FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vigophos vet

Salfarm Scandinavia

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml + 0,05 mg/ml
(Klar, rödaktig till röd vätska)

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, mineralämnen, övriga mineralämnen, övriga mineralämnen, butafosfan.

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QA12CX91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-04-25.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:
Butafosfan 100,00 mg
Cyanokobalamin 0,05 mg


Hjälpämnen:
Bensylalkohol (E1519) 10,00 mg
Natriumhydroxid (för justering av pH)
Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Cyanokobalamin är ett co-enzym i biosyntesen av glukos från propionat. Det fungerar också som en cofaktor till enzymer som är viktiga i fettsyrasyntes och är viktigt för att upprätthålla normal blodbildning, skydda levern, underhålla muskelvävnad och för en frisk hud samt för metabolismen i hjärna och pankreas.
Det tillhör klassen vattenlösliga B-vitaminer som syntetiseras av den mikrobiotiska floran i djurs matsmältningssystem (retikulorumen och tjocktarmen). På grund av mikrobernas egna behov ger syntesen vanligtvis inte en tillräcklig mängd för att täcka djurets totala behov. Uttalade brister inträffar sällan, inte ens i fall med otillräcklig tillgång till cyanokobalamin.
Butafosfan är en organisk fosforkälla för djurmetabolism. Bland annat är fosfor relevant för energimetabolism. Det är väsentligt för glukoneogenes eftersom de flesta intermediärer i den processen behöver fosforyleras. Man har dessutom antagit att butafosfan har direkta farmakologiska effekter utöver enkel fosforsubstitution.
Det exakta verkningssättet för kombinationen cyanokobalamin och butafosfan är inte fullständigt klarlagt. I kliniska studier har man observerat olika effekter av cyanokobalamin och butafosfan i kombination på nötkreaturs fettomsättning, inklusive reducerade serumnivåer av ketosrelaterade icke esterifierade fettsyror och 3-hydroxibutansyra.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering av en enstaka dos i nötkreatur distribueras organofosforföreningen butafosfan i det extravaskulära rummet på några minuter och utsöndras snabbt från kroppen i oförändrad form. Halveringstiden för elimination är 83 minuter. Tolv timmar efter intravenös administrering har 70-90 % av dosen utsöndrats i urinen och 1 % har utsöndrats med feces. Endast små rester av butafosfan påträffas i mjölken. Ingen metabolisk nedbrytning kunde detekteras.
Metabolismen av cyanokobalamin är komplex och nära associerad med metabolismen av folsyra och askorbinsyra. Vitamin B12 lagras i signifikanta mängder i levern, ytterligare lagringsplatser innefattar njure, hjärta, mjälte och hjärna. Halveringstiden i vävnad för vitamin B12 är 32 dagar.
Hos idisslare utsöndras vitamin B12 i huvudsak med feces och i mindre mängder i urinen.

Indikationer

För understödjande behandling av sekundär ketos (t.ex. vid löpmagsförskjutning).

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Inga negativa effekter har rapporterats för användning av produkten under dräktighet och laktation. Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

För intravenöst bruk.
Nötkreatur: 5 mg butafosfan och 2,5 μg cyanokobalamin per kg kroppsvikt motsvarande 5 ml/100 kg kroppsvikt dagligen med ett 24-timmarsintervall under tre på varandra följande dagar.

Karenstider

Nötkreatur:
Kött och slaktbiprodukter: noll dygn
Mjölk: noll timmar

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga kända.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Läkemedlet kan vara lindrigt irriterande för hud eller ögon. Undvik därför att få läkemedlet på hud och/eller i ögonen. Vid kontakt ska hud och/eller ögon sköljas med vatten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dygn

Förvaring

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda den mot ljus.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml + 0,05 mg/ml Klar, rödaktig till röd vätska
1 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av