Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aniketam vet

Virbac

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
(klar, färglös vattenlösning)

narkotikaindikation Narkotikum förteckning IV.

Anestetika

Djurslag:
 • Får
 • Get
 • Hamster
 • Hund
 • Häst
 • Kanin
 • Katt
 • Marsvin
 • Mus
 • Nötkreatur
 • Råtta
 • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QN01AX03
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-08-21.

Innehåll

Varje ml innehåller: Ketamin 100 mg (motsvarande 115,33 mg ketaminhydroklorid), klorokresol 1 mg, natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Ketamin är ett dissociativt anestetiskt läkemedel. Ketamin inducerar ett kataleptiskt tillstånd med amnesi och analgesi: muskeltonus bibehålls, omfattande reflexer i svalg och struphuvud. Hjärtfrekvens, blodtryck och hjärtminutvolym ökar; andningsdepression är inte märkbar. Alla dessa egenskaper kan påverkas ifall läkemedlet används i kombination med andra medel.


Farmakokinetiska egenskaper

Ketamin distribueras snabbt. Vävnadsdistributionen är varierande, de högsta koncentrationerna påträffades i lever och njure. Proteinbindning i plasma är cirka 50 %. Levermetabolism varierar mellan olika djurarter: till exempel genomgår ketamin omfattande metabolism i levern hos hund och häst, medan det mesta av läkemedlet utsöndras via njurarna hos katt. Uppvaknande från ketaminanestesi efter en intravenös bolus sker genom snabb omdistribuering från centrala nervsystemet till andra vävnader, huvudsakligen fett, lungor, lever och njurar.

Indikationer

Läkemedlet kan användas i kombination med lugnande medel vid:

 • Immobilisering

 • Sedering

 • Allmänanestesi

Kontraindikationer

Använd inte till djur med:

 • svår hypertoni

 • hjärt-lungsvikt

 • nedsatt lever- eller njurfunktion.

Använd inte till djur som med glaukom.

Använd inte till djur som med eklampsi eller preeklampsi.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något (några) hjälpämn(n).

Använd inte läkemedlet som enda anestesimedel till något djurslag.

Använd inte vid ögonkirurgiska ingrepp.

Försiktighet

En liten andel djur har rapporterats inte svara på behandling med ketamin som anestesimedel vid normala doser. Premedicinering bör följas av en lämplig dosminskning.


Hos katt och hund förblir ögonen öppna och pupillerna vidgade. Ögonen kan skyddas genom att täckas med en fuktig kompress eller genom användning av lämpliga salvor.


Ketamin kan ha prokonvulsiva och antikonvusliva egenskaper och ska därför användas med försiktighet hos patienter med epilepsi.


Ketamin kan öka intrakraniellt tryck och är därmed inte lämpligt för patienter med cerebrovaskulär skada.


Vid användning av läkemedlet i kombination med andra läkemedel ska produktresuméerna läsas noggrant och alla varningar och kontraindikationer observeras.


Ögonlocksreflexen är oförändrad.

Ryckningar samt excitation efter uppvaknande kan förekomma. Det är viktigt att både premedicinering och uppvaknande sker i tyst och lugn omgivning. Vid behov ska lämplig analegesi och premedicering ges för att säkerställa ett jämnt uppvaknande.


Samtidig användning av annan premedicinering eller anestetika ska genomgå nytta/riskbedömning med hänsyn tagen till de använda läkemedlens innehåll och doser samt typen av ingrepp. Rekommenderad dos ketamin varierar troligtvis beroende på samtidigt använd premedicinering och anestesi.


Tidigare administrering av antikolinergika såsom atropin eller glykopyrrolat för att förebygga förekomst av biverkningar, särskilt hypersalivering kan övervägas efter nytta/riskbedömning av veterinär.

Dräktighet och laktation

Ketamin passerar placentabarriären mycket väl och tar sig in den fetala blodcirkulationen i vilken 75 till 100 % av maternella nivåer kan uppnås. Detta bedövar delvis nyfödda förlösta med kejsarsnitt. Säkerhet av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller laktation. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Ketamin kan orsaka salivutsöndring hos katt.


Ketamin orsakar ökad muskeltonus i skelettmuskulatur. Ketamin orsakar en dosrelaterad andningsdepression som kan leda till andningsstillestånd, särskilt hos katter. I kombination med andningsdepressiva medel kan den respiratoriska effekten förstärkas.


