Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydroxyzine Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 25 mg
(Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med 8,00 mm ± 0,20 mm med brytskåra på båda sidorna.)

Antihistamin, sedativ

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BB01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-16.

Indikationer

Symtomatisk behandling av ångest hos vuxna där annan medicinsk behandling inte är indicerad.


Symtomatisk behandling av urtikaria och pruritus.


Hydroxyzine Orion är avsett för vuxna, ungdomar och barn från 5 år.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, cetirizin, andra piperazinderivat, aminofyllin, etylendiamin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen.

 • Porfyri

 • Graviditet och amning (se avsnitt Graviditet)

 • Patienter med känd förvärvad eller ärftlig form av förlängning av QT-intervallet

 • Patienter med känd riskfaktor för förlängning av QT-intervallet såsom känd hjärtkärlsjukdom, uttalad störning i elektrolytbalansen (hypokalemi, hypomagnesemi), hereditet för plötslig hjärtdöd, uttalad bradykardi, samtidig användning av läkemedel kända för att förlänga QT-intervallet och/eller inducera Torsade de Pointes (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).

Dosering

Dosering

Hydroxyzine Orion ska titreras individuellt enligt patientens behov och ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid.


Urtikaria och pruritus


Vuxna och ungdomar (≥12 år, >40 kg kroppsvikt):

Startdos: 25–50 mg på kvällen.

Barn (≥5–11 år, ≤40 kg kroppsvikt):

10–25 mg på kvällen.


Symtomatisk behandling av ångest hos vuxna

Vuxna: 10-50 mg (fördelat på 2-3 enskilda doser dagligen).


Samtliga indikationer:

För både vuxna och barn kan det vara fördelaktigt att dela upp den dagliga dosen i 2 eller 3 doser.

Eftersom 10 mg-tabletten inte kan delas i två lika stora doser ska andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande hydroxizin administreras vid behov av doser under 10 mg eller till patienter som inte kan svälja tabletter.


Maximala dygnsdosen för vuxna och barn som väger 40 kg eller mer är 100 mg per dag.

Maximala dygnsdosen för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg/dag.


Medicinsk behandling av ångest och agitation bör alltid vara en stödåtgärd. Behandlingen ska i möjligaste mån inledas, följas upp och avslutas av en och samma läkare.


Särskilda patientgrupper


Dosen ska justeras inom angivet dosintervall beroende på hur patienten svarar på behandlingen.


Äldre

Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av den förlängda effekten. Lägsta möjliga dos ska väljas vid behandling av äldre. Maximala dygnsdosen för äldre är 50 mg/dag (se avsnitt Varningar och försiktighet). Resultaten och behovet av behandling bör utvärderas kontinuerligt.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Dosen bör minskas hos patienter med måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion på grund av minskad utsöndring av metaboliten cetirizin.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Försiktighet rekommenderas hos patienter med nedsatt leverfunktion och minskning av dosen ska övervägas.


Pediatrisk population

Hydroxyzine Orion ska inte användas till barn under 5 år.


Administreringssätt

De filmdragerade tabletterna ska sväljas med en tillräcklig mängd vatten. De filmdragerade tabletterna kan tas med eller utan mat.


Varningar och försiktighet

Hydroxyzine Orion ska ges med försiktighet till patienter med ökad risk för krampanfall.


Yngre barn är mer benägna att få biverkningar relaterade till centrala nervsystemet (se avsnitt Biverkningar). Krampanfall har rapporterats mer frekvent för barn än för vuxna.


På grund av potentiella antikolinergiska effekter bör försiktighet iakttas vid behandling av:

 • äldre patienter

 • patienter med glaukom

 • urinretention

 • nedsatt gastrointestinal motilitet

 • myasthenia gravis

 • demens

Kardiovaskulära effekter

Hydroxizin har förknippats med förlängning av QT-intervallet i elektrokardiogram. Efter marknadsföringen har fall av förlängning av QT-intervallet och Torsade de Pointes rapporterats hos patienter som använder hydroxizin. De flesta av dessa patienter hade andra riskfaktorer, elektrolytstörningar och samtidig annan behandling som kan ha bidragit (se avsnitt Biverkningar). Hydroxizin ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid. Behandling med hydroxizin ska avbrytas om tecken eller symtom som kan förknippas med hjärtarytmi uppträder, och patienten ska omedelbart kontakta sjukvården. Patienter ska uppmanas att genast rapportera symtom från hjärtat.


