Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

DuoTrav

Novartis

Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml
(Färglös till ljus gul lösning)

Medel mot glaukom

Aktiva substanser:
ATC-kod: S01ED51
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-31. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/..

Indikationer

DuoTrav är avsett för vuxna för att sänka intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då behandling med topikala betablockerare eller prostaglandinanaloger inte givit tillräcklig trycksänkning (se Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.


Överkänslighet mot andra betablockerare.

Reaktiv luftvägssjukdom inklusive bronkialastma eller bronkialastma i anamnesen, allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Sinusbradykardi, sjuka sinus-syndrom, inklusive sinoatriellt block, atrioventrikulärt block (grad II eller III) som inte kontrolleras med pacemaker. Icke kompenserad hjärtinsufficiens, kardiogen chock.

Allvarlig allergisk rinit och korneal dystrofi.

Dosering

Dosering

Vuxna och äldre

Dosen är 1 droppe DuoTrav i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat/ögonen 1 gång dagligen (morgon eller kväll). DuoTrav bör tillföras vid samma tid varje dag.


Om en dos glöms bort bör behandlingen fortsätta med nästa dos som planerat. Dosen bör inte överstiga 1 droppe per dag i det påverkade ögat (ögonen).


Särskilda populationer

Nedsatt lever- och njurfunktion

Inga studier med DuoTrav eller timolol 5 mg/ml har utförts på patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.


Travoprost har studerats på patienter med mild till svår leverfunktionsnedsättning och på patienter med mild till svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ner till 14 ml/min). Någon dosjustering var ej nödvändig för dessa patienter. Det är inte troligt att patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion behöver någon dosjustering med DuoTrav (se Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för DuoTrav för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

För okulär användning.


Patienten skall ta bort skyddspåsen i direkt anslutning till att ögondropparna används första gången. För att förhindra kontamination av droppspetsen skall försiktighet iakttagas, så att droppspetsen inte kommer i kontakt med ögonlocken, kringliggande områden eller andra ytor.


När nasolakrimal ocklusion används eller när ögonlocken är slutna i 2 minuter reduceras systemisk absorption. Detta kan minska de systemiska biverkningarna och öka den lokala aktiviteten (se Varningar och försiktighet).


Om fler än ett ögondroppspreparat används skall läkemedlen tillföras med åtminstone 5 minuters mellanrum (se Interaktioner).


När DuoTrav ersätter ett annat glaukomläkemedel bör det första preparatet utsättas och behandling med DuoTrav insättas dagen därpå.


Patienterna måste instrueras att ta ut mjuka kontaktlinser före användning av DuoTrav och att vänta 15 minuter efter instillation av dosen innan kontaktlinserna sätts in igen (se Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Systemiska effekter

Som andra topikalt applicerade oftalmiska medel absorberas travoprost och timolol systemiskt. Beroende på den betaadrenerga komponenten, timolol, kan samma kardiovaskulära, pulmonella och andra biverkningar som med systemiska betablockerare uppträda. Förekomsten av systemiska biverkningar efter topikal oftalmisk administrering är lägre än vid systemisk tillförsel. För information om hur man reducerar den systemiska absorptionen, se Dosering.


Hjärtat

Hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar (t.ex. kranskärlssjukdom, Prinzmetals angina och hjärtsvikt) och hypotoni bör behandling med betablockerare bedömas kritiskt och behandling med andra aktiva substanser bör övervägas. Patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör hållas under uppsikt beträffande tecken på försämring av dessa sjukdomar och biverkningar.


Eftersom betablockerare har negativ effekt på överledningstiden bör de endast ges med försiktighet till patienter med hjärtblock grad I.


Blodkärl

Patienter med svår störning/svåra sjukdomar i den perifera blodcirkulationen (dvs. svåra former av Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom) bör behandlas med försiktighet.


Andningsvägar

Respiratoriska reaktioner, inklusive dödsfall till följd av bronkialspasm hos patienter med astma, har rapporteras efter administrering av vissa oftalmiska betablockerare.


DuoTrav bör användas med försiktighet till patienter med lindrig/måttlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och endast om den potentiella fördelen överväger den potentiella risken.


Hypoglykemi/diabetes

Betablockerare bör administreras med försiktighet till patienter som kan drabbas av spontan hypoglykemi eller hos patienter med labil diabetes, eftersom betablockerare kan maskera tecken och symtom på akut hypoglykemi.


Muskelsvaghet

Betaadrenerga blockerare har rapporterats förstärka muskelsvaghet som är förenlig med vissa symtom på myasteni (t.ex. diplopi, ptos och generaliserad svaghet).


