Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minirin

Ferring

Näsdroppar, lösning 0,1 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar lösning)

Antidiuretikum (vasopressinanalog)

Aktiv substans:
ATC-kod: H01BA02
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Minirin (Näsdroppar, lösning 0,1 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Alternativ beredningsform och styrka: frystorkad tablett 60, 120 och 240 mikrogram, tablett 0,1 mg, nässpray 0,025 mg/ml [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-08-21
Prognos för slutdatum: 2022-04-01
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Minirin

0,1 mg/ml näsdroppar, lösning
desmopressinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Minirin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
3. Hur du använder Minirin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Minirin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Minirin är och vad det används för

 

Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

Minirin används vid

 • behandling av central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder)

 • testning av njurens förmåga att koncentrera urin.


2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

Använd inte Minirin

 • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

 • om du lider av hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har låg natriumhalt i blodet

 • om du har störd hormonutsöndring (så kallad SIADH)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Minirin:

 • om du är 65 år eller äldre

 • om du har risk för ökat tryck i skallen

Minirin näsdroppar bör endast användas då orala beredningsformer (tabletter eller frystorkade tabletter) är olämpliga.


Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att man har tagit Minirin.


Minirin ska användas med försiktighet vid rubbad vätskebalans. Rådgör med läkare om du i samband med akut sjukdom får rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen.

Andra läkemedel och Minirin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Minirin kan förstärkas med en ökad risk för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen om det intas samtidigt som vissa läkemedel mot:

 • depression (tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • psykos (klorpromazin)

 • epilepsi (karbamazepin)

 • diabetes (så kallade sulfonureider t ex glibenklamid)

 • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

Graviditet och amning

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

Minirin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Minirin har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du använder Minirin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Minirin näsdroppar tas med hjälp av en graderad kort plastslang, s k rhinyl.


Diabetes insipidus: Rekommenderad dos för vuxna är 0,1-0,2 ml (3-5 streck på rhinylen) 1-2 gånger dagligen.


Testning av njurens förmåga att koncentrera urin: Dosering och provtagning sker enligt instruktion på kliniken. Vätskeintaget ska begränsas, se Var särskilt försiktig med Minirin.

Användning för barn

Minirin näsdroppar används hos barn med central diabetes insipidus och för testning av njurens förmåga att koncentrera urin.


Rekommenderad dos för barn med diabetes insipidus är 0,05-0,1 ml (2-3 streck på rhinylen) 1-2 gånger dagligen.


Bruksanvisning för dosering med rhinylslang

 1. Bryt flaskans förslutning genom att dra av rivbandet på plasthättan.

 2. Ta av hättan.

 3. Vrid av den räfflade skyddshatten på flaskspetsen. Vänd skyddshatten upp och ned och använd denna vid återförslutning av flaskan.

 4. Snyt ur näsan. Håll flaskan nedåtlutad och för in spetsen i den ände av den graderade slangen som är märkt med en pil. Tryck försiktigt på droppanordningen, så att lösningen rinner in i slangen och når önskad volym. Ta därefter bort flaskan.

 5. För in slangens ena ände ca 2 cm in i den ena näsborren.

 6. Ta den andra änden i munnen, luta huvudet tillbaka och blås en kort, kraftig luftstöt genom slangen. Därvid träffar lösningen rätt del av nässlemhinnan samtidigt som gomseglet förhindrar att lösningen hamnar i svalget.

 7. Förslut flaskan efter användning med den upp- och nedvända skyddshatten.
  Sätt därefter på plasthättan. Skölj slangen i vatten och skaka ur den, så att inga vattendroppar stannar kvar och försvårar doseringen vid nästa användningstillfälle.

Bruksanvisning

Om du använt för stor mängd av Minirin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Minirin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Nästäppa, rinnsnuva, ökad kroppstemperatur.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Sömnlöshet, humörsvängningar, mardrömmar, nervositet, aggressivitet, huvudvärk, magkatarr, illamående, magont, näsblödning, övre luftvägsinfektioner.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi), kräkning.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, uttorkning, förvirringstillstånd, kramper, koma, yrsel, sömnighet, höjt blodtryck, andnöd, diarré, klåda, hudutslag, nässelutslag, muskelkramper, trötthet, uppsvälldhet, bröstsmärta, frossa, viktökning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Minirin ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är desmopressinacetat. En ml innehåller 0,1 mg desmopressinacetat.

 • Övriga innehållsämnen är klorbutanol (konserveringsmedel), saltsyra, natriumklorid och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasflaska

Förpackningsstorlekar: 1x(2,5 ml + 2 rhinyler) och 10x(2,5 ml + 2 rhinyler).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Ferring Läkemedel AB

Box 4041

203 11 Malmö

040-691 69 00


Tillverkare

Ferring GmbH

Wittland 11

241 09 Kiel

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-06-23

Hitta direkt i texten
Av