Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Misodel

Ferring

Vaginalinlägg 200 mikrog
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (Rektangulärt, mattgult halvgenomskinligt polymerinlägg inneslutet in ett polyesternät med band. Ca 30x10x0,8 mm.)

Övriga medel för gynekologiskt bruk, oxytocinanaloger, prostaglandiner

Aktiv substans:
ATC-kod: G02AD06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-24.

Indikationer

Igångsättande av förlossningsarbete hos kvinnor med ogynnsam cervix från 36:e graviditetsveckan när igångsättande är kliniskt indicerat.

Kontraindikationer

 • när värkarbetet har startat

 • misstanke om eller konstaterad fosterpåverkan före induktion (t ex misslyckat icke-stress- eller stresstest, mekonium-fläckar eller om fosterstatus inte är säkrad)

 • när läkemedel med oxytocineffekt eller andra medel för igångsättande av värkarbete har administrerats

 • misstanke om eller konstaterat ärr från tidigare uterus- eller cervixoperation t ex kejsarsnitt

 • uterusmissbildning (t ex uterus bicornis)

 • placenta praevia eller oförklarlig vaginalblödning efter 24 veckor av pågående graviditet

 • lägesanomalier

 • tecken eller symtom på korionamnit, såvida inte behandling har inletts

 • före 36:e graviditetsveckan

Dosering

Dosering

Misodel 200 mikrogram är en formulering med kontrollerad frisättning med en frisättningshastighet om ungefär 7 mikrogram per timme under 24 timmar.


Högsta rekommenderade dosen är ett Misodel vaginalinlägg (200 mikrogram).


Avlägsna Misodel:

 • När värkarbetet har startat:

  • När sammandragningarna är regelbundna (3 eller flera under 10 minuter), kraftfulla och av tillräcklig kvalitet som leder till cervixförändring och/eller senast när cervixdilatationen är 4 cm

 • Om kraftiga uteruskontraktioner uppträder:

  • Takysystole: i genomsnitt fler än 5 sammandragningar i ett 10-minutersintervall under tre på varandra följande 10-minutersperioder

  • Förlängda sammandragningar: enstaka sammandragningar som varar i 2 minuter eller mer

  • Hypertoniska sammandragningar: alltför frekventa sammandragningar och en hög vilotonus i livmodern

 • Om det finns klinisk risk för moder eller barn

 • Om 24 timmar har passerat efter införandet


Sätt inte tillbaka Misodel om det skulle falla ut.


Efter att vaginalinlägget tagits ut rekommenderas ett uppehåll på minst 30 minuter innan efterföljande oxytocin eventuellt ges.


En omogen cervix (modifierat Bishop score ≤4) var ett inklusionskriterium i den pivotala fas III-studien.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Misodel hos gravida kvinnor under 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Misodel ska endast administreras av sjukvårdspersonal med erfarenhet av obstetrik på vårdinrättningar där det finns tillgång till kontinuerlig övervakning av foster och uterus. Cervixstatus ska utvärderas noggrant före användning av Misodel. Efter insättande måste uterusaktivitet och fostrets tillstånd regelbundet övervakas av personal som är utbildad i kardiotokografisk tolkning. Misodel ska endast användas på sjukhus där lokaler för akut kejsarsnitt är lättillgängliga.


Misodel tillhandahålles individuellt förpackade i aluminiumpåsar och måste förvaras i frysen. Upptining krävs inte före användning.


Det finns en rivanvisning på den ena sidan av foliepåsen. Öppna förpackningen längs anvisningen på toppen av påsen. Använd inte sax eller andra skarpa föremål som kan skada vaginalinlägget.


Placera Misodel högt upp i bakre fornix av vagina (Figur a). För att säkra att Misodel stannar kvar på plats bör det vridas 90° så att det ligger på tvären i bakre fornix av vagina (Figur b). Vattenlösligt glidmedel kan användas för att underlätta insättandet om nödvändigt.

Placering i vagina
Vrid 90°
Avlägsnande

Figur a

Figur b

Figur c

Efter att vaginalinlägget satts in kan bandet klippas av med sax, men alltid med tillräckligt lång bit kvar utanför slidan för att tillåta avlägsnande.


