Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nitroglycerin Abcur

Abcur

Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Kärlvidgande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA02
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-18

Indikationer

Tillstånd med myokardischemi. Hjärtsvikt, speciellt vänsterkammarsvikt med förhöjda fyllnadstryck. Blodtrycksreglering dels vid akut hypertension, dels för kontrollerad hypotension vid operationer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Samtidig behandling med preparat innehållande sildenafil. Konstriktiv perikardit och perikardiell tamponad.

Dosering

Doseringen och behandlingstiden är individuell och skall styras av det kliniska svaret, artärblodtryck och vid behov invasivt uppmätta fyllnadstryck.


Vuxna: Initial infusionshastighet är 0,2-0,5 mikrogram/kg/minut, vid kontrollerad hypotension eventuellt högre, varefter doseringen är individuell och baseras på kontinuerlig kontroll av blodtryck och puls. Avvakta alltid puls- och blodtryckssvar i cirka 5 minuter före nästa dosökning. Om blodtryck och hjärtfrekvens är stabila efter 5 minuter ökas infusionshastigheten var 5:e minut tills klinisk effekt uppnås eller biverkan uppträder, eller tills blodtrycket sjunkit cirka 10-15%. Infusionsdoser överstigande 2,5 mikrogram/kg/minut krävs sällan vid angina pectoris eller hjärtsvikt och för kontrollerad hypotension krävs sällan mer än 10 mikrogram/kg/minut. Efter tillförsel av höga doser och lång infusionstid finns risk för reboundfenomen (d v s ett snabbt återkommande av de initiala symtomen, t ex smärta) framför allt i koronarcirkulationen.


Doseringstabell:


1 mg/ml

Infusionshastighet ml/timme

Kroppsvikt

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

110 kg

120 kg

Dos mikrogram/kg/

minut

         

0,2

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

0,5

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

3,3

3,6

2,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

15,0

16,5

18,0

10

24,0

30,0

36,0

42,0

48,0

54,0

60,0

66,0

72,0


0.2 mg/ml (efter spädning med glukos eller NaCl)

Infusionshastighet ml/timme

Kroppsvikt

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

110 kg

120 kg

Dos mikrogram/kg/

minut

         

0,2

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

6,6

7,2

0,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

15,0

16,5

18,0

2,5

30,0

37,5

45,0

52,5

60,0

67,5

75,0

82,5

90,0

10

120

150

180

210

240

270

300

330

360

Utsättande av läkemedlet bör ske successivt.


Hantering

Lösningen kan ges outspädd med sprutpump eller spädas i 5% glukos, 10% glukos eller 0,9% natriumkloridlösning.


Nitroglycerin adsorberas till plastmaterial av t ex PVC, men ej till polyeten (PE) varför sprutor och slangar av PE bör användas. Slangar av andra plastmaterial skall invändigt vara belagda med PE för att förhindra risk för materialbrott.


Spädningstabell för administrering med sprutpump:

Koncentrationer

1 mg/ml

0,2 mg/ml

(efter spädning med glukos eller NaCl)

Nitroglycerin Abcur 1 mg/ml

NaCl eller Glukos

50 ml


-

10 ml


40 ml

Totalt

50 ml

50 ml

Nitroglycerin Abcur innehåller inte etanol.


Administreringssätt

Nitroglycerin Abcur ges som intravenös infusion.

Varningar och försiktighet

Hypotension med eller utan andra chocktecken. Cerebrovaskulär sjukdom. Förhöjt intrakraniellt tryck. Aortastenos, mitralisstenos och hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati. Anemi. Hypoxemi. Hypotyreoidism.

Patienter med följande sällsynta tillstånd bör inte ta detta läkemedel: glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Intag av sildenafil är kontraindicerat under behandling med nitroglycerinpreparat, eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.


