Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lomudal® Nasal

Sanofi AB

Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Nässprayen är klar och färglös till svagt gulaktig.)

Inflammationshämmande medel vid allergisk rinit

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Lomudal Nasal

5,2 mg/dos nässpray, lösning
Natriumkromoglikat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal
3. Hur du använder Lomudal Nasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för

 

Lomudal Nasal förhindrar att vissa ämnen, som ger allergiska symtom som nysningar, nästäppa, klåda och rinnande näsa, frigörs.


Lomudal Nasal används på läkares ordination för att behandla allergisk snuva s.k. rinit och för egenvård används det som förebyggande behandling av pollenallergi.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal

Använd inte Lomudal Nasal

  • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Lomudal Nasal

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Lomudal kan användas under graviditet.


Lomudal Nasal går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Lomudal kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Man har inte sett att användning av Lomudal Nasal skulle påverka förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


3. Hur du använder Lomudal Nasal

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vanlig dos för vuxna och barn:

En spraydos i vardera näsborren 2-4 gånger dagligen.

Man får bäst effekt av Lomudal Nasal om man börjar använda medicinen innan besvären bryter ut, men även om man redan fått besvär ger Lomudal Nasal effekt. Lomudal Nasal ska användas regelbundet varje dag man utsätts för det man är allergisk mot, även om man inte har besvär.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Bruksanvisning

Så här används Lomudal Nasal:


Lomudal nasal 2,6 mg
  1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshatten.(fig 1)

  2. Om du använder flaskan för första gången, eller inte har använt den på länge, pumpa minst tre gånger så att en jämn spraydusch uppstår. (fig 2)

  3. Håll sprayflaskan som bilden visar. Sätt spetsen i ena näsborren och håll för den andra. Spraya en gång och andas samtidigt in försiktigt med munnen stängd. (fig 3)

  4. Andas ut genom munnen och spraya därefter på motsvarande sätt i den andra näsborren.

  5. Efter användandet, torka rent och sätt på skyddshatten. (fig 4)

Om du har använt för stor mängd av Lomudal Nasal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lomudal Nasal

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Tillfällig lätt irritation i nässlemhinnan i början av behandlingen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sammandragning av luftvägarna (bronkospasm).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Näsblod


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 5,2 mg/dos nässpray.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkonklorid (konserveringsmedel), natriumedetat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lomudal Nasal är enklar och färglös till svagt gulaktig lösning.


Varje flaska innehåller 15 ml lösning, vilket motsvarar ca 100 doser.

Förpackningar: 100 doser, 2x100 doser

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Tillverkare

Sanofi Winthrop Industriet, Boulevard Industriel

76580 Le Trait, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-06-25

Hitta direkt i texten
Av