Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NINLARO

Takeda Pharma

Kapsel, hård 4 mg
(Ljusorange, storlek 3 hård gelatinkapsel märkt med ”Takeda” på överdelen och ”4 mg” på underdelen av höljet med svart färg.)

Cytostatiska/cytotoxiska medel, övriga cytostatiska/cytotoxiska medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX50
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
NINLARO kapsel, hård 2,3 mg, 3 mg och 4 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras i kombination med lenalidomid och dexametason endast för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-09-16

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

NINLARO i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Eftersom ixazomib administreras i kombination med lenalidomid och dexametason bör produktresumén för dessa läkemedel läsas för ytterligare information om kontraindikationer.

Dosering

Behandlingen måste sättas in och övervakas under uppsikt av en läkare med erfarenhet av behandling av multipelt myelom.


Dosering


Rekommenderad startdos av ixazomib är 4 mg som administreras oralt en gång i veckan på dag 1, 8 och 15 i en 28‑dagars behandlingscykel.


Rekommenderad startdos av lenalidomid är 25 mg som administreras dagligen på dag 1 till 21 i en 28‑dagars behandlingscykel.


Rekommenderad startdos av dexametason är 40 mg som administreras på dag 1, 8, 15 och 22 i en 28‑dagars behandlingscykel.

Doseringsschema: ixazomib tillsammans med lenalidomid och dexametason

28-dagarscykel (en 4-veckorscykel)


Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4


Dag 1

Dag

2 till 7

Dag 8

Dag

9 till 14

Dag 15

Dag

16 till 21

Dag 22

Dag 23 till 28

Ixazomib

v


v


v
Lenalidomid

v

vDagligen

v

vDagligen

v

vDagligenDexametason

v


v


v


v


v= Intag av läkemedlet

Ytterligare information om lenalidomid och dexametason finns i produktresuméerna för dessa läkemedel.


Innan en ny behandlingscykel sätts in ska:

 • Det absoluta neutrofiltalet vara ≥1 000/mm3

 • Trombocytvärdet vara ≥75 000/mm3

 • Icke-hematologiska toxiciteter, i enlighet med läkarens bedömning, i regel återställas till patientens baslinjetillstånd eller ≤grad 1

Behandlingen ska fortsätta fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Behandling med ixazomib i kombination med lenalidomid och dexametason i mer än 24 cykler ska grundas på en individuell bedömning av nytta mot eventuell risk för patienten, eftersom begränsad data finns på tolerabilitet och toxicitet efter 24 cykler (se avsnitt Farmakodynamik).


Försenade eller glömda doser

Om en dos med ixazomib försenas eller glöms bort ska dosen endast tas om det är ≥ 72 timmar kvar till nästa schemalagda dos. En glömd dos ska inte tas inom 72 timmar från nästa schemalagda dos. Dubbel dos ska inte tas för att kompensera för glömd dos.


Om en patient kräks efter att ha tagit en dos ska patienten inte upprepa dosen utan istället återuppta doseringsregimen vid nästa schemalagda dos.


Dosjusteringar

Dosminskningsstegen för ixazomib visas i Tabell 1 och riktlinjerna för dosjustering finns i Tabell 2.


Tabell 1: Dosminskningssteg för ixazomib

Rekommenderad startdos*

Första minskningen till

Andra minskningen till

Sätt ut

4 mg

3 mg

2,3 mg

*Rekommenderad reducerad dos är 3 mg vid förekomst av måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion, allvarligt nedsatt njurfunktion eller kronisk njursvikt (End-Stage Renal Disease, ESRD) som kräver dialys.


En alternerande dosjustering rekommenderas för ixazomib och lenalidomid vid överlappande toxiciteter av trombocytopeni, neutropeni och utslag. För dessa toxiciteter är det första dosjusteringssteget att göra ett uppehåll i behandlingen med lenalidomid eller att minska lenolidomiddosen. I produktresumén för lenalidomid, avsnitt Dosering, finns dosminskningsstegen för dessa toxiciteter.

Tabell 2: Riktlinjer för dosjusteringar för ixazomib i kombination med lenalidomid och dexametason

Hematologiska toxiciteter

Rekommenderade åtgärder

Trombocytopeni (trombocyttal)

Trombocyttal <30 000/mm3

 • Gör ett uppehåll i behandlingen med ixazomib och lenalidomid tills trombocytvärdet är ≥30 000/mm3.

 • Vid återställda värden ska behandlingen med lenalidomid återupptas på nästa lägre dosnivå i enlighet med dess produktresumé och behandlingen med ixazomib återupptas på dess senaste dosnivå.

 • Om trombocytvärdet minskar till <30 000/mm3 igen ska ett uppehåll göras i behandlingen med ixazomib och lenalidomid tills trombocytvärdet är ≥30 000/mm3.

 • Vid återställda värden ska behandlingen med ixazomib återupptas på nästa lägre dosnivå och behandlingen med lenalidomid återupptas på dess senaste dosnivå.*

Neutropeni (absolut neutrofiltal)

Absolut neutrofiltal < 500/mm3

 • Gör ett uppehåll i behandlingen med ixazomib och lenalidomid tills det absoluta neutrofiltalet är ≥ 500/mm3. Överväg att sätta in G‑CSF i enlighet med kliniska riktlinjer.

 • Vid återställda värden ska behandlingen med lenalidomid återupptas på nästa lägre dosnivå i enlighet med dess produktresumé och behandlingen med ixazomib återupptas på dess senaste dosnivå.

 • Om det absoluta neutrofiltalet faller till < 500/mm3 igen ska ett uppehåll göras i behandlingen med ixazomib och lenalidomid tills det absoluta neutrofiltalet är ≥ 500/mm3.

