Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Steripet

GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 250 MBq/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös eller svagt gul lösning.)

Diagnostiska radiofarmaka, andra diagnostiska radiofarmaka för tumördetektion

Aktiv substans:
ATC-kod: V09IX04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GE Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-19

Indikationer

Detta läkemedel är endast avsett för diagnostik.


Fludeoxiglukos (18F) är avsedd för användning vid positronemissionstomografi (PET) på vuxna och pediatrisk population.


Onkologi
Patienter som genomgår onkologisk diagnostik i avsikt att beskriva funktion eller sjukdomar i specifika målorgan eller vävnader med ökat glukosupptag. Följande indikationer är tillräckligt dokumenterade (se även avsnitt Varningar och försiktighet):Diagnos

 • Karakterisering av en solitär lungnodulus

 • Upptäckt av cancer av okänt ursprung, t ex i fall av förstorade lymfkörtlar på halsen, lever- eller skelettmetastaser.

 • Karakterisering av tumör i bukspottkörteln.

Stadieindelning

 • Cancer i huvud och hals inklusive som hjälpmedel för att vägleda biopsi

 • Primär lungcancer

 • Lokalt avancerad bröstcancer

 • Matstrupscancer

 • Cancer i bukspottkörteln

 • Kolorektal cancer i synnerhet för stadieindelning vid återfall

 • Malignt lymfom

 • Malignt melanom, Breslow >1,5 mm eller lymfkörtelmetastas vid första diagnosen


Uppföljning av terapisvar

 • Malignt lymfom

 • Cancer i huvud och hals


Upptäckt vid en rimlig misstanke om återfall:

 • Höggradigt gliom (grad III eller IV).

 • Cancer i huvud- och halsområdet.

 • Sköldkörtelcancer (icke-medullär) hos patienter med förhöjd koncentration av tyreoglobulin i serum och inga avvikande upptag vid helkroppsscintigrafi med radioaktivt jod.

 • Primär lungcancer

 • Bröstcancer

 • Cancer i bukspottkörteln

 • Kolorektalcancer

 • Ovarial cancer

 • Malignt lymfom

 • Malignt melanom


Kardiologi

Den kardiologiska indikationen innebär detektion av viabel myokardvävnad som upptar glukos men har nedsatt perfusion. Denna måste bedömas i förväg med hjälp av lämpliga metoder för avbildning av blodflödet.

 • Bedömning av myokardviabilitet hos patienter med kraftigt nedsatt vänsterkammarfunktion, vilka har bedömts som lämpliga för revaskulariseringsingrepp då konventionella avbildningsmetoder inte givit konklusivt resultat.

Neurologi

Vid neurologisk indikation är det diagnostiska målet glukoshypometaboli inter ictum

 • Lokalisering av epileptogena fokus vid preoperativ bedömning av partiell temporallobsepilepsi.


Infektiösa eller inflammatoriska sjukdomar

För infektiösa eller inflammatoriska sjukdomar är diagnostikmålet vävnad eller strukturer med onormal koncentration av aktiverade vita blodkroppar.

För infektiösa eller inflammatoriska sjukdomar är följande indikationer tillräckligt dokumenterade:

Lokalisering av onormala fokus som vägledning för den etiologiska diagnosen vid

tillstånd med feber utan känd orsak.


Diagnos av infektion gällande:

 • Misstänkt kronisk infektion i ben och/eller närliggande strukturer: osteomyelit,

  spondylit, diskit eller osteit även vid befintliga metallimplantat.

 • Diabetiker med misstänkt Charcot´s neuroartropati i fot, osteomyelit och/eller

  infektion i mjuk vävnad.

 • Smärtande höftprotes

 • Kärlprotes

 • Febertillstånd hos patient med AIDS

 • Detektion av septiskt metastatiska fokus vid bakteriemi eller endokardit (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Registrering av inflammationens utbredning vid:

 • Sarkoidos

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

 • Kärlinflammation som omfattar de stora kärlen

Uppföljning av terapi:

Icke-resektabel alveolär echinococcos, vid sökande efter aktiv lokalisation av parasit under pågående medicinsk behandling samt när behandlingen avbrutits.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något av hjälpämnena som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna och äldre

Rekommederad aktivitet till vuxen patient som väger 70 kg är 100 till 400 MBq (aktiviteten måste anpassas efter patientens kroppsvikt, kameratyp och insamlingssätt), givet som direkt intravenös injektion.


Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

En noggrann bedömning av den aktivitet som ska administreras krävs eftersom det finns risk för en ökad strålningsexponering hos dessa patienter.

Omfattande studier av dosintervall och dosjusteringar i normala och specifika populationer har inte genomförts. Farmakokinetiken av fludeoxiglukos (18F) i patienter med nedsatt njurfunktion har inte karaktäriserats.


Pediatrisk population

Användning hos barn och ungdomar måste övervägas noga och baseras på kliniskt behov och en uppskattning av risker kontra nyttan i denna patientgrupp. Mängden radioaktivitet som administreras till barn och ungdomar kan beräknas enligt rekommendationer i EANMs (European Association of Nuclear Medicine) pediatriska doseringskort. Aktiviteten som ges till barn och ungdomar kan räknas ut genom att multiplicera baslinjeaktiviteten (för beräkningsändamål) med en kroppsmassaberoende koefficient enligt tabellen nedan.


A[MBq]Administrerad = Baslinjeaktivitet x Koefficient


Baslinjeaktiviteten för 2D avbildning är 25,9 MBq och för 3D avbildning 14,0 MBq (rekommenderad för barn).


Vikt (kg)

Koefficient

Vikt (kg)

Koefficient

Vikt (kg)

Koefficient

3

1,00

22

5,29

42

9,14

4

1,14

24

5,71

44

9,57

6

1,71

26

6,14

46

10,00

8

2,14

28

6,43

48

10,29

10

2,71

30

6,86

50

10,71

12

3,14

32

7,29

52-54

11,29

14

3,57

34

7,72

56-58

12,00

16

4,00

36

8,00

60-62

12,71

18

4,43

38

8,43

64-66

13,43

20

4,86

40

8,86

68

14,00

Administreringssätt

För intravenöst bruk.

För flerdosbruk.


Aktiviteten i fludeoxiglukos (18F) injektionsvätskan måste mätas med radioaktivitetsmätare omedelbart före injektionen.


Injektionen av fludeoxiglukos (18F) måste ges intravenöst, för att undvika strålning (p.g.a. lokal extravasering) och artefakter i avbildningen.


Försiktighetsåtgärder före hantering och administrering av läkemedlet

För instruktioner om spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 12.


För förberedelse av patienten, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Bildinsamling

I allmänhet inleds avbildningen 45 – 60 minuter efter injektion av fludeoxiglukos (18F). Om tillräcklig aktivitet återstår för tillfredsställande registrering, kan fludeoxiglukos (18F) PET utföras upp till två eller tre timmar efter administrering, vilket reducerar bakgrundsaktiviteten.


Vid behov kan upprepade fludeoxiglukos (18F) PET undersökningar göras under en kortare tidsperiod

Varningar och försiktighet

Överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner

Om överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner inträffar måste administreringen av den medicinska produkten omedelbart avbrytas och om nödvändigt intravenös behandling insättas. För att möjliggöra akuta åtgärder måste nödvändiga medicinska produkter och utrustning såsom endotrakealtub och ventilator finnas omedelbart tillgängliga.


Individuell risk/nytta bedömning

För varje patient måste eventuella risker från dosexponering berättigas av den sannolika nyttan. Den administrerade radioaktiviteten ska i varje förekommande fall vara så låg som rimligen möjligt för att uppnå den önskade diagnostiska informationen.


Nedsatt njur- och leverfunktion

På grund av den stora njurutsöndringen av fludeoxiglukos (18F) krävs ett noggrant övervägande av risk/nytta-förhållandet för patienter med nedsatt njurfunktion eftersom en ökad strålningsexponering kan förekomma hos dessa patienter. Aktiviteten bör justeras om nödvändigt.


Pediatrisk population

För användning i pediatrisk population, se avsnitt Dosering eller Farmakodynamik.

Noggrann övervägning är nödvändig eftersom den effektiva dosen per MBq är högre hos barn än hos vuxna (se avsnitt 11).