Cerebrovaskulära effekter

En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd.

En ökad risk med andra neuroleptika, andra patientpopulationer eller hydroxizin kan inte uteslutas. Administrera hydroxizinhydroklorid med försiktighet till patienter med risk för stroke.


Äldre patienter

Hydroxizin rekommenderas inte till äldre patienter på grund av minskad eliminering av hydroxizin i denna population jämfört med vuxna och ökad risk för biverkningar (t ex antikolinergiska effekter) (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Dosen av Hydroxyzine Orion bör minskas för patienter med nedsatt leverfunktion och för patienter med måttligt till svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Vid höga doser kan muntorrhet uppträda. Patienten bör informeras om denna risk och vikten av god mun- och tandhygien under behandlingen med hydroxizinhydroklorid.


Dosanpassning kan krävas om Hydroxyzine Orion används samtidigt med andra CNS-depressiva läkemedel eller läkemedel som har antikolinergiska egenskaper (se avsnitt Interaktioner).


Samtidigt intag av alkohol och Hydroxyzine Orion bör undvikas (se avsnitt Interaktioner).


Behandlingen bör avbrytas minst 5 dagar före allergitest på huden eller bronkial metakolinprovokation för att undvika påverkan på testresultaten (se avsnitt Interaktioner).


Hydroxyzine Orion innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Kontraindicerade kombinationer

Samtidig behandling med hydroxizin och läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet och/eller inducera Torsade de Pointes ökar risken för hjärtarytmier, t ex klass IA antiarytmika (t ex kinidin, disopyramid), klass III-antiarytmika (t ex amiodaron, sotalol), vissa antihistaminer, vissa antipsykotika (t ex haloperidol), vissa antidepressiva (t ex citalopram, escitalopram), vissa antimalariamedel (t ex meflokin), vissa antibiotika (t ex erytromycin, levofloxacin, moxifloxacin), vissa antimykotika (t ex pentamidin), vissa gastrointestinala läkemedel (t ex prukaloprid), vissa läkemedel som används vid cancer (t ex toremifen, vandetanib) och metadon. Därför är dessa kombinationer kontraindicerade (se avsnitt Kontraindikationer).


Kombinationer som inte rekommenderas:


Betahistin och kolinesterashämmare

Hydroxizin antagoniserar effekten av betahistin och kolinesterashämmare.


Allergitest

Behandlingen bör avbrytas minst 5 dagar före allergitest eller bronkial metakolinprovokation för att undvika påverkan på testresultaten.


MAO-hämmare

Samtidig administrering av Hydroxyzine Orion och monoaminoxidashämmare ska undvikas.


Kombinationer som kräver försiktighet:


Bradykardi- och hypokalemiinducerande läkemedel

Försiktighet ska vidtas för läkemedel som inducerar bradykardi och hypokalemi.


CNS-depressiva medel

Patienter ska informeras om att hydroxizin kan potentiera effekterna av dämpande medel för det centrala nervsystemet. Dosens ska anpassas på individbasis.


Alkohol

Alkohol potentierar effekterna av hydroxizin.


Adrenalin

Hydroxizin motverkar adrenalinets pressorverkan.


Fenytoin

Hydroxizin antagoniserade fenytoins verkan mot krampryckningar hos råttor.


Cimetidin

Cimetidin 600 mg två gånger dagligen har visats öka serumkoncentrationerna för hydroxyzin med 36 % och minska toppkoncentrationer av metaboliten cetirizin med 20 %.