 • Vid återställda värden ska behandlingen med ixazomib återupptas på nästa lägre dosnivå och behandlingen med lenalidomid återupptas på dess senaste dosnivå.*

Icke-hematologiska toxiciteter

 • Rekommenderade åtgärder

Utslag

Grad­ 2 eller 3

 • Gör ett uppehåll i behandlingen med lenalidomid tills utslaget återhämtas till ≤grad 1.

 • Vid återhämtning ska behandlingen med lenalidomid återupptas på nästa lägre dosnivå i enlighet med dess produktresumé.

 • Om utslag av grad 2 eller 3 förekommer igen ska ett uppehåll göras i behandlingen med ixazomib och lenalidomid tills utslagen återhämtas till ≤grad 1.

 • Vid återhämtning ska behandlingen med ixazomib återupptas på nästa lägre dosnivå och behandlingen med lenalidomid återupptas på dess senaste dosnivå.*

Grad 4

Sätt ut behandlingen.

Perifer neuropati

Perifer neuropati av grad 1 med smärta eller perifer neuropati av grad 2

 • Gör ett uppehåll i behandlingen med ixazomib tills den perifera neuropatin återgår till ≤grad 1 utan smärta eller till patientens baslinje.

 • Vid återhämtning ska behandlingen med ixazomib återupptas på dess senaste dosnivå.

Perifer neuropati av grad 2 med smärta eller perifer neuropati av grad 3

 • Gör ett uppehåll i behandlingen med ixazomib. Toxiciteter ska, i enlighet med läkarens bedömning, i regel återställas till patientens baslinjetillstånd eller ≤grad 1 innan behandlingen med ixazomib återupptas.

 • Vid återhämtning ska behandlingen med ixazomib återupptas på nästa lägre dosnivå.

Perifer neuropati av grad 4

Sätt ut behandlingen.

Andra icke-hematologiska toxiciteter

Andra icke-hematologiska toxiciteter av grad 3 eller 4

 • Gör ett uppehåll i behandlingen med ixazomib. Toxiciteter ska, i enlighet med läkarens bedömning, i regel återställas till patientens baslinjetillstånd eller högst grad 1 innan behandlingen med ixazomib återupptas.

 • Om toxiciteten kan relateras till ixazomib ska behandlingen med ixazomib återupptas på nästa lägre dosnivå efter att värdena återställts.

*Vid ytterligare förekomster, alternera dosjusteringen av lenalidomid och ixazomib

­†Graderingen är baserat på National Cancer Institute Common Terminology Criteria (CTCAE) version 4.03


Samtidig användning av andra läkemedel

Antiviral profylax ska övervägas hos patienter som behandlas med ixazomib för att minska risken för reaktivering av herpes zoster. Patienter som ingått i studier med ixazomib och som fick antiviral profylax hade lägre incidens av herpes zoster-infektioner jämfört med patienter som inte fick profylax.


Trombosprofylax rekommenderas för patienter som behandlas med ixazomib i kombination med lenalidomid och dexametason och ska baseras på en bedömning av patientens underliggande risker och kliniska status.


Se aktuella produktresuméer för lenalidomid och dexametason för information om andra samtidiga läkemedel som kan krävas.


Särskilda patientpopulationer

Äldre


Ingen dosjustering av ixazomib krävs för patienter över 65 år.


I klinisk studie rapporterades läkemedelsutsättning hos patienter >75 år för 13 patienter (28%) med ixazomib-behandling och 10 patienter (16%) med placebobehandling. Hjärtarytmier hos patienter >75 år observerades hos 10 patienter (21%) med ixazomib-behandling och 9 patienter (15%) med placebobehandling.


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering av ixazomib krävs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (totalt bilirubin ≤övre gräns för normalvärdet (ULN) och aspartataminotransferas (ASAT) >ULN eller totalt bilirubin >1‑1,5 x ULN och förekommande ASAT). Den reducerade dosen på 3 mg rekommenderas till patienter med måttligt (totalt bilirubin >1,5‑3 x ULN) eller allvarligt (totalt bilirubin >3 x ULN) nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av ixazomib krävs för patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min). Den reducerade dosen på 3 mg rekommenderas till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) eller kronisk njursvikt (End Stage Renal Disease, ESRD) som kräver dialys. ixazomib kan inte dialyseras och kan därmed administreras utan hänsyn till tidpunkt för dialys (se avsnitt Farmakokinetik).


Se produktresumén för lenalidomid för dosrekommendationer för patienter med nedsatt njurfunktion.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ixazomib hos barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Ixazomib är för oral användning.


Ixazomib ska tas vid ungefär samma tidpunkt på dag 1, 8 och 15 i varje behandlingscykel, åtminstone 1 timme före eller 2 timmar efter måltid (se avsnitt Farmakokinetik). Kapseln ska sväljas hel med vatten. Den ska inte krossas, tuggas eller öppnas (se avsnitt Hantering).

Varningar och försiktighet

Eftersom ixazomib administreras i kombination med lenalidomid och dexametason bör produktresumén för dessa läkemedel läsas för ytterligare information om varningar och försiktighet.


Trombocytopeni


Trombocytopeni har rapporterats för ixazomib (se avsnitt Biverkningar) med trombocytnadir som i regel sker mellan dag 14‑21 i varje 28-dagarscykel och återhämtas till baslinjetillståndet i början på nästa cykel (se avsnitt Biverkningar).


Trombocytvärdet bör övervakas minst en gång i månaden vid behandling med ixazomib. Mer frekvent övervakning bör övervägas under de första tre cyklerna, enligt produktresumén för lenalidomid. Trombocytopeni kan hanteras genom dosjusteringar (se avsnitt Dosering) och trombocyttransfusioner enligt gällande medicinska riktlinjer.


