Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bromhex

Förmånsstatus
McNeil

Oral lösning 0,8 mg/ml
(klar, svagt gul)

Mukolytika

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Bromhex

0,8 mg/ml oral lösning
Bromhexinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bromhex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhex
3. Hur du använder Bromhex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bromhex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bromhex är och vad det används för

 

Bromhex är ett slemlösande läkemedel.

Bromhex används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhex

Använd inte Bromhex

 • om du är allergisk mot bromhexinhydroklorid, dess nedbrytningsprodukt ambroxol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bromhex om du:

 • har eller har haft magsår

 • har blodiga upphostningar

 • har långvarig eller kronisk hosta, som vid astma, eller hostar upp stora mängder slem.

Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexinhydroklorid.

Om du får ett hudutslag (inklusive sår eller blåsor i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, eller könsorgan) ska du sluta använda detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare.

Andra läkemedel och Bromhex

Bromhex förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bromhex under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.


Detta läkemedel innehåller etanol, se avsnitt ”Bromhex innehåller sorbitol och etanol” för ytterligare information avseende graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bromhex innehåller sorbitol och etanol

Detta läkemedel innehåller 300 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.


Detta läkemedel innehåller 3,6 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 293 mg per dos, motsvarande 7,2 ml öl, eller 3 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. Hur du använder Bromhex

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 gånger dagligen.

Barn 6-12 år: 2,5-5 ml 3 gånger dagligen.

Barn 1-5 år: 2,5 ml 3 gånger dagligen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bromhex till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

Om du använt för stor mängd av Bromhex 

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.e.x. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Bromhex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Plötsliga tecken på en allergisk reaktion som utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning, svårighet att svälja eller andas.

 • Svåra utslag, sår eller blåsor i huden, munnen, halsen, näsan eller könsorganen (kan vara tecken på en allvarlig hudreaktion såsom Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys, akut generaliserad exantematös pustulos eller erythema multiforme).

Andra biverkningar som kan förekomma:
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Diarré

 • Illamående

 • Kräkningar


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Överkänslighetsreaktioner

 • Muntorrhet (Du bör borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen)

 • Övergående förhöjning av vissa levervärden.

 • Hudutslag

 • Nässelfeber


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Hudrodnad


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bromhex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 0,8 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är sorbitol 300 mg/ml (sötningsmedel), etanol (96%) 30,5 mg/ml (alkoholhalt motsvarande 3,6 % (v/v)), sorbinsyra (konserveringsmedel E 200), levomentol, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oral lösning 0,8 mg/ml: klar, svagt gul.

Glasflaska 100 och 300 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

E-mail: med-info@its.jnj.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-07-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av