CYP2D6-substrat

Hydroxizin är en hämmare av CYP2D6 (Ki: 3,9 µM; 1,7 µg/ml) och kan vid höga doser orsaka läkemedelsinteraktioner med CYP2D6-substrat:


 • betablockerare (metoprolol, propafenon, timolol)

 • SSRI:er (fluoxetin, fluvoxamin)

 • antidepressiva medel (amitriptylin, klomipramin, desipramin, duloxetin, imipramin, paroxetin, venlaxafin)

 • antipsykotika (aripiprazol, haloperidol, risperidon, tioridazin)

 • kodein, dextrometorfan, flekainid, mexiletin, ondansetron, tamoxifen, tramadol

UDP-glukuronyltransferas och cytomkrom P450

Det är osannolikt att hydroxizin försämrar metabolismen för de läkemedel som utgör substrat för cytokrom P450 2C9, 2C19 och 3A4 samt UDP-glukuronyltransferaser.


CYP3A4/5 hämmare

Hydroxizin metaboliseras av alkoholdehydrogenas och CYP3A4/5 och en ökning av hydroxizinkoncentrationen i blodet kan förväntas när hydroxizin administreras samtidigt med läkemedel som är kända potenta hämmare av dessa enzym. Exempel på potenta hämmare av CYP3A4/5 är telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol, och vissa HIV proteashämmare inkluderande atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir/ritonavir, och tipranavir/ritonavir och exempel på potenta hämmare av alkoholdehydrogenas är disulfiram och metronidazol. Ingen interaktion förväntas av hydroxizin på CYP3A4/5-substrat.


Tiaziddiuretika

Försiktighet bör iakttas vid samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom tiaziddiuretika (hypokalemi), då detta ökar risken för maligna arytmier (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Hydroxyzine Orion är kontraindicerat under graviditet.


Det finns inga eller en begränsad mängd data från användningen av hydroxizinhydroklorid i gravida kvinnor. Hydroxizinhydroklorid passerar placentabarriären, vilket kan leda till högre koncentrationer hos fostret än hos modern. Följande händelser observerades omedelbart efter eller några få timmar efter födseln hos nyfödda vars mödrar fick hydroxizinhydroklorid under graviditeten och/eller förlossningen; hypotoni, rörelserubbningar inklusive extrapyramidala rubbningar, kloniska rörelser, depression av centrala nervsystemet, neonatal hypoxi eller urinretention. Djurstudier har påvisat toxicitet i fortplantningssystemet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Amning

Amning ska avbrytas om behandling med Hydroxyzine Orion behövs.

Cetirizin, den huvudsakliga metaboliten av hydroxizinhydroklorid, utsöndras i bröstmjölk. Även om inga formella studier har utförts angående utsöndringen av hydroxizinhydroklorid i bröstmjölk, så har allvarliga biverkningar visats hos nyfödda/spädbarn som ammats av hydroxizinhydroklorid-behandlade mödrar. Hydroxyzine Orion är därför kontraindicerat under amning.


Fertilitet

Det finns ingen information om inverkan av hydroxizinhydroklorid på fertiliteten.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Amning


Amning ska avbrytas om behandling med Hydroxyzine Orion behövs.

Cetirizin, den huvudsakliga metaboliten av hydroxizinhydroklorid, utsöndras i bröstmjölk. Även om inga formella studier har utförts angående utsöndringen av hydroxizinhydroklorid i bröstmjölk, så har allvarliga biverkningar visats hos nyfödda/spädbarn som ammats av hydroxizinhydroklorid-behandlade mödrar. Hydroxyzine Orion är därför kontraindicerat under amning.


Fertilitet

Fertilitet

Det finns ingen information om inverkan av hydroxizinhydroklorid på fertiliteten.


Trafik

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Hydroxyzine Orion har måttlig till större inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter bör varnas om att deras förmåga att utföra aktiviteter som kräver mental alerthet eller fysisk koordination som t.ex. att använda maskiner eller framföra ett fordon kan försämras.


Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av de sederande antihistaminerna är depression av det centrala nervsystemet. Effekterna varierar mellan lätt dåsighet till djup sömn och inkluderar slöhet, yrsel och bristande koordination. Paradoxal stimulering kan tidvis inträffa, särskilt vid höga doser och hos barn och äldre. Om sederande effekter inträffar kan de avta efter några dagars behandling. Andra vanliga biverkningar inkluderar antikolinerg aktivitet, överkänslighetsreaktioner, huvudvärk, nedsatt psykomotorisk funktion och antimuskarina effekter.


A Kliniska prövningar
Oral administrering av hydroxizinhydroklorid:

I tabellen nedan visas biverkningar som rapporterats från placebokontrollerade studier med en frekvens på minst 1 % för hydroxizinhydroklorid. Studierna omfattar 735 patienter som fick hydroxizinhydroklorid i doser på upp till 50 mg per dag och 630 patienter som fick placebo.


Biverkning

Hydroxizin

Placebo

Sömnighet

13,74 %

2,70 %

Huvudvärk.

1,63 %

1,90 %

Trötthet

1,36 %

0,63 %

Muntorrhet

1,22 %

0,63 %

B Erfarenheter efter marknadsföring

I tabellen nedan visas de biverkningar som rapporterats medan produkten under tiden som produkten marknadsförts.


Biverkningarna anges efter MedDRA-systemets organklasser. I vardera frekvensgrupp rapporteras biverkningarna enligt minskande allvarlighetsgrad. Bedömningen av biverkningar baserar sig på följande frekvensgrupperingar:


Mycket vanliga (≥ 1/10)
Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)
Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)
Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Mycket sällsynta (< 1/10 000)
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Blodet och lymfsystemet:

Ingen känd frekvens: Trombocytopeni


Immunsystemet:

Sällsynta: Överkänslighet

Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock


Psykiska störningar:

Mindre vanliga: Agitation, förvirring

Sällsynta: Desorientering, hallucinationer

Ingen känd frekvens: Aggression, depression, tics


Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: Sedering

Mindre vanliga: Yrsel, sömnlöshet, tremor

Sällsynta: Krampanfall, dyskinesi 

Ingen känd frekvens: Dystoni, parestesi


Ögon:

Sällsynta: Störningar i ackommodationsförmågan, dimsyn

Ingen känd frekvens: Okulogyr kris


Hjärtat:

Sällsynta: Hjärtstillestånd, ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi

Ingen känd frekvens: QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet), ventrikulära arytmier (t ex Torsade de Pointes)


Blodkärl:

Sällsynta: Hypotoni


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mycket sällsynta: Bronkospasm 


Magtarmkanalen:

Mindre vanliga: Illamående

Sällsynta: Förstoppning, kräkningar

Ingen känd frekvens: Diarré


Lever och gallvägar:

Sällsynta: Ökning av transaminaser, alkalisk fosfatas, bilirubin och glutamyl


Hud och subkutan vävnad:

Sällsynta: Pruritus, erytema, hudutslag, urtikaria, dermatit

Mycket sällsynta: Angioödem, ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad pustolos (AGEP), erythema multiforme, Stevens-Johnsons-syndrom


Njurar och urinvägar:

Sällsynta: Urinretention

Ingen känd frekvens: Dysuri, enures


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mindre vanliga: Sjukdomskänsla, feber 

Ingen känd frekvens: Asteni, ödem


Undersökningar:

Ingen känd frekvens: Viktökning


Barn och äldre

Barn och äldre är mer mottagliga för biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

60–100 mg hydroxizinhydroklorid som gavs till ett 2-årigt barn resulterade i ingen till lindrig förgiftning och 300 mg hydroxizin som gavs till ett 2-årigt barn resulterade i allvarlig förgiftning. 1–1,5 g hydroxizin som gavs till vuxna orsakade lindrig förgiftning. 1,5–2,5 g hydroxizinhydroklorid som gavs till vuxna resulterade i måttlig förgiftning.