Gastrointestinal toxicitet


Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar har rapporterats i samband med ixazomib. I vissa fall har antiemetika och medel mot diarré samt understödjande vård krävts (se avsnitt Biverkningar). Dosen bör justeras vid allvarliga (grad 3–4) symtom (se avsnitt Dosering). Vid fall av allvarliga gastrointestinala händelser rekommenderas övervakning av kaliumnivån i serum.


Perifer neuropati


Perifer neuropati har rapporterats vid användning av ixazomib (se avsnitt Biverkningar). Patienten ska övervakas avseende symtom på perifer neuropati. För patienter med nydebuterad eller förvärrad perifer neuropati kan dosjustering krävas (se avsnitt Dosering).


Perifert ödem


Perifert ödem har rapporterats vid användning av ixazomib (se avsnitt Biverkningar). Patienten ska utredas avseende underliggande orsaker och understödjande vård ska ges vid behov. Dexametasondosen ska justeras enligt förskrivningsinformationen för läkemedlet eller ixazomib vid symtom av grad 3 eller 4 (se avsnitt Dosering).


Hudreaktioner


Utslag har rapporterats vid användning av ixazomib (se avsnitt Biverkningar). Utslag ska behandlas med understödjande vård eller med dosjustering vid svårighetsgrad 2 eller högre (se avsnitt Dosering).


Levertoxicitet


Läkemedelsorsakad leverskada, hepatocellulär skada, leversteatos, kolestatisk hepatit och levertoxicitet har rapporterats som mindre vanliga biverkningar av ixazomib (se avsnitt Biverkningar). Leverenzymer ska kontrolleras regelbundet och dosen justeras vid symtom av grad 3 eller 4 (se avsnitt Dosering).


Graviditet


Kvinnor bör undvika att bli gravida under behandling med ixazomib. Om ixazomib används under graviditet eller om patienten blir gravid under behandling med ixazomib bör patienten informeras om risken för potentiella fosterskador.


Fertila kvinnor måste använda högeffektivt preventivmedel under pågående behandling med ixazomib och under 90 dagar efter att behandlingen satts ut (se avsnitten Interaktioner och Graviditet). Kvinnor som använder hormonella preventivmedel bör även använda barriärpreventivmedel.


Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom


Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) har förekommit hos patienter som får ixazomib. PRES är ett sällsynt, reversibelt, neurologiskt tillstånd som kan ge symtom som krampanfall, hypertoni, huvudvärk, förändrad medvetandegrad och synstörningar. Avbildning av hjärnan, helst med magnetisk resonanstomografi (MRI), ska användas för att bekräfta diagnosen. Behandling med ixazomib ska sättas ut hos patienter som utvecklar PRES.


Starka CYP3A-inducerare


Starka inducerare kan minska effekten av ixazomib och därför bör samtidig användning av starka CYP3A-inducerare som karbamazepin, fenytoin, rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum) undvikas (se avsnitt Interaktioner och Farmakokinetik). I de fall där samtidig användning av starka CYP3A-inducerare inte kan undvikas ska patienterna noga övervakas.

Interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner


CYP-hämmare

Samtidig administrering av ixazomib med klaritromycin, en stark CYP3A-hämmare, resulterade inte i någon kliniskt betydelsefull förändring i den systemiska exponeringen för ixazomib. Ixazomib Cmax minskade med 4% och AUC ökade med 11%. Därför behövs ingen dosjustering för ixazomib vid samtidig administrering av starka CYP3A-hämmare.


Baserat på resultaten från en populationsfarmakokinetisk (PK) analys resulterade samtidig administrering av ixazomib med starka CYP1A2-hämmare inte i någon kliniskt betydelsefull förändring i den systemiska exponeringen för ixazomib. Därför behövs ingen dosjustering för ixazomib vid samtidig administrering av starka CYP1A2-hämmare.


CYP-inducerare

Samtidig administrering av ixazomib med rifampicin minskade ixazomib Cmax med 54% och AUC med 74%. Därför rekommenderas inte att starka CYP3A-inducerare administreras samtidigt med ixazomib (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Effekten av ixazomib på andra läkemedel

Ixazomib är inte en reversibel eller tidsberoende hämmare av CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4/5. Ixazomib inducerade inte aktiviteten av CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4/5 eller motsvarande immunreaktiva proteinnivåer. Ixazomib förväntas inte generera interaktioner mellan läkemedel via CYP-hämning eller -induktion.


Transportörbaserade interaktioner

Ixazomib är ett substrat av P‑gp med låg affinitet. Ixazomib är inte ett substrat av BCRP, MRP2 eller hepatiska OATP: er. Ixazomib är inte en hämmare av P‑gp, BCRP, MRP2, OATP1B1, OATP1B3, OCT2, OAT1, OAT3, MATE1 eller MATE2‑K. Ixazomib förväntas inte orsaka några transportörmedierade interaktioner mellan läkemedel.


Orala preventivmedel


När ixazomib administreras tillsammans med dexametason, som är känd som en svag till måttlig inducerare av CYP3A4 samt andra enzymer och transportörer, måste risken för minskad effekt av orala preventivmedel övervägas. Kvinnor som använder hormonella preventivmedel bör även använda barriärpreventivmedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Eftersom ixazomib administreras i kombination med lenalidomid och dexametason bör produktresuméerna för dessa läkemedel läsas för ytterligare information om fertilitet, graviditet och amning.


Fertila kvinnor/preventivmedel hos kvinnor och män


Fertila män och kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under pågående behandling och i 90 dagar efter behandlingen. ixazomib rekommenderas inte till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.


När ixazomib administreras tillsammans med dexametason, som är känd som en svag till måttlig inducerare av CYP3A4 samt andra enzymer och transportörer, måste risken för minskad effekt av orala preventivmedel övervägas. Därför bör kvinnor som använder orala hormonella preventivmedel även använda barriärpreventivmedel.