Mycket höga infusionsdoser med glyceryltrinitrat kan förkorta heparininducerad förlängning av APT-tiden. Korrigering av heparindosen kan behövas. Vid vanligen använda doser av glyceryltrinitrat förefaller interaktionen sakna betydelse.


Den hypotensiva effekten av nitroglycerin kan förstärkas av vasodilaterande medel och andra läkemedel med hypotensiv verkan.


Nitroglycerin ökar det hepatiska blodflödet, vilket kan öka clearance för läkemedel med hög hepatisk clearance såsom alteplas, och därmed minska plasmakoncentrationen för detta läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om nitroglycerin passerar över i modersmjölk.

Trafik

Då yrsel kan förekomma vid behandling med Nitroglycerin Abcur bör detta beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning eller vid användning av maskiner.

Biverkningar

Flertalet av biverkningarna är farmakologiskt medierade och dosberoende. Huvudvärk är vanligast, kan förekomma hos upp till 50% av patienterna och hänför sig till preparatets vasodilaterande effekt.


Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad med användning av följande kategorier: mycket vanliga ( ≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000); mycket sällsynta (<1/10 000).


Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Methemoglobinemi


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk, yrsel

Sällsynta: Svimning.


Hjärtat

Vanliga: Takykardi


Blodkärl

Vanliga: Hypotension, flush


Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Illamående


Blodtryckssänkningen kan leda till reflektorisk takykardi, yrsel och svimning. Vid långvarig infusion med hög dos kan methemoglobinemi uppstå.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Stora individuella variationer. Toxiska effekten potentieras av alkohol. Tillvänjning och toleransökning förekommer.


1-1,5 mg till 2½-åring gav inga symtom. 1,25 mg till 4½-åring gav lindrig intoxikation. 25 respektive 60 mg till vuxna gav lindrig till måttlig medan 24 mg (troligen sublingualt) till vuxen gav allvarlig intoxikation.


Symtom: Pulserande huvudvärk. Excitation, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, synkope, takykardi, palpitationer och blodtrycksfall. Mycket stora doser kan ge methemoglobinemi (mycket ovanligt).


Behandling: Om befogat kol. Vid blodtrycksfall i.v. vätsketillförsel i första hand. (Vid cyanos till följd av methemoglobinemi metyltionin 1-2 mg/kg långsamt i.v.). Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Den verksamma substansen nitroglycerin (glyceryltrinitrat) är mycket lipofil och därmed svårlöslig i vatten. Nitroglycerin är mer potent än andra nitroföreningar.


Känsligheten för nitroglycerin är mycket individuell och effekten är beroende av dosen. Effekten av intravenöst tillfört nitroglycerin inträder snabbt, med maximal hemodynamisk effekt inom 1,5-2 minuter och är lättstyrbar p g a substansens korta halveringstid. Nitroglycerin Abcur används därför vid akut behandling.


Nitroglycerin ger en dosberoende relaxation av glatt muskulatur, något mera uttalad på den venösa än på den arteriella sidan av kärlbädden. Behandlingseffekten är beroende av dosen och den individuella känsligheten. Verkan antas ske via en ökning av den intracellulära produktionen av cykliskt guanylmonofosfat (cGMP) i den glatta muskelcellen. Kapacitanskärlens dilatering ger ett sänkt fyllnadstryck i vänster kammare (reduktion av preload) pga minskat venöst återflöde till hjärtat, samtidigt som en sänkt kärltonus på den arteriella sidan av kärlbädden minskar flödesmotståndet (reduktion av afterload) och reducerar därmed hjärtmuskelns syrebehov. Nitroglycerin kan också ha en direkt dilaterande effekt på koronarkärlen. Effekten avklingar snabbt vid infusionens avslutande. Risk för toleransutveckling föreligger vid kontinuerlig tillförsel av nitroglycerin och kan utvecklas inom loppet av timmar. Utvecklingen av tolerans är individuell och dosen kan sålunda behöva justeras för att avsedda hemodynamiska och kliniska effekter ska erhållas.

