Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Dulcivit® comp

Abigo

Tablett
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej) (Rund,grå, brunprickig tablett 11 mm. Hallonsmak)

Multivitaminpreparat med tillskott av järn

ATC-kod: A11AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Dulcivit comp

tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med äkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dulcivit comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dulcivit comp
3. Hur du använder Dulcivit comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dulcivit comp ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dulcivit comp är och vad det används för

 

Dulcivit comp innehåller 10 vitaminer samt järn. Vitaminmängden i en tablett motsvarar dagsbehovet av de ingående vitaminerna för vuxna och barn över 12 år.

Förebygger järn- och vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dulcivit comp

Använd inte Dulcivit comp

- om du är allergisk mot Vitamin A, tiaminmononitrat (B1), riboflavin (B2), pyridoxinhydroklorid (B6), cyanokobalamin (B12), folsyra, nikotinamid, askorbinsyra och natriumaskorbat (vitamin C), kolekalciferol (D3), all-rac-α-tokoferylacetat (E), ferrofumarat (Fe 2+) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Du bör inte ta Dulcivit comp samtidigt med andra preparat innehållande A- och D-vitamin.

Överskriden rekommenderad dos vitamin A ökar risken för höftfrakturer.

Data tyder på att det finns ett samband mellan högt A-vitaminintag och benskörhet.

Långvarig användning av stora doser vitamin B6 har rapporterats kunna förorsaka känselförändringar. I sällsynta fall har även dygnsdoser om 50 till 150 mg pyridoxin förorsakat nervskador. De fettlösliga vitaminerna A, D och E har det gemensamt att de absorberas tillsammans med fett och har tendens att ansamlas i organismen, särskilt i levern. Detta kan leda till förgiftning vid överdosering och långtidsbehandling utom för vitamin E, som bryts ned och utsöndras. Du bör därför inte överskrida den rekommenderade doseringen.

Andra läkemedel och Dulcivit comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Dulcivit comp med mat, dryck och alkohol

Tabletterna kan tas till maten. Om tabletterna tas till maten undviks eventuella magbesvär. Alternativt kan tabletterna tas mellan måltiderna, då kroppen förmåga att ta upp järn är bättre.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Rekommenderad dos bör ej överskridas, eftersom överdosering av vitamin A har visat fosterskadande effekter i djurförsök.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.

Dulcivit comp innehåller sackaros

Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.


3. Hur du använder Dulcivit comp

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett dagligen. Sväljes hela eller tuggas.

Om du använt för stor mängd av Dulcivit comp 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Dulcivit comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Dulcivit comp har inga kända biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dulcivit comp ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är: vitamin A 3000 IE (900 µg), tiaminmononitrat (B1) 1,2 mg, riboflavin (B2) 1,4 mg, pyridoxinhydroklorid (B6) 2,1 mg, cyanokobalamin (B12) 3 µg, folsyra 0,4 mg, nikotinamid 16 mg, askorbinsyra och natriumaskorbat motsvarande vitamin C 60 mg, kolekalciferol (D3) 200 IE (5 µg), all-rac-α-tokoferylacetat (E) 9 mg, ferrofumarat motsvarande Fe2+ 18 mg.

- Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mannitol (E 421), mikrokristallin cellulosa, makrogol 6000, vattenfri kolloidal kiseldioxid, krospovidon, hydroxipropylcellulosa, polyakrylat, magnesiumstearat, sackarinnatrium, natriumklorid, hypromellos, mono- och diglycerider av fettsyra, majsstärkelse, natriumaluminiumsilikat, gelatin, sackaros, maltodextrin, medellångkedjiga triglycerider, butylhydroxitoluen (E 321), natriumcitrat (E 331), vattenfri citronsyra (E 330) och smakämnen (hallon).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, grå, brunprickig tablett, diameter 11 mm.

100 tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ABIGO Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-7484950

Fax: 031-683951

Email: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-09-04

Hitta direkt i texten
Av