Patienten bör stanna kvar i sängen i 30 minuter efter insättandet, men kan därefter vara uppegående. Se till att Misodel inte avlägsnas av misstag under toalettbesök eller vaginalundersökningar.


Uttagande

Misodel avlägsnas genom att försiktigt dra i vaginalinläggets band (Figur c).


Vaginalinlägget får ALDRIG avlägsnas från polyesternätet.


Misodel är en formulering med kontrollerad frisättning som sväller i fuktig miljö, varmed frisättning sker. Under tiden i vaginan sväller Misodel till 2-3 gånger sin ursprungliga storlek och blir mjukt. Efter uttagande, se till att hela produkten (inlägg och polyesternät) har avlägsnats från vagina.

Varningar och försiktighet

Misodel kan orsaka kraftig takysystole vilken eventuellt inte reagerar på tokolytisk behandling och inte kommer att avta innan barnet är fött. Misodel kan även orsaka kraftig uterusstimulering om det lämnas kvar sedan värkarbetet startat.


Därför måste vaginalinlägget omedelbart avlägsnas

 • När värkarbetet har startat: regelbundna, stadiga, kraftfulla sammandragningar av tillräcklig kvalitet som leder till cervixförändring och/eller senast när dilatationen av cervix är 4 cm eftersom kraftiga uteruskontraktioner då kan äga rum

 • Om uteruskontraktionerna är utdragna eller kraftiga

 • Om det finns klinisk risk för moder eller barn

 • Om 24 timmar har passerat efter införandet

Beredskap för tokolytisk terapi rekommenderas och vid behov kan det ges omedelbart efter avlägsnande av Misodel.


Hos kvinnor med pre-eklampsi bör misstanke om eller konstaterad fosterpåverkan uteslutas. Gravida kvinnor med svår pre-eklampsi, visat genom hemolytisk anemi, förhöjda leverenzymer, lågt antal blodplättar (HELLP syndrome) eller sjukdom i andra ändkroppar eller CNS-påverkan förutom huvudvärk, undersöktes inte i den pivotala fas III-studien (Miso-Obs-303; EXPEDITE-studien).


Misodel har inte studerats hos kvinnor som haft brustna fosterhinnor i mer än 48 timmar före insättning av Misodel.


Hos kvinnor med positiv Grupp B-streptokocker som kräver profylaktisk antibiotikabehandling ska noggrant övervägande ske beträffande tidpunkten för antibiotikaterapi för att uppnå adekvat skydd för det nyfödda barnet. I den pivotala fas III-studien (Miso-Obs-303; EXPEDITE-studien) var den kortaste tiden till förlossning 2,95 timmar.


Avlägsna Misodel innan oxytocin-administrering påbörjas. Vänta minst 30 minuter efter avlägsnande av Misodel innan oxytocin initieras.


Studier med Misodel har endast genomförts vid enbördsgraviditet med cefalpresentation. Inga studier har genomförts vid flerbördsgraviditet. Misodel har inte studerats hos kvinnor med fler än tre tidigare vaginala förlossningar efter 24:e graviditetsveckan.


Misodel ska endast användas när igångsättande av förlossningsarbete är kliniskt indicerat.


Misodel ska användas med försiktighet hos patienter med modifierad Bishop-poäng (mBS) > 4.


En andra Misodel-dos rekommenderas inte eftersom effekten av en andra dos inte har undersökts.


Patienter vilkas förlossning har indicerats av fysiologisk eller farmakologisk metod har en ökad risk att utveckla disseminerad intravaskulär koagulation efter förlossningen.


Butylhydroxianisol används som antioxidant i den tvärbundna hydrogelpolymeren. Det förekommer endast i mycket små mängder. Butylhydroxianisol kan orsaka hudreaktioner (t ex kontaktdermatit) eller irritation i ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Samtidig användning av läkemedel med oxytocineffekt eller andra medel för igångsättande av värk­arbete är kontraindicerade på grund av potentiellt ökade uterotona effekter.