Sjukdomar i hornhinnan

Oftalmiska betablockerare kan orsaka torra ögon. Patienter med sjukdomar i hornhinnan bör behandlas med försiktighet.


Avlossning av åderhinnan

Avlossning av åderhinnan har rapporterats i samband med administrering av terapi som dämpar produktionen av kammarvatten (t.ex. timolol, acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.


Andra betablockerande medel

Effekten på det intraokulära trycket eller de kända effekterna av systemisk betablockad kan förstärkas när timolol ges till patienter som redan erhåller ett systemiskt betablockerande läkemedel. Behandlingseffekten från dessa patienter bör observeras noga. Samtidig användning av två topikala betareceptorblockerare rekommenderas inte (se Interaktioner).


Kirurgisk anestesi

Betablockerande preparat för ögonsjukdomar kan blockera systemiska betastimulerande effekter, t.ex. hos adrenalin. Anestesiologen bör informeras om patienten erhåller timolol.


Hypertyreoidism

Betablockerare kan maskera tecken på hypertyreoidism.


Hudkontakt

Prostaglandiner och prostaglandinanaloger är biologiskt aktiva substanser som kan absorberas genom huden. Kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida bör vidta lämpliga åtgärder för att undvika direkt kontakt med innehållet i flaskan. I det osannolika fallet att man utsätts för kontakt med en större del av innehållet i flaskan ska man noggrant rengöra den utsatta ytan omedelbart.


Anafylaktiska reaktioner

Under behandling med betablockerare kan patienter med atopi eller svåra anafylaktiska reaktioner mot en rad allergener i anamnesen svara kraftigare på upprepad stimulering med sådana allergener och svara dåligt på den normaldos av adrenalin som används vid behandling av anafylaktiska reaktioner.

Samtidig behandling

Timolol kan interagera med andra läkemedel (se Interaktioner).

Samtidig användning av två prostaglandiner lokalt rekommenderas ej.


Ögoneffekter

Travoprost kan gradvis förändra ögonfärgen genom att antalet melanosomer (pigmentkorn) ökar i melanocyterna. Innan behandling inleds måste patienterna informeras om möjligheten till denna permanenta förändring av ögonfärgen. Unilateral behandling kan leda till permanent heterokromi. Långtidseffekterna på melanocyterna och eventuella konsekvenser av dessa är för närvarande inte kända. Förändringen av färgen på iris sker långsamt och märks oftast inte förrän efter flera månader eller år. Färgförändringen har huvudsakligen uppstått hos patienter med blandad irisfärg, dvs. blå‑brun, grå‑brun, gul‑brun och grön‑brun. Förändring har dock också förekommit hos patienter med bruna ögon. Normalt sprids den bruna pigmenteringen runt pupillen koncentriskt mot periferin i det påverkade ögat, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgade. Efter utsättande av terapin har inga ytterligare bruna pigmenteringsförändringar observerats.


I kontrollerade kliniska prövningar har mörkfärgning av ögonlockshuden och/eller huden runt ögonen rapporterats vid användning av travoprost.


Förändringar runt ögat och av ögonlocket, inklusive fördjupning av ögonlocksfåran, har setts med prostaglandinanaloger.


Travoprost kan gradvis förändra ögonfransarna i det behandlade ögat/ögonen; dessa förändringar observerades hos ungefär hälften av patienterna i kliniska prövningar och innefattar: ökad längd, tjocklek, pigmentering och/eller ökat antal ögonfranshår. Mekanismerna bakom förändringarna av ögonfransarna liksom långtidseffekterna är inte kända.


Travoprost har visats orsaka en lätt förstoring av den palpebrala fissuren vid studier på apor. Denna effekt har dock inte uppstått under de kliniska prövningarna och betraktas som artspecifik.


Det finns ingen erfarenhet av DuoTrav vid ögoninflammationer, ej heller vid neovaskulärt glaukom, glaukom med sluten kammarvinkel, trångvinkelglaukom eller kongenitalt glaukom och endast begränsad erfarenhet vid ögonsjukdom associerad med tyreoidea, öppenvinkelglaukom hos pseudofakiska patienter och vid pigmentärt glaukom eller pseudoexfoliationsglaukom.


Makulaödem har rapporterats under behandling med prostaglandin F2α-analoger. DuoTrav bör användas med försiktighet vid behandling av patienter med afaki, pseudoafaki med sargad bakre linskapsel eller främrekammarlinser och av patienter med kända riskfaktorer för cystoid makulaödem.