Förberedelse av patienten

Steripet bör ges till patienter som är väl hydrerade och som fastat i minst 4 timmar för att garantera ett maximalt upptag av radioaktivitet i målvävnaden, eftersom glukosupptag i cellerna är begränsat (”mättnadskinetik”). Patientens intag av vätska bör inte begränsas (glukoshaltiga drycker måste dock undvikas).


För att avbildningen ska ge högsta kvalitet och för att reducera strålningen av urinblåsan, bör patienterna uppmanas att dricka tillräckligt och att tömma sin blåsa före och efter PET-undersökningen.


Onkologi, neurologi och infektiösa sjukdomar:

För att undvika alltför kraftig ansamling av markörämnet i muskelvävnaden rekommenderas att patienterna undviker all ansträngande fysisk aktivitet före undersökningen och att patienterna vilar under tiden mellan injektionen och undersökningen/avbildningen (patienterna bör ligga bekvämt utan att läsa eller tala).


Hjärnans glukosmetabolism beror på aktiviteten i hjärnan. Således bör neurologiska undersökningar utföras först efter att patienten vilat en stund i ett mörklagt med ett lågt bakgrundsbrus.


Koncentrationen av glukos i blodet bör bestämmas före administrering, eftersom hyperglykemi kan ge nedsatt känslighet för Steripet, särskilt om glukoshalten i blodet överstiger 8 mmol/l.

Likaledes bör PET undersökning med fludeoxiglukos (18F) undvikas för patienter med dåligt kontrollerad diabetes.


Kardiologi:

Eftersom upptaget av glukos i hjärtmuskeln är insulinberoende rekommenderas administrering av 50 g glukos cirka 1 timme före administrering av Steripet. Alternativt, och särskilt hos patienter med diabetes mellitus, kan glukoshalten i blodet vid behov justeras med användning av en kombinationsinfusion av insulin och glukos (insulin-glukosclamp).


Tolkning av PET-bilder med fludeoxiglukos (18F)

Vid undersökning av inflammatorisk tarmsjukdom har den diagnostiska prestandan av fludeoxiglukos (18F) inte direkt jämförts med leukocytscintigrafi. Den senare kan vara indikerad innan fludeoxiglukos (18F) PET eller efter en icke konklusiv fludeoxiglukos (18F) PET.


Infektions- och/eller inflammationssjukdomar samt postoperativa regenerativa förlopp kan ge signifikant fludeoxiglukos (18F)-upptag och således falskt positiva resultat, när dessa tillstånd inte är målet för undersökningen. I fall då upptag av fludeoxiglukos (18F) kan beror på antingen cancer, infektioner eller inflammation kan det behövas kompletterande diagnostiska undersökningar för att identifiera den underliggande patologiska förändringen. Under vissa omständigheter, t ex vid stadieindelning av myelom, söker man efter både maligna och infektiösa fokus vilka kan särskiljas med god exakthet utifrån topografiska kriteria. Till exempel, upptag i extramedullära områden och/eller ben- och ledlesioner är inte typiska för multipel myelom utan istället identifiera fall associerade med infektion. I dagläget finns inga andra kriterier för att urskilja infektion och inflammation med fludeoxiglukos (18F)- bildtagning.


På grund av det höga fysiologiska upptaget av fludeoxiglukos (18F) i hjärna, hjärta och njurar har inte PET/CT med fludeoxiglukos (18F) utvärderats för detektion av septiska metastatiska härdar i dessa organ då patienten remitterats på grund av bakteriemi eller endokardit.


Falskt positiva eller falskt negativa fludeoxiglukos (18F)-PET-resultat kan inte uteslutas under 2-4 månader efter strålbehandling. Om den kliniska indikationen kräver tidigare diagnostik baserad på fludeoxiglukos (18F)-PET måste orsaken för tidigareläggningen av PET-undersökningen med fludeoxiglukos (18F) dokumenteras adekvat.


Ett uppehåll på minst 4-6 veckor mellan den sista kemoterapikuren och avbildning är optimalt, speciellt för att undvika falskt negativa resultat.