I de kliniska studierna gavs andra prostaglandin-innehållande läkemedel till patienter vid behov efter avlägsnande av MISODEL utan uppenbara negativa effekter. Efter avlägsnande av MISODEL följde en timmes väntetid innan dessa läkemedel administrerades.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

MISODEL har studerats hos kvinnor gravida i 36:e veckan eller senare och ska inte användas före 36:e graviditetsveckan.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga studier har genomförts för att undersöka mängderna misoprostolsyra i kolostrum eller bröstmjölk efter användning av MISODEL. Misoprostolsyra har upptäckts i bröstmjölk efter oral administrering av misoprostol i tablettform.


Efter avlägsnande av MISODEL är median-halveringstiden av misoprostol i plasma ca 40 minuter. Efter ca 3 timmar, är nivåerna av misoprostolsyra i moderns plasma försumbara. Misoprostol kan gå över i kolostrum och bröstmjölk, men mängden och långvarigheten förväntas vara mycket begränsad och bör inte hindra amning. Inga effekter har observerats hos nyfödda.

Biverkningar

Erfarenhet från kliniska studier.


Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Biverkningsprofilen i tabell 1 baseras på fem kliniska studier genomförda med Misodel hos 874 gravida kvinnor med fullgången graviditet. De vanligaste biverkningarna är onormala uteruskontraktioner, störningar i fostrets hjärtfrekvens och fosterpåverkan till följd av onormalt värkarbete.

Tabell 1 Biverkningar observerade i kliniska studier

Systemorganklass

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000 till <1/100)

Centrala och perifera nervsystemet


 

Hypoxisk-ischemisk encefalopati

Hjärtat

Störningar i fostrets hjärtfrekvens­


 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


Neonatal andningsdepression


Övergående takypné hos nyfödda

Magtarmkanalen


 

Illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad


 

Utslag

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

Mekonium i fostervattnet

Onormala uterus­kontraktioner

Fosterpåverkan till följd av onormalt värkarbete

Hyperton uterus

Fosteracidos

Blödning antepartum


Prematur placentaseparation


Reproduktionsorgan och bröstkörtel


 

Genital pruritus

Undersökningar


Låga Apgar-poäng

Ökat blodtryck

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer


 

Uterusruptur

­Termen störningar i fostrets hjärtfrekvens omfattar olika typer av oroväckande hjärtfrekvensmönster hos fostret.


I den pivotala fas III-studien (Miso-Obs-303; EXPEDITE-studien) gjordes uppföljning av nyfödda den första månaden efter födseln med avseende på sjukhusinläggning eller besök på akutmottagning. Inga biverkningar rapporterades efter utskrivning från sjukhus.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Erfarenhet saknas med användning av mer än en administrering av MISODEL. Depotfomuleringen och möjligheten att avlägsna MISODEL och därigenom avsluta misoprostolfrisättning begränsar risken för överdosering. MISODEL kan ge symtom på prostaglandinöverdosering (kraftig uterusstimulering) om det lämnas kvar efter att värkarbetet startat. Om detta inträffar ska MISODEL avlägsnas och åtgärder vidtas enligt gängse föreskrifter.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Misoprostol är en syntetisk prostaglandin E1-analog (PGE1), en naturligt förekommande oxytocisk förening. Prostaglandiner i F- och E-serien ökar kollagenaktiviteten i cervixfibroblaster i kaninuterus in vitro och orsakar cervikalmognad och uteruskontraktioner in vivo. Dessa farmakodynamiska effekter anses vara relevant verkningsmekanism för den kliniska effekten av misoprostol.


PGE-analoger har också ett antal andra effekter t ex avslappning av bronkiala och trakeala muskler, ökning av ventrikelslem och minskning av syra och pepsin i magsäcken, ökning av renalt blodflöde, ökad koncentration av adrenokortikotropa hormoner och prolaktin. Dessa farmakodynamiska effekter anses vara utan klinisk relevans under korttidsbehandling.


Klinisk effekt och säkerhet

Den pivotala fas III-studien (Miso-Obs-303; EXPEDITE-studien) var en dubbelblind, randomiserad, multicenterstudie utförd i USA hos 1358 gravida kvinnor. Studien jämförde effekt och säkerhet med MISODEL med vaginalinlägget Propess (dinoproston10 mg). Nullipara och para med en ogynnsam cervix (modifierad Bishop-poäng ≤ 4) randomiserades till MISODEL eller Propess i upp till 24 timmars behandling. Co-primär effekt-endpoint i studien var tid till vaginal förlossning och co-primär säkerhets-endpoint var antal kejsarsnitt.