Ketamin ger ökad hjärtfrekvens och ökat artärtryck åtföljt av en ökad blödningsbenägenhet.


Hos katt och hund förblir ögonen öppna med mydriasis och nystagmus.


Reaktioner som ataxi, överkänslighet för stimuli och excitation kan förekomma under uppvaknande.


En viss smärta kan förekomma efter en intramuskulär injektion.

Dosering

Avsett för intravenös och intramuskulär administrering.


Hos laboratoriedjur kan även den intraperitoneala administreringsvägen användas. Ketamin ska kombineras med ett lugnande medel.


En dos på 10 mg ketamin per kg kroppsvikt motsvarar 0,1 ml av en 100 mg/ml lösning per kg kroppsvikt.


Ketamins effekt kan variera avsevärt mellan individer och därför bör dosen anpassas till det enskilda djuret, beroende på faktorer såsom ålder, tillstånd och nödvändigt anestesidjup och -duration.


Säkerställ att djuret är tillräckligt sederat innan ketamin administreras.


HUND

I kombination med xylazin eller medotomidin

Xylazin (1,1 mg/kg i.m.) eller medetomidin (10 till 30 µg/kg i.m.) kan används tillsammans med ketamin (5 till 10 mg/kg dvs. 0,5 till 1 ml/10 kg i.m.) för kortvarig anestesi på 25 till 40 minuter. Ketamindosen kan justeras, beroende på önskad kirurgiduration.


KATT 

I kombination med xylazin

Xylazin (0,5 till 1,1 mg/kg i.m.) med eller utan atropin administereras 20 minuter innan ketamin (11 till 22 mg/kg i.m. dvs. 0,11 till 0,22 ml/kg i.m.).


I kombination med medetomidin

Medetomidin (10 till 80 µg/kg i.m.) kan kombineras med ketamin (2,5 till 7,5 mg/kg i.m. dvs. 0,025 till 0,075 ml/kg i.m.). Ketamindosen ska sänkas när medetomidosen höjs.


HÄST

I kombination med detomidin:

Detomidin 20 µg/kg i.v., efter 5 minuter ketamin 2,2 mg/kg snabbt i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.)

Effekten inträder gradvis. Liggande ställning uppnås efter cirka 1 minut och den anestetiska effekten varar cirka 10‑15 minuter.I kombination med xylazin

Xylazin 1,1 mg/kg i.v., åtföljt av ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.)

Effekten inträder gradvis under cirka 1 minut. Durationen för den anestetiska effekten varierar och är 10‑30 minuter men vanligtvis mindre än 20 minuter.

Efter injektion lägger hästen sig spontant ned utan ytterligare hjälp. Om separat muskelavslappning är nödvändig kan muskelavslappnande läkemedel ges till det liggande djuret tills hästen visar de första tecknen på avslappning.


NÖTKREATUR

I kombination med xylazin

Vuxna nötkreatur kan sövas för korta perioder med xyalzin (0,1 till 0,2 mg/kg i.v.) följt av ketamin (2 mg/kg i.v. dvs. 2 ml/100 kg i.v). Den lägre delen av doseringsintervallet ska användas till nötkreatur som väger mer än 600 kg. Anestesin varar cirka 30 minuter men kan förlängas i 15 minuter med ytterligare ketamin (0,75 till 1,25 mg/kg i.v. dvs. 0,75 till 1,25 ml/100 kg i.v.).


FÅR

Ketamin 7,5 till 22 mg/kg i.v. dvs. 0,75 till 2,2 ml/10 kg i.v. beroende på vilket lugnande medel som används.


GET

Ketamin 11 till 22 mg/kg i.m. dvs. 1,1 till 2,2 ml/10 kg i.m. beroende på vilket lugnande medel som används.


SVIN

I kombination med azaperon:

Ketamin 15‑20 mg/kg i.m. (1,5‑2 ml/10 kg) och 2 mg/kg azaperon i.m.

Hos 4‑5 månader gamla svin uppnåddes anestesi i genomsnitt 29 minuter efter administrering av 2 mg/kg azaperon och 20 mg/kg ketamin i.m. och effekten varade cirka 27 minuter.