Om den kliniska indikationen kräver tidigare diagnostik baserad på PET med fludeoxiglukos (18F) måste orsaken till en tidigareläggning av PET-undersökningen dokumenteras adekvat. För patienter som får kemoterapi i kortare cykler än 4 veckor bör PET-undersökning med fludeoxiglukos (18F) utföras alldeles innan en ny behandlingscykel inleds.


Vid låggradigt lymfom, cancer i matstrupens nedre del och vid misstanke om recidiv ovarialkancer bör endast positivt prediktivt värde beaktas eftersom PET med fludeoxiglukos (18F)har en begränsad sensitivitet vid dessa tillstånd.


Fludeoxiglukos (18F) är inte effektivt för detektion av hjärnmetastaser.
Noggrannheten av PET-avbildning med fludeoxiglukos (18F ) är bättre vid användning av PET/CT jämfört med endast PET kamera. När en hybrid PET-CT kamera används, med eller utan administrering av CT-kontrastmedel är det möjligt att artefakter kan uppkomma på attenueringskorrigerade PET-bilder.


Efter undersökningen

Patienten bör undvika närkontakt med små barn och gravida kvinnor under de 12 första timmarna efter injektionen.


Särskilda varningar

Steripet innehåller maximum 51,9 mg natrium per dos. Steripet kan spädas med natriumklorid 9 mg/ml injektionslösning. Innehållet av natrium som ges till patienten kan i vissa fall överstiga mer än 1 mmol (23 mg). Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.


Försiktighetsåtgärder med hänsyn till miljöpåverkan, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Interaktioner

Alla läkemedel som påverkar blodglukosnivån kan påverka känsligheten vid undersökningen (t ex kortikosteroider, valproat, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och katekolaminer).


Om patienten är under behandling med kolonistimulerande faktorer (CSF) blir upptaget av fludeoxiglukos (18F) förhöjt i flera dagar, vilket måste beaktas vid tolkningen av PET-avbildningen. Om tidsintervallet mellan CSF-behandlingen och PET-avbildningen är minst 5 dagar kan denna störning reduceras.


Administrering av glukos och insulin påverkar upptaget av fludeoxiglukos (18F) i cellerna. Om koncentrationen av glukos i blodet är hög eller om insulinkoncentrationen i plasma är låg minskas upptaget av fludeoxiglukos (18F) i organ och tumörer.


Inga formella studier har genomförts gällande interaktionen mellan fludeoxiglukos (18F) och något kontrastmedel för datortomografi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Kvinnor i fertil ålder

Vid administrering av radiofarmaka till en kvinna i fertil ålder är det viktigt att utreda om hon är gravid. En kvinna med utebliven menstruation ska anses vara gravid tills motsatsen har bevisats. Vid osäkerhet om eventuell graviditet (om menstruationen har uteblivit eller om menstruationen är väldig oregelbunden, etc.) bör alternativa tekniker som inte involverar joniserande strålning (om sådana finns) erbjudas.


Graviditet

Radionuklidbaserade undersökningar som utförs på gravida kvinnor innebär att även fostret utsätts för stråldoser. Endast absolut nödvändiga undersökningar bör därför genomföras under pågående graviditet, då nyttan vida överstiger risken som modern och fostret utsätts för.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Innan radiofarmaka administreras till en kvinna som ammar ska möjligheten att avvakta med undersökningen tills modern har upphört med amningen övervägas. Man behöver även utvärdera om den lämpligaste radionukliden har valts med hänsyn till utsöndringen av radioaktivitet i bröstmjölk. Om administrering under amning anses nödvändig måste amningen avbrytas under minst 12 timmar och den utpumpade mjölken måste kasseras.


Närkontakt med små barn bör undvikas under de första 12 timmarna efter injektionen.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier har genomförts

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Exponering för joniserande strålning kopplas till utvecklande av cancer och potentiell utveckling av ärftliga defekter. Eftersom den effektiva dosen är 7,6 mSv när den maximalt rekommenderade dosen på 400 MBq administreras anses sannolikheten för dessa biverkningar vara låg.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I händelsen av en strålningsöverdos med fludeoxiglukos (18F) bör stråldosen reduceras när möjligt genom att elimineringen av radionukliden ökas så mycket som möjligt genom forcerad diures och täta blåstömningar. Det kan vara tillrådigt att uppskatta den effektiva dosen som patienten har utsatts för.