Farmakokinetik

Absorption och distribution

Plasmakoncentrationen visar stora intra- och interindividuella variationer. Nitroglycerin har en hög vävnadsdistribution och den skenbara distributionsvolymen (Vd) är omkring 200 liter hos vuxna män. Nitroglycerin tas upp i såväl erytrocyter som kärlväggar. Endast cirka 1% av nitroglycerinet finns i plasma.


Metabolism

Substansen har ett högt och varierande plasmaclearance, 10-50 liter/min, vilket talar för att det föreligger en betydande grad av extrahepatisk metabolism. Nitroglycerin metaboliseras till glyceryldi- och mononitrater med lägre aktivitet. Halveringstiden för nitroglycerin är 1-4 minuter. Metoboliterna har emellertid cirka 20 gånger längre halveringstid än nitroglycerin och deras betydelse för effekten är oklar.


Eliminering

Metaboliterna utsöndras i urinen.

Innehåll

1 ml infusionsvätska innehåller 1 mg glyceryltrinitrat, 51 mg glukosmonohydrat, saltsyra till pH-justering (3,0 – 4,0), vatten för injektionsvätskor

Osmolalitet: 270 – 310 mosmol/kg

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för glyceryltrinitrat är framtagen av företaget Novartis för Transiderm-Nitro®

Miljörisk: Användning av glyceryltrinitrat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Glyceryltrinitrat bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Glyceryltrinitrat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)) / (365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A (100-R)

PEC = 0.0036 μg/L

Where:

A = 23.914 kg glyceryltrinitrat (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae

EC50 96 h (growth rate) = 0.4 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata, method unknown) (Japanese Ministry of the Environment)


Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilization) = 32.0 mg/L (method unknown) (Japanese Ministry of the Environment)


Fish (Lepomis macrochirus, bluegill):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) = 1.67 mg/L (method unknown) (Japanese Ministry of the Environment)



PNEC derivation:

PNEC = 0.4 μg/L

The PNEC (μg/L) is based on the lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used if acute data for 3 trophic levels is available. The EC50 for green algae has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.

Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0036 μg/L / 0.4 μg/L = 0.009, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of glyceryltrinitrate has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation 

Sewage treatment plants:

53.6 % loss of nitroglycerin (30°C, 5 days, activated sludge inoculum, shake-flast test) (non-standard method)

92.2 % reduction of nitroglycerin (room temperature, 84 hours, continious bench-scale activated sludge apparatus) (non-standard method)

100 % loss of nitrate esters (chemostat, continuous culture, aerobic system, 8-15 hours) (non-standard method) 

100 % mineralization (mixed cultures, anaerobic digester, 4 days, digester sludge amended with glucose) (non-standard method)

River water and water-sediment systems:

100% (13 days, river water and river water/sediment microcosms)

Half-life = 1 hour

Nitroglycerin and other aliphatic nitric acid esters undergo aerobic biodegradation readily via successive removal of nitrate groups to isomeric derivatives (Rendic S et al; 1995). Contrary to some earlier reports that it was recalcitrant to biodegradation, nitroglycerin proved to be readily biodegradable in batch and continuous tests. Results of the shake flask test that was run at 30 deg C with an activated sludge inoculum showed a 53.6% loss of nitroglycerin in 5 days. In a continuous bench-scale activated sludge apparatus, a mean reduction of 92.2% was obtained. The apparatus was run at room temperature and the residence time was 84 hr. 1,3-Dinitroglycerol and 1,2-dinitroglycerol were identified at intermediate stages of the process, but they were also essentially absent from the effluent. The third experiment employing a chemostat, a continuous culture, aerobic system with no solids recycling, was designed to simulate a plant where propellant wastes would be treated. After a 8-15 hr detention period, no nitrate esters were detectable in the effluent. It was found that nitroglycerin is not suitable as a source of carbon and nitrogen so nutrients are essential. It was speculated that the earlier experiments which showed nitroglycerin to be recalcitrant were conducted using concns of nitroglycerin that were toxic to the microorganisms (Wendt TM et al; 1978).