Symtom

Symtom som observerats efter en stor överdosering av hydroxizinhydroklorid har huvudsakligen förknippats med kraftiga antikolinerga effekter, depression av det centrala nervsystemet eller paradoxal stimulering av det centrala nervsystemet. Till symtomen hör illamående, kräkningar, takykardi, pyrexi, sömnighet, ändrade pupillreflexer, darrningar, förvirring eller hallucinationer. Dessa effekter kan följas av minskad medvetenhet, andningsdepression, krampryckningar eller hypotension eller hjärtarytmi. Koma, kardiovaskulär kollaps och andningsstopp kan inträffa. Förlängning av QT-intervallet och fall med dödliga arytmier har rapporterats vid överdosering med hydroxizin.


Behandling

Symtomatisk behandling och stödbehandling indiceras. Ventrikelsköljning med endotrakeal intubering kan utföras om en kliniskt signifikant mängd läkemedel har intagits. Aktivt kol ska övervägas, men det finns få data som stödjer effekten. Status för luftvägar, andningsvägar och cirkulation måste noga övervakas med kontinuerliga EKG-registreringar och adekvat tillgång till syre måste finnas. Övervakning av hjärtfrekvensen och blodtrycket måste utföras till patienten är fri från symtom under 24 timmar. Det är tveksamt om hemodialys eller peritoneal dialys har något värde.


Det finns inget specifikt motmedel. Enligt litteraturen kan en terapeutisk dos med fysostigmin leda till allvarliga, livshotande antikolinerga effekter som är svårbehandlade och inte svarar på andra sammansättningar. Fysostigmin ska inte användas för att hålla patienten vaken. Om cykliska antidepressiva medel används kan administrering av fysostigmin leda till krampryckningar och hjärtstillestånd. Fysostigmin ska även undvikas hos patienter med rubbningar i retledningssystemet.


Patienter med förändringar i det mentala tillståndet ska undersökas för att avgöra samtidig användning av andra läkemedel eller alkohol och vid behov ges syre, naloxon, glukos och tiamin.

Noradrenalin eller metaraminol ska administreras när ett behov av stimulering av blodtrycket föreligger. Ge inte adrenalin.


Farmakodynamik

Den aktiva substansen, hydroxizinhydroklorid, är ett difenylmetanderivat, som inte tillhör samma kemiska grupp som fenotiaziner, reserpin, meprobamat och benzodiazepiner.


Verkningsmekanism

Hydroxizinhydroklorid är inte ett kortikalt dämpande medel, men dess effekt kan bero på suppression i centrala nervsystemet av aktiviteten av vissa viktiga subkortikala områden.


Farmakodynamisk effekt, klinisk effekt och säkerhet

Hydroxizinhydroklorid har experimentellt funnits ha antihistamineffekter och bronkodilaterande effekter och effekterna har bekräftats kliniskt. En antiemetisk effekt har dessutom påvisats i både apomorfintest och veriloidtest. Farmakologiska och kliniska studier indikerar att hydroxizinhydroklorid i terapeutisk dos inte ökar gastrisk utsöndring eller aciditet och i de flesta fallen ger antisekretoriska fördelar. Nässelfeber och rodnad hos friska frivilliga vuxna och barn har visats minska när huden först injiceras med histamin eller antigener. Hydroxizinhydroklorid har även visat sig vara verkningsfull i minskning av klåda för olika typer av urtikaria, eksem och dermatit.


Vid leversvikt kan verkan av en dos antihistamin vara så lång tid som 96 timmar efter dosering.


EEG-studier som genomförts med friska frivilliga har visat att läkemedlet har en anxiolytisk-sederande profil. En anxiolytisk effekt bekräftades i ett antal klassiska psykometriska tester. Man fann i polygrafiska sömnstudier med patienter som led av ångest och sömnlöshet att den totala varaktigheten av sömnen ökade, totala tiden med nattlig vakenhet minskade och att tiden det tog att somna minskade efter både en enkeldos på 50 mg och vid upprepad dosering. Muskelspänning minskade hos överdrivet ängsliga patienter med en daglig dos på 3 x 50 mg.