Farmakodynamik

Farmakodynamiska effekter

Vid de koncentrationer som används för diagnostiska undersökningar förefaller det som att fludeoxiglukos (18F) inte har någon farmakodynamisk aktivitet.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Fludeoxiglukos (18F) är en glukosanalog som ackumuleras i alla celler som använder glukos som primär energikälla. Fludeoxiglukos (18F) ackumuleras i tumörer med hög glukosomsättning.


Efter intravenös injektion är den farmakokinetiska profilen för fludeoxiglukos (18F) biexponentiell i det vaskulära rummet. Distributionstiden är 1 minut och elimineringstiden cirka 12 minuter.


Organupptag

Fludeoxiglukos (18F) transporteras via cellmembranen på liknande sätt som glukos, men genomgår bara det första steget i glykolysen och bildar fludeoxiglukos (18F)-6-fosfat, vilket stannar kvar i tumörcellerna utan att metaboliseras vidare. Eftersom den efterföljande defosforyleringen, som medieras av intracellulära fosfataser, är långsam kvarhålls fludeoxiglukos (18F)-6-fosfat i vävnaden under flera timmar (infångningsmekanism).


Hos friska personer distribueras fludeoxiglukos (18F) väl till hela kroppen, särskilt till hjärnan och hjärtat samt i mindre utsträckning till lungor och lever.
Fludeoxiglukos (18F) elimineras huvudsakligen via njurarna. 20 % av aktiviteten utsöndras i urinen under de 2 första timmarna efter injektionen.


Bindningen till njurparenkymcellerna är svag, men eftersom fludeoxiglukos (18F) elimineras renalt ses hög aktivitet i hela urinsystemet, särskilt i urinblåsan. Fludeoxiglukos (18F) passerar blod-hjärn-barriären. Cirka 7 % av den injicerade dosen upptas i hjärnan inom 80-100 minuter efter injektion. Epileptogena foki har reducerad glukosmetabolism under de anfallsfria perioderna.


Cirka 3 % av injicerad aktivitet tas upp i myokardiet inom 40 minuter. Fördelningen av fludeoxiglukos (18F) i normalt hjärta är i stort sett homogen emellertid har regionala skillnader på upp till 15 % beskrivits för kammarseptumområdet. Under och efter reversibel myokardischemi ökar glukosupptaget i myokardcellerna. 0,3 % och 0,9-2,4 % av injicerad aktivitet ackumuleras i bukspottkörtel respektive lunga.


Fludeoxiglukos (18F) binds även i mindre utsträckning till ögonmuskel, svalg och tarm.
Upptag i muskler kan även ses efter nyligen utförd ansträngning och vid muskelarbete under själva undersökningen.


Eliminering

Elimineringen av fludeoxiglukos (18F) sker huvudsakligen i njurarna varvid 20 % av aktiviteten utsöndras i urinen under 2 timmar efter injektionen.


Bindning till njurparenkymet är svag men eftersom fludeoxiglukos (18F) elimineras, ses hög radioaktivitet i hela urinsystemet, i synnerhet urinblåsan.


Absorberad dos och effektiv dos

I tabellen nedan visas dosimetri beräknad enligt publikationen ICRP 106.Absorberad dos per administrerad aktivitetsenhet (mGy/MBq)