Graviditet

Kategori D.

Ixazomib rekommenderas inte under graviditet eftersom det kan orsaka fosterskador om det administreras till en gravid kvinna. Därför bör kvinnor undvika att bli gravida under pågående behandling med ixazomib.


Det finns inga data från användningen av ixazomib hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Ixazomib ges i kombination med lenalidomid. Lenalidomid är strukturellt besläktat med talidomid. Talidomid är en känd teratogen substans som hos människan orsakar livshotande missbildningar. Om lenalidomid tas under graviditet förväntas en teratogen effekt hos människan. Villkoren i preventivmedelsprogrammet för lenalidomid måste uppfyllas för alla patienter om det inte finns tillförlitliga belägg för att patienten inte är fertil. Se gällande produktresumé för lenalidomid.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det är okänt om ixazomib eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Inga djurdata finns tillgängliga. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas och därför ska amning avbrytas.


ixazomib ges i kombination med lenalidomid. Amning ska avbrytas på grund av användningen av lenalidomid.

Fertilitet

Fertilitetsstudier har inte utförts med ixazomib (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Ixazomib har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet och yrsel har observerats i kliniska studier. Patienter ska rådas att inte framföra fordon eller använda maskiner om de upplever något av dessa symtom.

Biverkningar

Eftersom ixazomib administreras i kombination med lenalidomid och dexametason bör produktresuméerna för dessa produkter läsas för ytterligare information om biverkningar.


Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Data som presenteras nedan består av poolad säkerhetsdata från den pivotala globala fas 3-studien C16010 (n = 720) och den dubbelblinda placebokontrollerade C16010-fortsättningsstudien som genomfördes i Kina (n = 115). De vanligast rapporterade biverkningarna (≥ 20%) bland patienterna som behandlades med ixazomib-regimen (417 patienter) respektive placeboregimen (418 patienter) var diarré (39% respektive 32%), trombocytopeni (33% respektive 21%), neutropeni (33% respektive 30%), förstoppning (30% respektive 22%), perifer neuropati (25% respektive 20%), illamående (23% respektive 18%), perifert ödem (23% respektive 17%), kräkningar (20% respektive 10%) och övre luftvägsinfektion (21% respektive 16%). Bland de allvarliga biverkningar som rapporterades hos ≥ 2% av patienterna förekom trombocytopeni (2%) och diarré (2%).


Tabell över biverkningar


Följande konvention används för att klassificera frekvensen för en biverkning: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom systemorganklasserna anges biverkningarna efter frekvens med den mest frekventa reaktionen först. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighetsgrad.


Tabell 3: Biverkningar hos patienter som behandlats med ixazomib i kombination med lenalidomid och dexametason (alla grader, grad 3 och grad 4)


Klassificering av organsystem/biverkningar

Biverkningar (alla grader)

Biverkningar (grad 3)

Biverkningar (grad 4)

Infektioner och infestationer

Övre luftvägsinfektion

Mycket vanliga

Mindre vanliga


Herpes zoster

Vanliga

Vanliga


Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni*

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Neutropeni*

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Perifera neuropatier*

Mycket vanliga

Vanliga


Magtarmkanalen

Diarré

Mycket vanliga

Vanliga


Illamående

Mycket vanliga

Vanliga


Kräkningar

Mycket vanliga

Mindre vanliga


Förstoppning

Mycket vanliga

Mindre vanliga


Hud och subkutan vävnad

Utslag*

Mycket vanliga

Vanliga


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ryggsmärta

Mycket vanliga

Mindre vanliga


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Perifert ödem

Mycket vanliga

Vanliga


Observera: Biverkningarna som ingår som föredragna termer är baserade på MedDRA version 16.0.

*Utgör en sammanslagning av föredragna termer


Beskrivning av valda biverkningar


Läkemedelsutsättning

För varje biverkning sattes ett eller flera av de tre läkemedlen ut hos ≤1% av alla patienter med ixazomib-regimen.


Trombocytopeni

Tre procent av patienterna med ixazomib-regimen och 1% av patienterna med placeboregimen hade ett trombocyttal ≤10 000/mm3 under behandlingen. Färre än 1 % av patienterna i båda regimerna hade ett trombocyttal ≤5 000/mm3 under behandlingen. Trombocytopeni ledde till utsättning av ett eller flera av de tre läkemedlen hos <1% av patienterna med ixazomib-regimen och hos 1% av patienterna med placeboregimen. Trombocytopeni ledde inte till en ökning av hemorragiska händelser eller trombocyttransfusioner.


Gastrointestinala toxiciteter

Diarré ledde till utsättning av ett eller flera av de tre läkemedlen hos 1% av patienterna med ixazomib-regimen och hos <1% av patienterna med placeboregimen.


Utslag

Utslag förekom hos 18% av patienterna med ixazomib-regimen jämfört med 10% av patienterna med placeboregimen. Den vanligaste typen av utslag som rapporterades i båda regimerna var makulopapulösa och makulära utslag. Utslag av grad 3 rapporterades hos 2% av patienterna med ixazomib-regimen jämfört med 1% av patienterna med placeboregimen. Utslag ledde till utsättning av ett eller flera av de tre läkemedlen hos <1% av patienterna i båda regimerna.


Perifer neuropati

Perifer neuropati förekom hos 25% av patienterna med ixazomib-regimen jämfört med 20% av patienterna med placeboregimen. Biverkningar, grad 3, av perifer neuropati rapporterades hos 2% av patienterna i båda regimerna. Den vanligaste rapporterade reaktionen var perifer sensorisk neuropati (16% med ixazomib-regimen respektive 12% med placeboregimen). Rapporter om perifer motorisk neuropati var mindre vanliga i båda regimerna (<1%). Perifer neuropati ledde till utsättning av ett eller flera av de tre läkemedlen hos 1% av patienterna i ixazomib-regimen jämfört med < 1% av patienterna i placeboregimen.


