FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Beviplex® vet.

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning
(Klar gul lösning)

B-vitaminpreparat

Djurslag:
  • Får
  • Hund
  • Häst
  • Mink
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QA11EA
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-08-10.

Innehåll

1 ml innehåller: Tiaminhydroklorid (vitamin B1) 4 mg, riboflavinnatriumfosfat (vitamin B2) 3 mg, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) 2 mg, nikotinamid 25 mg, dexpantenol 5 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) 5μg, utspädd saltsyra, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216) och vatten för injektionsvätskor.

Indikationer

Svin, nöt, häst, får, hund och mink: Tillstånd som ökar behovet av B-vitaminer så som störningar i vommen och tarmsystemets funktioner (t.ex. vid infektioner, hämmat näringsupptag), minskad aptit (t.ex. vid acetonemi, kalvningsförlamning), långvarig sjukdom (t.ex. infektionssjukdomar) samt som understödjande behandling vid dermatiter och pareser.


Kalv och får: Nekros i hjärnbarken (CCN, cerebrokortikal nekros) till följd av tiaminbrist.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv(a) substans(er), eller mot något (några) hjälpämne(n).

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Inga särskilda åtgärder. Djuret kan reagera tvärt vid intramuskulär eller subkutan injektion eftersom injektionen kan orsaka sveda.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Tvätta händerna efter administrering.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Intramuskulär, intravenös eller subkutan injektion. Angivna dygnsdoser får betraktas som en vägledning och kan upprepas allt efter fallets art.

Doseringsexempel:

Häst

20 - 40 ml

Föl

10 - 20 ml

Nötkreatur

20 - 40 ml

Kalv

10 - 20 ml

Suggor och galtar

10 - 20 ml

Växande svin

2 - 5 ml

Får

10 - 20 ml

Hund

1 - 5 ml

Mink

0,5 - 1 ml

Vid cerebrokortikal nekros (CCN): Kalv och får 100 ml, varav hälften ges intravenöst och hälften subkutant eller intramuskulärt. Behandlingen upprepas dagligen tills symptomen försvinner.

Karenstider

Noll dygn.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 4 veckor.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning Klar gul lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av