Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Locoid®

LEO Pharma

Salva 0,1 %
(transparent)

Medelstark glukokortikoid (Grupp II)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Locoid®

0,1% kräm, salva och kutan lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Locoid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid
3. Hur du använder Locoid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Locoid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Locoid är och vad det används för

 

Locoid är ett medelstarkt kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.


Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis. Locoid kutan lösning används också vid inflammation i hörselgången (extern otit).


2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid

Använd inte Locoid:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid

 • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

 • vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

 • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

 • Locoid kutan lösning skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid.


Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas.


Amning

Okänt om Locoid går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats


Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat

Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Locoid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanligt är att Locoid påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen. Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid kutan lösning i örat enligt läkarens föreskrift.


Användning av olika läkemedelsformer

Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Infektioner i huden 

 • Knottror

 • Rodnad och varblåsor i ansiktet 

 • Allergiska reaktioner.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående)

 • Hudförtunning

 • Utvidgning av små blodkärl i huden 

 • Vita strimmor i huden 

 • Akne, rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)

 • Bristningar i ytliga blodkärl 

 • Pigmentförändringar

 • Ökad behåring 

 • Hudinflammationer

 • Eksem.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Dimsyn


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Locoid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Locoid kräm skall förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Locoid kräm och salva: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat. 1 gram kräm, salva eller kutan lösning innehåller 1 mg hydrokortison (som butyrat).


- Övriga innehållsämnen i:

- Locoid kräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat och renat vatten.

Konserveringsmedel: propylparahydroxibensoat E 216 och butylparahydroxibensoat.


- Locoid salva är polyetylen och flytande paraffin.


- Locoid kutan lösning är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Locoid kräm: 30 g, 50 g och 100 g tub.

Locoid salva: 30 g och 100 g tub.

Locoid kutan lösning: 30 ml, 100 ml och 250 ml plastflaska.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark


Tillverkare

Temmler Italia S.R.L.,
Via delle Industrie 2,
20061, Carugate (MI),
Italien 


Lokal företrädare:

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel: 040-352200

E-post: info.se@leo-pharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-06-27

Hitta direkt i texten
Av