LABORATORIEDJUR

I kombination med xylazin

Kanin: xylazin (5‑10 mg/kg i.m.) + ketamin (35‑50 mg/kg i.m. dvs. 0,35 till 0,50 ml/kg i.m.)

Råtta: xylazin (5‑10 mg/kg i.p., i.m.) + ketamin (40‑80 mg/kg i.p., i.m. dvs. 0,4‑0.8 ml/kg i.p., i.m.)

Mus: xylazin (7,5‑16 mg/kg i.p.) + ketamin (90‑100 mg/kg i.p. dvs. 0,9 till 1,0 ml/kg i.p.)

Marsvin: xylazin (0,1‑5 mg/kg i.m.) + ketamin (30‑80 mg/kg i.m. dvs. 0,3 till 0,8 ml/kg i.m.)

Hamster: xylazin (5‑10 mg/kg i.p.) + ketamin (50‑200 mg/kg i.p. dvs. 0,5 till 2 ml/kg i.p.)


Dos för underhållsanestesi:

Vid behov kan effekten förlängas genom upprepad administrering av en eventuellt sänkt intialdos.


Membranet på injektionsflaskan kan penetreras upp till 20 gånger. Användaren ska välja den lämpligaste storleken på injektionsflaskan utefter det djurslag som ska behandlas och den administreringsväg som ska användas.

Karenstider

Nötkreatur, får, get och häst:

Slaktkött och slaktbiprodukter: 1 dygn

Mjölk: noll dygn.


Svin:

Slaktkött och slaktbiprodukter 1 dygn

Interaktioner

Neuroleptika, lugnande medel, cimetidin och kloramfenikol förstärker förstärker ketaminanestesi.

Barbiturater, opiater och diazepam kan förlänga uppvakningstiden.


Effekterna kan vara additiva och det kan därför vara nödvändigt att minska dosen av det ena eller bägge läkemedlen.


Det finns risk för ökad risk för arytmi när ketamin används i kombination med tiopental eller halotan. Halotan förlänger halveringstiden för ketamin.


Samtidigt administrerade intravenösa spasmolytika kan framkalla kollaps.


Teofyllin med ketamin kan öka risken för krampanfall.


Vid användning av detomidin i kombination med ketamin sker återhämtning långsammare än när ketamin används ensamt.

Överdosering

Vid överdosering kan hjärtarytmi och andningsdepression upp till paralys förekomma. Vid behov ges lämpligt artificiellt stöd för att upprätthålla ventilation och hjärtminutvolym tills tillräcklig avgiftning har genomförts. Farmakologiska medel som stimulerar hjärtat rekommenderas endast ifall ingen annan understödjande behandling finns att tillgå.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vid mycket smärtsamma och större kirurgiska ingrepp, samt för underhåll av anestesi ska en kombination av injektions- och inhalationsanestetika användas. Eftersom ketamin ensamt inte ger den muskelavslappning som krävs för kirurgiska ingrepp, krävs kompletterande muskelavslappnande läkemedel. För förstärkt anestesi eller förlängning av effekten av ketamin kan läkemedlet kombineras med alfa-2-receptor-agonister, anestesiläkemedel, neuroleptanalgetika, lugnande medel eller inhalationsanestetika.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Detta är kraftigt verkande läkemedel. Iakttag särskild försiktighet för att undvika självmedicinering.

Personer som är överkänsliga för ketamin eller något av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.


Undvik kontakt med hud och ögon. Vid spill på hud eller ögon tvätta omedelbart med rikligt med vatten.


Negativ inverkan på foster kan inte uteslutas. Gravida kvinnor ska undvika att hantera läkemedlet.

Vid oavsiktlig självinjektion eller om symtom kvarstår efter kontakt med ögon/mun uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. KÖR INTE.


Råd till läkaren:

Lämna inte patienten utan uppsyn. Säkra fria luftvägar och ge symptomatisk och understödjande behandling.

Övrigt

På grund av kemisk inkompatibilitet ska ketamin inte blandas med barbiturater eller diazepam i samma spruta.

Läkemedlet ska inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel, med undantag för infusionsvätskorna natriumklorid 9 mg/ml lösning, Ringers lösning och Ringer-laktatlösning.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvara injektionsflaskan upprätt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml klar, färglös vattenlösning
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av