Ögonpåverkan

Ögonpåverkan rapporterades med många olika föredragna termer men samlat var frekvensen 24% för patienter med ixazomib-regimen och 15% för patienter med placeboregimen. De vanligaste biverkningarna var dimsyn (5% med ixazomib-regimen och 4% med placeboregimen), torra ögon (4% med ixazomib-regimen och 1% med placeboregimen), konjunktivit (5% med ixazomib-regimen och 1% med placeboregimen) och grå starr (4% med ixazomib-regimen och 5% med placeboregimen). Biverkningar av grad 3 rapporterades hos 2% av patienterna i båda regimerna.


Övriga biverkningar

Utanför fas 3-studien förekom sällsynta rapporter om följande biverkningar: akut febril neutrofil dermatos (Sweets syndrom), Stevens-Johnsons syndrom, transversell myelit, posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, tumörlyssyndrom och trombotisk trombocytopen purpura.


I de poolade data från den pivotala globala fas 3-studien C16010 (n = 720) och den dubbelblinda placebokontrollerade C16010-fortsättningsstudien som genomfördes i Kina (n = 115) förekom följande biverkningar med liknande frekvens i ixazomib- och placeboregimen: trötthet (26% respektive 24%), minskad aptit (12% respektive 9%), hypotoni (4% vardera), hjärtsvikt­ (3% vardera), arytmi­ (12% respektive 11%) och nedsatt leverfunktion med enzymförändringar­ (8% respektive 6%).


Frekvensen för allvarliga (grad 3‑4) händelser av hypokalemi var högre i ixazomib-regimen (5%) jämfört med placeboregimen (< 1%).


Svamp- och virusorsakad lunginflammation med dödlig utgång rapporterades i sällsynta fall hos patienter som fick en kombination av ixazomib, lenalidomid och dexametason.

­

Standardiserade MedDRA-söktermer (SMQ)Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inget känt specifikt botemedel vid en överdosering av ixazomib. Kliniska data är begränsade men doser på upp till 12 mg har rapporterats i den randomiserade kontrollerade studien. I händelse av överdosering ska patienten övervakas för biverkningar (avsnitt Biverkningar) och lämplig understödjande vård ges.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Ixazomibcitrat, en prodrog, är en substans som snabbt hydrolyseras under fysiologiska förhållanden till dess biologiskt aktiva form, ixazomib.


Ixazomib är en oral proteasomhämmare som är mycket selektiv och reversibel. Ixazomib binder och hämmar främst den kymotrypsin-liknande aktiviteten hos beta-5-subenheten hos proteasom 20S.


Ixazomib inducerar apoptos i flera tumörcellstyper in vitro. In vitro visade ixazomib cytotoxicitet mot myelomceller från patienter som hade recidiverat efter flera tidigare behandlingar, inklusive bortezomib, lenalidomid och dexametason. Kombinationen av ixazomib och lenalidomid visade synergistiska cytotoxiska effekter på cellinjer av multipelt myelom. In vivo visade ixazomib anti‑tumör aktivitet i olika tumörxenograftmodeller, inklusive modeller av multipelt myelom. In vitro påverkade ixazomib celltyper som hittades i benmärgens mikromiljö, inklusive vaskulära endotelceller, osteoklaster och osteoblaster.


Hjärtats elektrofysiologi


Baserat på resultaten från en farmakokinetisk-farmakodynamisk analys av data från 245 patienter förlängde ixazomib, vid kliniskt relevanta exponeringar, inte QTc-intervallet. Vid dosen på 4 mg uppskattades den genomsnittliga förändringen från baslinjen i QTcF till 0,07 ms (90% KI; -0,22, 0,36) från den modellbaserade analysen. Det fanns inget detekterbart samband mellan ixazomibkoncentrationen och RR-intervallet, vilket tyder på att ixazomib inte har någon kliniskt relevant effekt på hjärtfrekvensen.


Klinisk effekt och säkerhet


Effekt och säkerhet för ixazomib i kombination med lenalidomid och dexametason utvärderades i en internationell randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, fas 3 superioritetsstudie (C16010) på patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom som hade fått minst en tidigare behandlingsregim. Totalt 722 patienter (intent-to-treat-population [ITT]) randomiserades i förhållandet 1:1 till att få antingen kombinationen ixazomib, lenalidomid och dexametason (N=360; ixazomib-regimen) eller placebo, lenalidomid och dexametason (N=362; placeboregimen) fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienter som deltog i studien hade multipelt myelom som var refraktärt, inklusive primärt refraktärt, hade recidiverat efter tidigare behandling eller hade recidiverat och var refraktära mot någon tidigare behandling. De patienter som hade ändrat behandling före sjukdomsprogression var lämpliga för inkludering i studien, liksom de med kardiovaskulära tillstånd som var under kontroll. Fas 3‑studien exkluderade patienter som var refraktära mot lenalidomid eller proteasomhämmare och patienter som hade fått fler än tre tidigare behandlingsregimer. I denna studie definierades refraktär sjukdom som sjukdomsprogression under behandling eller progression inom 60 dagar efter den sista dosen lenalidomid eller proteasomhämmare. Eftersom det finns begränsade data för dessa patienter rekommenderas en noggrann risk-nyttabedömning innan behandling med ixazomib sätts in.


Trombosprofylax rekommenderades för alla patienter i båda behandlingsgrupperna i enlighet med produktresumén för lenalidomid. Samtidiga läkemedel, såsom antiemetika, antivirala medel och antihistaminer, gavs till patienter efter läkarens bedömning som profylax och/eller lindring av symtom.


