Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ketaminol® vet.

Intervet

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Klar lösning)

narkotikaindikation Narkotikum förteckning IV.

Snabbverkande anestetikum

Djurslag:
  • Apa
  • Fågel
  • Gnagare
  • Hund
  • Häst
  • Katt
  • Mårddjur
Aktiv substans:
ATC-kod: QN01AX03
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Ketaminol® vet. injektionsvätska, lösning 50 mg/ml och 100 mg/ml

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-12-21.

Innehåll

1 ml innehåller: Ketaminhydroklorid, motsvarande ketamin 50 mg respektive 100 mg, bensetoniumklorid 0,1 mg, vatten för injektionsvätskor ad 1 ml.

Egenskaper

Ketaminol vet. innehåller racemformen av ketamin. Ketamin ger en så kallad dissociativ anestesi genom selektiva avbrott av associationsbanor i hjärnan. I lägre doser har ketamin analgetisk effekt. Ketamin ger snabbt djup analgesi med bibehållna reflexer i svalg och luftvägar samt normal eller något förhöjd muskeltonus. Narkos inträder inom 5 minuter och varar normalt 20-40 minuter eller längre beroende på bl a djurart, ålder och vikt. Temporärt kan ökad hjärtminut-volym erhållas med ökning av det systoliska blodtrycket men liten eller ingen ändring av det perifera motståndet. För höga doser eller för snabb intravenös injektion kan i sällsynta fall ge andningsdepression. Under ketaminnarkosen har alla djurslag öppna ögon samt dilaterade pupiller.

Flera djurarter uppvisar initialt och under uppvakningsfasen en påtaglig motorisk excitation, vilket kan undvikas genom kombination med ett sedativum, såsom detomidin, medetomidin, romifidin eller xylazin. Härvid erhålles även en tillfredsställande muskelavslappning.

Ketaminol vet. i kombination med sedativa kan störa kroppens temperaturreglering, vilket särskilt bör beaktas hos mindre djur.

Efter parenteral administrering distribueras ketamin snabbt, intravenös t1/2α = 2-3 minuter, intramuskulärt uppnås Cmax efter cirka 10 minuter. Oavsett i.m- eller i.v-dosering är eliminationshastigheten densamma; t1/2β = 40-70 minuter hos de flesta av de studerade djurslagen.

Ketamin har hög lipidlöslighet och kan passera placentabarriären. Substansen metaboliseras oxidativt i levern till vattenlösliga, anestesiologiskt overksamma metaboliter som utsöndras via njurarna.

Indikationer

Immobilisering, analgesi, anestesi vid diagnostiska eller kirurgiska ingrepp. Användes även som induktionsmedel för inhalationsnarkos. Ges i kombination med lämpligt sedativum. Lokalbedövning kan erfodras vid kirurgiska ingrepp.

Kontraindikationer

Leverinsufficiens. Ketaminol vet. skall ej ges som enda anestetikum åt hund och häst på grund av risk för hyperexcitation.

Försiktighet

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Efter kombinationsanestesi med ketamin vid kejsarsnitt på hund har andningsdepression observerats hos nyfödda valpar. Vid epilepsi, samt när det finns risk för hjärnskada eller ökat tryck i CNS, bör försiktighet iakttagas. Eftersom ögonen är öppna vid ketamin-narkos, bör hornhinnan skyddas med ögonlubrikant för att undvika hornhinneskador. Hypotermi hos smådjur bör beaktas.

Dräktighet och laktation

Ketamin passerar placentabarriären. Ketamin har i flera studier på olika djurslag använts vid anestesi av dräktiga djur, antingen som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel. Ingen av studierna tyder på att ketamin innebär uttalade risker för fostret. Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Biverkningarna är huvudsakligen relarterade till dos och injektionshastighet. Detta gäller särskilt andningsdepression. Kräkningar, salivation, postoperativa förvirringstillstånd, fördröjt uppvaknande, varierande grad av ökad muskeltonus, andnöd och hjärtstillestånd har rapporterats för ketamin. Risk för biverkningar minskas genom kombination med sedativum, dock kan hypotermi uppkomma, speciellt hos mindre djur. Kortvariga toniska kramptillstånd förekommer hos hund efter kombination av ketamin med alfa2-agonister.

