Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zydelig

Gilead

Filmdragerad tablett 100 mg
(Filmdragerad tablett. Orange, oval, filmdragerad tablett med måtten 9,7 mm x 6,0 mm, präglad med ”GSI” på den ena sidan och med ”100” på den andra sidan.)

Antineoplastiska medel, övriga antineoplastiska medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX47
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Gilead omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Idelalisib, cellulosa, magnesiumstearat, titaniumdioxid

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Ej relevant vid normal hantering av produkten. Om tabletterna är krossade eller inte intakta, eller vid hantering i bulkkvantiteter, kan överexponering av damm orsaka skador i hematologiska system eller levern.

Skyddsåtgärder vid hantering

Ej relevant vid normal hantering av produkten. Följ rekommendationerna för hantering av läkemedel i bulk (dvs använd tekniska kontroller och / eller annan personlig skyddsutrustning om det behövs). Undvik kontakt med ögon, hud och andra slemhinnor. Undvik inandning av damm. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Tvätta noggrant efter hantering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Åtgärder vid spill

Om produkten spills ut, vidta lämpliga åtgärder för att minimera exponeringen med hjälp av lämplig personlig skyddsutrustning. Området bör vara adekvat ventilerat. Om tabletter spills ut, skopa upp och destruera enligt lokala föreskrifter. Om tabletter krossas eller går sönder, försök att undvika dammbildning. Städa upp spill med HEPA-filtrerad dammsugare. Om dammsugare ej finns tillgänglig, tillsätt vatten för att möjliggöra att en lösning bildas. Samla upp lösningen med absorptionsmedel. Placera spillmaterialet i en lämplig läckagesäker behållare. Sanera området ytterligare en gång. Destruera produkten enligt lokala föreskrifter.


Avfallshantering

Använd produkt ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller spolas ner i toaletten. Allt avfall som innehåller produkten skall vara ordentligt märkt. Destruera avfall i

enlighet med lokala riktlinjer, t.ex. via förbränningsugn för kemiskt avfall Sköljvattnet efter städning av spill bör släppas ut på ett miljömässigt säkert sätt, t.ex. via tillåtet lämpligt kommunalt eller lokalt reningsverk.

Första hjälpen

 • Hudkontakt: 

  Tvätta det exponerade området med tvål och vatten och ta av förorenade kläder/skor. Om irritation uppstår eller kvarstår, underrätta medicinsk personal och arbetsledare.

 • Ögonkontakt: 

  Ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter. Om irritation uppstår eller kvarstår, underrätta medicinsk personal och arbetsledare.

 • Inandning: 

  Se till att den exponerade omedelbart får frisk luft. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Om andningen är ansträngd, ge syrgas. Underrätta omedelbart medicinsk personal och arbetsledare.

  Förtäring

  Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart. Framkalla inte kräkning såvida detta inte har rekommenderats av medicinsk personal. Ge inte något att dricka såvida detta inte har rekommenderats av av medicinsk personal. Ge aldrig någonting via munnen till en medvetslös person. Meddela medicinsk personal och arbetsledare.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2018-07-09