Patienterna fick 4 mg ixazomib eller placebo på dag 1, 8 och 15 samt lenalidomid (25 mg) på dag 1 till 21 och dexametason (40 mg) på dag 1, 8, 15 och 22 i en 28-dagarscykel. Patienter med nedsatt njurfunktion fick en startdos lenalidomid i enlighet med dess produktresumé. Behandlingen fortsatte fram till sjukdomsprogression eller oacceptabla toxiciteter.


De- demografiska data vid baslinjen och sjukdomsstatus var balanserade och jämförbara mellan studieregimerna. Medianåldern var 66 år, åldersintervallet 38–91 år, 58% av patienterna var äldre än 65 år. 57% av patienterna var män. 85% av populationen var vita, 9% asiater och 2% svarta. 93% av patienterna hade en ECOG-funktionsstatus på 0–1 och 12% hade ISS-stadium III vid baslinjen (N=90). 25% av patienterna hade en kreatininclearance på <60 ml/min. 23% av patienterna hade lättkedjesjukdom och 12% av patienterna hade endast mätbar sjukdom med analys av fria lätta kedjor. 19% hade cytogenetiska högriskavvikelser (del[17], t[4;14], t[14;16]) (N=137), 10% hade del(17) (N=69) och 34% hade 1q‑amplifiering (1q21) (N=247). Patienterna hade fått en till tre tidigare behandlingar (median på 1), inklusive tidigare behandling med bortezomib (69%), karfilzomib (<1%), talidomid (45%), lenalidomid (12%) och melfalan (81%). 57% av patienterna hade genomgått tidigare stamcellstransplantation. 77% av patienterna recidiverade efter tidigare behandlingar och 11% var refraktära mot tidigare behandlingar. Primärt refraktär, definierat som stabil sjukdom som bästa svar eller sjukdomsprogression på alla tidigare behandlingar dokumenterades hos 6% av patienterna.


Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS) i enlighet med IMWG:s (International Myeloma Working Group) responskriterier från 2011 som bedömdes av en blindad oberoende granskningskommitté (IRC) och baserades på centrallaboratoriets resultat. Svaret bedömdes var fjärde vecka fram till sjukdomsprogression. Vid den primära analysen (medianen för uppföljning var 14,7 månader och medianen för antalet cykler var 13) var skillnaden i PFS mellan de  olika behandlingsarmarna statistiskt signifikant. PFS-resultaten sammanfattas i tabell 4 och bild 1. Förbättringen av PFS för ixazomib‑regimen understöddes av förbättringar av den totala responsfrekvensen.


Tabell 4: Resultat för progressionsfri överlevnad hos patienter med multipelt myelom som behandlades med ixazomib eller placebo i kombination med lenalidomid och dexametason (intent-to-treat-population)Ixazomib + lenalidomid och dexametason

(N=360)

Placebo + lenalidomid och dexametason

(N=362)

Progressionsfri överlevnad (PFS)

Händelser, n (%)

129 (36)

157 (43)

Median (månader)

20,6

14,7

p-värde*

0,012

Riskkvot (Hazard ratio, HR)­­†­

(95% KI)

0,74

(0,59, 0,94)

Total responsfrekvens (ORR), n (%)

282 (78,3)

259 (71,5)

Responskategori, n (%)

Komplett respons

42 (11,7)

24 (6,6)

Mycket god partiell respons

131 (36,4)

117 (32,3)

Partiell respons

109 (30,3)

118 (32,6)

Tid till respons, månader

Median

1,1

1,9

Responsduration§, månader

Median

20,5

15,0

*p-värdet är baserat på stratifierat log-rank-test.

­Riskkvoten (HR) är baserad på en stratifierad proportionell riskmodell enligt Cox regressionsmodell. En riskkvot som är mindre än 1 indikerar en fördel för ixazomib-regimen.

Total responsfrekvens (ORR) = komplett respons (CR) + mycket god partiell respons (VGPR) + partiell respons (PR)

§Baserat på dem som svarat i den del av populationen vars svar gick att utvärdera.


Bild 1: Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad i ITT-populationen

Bild1

En planerad interimsanalys av total överlevnad (OS) vid en medianuppföljning på 23 månader utfördes med 35% av det antal dödsfall som krävs för slutlig analys av OS i ITT-populationen. I ixazomib-regimen förekom 81 dödsfall och i placeboregimen 90 dödsfall. Medianen för total överlevnad nåddes inte i någon behandlingsregim. Vid denna analys var uppskattad median för PFS 20 månader i ixazomib-regimen och 15,9 månader i placeboregimen (HR = 0,82 [95% KI (0,67;1,0)]) i ITT-populationen.


En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 3-studie genomfördes i Kina (n = 115) med liknande studieupplägg och inklusionskriterier. Många av patienterna som togs med i studien hade framskriden sjukdom med Durie-Salmon-stadium III (69%) vid initial diagnos och en anamnes med minst 2 tidigare behandlingar (60%) och behandlingsresistens mot talidomid (63%). I den primära analysen (medianuppföljning på 8 månader och en median på 6 behandlingscykler) var medianen för PFS 6,7 månader i ixazomib-regimen jämfört med 4 månader i placeboregimen (p-värde = 0,035; HR = 0,60). I den slutliga analysen av OS med medianuppföljning på 19,8 månader förbättrades OS för patienter som behandlades med ixazomibregimen jämfört med placebo [p-värde = 0,0014; HR = 0,42; 95% CI: 0,242; 0,726]).


Eftersom multipelt myelom är en heterogen sjukdom kan nyttan variera mellan subgrupper i fas 3‑studien (C16010) (se bild 2).