Dosering

Ketaminol vet. ges i kombination med lämpligt sedativum. De ingående komponenternas dosering kan varieras för att erhålla i huvudsak sedation respektive analgesi/anestesi. En lägre dos Ketaminol vet. förkortar analgesins längd, vilket bör beaktas. Vid nedsatt njurfunktion ges reducerad dos av Ketaminol vet.

Till hund och katt som ej fastats bör Ketaminol vet. ges först 15 minuter efter injektion av sedativum på grund av risk för kräkning.


Katt

Xylazin 0,5-1 mg/kg

+ Ketaminol vet. 10 mg/kg s.c/i.m

Medetomidin 0,07-0,09 mg/kg

+ Ketaminol vet. 4-5 mg/kg i.m

Kombinationerna ger kirurgisk anestesi efter 10 minuter och varar cirka 20 minuter.


Hund

Xylazin 2 mg/kg

+ Ketaminol vet. 5 mg/kg i.m

Vikt <5 kg

Medetomidin 0,08 mg/kg

+ Ketaminol vet. 5 mg/kg i.m

Vikt >5 kg

Medetomidin 0,05 mg/kg

+ Ketaminol vet. 2,5 mg/kg i.m

Vikt >10 kg

Medetomidin 0,05 mg/kg i.m

+ Ketaminol vet. 1-2 mg/kg i.v efter 15 minuter


Kombinationerna ger kirurgisk anestesi under cirka 20 minuter.


Häst

När tillräcklig sedering erhållits, vanligen efter cirka 5 minuter, ges Ketaminol vet.

Efter en induktionstid på cirka 1-2 minuter går hästen ikull. Den kirurgiska anestesin varar cirka 20 minuter.


Xylazin 1,1-1,4 mg/kg i.v

+ Ketaminol vet. 2,2 mg/kg i.v

Detomidin 0,02 mg/kg i.v

+ Ketaminol vet. 2,2 mg/kg i.v

Under återhämtningen kan hästen bli ostadig på grund av detomidins effekt.

Romifidin 0,1 mg/kg i.v

+ Ketaminol vet. 2,2 mg/kg i.v

Gnagare

Ketamin ger på gnagare en mindre uttalad visceral analgesi, varför lokalanestesi kan krävas som komplement vid t. ex. kastrering.

Marsvin

 

Xylazin 5 mg/kg

+ Ketaminol vet. 40 mg/kg s.c/i.m

Råtta

 

Xylazin 8 mg/kg

+ Ketaminol vet. 60 mg/kg i.m

Mus

 

Xylazin 50 mg/kg

+ Ketaminol vet. 50 mg/kg i.m


Apa

Ketaminol vet. 10-30 mg/kg i.m

 

Xylazin 1-2 mg/kg

+ Ketaminol vet. 10 mg/kg i.m

Medetomidin 0,05-0,1 mg/kg

+ Ketaminol vet. 5-10 mg/kg i.m


Mårddjur

Xylazin 2 mg/kg

+ Ketaminol vet. 10 mg/kg i.m

Medetomidin 0,1 mg/kg

+ Ketaminol vet. 5-10 mg/kg i.m


Ketamin metaboliseras snabbt av mårddjur varför Ketaminoldosen (10 mg/kg) bör upprepas efter 15 minuter.


Fåglar

Rovfåglar

 

Xylazin 2 mg/kg

+ Ketaminol vet. 10-30 mg/kg i.m


Alternativt halva dosen av xylazin respektive ketamin i.v.

Papegojfåglar

 

Xylazin 0,3-1 mg/kg

+ Ketaminol vet. 20-30 mg/kg i.m

De lägre dosangivelserna åt stora papegojor, de högre åt parakiter.

Undulat

 

Xylazin 0,3 mg

+ Ketaminol vet. 2 mg/fågel i.m

Karenstider

Slakt: Häst 1 dygn.

Interaktioner

Ketamin kan förlänga den muskelrelaxerande effekten av suxameton.

Överdosering

Ketamin är andningsdepressivt. Utrustning för mekanisk andning bör finnas.

Observera

Ketaminol vet. är kemiskt inkompatibelt med barbiturater (ger fällningsreaktion), varför de ej får administreras i samma kanyl. Ketamin är kliniskt kompatibelt med de flesta anestetika och muskelrelaxantia under förutsättning att respirationen upprätthålles.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Klar lösning
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Klar lösning
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av