Complete mineralization of nitroglycerin (350 umol/l initial concn) was achieved within 4 days utilizing mixed cultures and an anaerobic digester, using digester sludge from a municipal wastewater treatment plant amended with 2,000 mg/l of glucose. Without glucose amendments, the complete mineralization of nitroglycerin took about 25 days in the digester (Hristodoulatos C et al; 1997).

Nitroglycerin, present at 16 mg/l, was rapidly degraded in a sequencing batch reactor using mixed liquor from an industrial wastewater facility and a domestic wastewater treatment plant, with 1,2-dinitroglycerol and 1,3-dinitroglycerol as the initial products (Accashian JV et al; 2000)


Nitroglycerin (10 ppm initial concn) was completely biodegraded in 13 days using river water and river water/sediment microcosms obtained from a river near a munitions facility in Virginia. Pure cultures isolated from river water and sediment near a munitions factory in Virginia degraded nitroglycerin. The first-order rate constant was 0.60 hours-1, which corresponds to a half-life of about 1 hour (Spanggord RJ et al; 1980)

(Hazardous Substance Database, assessed 22.04.2014.http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB )


Justification of chosen degradation phrase:

Based on the information presented above from sewage treatment plant and river water and water sediment system studies, the following degradation phrase is chosen: ‘Glyceryltrinitrat is degraded in the environment’.


Bioaccumulation

Bioconcentration factor (BCF):

BCF = 5 (method unknown) (Hazardous Substance Database)

Partitioning coefficient:

Log Kow = 1.62 (method unknown). (Hazardous Substance Database)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since BCF < 500 and log Kow is < 4, glyceryltrinitrate has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Nitroglycerin is rapidly metabolised by glutathione-dependent organic nitrate reductase in the liver. In addition, and probably more importantly, in vitro studies have shown that the human erythrocyte is also a site of biotranformation via a suphydryl-dependent enzymatic process and interaction with reduced haemoglobin. (Core Data Sheet / Basic Prescribing Information, NITRODERM® TTS (nitroglycerin), Novartis, 30-Jun-2011)


References

  • Japanese ministry of the Environment:http://www.env.go.jp/en/chemi/chemicals/profile_erac/, retrieved 03.12.2009

  • Handbook of environmental data on organic chemicals, 2nd edition, Editor: Karel Verschueren. Van Nostrand Reinhold, New York, 1983

  • Hazardous Substance Database, assessed 22.04.2014.http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB

  • Rendic S et al; pp. 303-315 in Environ Toxicol Assess. Richardson M, ed. London, UK: Taylor and Francis (1995) 

  • Wendt TM et al; Appl Environ Microbiol 36: 693-9 (1978)

  • Hristodoulatos C et al; Water Res 31: 1462-70 (1997)

  • Accashian JV et al; Water Environ Res 72: 499-506 (2000)

  • Spanggord RJ et al; Environmental Fate Studies on Certain Munition Wastewater Constituents.

  • Core Data Sheet / Basic Prescribing Information, NITRODERM® TTS (nitroglycerin), Novartis, 30-Jun-2011

Hållbarhet, förvaring och hantering

Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för lösningen efter utspädning är 24 timmar vid 5 °C och 25 °C.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 25 ºC, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Lösningen kan ges outspädd med sprutpump eller spädas i 5% glukos, 10% glukos eller 0,9% natriumkloridlösning. Andra läkemedel ska ej tillsättas lösningen.


Nitroglycerin adsorberas till plastmaterial av t ex PVC, men ej till polyeten (PE) varför sprutor och slangar av PE bör användas. Slangar av andra plastmaterial ska invändigt vara belagda med PE för att förhindra risk för materialbrott.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Klar, färglös lösning
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av