Vid behandling av patienter med kända riskfaktorer för irit/uveit, och patienter med aktiv intraokulär inflammation, bör DuoTrav användas med försiktighet.


Hjälpämnen

DuoTrav innehåller propylenglykol, som kan orsaka hudirritation.


DuoTrav innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, som kan orsaka hudreaktioner.


Patienterna måste instrueras att ta ut mjuka kontaktlinser före användning av DuoTrav och att vänta 15 minuter efter instillation av dosen innan kontaktlinserna sätts in igen (se Dosering).

Interaktioner

Inga specifika läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med travoprost eller timolol.


Det föreligger en risk för potentierande effekter på hypotoni och/eller uttalad bradykardi när oftalmisk lösning med betablockerare används tillsammans med orala kalciumkanalblockerare, betareceptorblockerare, antiarytmika (inklusive amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin.


Den hypertensiva reaktionen på plötsligt utsättande av klonidin kan förstärkas av betablockerare.


Förstärkt systemisk betablockad (t.ex. sänkt hjärtfrekvens, depression) har rapporterats under kombinationsbehandling med CYP2D6-hämmare (t.ex. kinidin, fluoxetin, paroxetin) och timolol.


Mydriasis som ett resultat av samtidig användning av oftalmiska betablockerare och adrenalin (epinefrin) har rapporterats ibland.


Betablockerare kan öka den hypoglykemiska effekten av antidiabetika. Betablockerare kan maskera tecken och symtom på hypoglykemi (se Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Fertila kvinnor/födelsekontroll

DuoTrav skall ej användas av kvinnor i fertil ålder om inte tillfredsställande antikonception används (se Prekliniska uppgifter).


Graviditet

Travoprost har skadliga farmakologiska effekter på graviditeten och/eller fostret/det nyfödda barnet.


Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av timolol i gravida kvinnor. Timolol skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


Epidemiologiska studier har inte avslöjat missbildningseffekter men visar en risk för intrauterin tillväxtretardation när betablockerare administreras peroralt. Dessutom har tecken och symtom på betablockad (t.ex. bradykardi, hypotoni, andnöd och hypoglykemi) observerats hos nyfödda när betablockerare har administrerats fram till förlossning. Om DuoTrav administreras fram till förlossning bör det nyfödda barnet övervakas noga under de första levnadsdagarna.


DuoTrav skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. För information om hur man reducerar den systemiska absorptionen, se Dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om travoprost från ögondroppar utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier har visat att travoprost och dess metaboliter passerar över i bröstmjölk. Timolol utsöndras i bröstmjölk och har potentialen att orsaka allvarliga biverkningar hos det ammade spädbarnet. Vid terapeutiska doser av timolol i ögondroppar är det dock inte sannolikt att tillräckliga mängder skulle finnas i bröstmjölken för att ge kliniska symtom på betablockad hos spädbarnet. För information om hur man reducerar den systemiska absorptionen, se Dosering.


Användning av DuoTrav under amning rekommenderas inte.

Fertilitet

Det finns inga data om effekterna av DuoTrav på human fertilitet. Djurstudier visade ingen effekt av travoprost på fertiliteten vid doser upp till 75 gånger den maximala rekommenderade okulära dosen till människa. Ingen relevant effekt av timolol noterades vid denna dosnivå.

Trafik

DuoTrav har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Som för andra ögondroppar kan övergående dimsyn eller andra synstörningar uppkomma. Om dimsyn uppstår vid instillation måste patienten vänta med att köra bil eller använda maskiner tills synen klarnat.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier involverande 2 170 patienter som behandlades med DuoTrav var den mest frekvent rapporterade behandlingsrelaterade biverkningen okulär hyperemi (12,0 %).


Summering i tabellform av biverkningar

Biverkningarna i tabellen nedan observerades i kliniska prövningar eller efter marknadsföringen. De presenteras enligt organsystem och klassificeras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet

Psykiska störningar

Sällsynta

Nervositet

Ingen känd frekvens

Depression

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Yrsel, huvudvärk

Ingen känd frekvens

Cerebrovaskulära händelser, synkope, parestesier

Ögon

Mycket vanliga

Okulär hyperemi

Vanliga

Punktuell keratit, ögonsmärta, synstörningar, dimsyn, torra ögon, ögonklåda, obehag i ögonen, ögonirritation

Mindre vanliga

Keratit, irit, konjunktivit, inflammation i främre kammaren, blefarit, fotofobi, nedsatt synskärpa, astenopi, ögonsvullnad, ökad tårproduktion, ögonlockserytem, tillväxt av ögonfransarna, ögonallergi, konjunktivalt ödem, ögonlocksödem