Bild 2: Forest plot med subgruppsanalys av progressionsfri överlevnad

Bild2

I fas 3‑studien (C16010) hade 10 patienter (5 från varje behandlingsregim) allvarligt nedsatt njurfunktion vid baslinjen. Av de 5 patienterna i ixazomib-regimen hade en patient bekräftad partiell respons och 3 patienter bekräftad stabil sjukdom (dock hade 2 patienter obekräftad partiell respons och 1 hade obekräftad mycket god partiell respons). Av de 5 patienterna i placeboregimen hade 2 bekräftad mycket god partiell respons.


Livskvalitet mätt med globala hälsopoäng (EORTC QLQ-C30 och MY-20) bibehölls under behandling och var liknande i båda behandlingsregimerna í fas 3‑studien (C16010).


Pediatrisk population


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för ixazomib för alla grupper av den pediatriska populationen för multipelt myelom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption


Maximal plasmakoncentration av ixazomib nåddes cirka 1 timme efter oral administrering. Den genomsnittliga absoluta orala biotillgängligheten är 58%. Ixazomib AUC ökar proportionerligt mot dosen över ett dosintervall på 0,2‑10,6 mg.


Vid administrering i samband med måltider med högt fettinnehåll minskade ixazomib AUC med 28% jämfört med administrering efter fasta över natten (se avsnitt Dosering).


Distribution


Ixazomib är till 99% bundet till plasmaproteiner och distribueras till erytrocyterna med en AUC-kvot för blod-till-plasma på 10. Distributionsvolymen vid jämvikt är 543 l.


Metabolism


Efter oral administrering av en radioaktivt märkt dos utgjorde ixazomib 70% av det totala läkemedelsrelaterade materialet i plasma. Metabolism via multipla CYP-enzymer och icke-CYP‑proteiner förväntas vara den huvudsakliga clearancemekanismen för ixazomib. Vid kliniskt relevanta ixazomibkoncentrationer indikerar in vitro-studier som använder humant cDNA-uttryckta cytokrom P450-isoenzymer att inget specifikt CYP-isoenzym i övervägande fall bidrar till metabolismen av ixazomib och att icke-CYP-proteiner bidrar till den totala metabolismen. Vid koncentrationer som överskrider dem som observerats kliniskt metaboliserades ixazomib av multipla CYP-isoformer med uppskattade relativa bidrag av 3A4 (42,3%), 1A2 (26,1%), 2B6 (16,0%), 2C8 (6,0%), 2D6 (4,8%), 2C19 (4,8 %) och 2C9 (<1%).


Eliminering


Ixazomib uppvisar en multiexponentiell fördelningsprofil. Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys var systemisk clearance (CL) cirka 1,86 l/tim med en variabilitet mellan individer på 44%. Den terminala halveringstiden (t1/2) för ixazomib var 9,5 dagar. En ungefärlig 2-faldig ackumulering av AUC observerades med veckovis oral dosering på dag 15.


Utsöndring

Efter administrering av en enkel oral dos av 14C-ixazomib till 5 patienter med framskriden cancer utsöndrades 62% av den administrerade radioaktiviteten i urinen och 22% i feces. Oförändrat ixazomib utgjorde < 3,5% av den administrerade dosen som återfanns i urinen.


Särskilda populationer


Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för ixazomib är liknande hos patienter med normal leverfunktion och hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (totalt bilirubin ≤ULN och ASAT >ULN eller totalt bilirubin >1‑1,5 x ULN och förekommande ASAT) baserat på resultaten av den populationsfarmakokinetiska analysen.


Farmakokinetiken för ixazomib fastställdes vid 4 mg (N=12) hos patienter med normal leverfunktion, vid 2,3 mg (totalt bilirubin >1,5–3 x ULN, N=13) hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion och vid 1,5 mg (totalt bilirubin >3 x ULN, N=18) hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Obunden dosnormaliserad AUC var 27% högre hos patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion jämfört med patienter med normal leverfunktion (se avsnitt Dosering).


Nedsatt njurfunktion

Baserat på resultaten från den populationsfarmakokinetiska analysen är farmakokinetiken för ixazomib liknande hos patienter med normal njurfunktion som hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min).


Farmakokinetiken för ixazomib fastställdes vid en dos på 3 mg hos patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance ≥90 ml/min, N=18), allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min, N=14) eller kronisk njursvikt (ESRD) som kräver dialys (N=6). Obunden AUC var 38% högre hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion eller kronisk njursvikt som kräver dialys jämfört med patienter med normal njurfunktion. De koncentrationer av ixazomib som uppmättes under hemodialyssessionen i början och i slutet av dialysatorn var liknande, vilket tyder på att ixazomib inte kan dialyseras (se avsnitt Dosering).


Ålder, kön, etnicitet

Ingen kliniskt betydelsefull effekt observerades för ålder (23-91 år), kön, kroppsytans area (1,2‑2,7 m2) eller etnicitet på ixazomibs clearance baserat på resultaten från en populationsfarmakokinetisk analys. Medelvärdet-AUC var 35% högre hos asiatiska patienter, men det fanns ett överlapp av AUC‑värden för ixazomib bland vita och asiatiska patienter.


Prekliniska uppgifter

Mutagenicitet


Ixazomib var inte mutagent i en bakteriell omvänd mutationsanalys (Ames test) eller klastogent i en mikronukleär benmärgsanalys på möss. Ixazomib var positivt i ett in vitro-test för klastogenicitet i humana lymfocyter i perifert blod. Dock var ixazomib negativt i en Comet-analys in vivo på möss, där procentuellt svans-DNA utvärderades i mage och lever. Därmed finns övervägande evidens för att ixazomib inte kan anses utgöra någon genotoxikologisk risk.