Minnesstörningar observerades inte. Patienter med ångest uppvisade inte några symtom på abstinens efter 4 veckors behandling.


Insättande av effekt

Antihistamineffekten börjar cirka 1 timme efter en oral dos. Sederande effekt börjar 30–45 minuter efter det att en filmdragerad tablett tagits. Hydroxizinhydroklorid har även en sympatolytisk och spasmolytisk effekt. Dess affinitet för muskarina receptorer är låg. Hydroxizinhydroklorid har låg analgetisk effekt.


Pediatrisk population

De farmakokinetiska egenskaperna och den antipruritiska effekten av hydroxizinhydroklorid studerades hos 12 barn (medelålder 6,1 ± 4,6 år) med uttalad atopisk dermatit, där varje barn fick en enkel oral dos på 0,7 mg/kg. Pruritis undertrycktes signifikant i mellan 1 och 24 timmar efter administreringen av dosen, med mer än 85 % undertryckande i mellan 2 och 12 timmar. Den potenta antipruritiska effekten består även när serumkoncentrationerna för den aktiva substansen är låga (endast 10 % av de maximalt uppnådda nivåerna). Hos barn tycks de biologiska effekterna av hydroxizinhydroklorid vara mycket långvarigare än vad som skulle förutses utifrån halveringstiderna.


Farmakokinetik

Absorption

Hydroxizinhydroklorid absorberas snabbt från magtarmkanalen. Maximal plasmakoncentration (Cmax) uppnås cirka 2 timmar (tmax) efter oral administrering. Efter engångsdoser om 25 mg och 50 mg till vuxna är Cmax normalt 30 respektive 70 ng/ml. Hastighet och omfattning av exponering för hydroxizinhydroklorid är ungefär densamma om det ges som tablett eller sirap. Efter upprepad dosering en gång dagligen ökar koncentrationen med 30 %. Oral biotillgänglighet för hydroxizinhydroklorid jämfört med intramuskulär (im) administrering är c:a 80 %.


Distribution

Hydroxizinhydroklorid distribueras i stor omfattning i kroppen och generellt mer koncentrerat i vävnader än i plasma. Den skenbara distributionsvolymen är 7-16 l/kg hos vuxna. Hydroxizinhydroklorid tas upp i huden efter oral administrering. Hudkoncentrationerna av hydroxizin är högre än serumkoncentrationerna efter både endos- och flerdosadministrering.

Hydroxizinhydroklorid passerar blod-hjärn- och placentabarriärerna vilket leder till högre koncentration hos fostret än hos modern.


Metabolism

Hydroxizinhydroklorid metaboliseras i hög grad. Bildningen av huvudmetaboliten cetirizin, en karboxylsyrametabolit (c:a 45% av oral dos), medieras av alkoholdehydrogenas. Denna metabolit har betydande perifera H1-antagonistegenskaper. Övriga identifierade metaboliter inkluderar en N-dealkylerad och en O-dealkylerad metabolit med plasmahalveringstid på 59 timmar. Dessa metaboliseringsvägar medieras i huvudsak av CYP3A4/5.


Eliminering

Hydroxizins halveringstid är hos vuxna c:a 14 timmar (7-20 h). Halveringstiden för huvudmetaboliten cetirizin är hos vuxna ungefär 10 timmar. Plasmaclearance (CL/F) som beräknats efter en oral dos från studier är 13 ml/min/kg. Endast 0,8 % av dosen utsöndras oförändrad i urin efter en oral dos. Cetirizin utsöndras huvudsakligen oförändrad i urin (25 % av oral hydroxizinhydrokloriddos).


Särskilda patientgrupper


Äldre

Hydroxizins farmakokinetik hos äldre undersöktes hos 9 äldre friska försökspersoner (69,5 ± 3,7 år) efter en oral engångsdos om 0,7 mg/kg. Hydroxizins halveringstid ökade till 29 timmar och den skenbara distributionsvolymen ökade till 22,5 l/kg. Minskning av dygnsdosen rekommenderas till äldre patienter (se avsnitt Dosering).