Sammanfattning av mediantid till vaginal förlossning (endast försökspersoner som födde vaginalt): MISODEL 200 µg: 16,6 h; Propess 10 mg: 25,1 h.

Sammanfattning av mediantid till förlossning (vaginal eller kejsarsnitt): MISODEL 200 µg: 18,2 h; Propess 10 mg: 27,2 h.

Sammanfattning av mediantid till start av aktivt förlossningsarbete: MISODEL 200 µg: 12,0 h; Propess 10 mg: 18,0 h.

Antal kejsarsnitt: MISODEL 200 µg: 176 (26,0%); Propess 10 mg: 184 (27,1%).

För detaljerad information om primära och sekundära endpoints-resultat hänvisas till tabell 2 i produktresumén.

Farmakokinetik

Misoprostol, en ester, metaboliseras snabbt till sin aktiva metabolit misoprostolsyra. Endast misoprostolsyra kan uppmätas i plasma. Syran metaboliseras vidare till inaktiv dinor- och tetranor-misoprostolsyra före utsöndring i urinen.


Hos icke-gravida kvinnor har MISODEL vaginalinlägg en kontrollerad medelfrisättningshastighet in vivo om ungefär 7 mikrogram per timme under 24 timmar. I en studie med 24 gravida kvinnor med fullgången graviditet var median Cmax 45,8 pg/ml och median Tmax 4 timmar. Median terminal halveringstid (efter avlägsnande av inlägget) var ca 40 minuter.


Misoprostolsyrans proteinbindning är mindre än 90% och koncentrationsoberoende vid terapevtiska doser.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och, karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Inga teratogena effekter av misoprostol observerades hos råttor vid doser upp till 10 mg/kg/dygn. Hos kaniner observerades en ökning av foster med extra revben vid en dos om 1 mg/kg/dygn, troligen förknippat med toxicitet hos modern vid denna dosnivå. Vid nästan dödliga doser till musfoster observerades olika fostermissbildningar. Det finns tecken på en möjlig biverkning av misoprostol på implantation och NOAEL var 0,4 mg/kg/dygn på fertilitet och tidig embryoutveckling i studier på råtta. Ovanstående fynd hos mus och råtta har ingen betydelse för MISODEL eftersom det är kontraindicerat för användning före 36:e graviditetsveckan.


I peri- och postnatala toxicitetsstudier på råtta identifierades en dosnivå om 1,0 mg/kg/dygn oralt, utan effekt på reproduktionsparametrar. Vid jämförelse av exponering i kinetiska studier hos råtta och människa har en säkerhetsfaktor 20 fastställts för MISODEL 200 mikrogram/dos gett som ett miniatyr-inlägg.


Ingen lokal irritation har visats i vagina eller cervix efter administrering av MISODEL till dräktiga råttor.


Inga risker avseende systemtoxicitet har visats hos människa med hydrogelpolymeren, polyesterinlägget eller hjälpämnen, baserat på konventionella in vitro- och in vivo-studier eller publicerade toxicitetsdata. Slutligen, består hydrogelpolymeren och polyesterinlägget av inerta komponenter med god lokal tolerabilitet.

Innehåll

MISODEL innehåller 200 mikrogram misoprostol, tvärbunden hydrogelpolymer (makrogol, 1,2,6-hexantriol och dicyklohexylmetan-4,4’-diisocyanat), butylhydroxianisol, polyesternät (stickad polyestertråd).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i djupfryst tillstånd (-10 till -25°C). Upptining krävs inte före användning. MISODEL ska tas ut från frysen och tas ut från den laminerade aluminiumpåsen precis före insättning.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Hela inlägget ska kasseras efter uttagandet.

Förpackningsinformation

Vaginalinlägg 200 mikrog Rektangulärt, mattgult halvgenomskinligt polymerinlägg inneslutet in ett polyesternät med band. Ca 30x10x0,8 mm.
5 styck påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av