Reproduktiv och embryofetal utveckling


Ixazomib orsakade endast embryofetal toxicitet hos gravida råttor och kaniner vid doser som var toxiska för modern och vid exponeringar som var något högre än dem som observerades hos patienter som fick den rekommenderade dosen. Fertilitetsstudier och studier på tidig embryonal utveckling, samt toxikologi före och efter födseln har inte utförts med ixazomib, men utvärdering av vävnad från reproduktionsorgan utfördes i allmänna toxicitetsstudier. Inga effekter på grund av behandling med ixazomib sågs i reproduktionsorgan hos hane och hona i studier på upp till 6 månader på råttor och upp till 9 månader på hundar.


Toxikologi och/eller farmakologi hos djur


I toxicitetsstudier med upprepade doser som utfördes i flera cykler på råttor och hundar omfattade de huvudsakliga målorganen magtarmkanalen, lymfatiska vävnader och nervsystemet. I 9‑månadersstudien (10 cykler) på hundar som administrerades oralt efter ett doseringsschema som efterliknade den kliniska regimen (28-dagarscykel) var de mikroskopiska neuronala effekterna minimala och kunde bara observeras vid 0,2 mg/kg (4 mg/m2). Majoriteten av målorgansfynden visade på partiell eller fullständig återställning efter att behandlingen satts ut, med undantag för neuronala fynd i lumbal-spinalganglion och baksträngen.


Efter oral administrering visade en vävnadsdistributionsstudie på råttor att hjärnan och ryggmärgen var bland de vävnader som hade lägst nivåer, vilket tyder på att ixazomibs genomträngningsförmåga genom blod-hjärnbarriären verkar vara begränsad. Relevansen för människa är dock okänd.


Icke-kliniska säkerhetsfarmakologiska studier både in vitro (på hERG-kanaler) och in vivo (på telemetristuderade hundar efter en enkel oral administrering) visade inga effekter av ixazomib på kardiovaskulära eller respiratoriska funktioner vid AUC som är mer än 8-faldigt högre än det kliniska värdet.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

NINLARO 2,3 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 2,3 mg ixazomib (som 3,3 mg ixazomibcitrat)


NINLARO 3 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 3 mg ixazomib (som 4,3 mg ixazomibcitrat)


NINLARO 4 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 4 mg ixazomib (som 5,7 mg ixazomibcitrat)


Förteckning över hjälpämnen

NINLARO 2,3 mg hårda kapslar

Kapselns innehåll

Mikrokristallin cellulosa

Magnesiumstearat

Talk


Kapselns skal

Gelatin

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)


Tryckfärg

Shellack

Propylenglykol

Kaliumhydroxid

Svart järnoxid (E172)


NINLARO 3 mg hårda kapslar

Kapselns innehåll

Mikrokristallin cellulosa

Magnesiumstearat

Talk


Kapselns skal

Gelatin

Titandioxid (E171)

Svart järnoxid (E172)


Tryckfärg

Shellack

Propylenglykol

Kaliumhydroxid

Svart järnoxid (E172)


NINLARO 4 mg hårda kapslar

Kapselns innehåll

Mikrokristallin cellulosa

Magnesiumstearat

Talk


Kapselns skal

Gelatin

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)


Tryckfärg

Shellack

Propylenglykol

Kaliumhydroxid

Svart järnoxid (E172)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

ixazomib

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ixazomib kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ixazomib är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: ixazomib har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk ClassificationPredicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 6,69 x 10–7 (μg/L)


Where:

A = 0,0045 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by

volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

(Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA

default) (Ref. 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Data not available


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of ixazomib cannot be excluded, since there is

not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Data not availableBioaccumulation

Partitioning coefficient:

The shake flask method at pH 6.0 was applied for the determination of the partition coefficient (Pow).

The Pow value of the test substance at 20°C was 2.0 x 102.

Log Pow = 2,3 (Ref. 5)

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Guideline on the

Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use

(EMA/CHMP/SWP/4447/00, June 2006).

2. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 2011. Questions and

answers on ‘Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use’ (EMA/CHMP/SWP/44609/2010, 17 March 2011).

3. Ninlaro EPAR

4. Millennium Pharmaceuticals, Inc. Ixazomib Environmental Risk Assessment (ERA).

Information for Phase I ERA, November 2013 (company data).

5. Lammers I., 2014. Determination of the partition coefficient of Ixazomib. WIL

Research Project 503538. Report MLN NCDS-02018. 11 April 2014 (company data).

6. Orphanet version 4.10.2

7. Millennium memorandum 15 Jan 2014 (company data).
Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C. Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ixazomib är cytotoxiskt. Kapseln ska inte avlägsnas förrän strax innan dosering. Kapslarna ska inte öppnas eller krossas. Direktkontakt med kapselns innehåll ska undvikas. Om en kapsel går sönder, undvik dammspridning under rengöring. Vid kontakt, tvätta noga med tvål och vatten.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 2,3 mg Ljusrosa, storlek 4 hård gelatinkapsel märkt med ”Takeda” på överdelen och ”2.3 mg” på underdelen av höljet med svart färg.
3 x 1 kapsel/kapslar blister, 56146:25, (F)
Kapsel, hård 3 mg Ljusgrå, storlek 4 hård gelatinkapsel märkt med ”Takeda” på överdelen och ”3 mg” på underdelen av höljet med svart färg.
3 x 1 kapsel/kapslar blister, 56146:25, (F)
Kapsel, hård 4 mg Ljusorange, storlek 3 hård gelatinkapsel märkt med ”Takeda” på överdelen och ”4 mg” på underdelen av höljet med svart färg.
3 x 1 kapsel/kapslar blister, 56146:25, (F)

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Kapsel, hård 3 mg
Kapsel, hård 4 mg

Hitta direkt i texten
Av