Pediatrisk population

Hydroxizins farmakokinetik utvärderades hos 12 barn (6,1 ± 4,6 år; 22,0 ± 12,0 kg) efter en oral engångsdos om 0,7 mg/kg. Oralt plasmaclearance per kg var c:a 2,5 gånger högre än hos vuxna. Halveringstiden var kortare än hos vuxna; den var c:a 4 timmar hos 1-åringarna och 11 timmar hos 14-åringarna och ökar med ökande ålder. Doseringen bör justeras till barn (se avsnitt Dosering).


Nedsatt leverfunktion

Hos försökspersoner med leverdysfunktion sekundärt till primär biliär cirros var plasmaclearance (CL/F) c:a 66% av den hos normala försökspersoner. Halveringstiden ökade till 37 timmar och serumkoncentrationen av karboxylsyrametaboliten cetirizin var högre än hos unga patienter med normal leverfunktion.


Nedsatt njurfunktion

Hydroxizins farmakokinetik studerades hos 8 försökspersoner med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 24 ± 7 ml/min). Exponeringen (AUC) av hydroxizinhydroklorid förändrades inte i någon betydande grad medan den ökade ungefär 5-faldigt för karboxylsyrametaboliten cetirizin. Denna metabolit avlägsnas inte effektivt genom dialys. För att undvika betydande ackumulering av cetirizin efter upprepad dosering av hydroxizinhydroklorid, bör dygnsdosen av hydroxizinhydroklorid reduceras till patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Prekliniska uppgifter

Hos råtta och kanin sågs missbildningar och aborter av foster vid 50 mg/kg hydroxizinhydroklorid.

Hydroxizinhydroklorid ökade varaktigheten av aktionspotentialen i isolerade Purkinje-fibrer från hund vid en koncentration av 3 µM, vilket tyder på interaktion med kaliumkanalerna som är involverade i repolariseringsfasen. Vid högre koncentrationer, 30 µM, observerades en markant minskning av varaktigheten av aktionspotentialen vilket tyder på en interaktion med kalcium- och/eller natriumströmmar. Hydroxizinhydroklorid orsakade hämning av kalium (IKr) strömmen i hERG-kanaler uttryckta i däggdjursceller, med en IC50 av 0.62 µM, en koncentration som är mellan 10 och 60-gånger högre än terapeutiska koncentrationer. De hydroxizinhydrokloridkoncentrationer som krävs för att ge elektrofysiologiska effekter på hjärtat är dock 10 till 100 gånger högre än de som krävs för att blockera H1 och 5-HT2–receptorer. Hos obundna, ej sövda hundar som monitorerats med telemetri, gav hydroxizinhydroklorid och dess enantiomerer liknande kardiovaskulära profiler om än med några mindre skillnader. I en första telemetri-studie på hund så gav hydroxizinhydroklorid (21 mg/kg oralt) en något ökad hjärtfrekvens och förkortade PR och QT‑intervall. Det gav ingen påverkan på QRS och QTc intervall, och därmed är dessa små förändringar sannolikt inte av klinisk relevans vid normala terapeutiska doser.

Liknande effekter på hjärtfrekvensen och PR-intervall har observerats i en annan telemetri-studie på hund, där avsaknaden av effekter av hydroxizinhydroklorid på QTc-intervallet bekräftades vid upp till en oral engångsdos av 36 mg/kg.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

10 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg hydroxizinhydroklorid.

25 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg hydroxizinhydroklorid


Hjälpämne med känd effekt:

10 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 56 mg laktosmonohydrat.

25 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 140 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Kalciumfosfat

Pregelatiniserad majsstärkelse

Natriumlaurilsulfat


Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Magnesiumstearat

Tablettens dragering:

Titandioxid (E171)

Hypromellos

Makrogol


Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 25 mg Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med 8,00 mm ± 0,20 mm med brytskåra på båda sidorna.
25 tablett(er) blister, 58:87, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 tablett(er) blister, 119:39, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av