med berört ben i sträckt läge under minst 6–8 timmar. Din läkare och sjuksköterska kommer att ha dig under noggrann observation och kontrollera blodtryck och puls flera gånger. Blodvärdena kommer även att kontrolleras regelbundet med blodprov.

Om du ges en för stor mängd av ReoPro

Eftersom detta läkemedel ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du ges en för stor mängd. Om det osannolika skulle hända att du får en överdos kommer din läkare att hålla dig under uppsikt för biverkningar.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Blödningar med dödlig utgång har rapporterats i sällsynta fall.


Om du märker någon av följande biverkningar ska du genast tala om detta för din läkare, eftersom läkaren omedelbart måste vidta åtgärder och avbryta behandlingen:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Blödning i mage eller tarmar. Symtomen kan vara blodiga kräkningar, blod i avföringen eller svart avföring.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Blödning i huvudet. Symtomen kan vara smärta i huvudet; svårt att tala, se eller höra; dom­ningar eller känsel­förlust; svårt att röra sig eller hålla balansen.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Allergiska reaktioner (inklusive överkänslighet och anafylaktiska reaktioner). Symtom är bl.a. utslag, kliande och svullen hud, svårt att andas, yrsel.

 • Blodansamling kring hjärtat. Symtomen kan vara snabba hjärtslag, bröstsmärta, andfåddhet, svettning eller utmattning.

 • Allvarliga andningssvårigheter. Symtom är bl.a. andfåddhet, snabb och ytlig andning.

 • Blödning i lungorna. Symtomen kan vara blodiga upphostningar, väsande andning, snabb andning, svårt att få luft.


Tala också om för din läkare om du märker någon av dessa biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lågt antal blodplättar. Symtomen kan vara lätt att få blåmärken eller omfattande blåmärken, blödning under huden, blödning från näsa eller tandkött.

 • Huvudvärk

 • Långsam puls

 • Blödning (kan vara blåmärken, mörklila utslag, näsblödning, blödning från slidan, blod i urin eller avföring)

 • Svullnad av armar och ben

 • Illamående eller kräkningar

 • Ryggont

 • Bröstsmärta

 • Feber

 • Smärta på injektionsstället

 • Magsmärta


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Mycket lågt blodtryck. Symtom är bl.a. yrsel och svimningskänsla.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur ReoPro ska förvaras

Din läkare eller annan sjukvårdspersonal ansvarar för att ReoPro hanteras och förvaras enligt nedanstående anvisningar:

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

 • Får ej frysas.

 • Får ej skakas.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Använd inte detta läkemedel om lösningen är missfärgad eller om du ser grumliga partiklar i lösningen.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • ReoPro 2 mg/ml tillhandahålls som en lösning för injektion eller infusion i en koncentration på 10 mg abciximab (verksamt ämne) upplöst i 5 ml vatten för injektionsvätskor.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumklorid och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • En förpackning ReoPro 2 mg/ml innehåller en glasflaska med färglös och klar ReoPro-lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Nederländerna


Ytterligare information om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna


Denna bipacksedel godkändes senast den 2019-10-31

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamn och tillverkningssatsnummer för det administrerade läkemedlet dokumenteras tydligt i patientjournalen.


Anvisningar för användning och hantering

 1. Beräkna det antal ReoPro-flaskor som behövs. Rekommenderad dos av ReoPro är 0,25 mg per kg kroppsvikt som intravenös bolusdos, omedelbart följt av en kontinuerlig infusion av 0,125 mikrogram/kg/min (till max 10 mikrogram/min).


 2. Läkemedel för injektion ska kontrolleras visuellt före administrering så att inga partiklar finns i lösningen. ReoPro-lösningar som innehåller synliga, ogenomskinliga partiklar ska EJ användas.


 3. ReoPro ska, liksom andra parenterala produkter, beredas aseptiskt.


 4. Bolusdos: Dra i en injektionsspruta upp önskad volym genom ett sterilt, pyrogenfritt filter med låg protein­bind­nings­grad och porstorlek 0,2/0,22 mikrometer eller 5,0 mikrometer. Bolusdosen ska ges under en minut.


 5. Kontinuerlig intravenös infusion: Dra i en injektionsspruta upp den beräknade volymen ReoPro. Spruta ned i en lämplig behållare med natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml och infundera med den beräknade hastigheten via en infusionspump. Infusionsvätskan ska filtreras genom ett sterilt, pyrogenfritt filter med låg proteinbindningsgrad och porstorlek 0,2/0,22 mikrometer eller 5,0 mikrometer antingen vid blandning eller vid administrering med ett inloppsfilter. Kassera överbliven infusionsvätska vid infusionstidens slut.


 6. Inga inkompatibiliteter med intravenösa in­fusions­väts­kor eller vanliga kardiovaskulära läkemedel har observerats. ReoPro bör ändå administreras i en separat intravenös kanal och inte blandas med andra läkemedel.


 7. Inga inkompatibiliteter med glasflaskor, PVC-påsar eller administreringsset har observerats.


 8. Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Hitta direkt i texten
Av