Organ

Vuxen

15-åring

10-åring

5-åring

1-åring

Binjurar

0,012

0,016

0,024

0,039

0,071

Urinblås­vägg

0,13

0,16

0,25

0,32

0,47

Benytor

0,011

0,016

0,022

0,034

0,064

Hjärna

0,038

0,039

0,041

0,046

0,063

Bröst

0,0088

0,011

0,018

0,029

0,056

Gallblåsa

0,013

0,016

0,024

0,037

0,070


Gastrointestinala systemet

Magsäck

0,011

0,014

0,022

0,035

0,067

Tunntarm

0,012

0,016

0,025

0,040

0,073

Tjocktarm

0,013

0,016

0,025

0,039

0,070

Övre tjocktarmsvägg

0,012

0,016

0,024

0,039

0,070

Nedre tjocktarmsvägg

0,014

0,017

0,027

0,041

0,070

Hjärta

0,067

0,087

0,13

0,21

0,38

Njurar

0,017

0,021

0,029

0,045

0,078

Lever

0,021

0,028

0,042

0,063

0,12

Lungor

0,020

0,029

0,041

0,062

0,12

Muskler

0,010

0,013

0,020

0,033

0,062

Matstrupe

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

Äggstockar

0,014

0,018

0,027

0,043

0,076

Bukspottkörtel

0,013

0,016

0,026

0,040

0,076

Benmärg

0,011

0,014

0,021

0,032

0,059

Hud

0,0078

0,0096

0,015

0,026

0,0509

Mjälte

0,011

0,014

0,021

0,035

0,066

Testiklar

0,011

0,014

0,024

0,037

0,066

Tymus

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

Sköldkörtel

0,010

0,013

0,021

0,034

0,065

Livmoder

0,018

0,022

0,036

0,054

0,090

Andra organ

0,012

0,015

0,024

0,038

0,064

Effektiv dos (mSv/MBq)

0,019

0,024

0,037

0,056

0,095


Administreringen av 400 MBq fludeoxiglukos (18F) till en vuxen människa motsvarar en effektiv dos på 7,6 mSv.

Aktiviteten 400 MBq ger upphov till en dos i de kritiska organen urinblåsa, hjärta och hjärna på 52 mGy, 27 mGy respektive 15 mGy.


Prekliniska uppgifter

Vid toxikologiska studier på möss och råttor har inga dödsfall observerats vid en enda intravenös injektion på 0,0002 mg/kg av fludeoxiglukos (18F). Toxicitet med upprepad administrering har inte utförts eftersom Steripet aministreras som en singeldos. Detta läkemedel inte avsett för regelbunden eller kontinuerlig administrering.


Studier av mutagenicitet och karcinogenicitet har ej utförts.Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 250 MBq fludeoxiglukos (18F) vid datum och tidpunkt för kalibrering.

Aktiviteten per injektionsflaska varierar mellan 250 och 2 500 MBq vid datum och

tidpunkt för kalibrering.


Fluor (18F) sönderfaller till stabilt syre (18O) med en halveringstid på 110 minuter och avger positronstrålning med en maximal energi av 634 keV följd av annihilationsstrålning varvid fotoner på 511 keV avges.


Hjälpämne med känd effekt: 5,19 mg/ml natrium.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumdivätefosfatdihydrat
Natriumhydroxid
Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

10 timmar från tidpunkten för tillverkning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C både före och efter att förpackningen brutits.
Förvaring av radiofarmaka ska ske i enlighet med de nationella föreskrifter som gäller för radioaktiva ämnen.


Särskilda anvisningar för destruktion

Allmänna varningar

Radiofarmaka får endast mottas, användas och administreras av behörig personal i för ändamålet avsedd klinisk miljö. Mottagning, förvaring, användning, transport och destruktion omfattas av regler och/eller tillstånd utfärdade av lokala behöriga myndigheter.


Radiofarmaka ska beredas på ett sätt som uppfyller både strålsäkerhetskrav och kraven på farmaceutisk kvalitet.. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas.


Administrering av radiofarmaka medför risk för andra personer att utsättas för extern strålning eller kontaminering från urinspill, kräkningar etc. Strålskyddsåtgärder i enlighet med nationella bestämmelser måste därför vidtas.


Ej använt läkemedel eller avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


Instruktion för beredning av radiofarmaka

Förberedelse

Förpackningen måste kontrolleras före användningen och aktiviteten måste mätas med en radioaktivitetsmätare. Läkemedlet får spädas med natriumklorid 9 mg/ml avsedd för injektion.


Uppdragningarna måste göras under aseptiska förhållanden. Injektionsflaskan får inte öppnas. Gummiproppen ska desinficeras och lösningen ska dras upp genom proppen med en endosspruta som är utrustad med lämpligt strålskydd och en steril engångsnål eller med ett auktoriserat, automatiserat appliceringssystem.


Om flaskan inte är intakt, ska produkten inte användas.


Kvalitetskontroll

Lösningen måste kontrolleras visuellt före användningen. Endast klara lösningar som är fria från synliga partiklar får användas.Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 250 MBq/ml Klar, färglös eller svagt gul lösning.
10 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av