Sällsynta

Korneal erosion, meibomianit, konjunktival blödning, krustabildning i ögonlockskanten, trichiais, distichiasis

Ingen känd frekvens

Makulaödem, ögonlocksptos, fördjupning av ögonlocksfåran, irishyperpigmentering, korneala sjukdomar

Hjärtat

Mindre vanliga

Bradykardi

Sällsynta

Arytmi, oregelbunden hjärtfrekvens

Ingen känd frekvens

Hjärtinsufficiens, takykardi, bröstsmärta, palpitationer

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypertension, hypotension

Ingen känd frekvens

Perifera ödem

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné, postnasalt dropp, dysfoni, bronkialspasm, hosta, halsirritation

Sällsynta

Orofaryngeal smärta, näsobehag

Ingen känd frekvens

Astma

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Dysgeusi

Lever och gallvägar

Sällsynta

Alaninaminotransferasökning, aspartataminotransferasökning

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Kontaktdermatit, hypertrikos, hyperpigmentering av huden (periokulärt)

Sällsynta

Urtikaria, hudmissfärgning, alopeci,

Ingen känd frekvens

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Extremitetssmärta

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Kromaturi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Törst, trötthet

Följande biverkningar har uppträtt med en av de aktiva substanserna och kan därför även uppstå med DuoTrav:


Travoprost

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Immunsystemet

Säsongsbunden allergi

Psykiska störningar

Oro, insomnia

Ögon

Uveit, konjunktivala folliklar, rinnande ögon, ödem runt ögonen, klåda på ögonlocken, ektropion, katarakt, iridocyklit, oftalmisk herpes simplex, ögoninflammation, fotopsi, eksem på ögonlocken, haloeffekt, hypoestesi i ögat, pigmentering i främre kammaren, mydriasis, hyperpigmenterade ögonfransar, tätare ögonfransar, synfältsdefekt

Öron och balansorgan

Vertigo, tinnitus

Blodkärl

Diastolisk blodtryckssänkning, systolisk blodtrycksökning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Förvärrad astma, allergisk rinit, epistaxis, andningsbesvär, nästäppa, nasal torrhet

Magtarmkanalen

Reaktiverat magsår, besvär från magtarmkanalen, diarré, förstoppning, muntorrhet, buksmärta, illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Hudfjällning, onormal hårkvalitet, allergisk dermatit, förändrad hårfärg, madarosis, klåda, onormal hårväxt, erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskuloskeletal smärta, artralgi

Njurar och urinvägar

Dysuri, urininkontinens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni

Undersökningar

Förhöjning av prostataspecifikt antigen

Timolol

Liksom andra topikalt applicerade oftalmiska läkemedel absorberas timolol i den systemiska cirkulationen. Detta kan ge biverkningar liknande de som ses med systemiska betablockerande medel. Ytterligare angivna biverkningar inkluderar reaktioner som ses inom klassen oftalmiska betablockerare. Förekomsten av systemiska biverkningar efter topikal oftalmisk administrering är lägre än för systemisk administrering. För information om hur man reducerar den systemiska absorptionen, se Dosering.

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Immunsystemet

Systemiska allergiska reaktioner inklusive angioödem, urtikaria, lokaliserat och generaliserat utslag, klåda, anafylaxi

Metabolism och nutrition

Hypoglykemi

Psykiska störningar

Insomni, mardrömmar, minnesförlust

Centrala och perifera nervsystemet

Cerebral ischemi, ökat antal tecken och symtom på myasthenia gravis

Ögon

Tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. sveda, smärta, klåda, tårbildning, rodnad), koroidal avlossning efter filtrationskirurgi (se Varningar och försiktighet), nedsatt korneal känslighet, diplopi

Hjärtat

Ödem, kongestiv hjärtsvikt, atrioventrikulärt block, hjärtstillestånd

Blodkärl

Raynauds fenomen, kalla händer och fötter

Magtarmkanalen

Illamående, dyspepsi, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Psoriasisliknande utslag eller förvärrad psoriasis

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi

Reproduktionssystem och bröstkörtel

Sexuell dysfunktion, nedsatt sexualdrift

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det är osannolikt att en topikal överdos av DuoTrav skulle uppkomma eller att den skulle vara förenad med toxicitet.


Vid oavsiktligt intag kan symtomen på en överdos av systemisk betablockerare innefatta bradykardi, hypotoni, bronkialspasm och hjärtsvikt.


Om överdosering av DuoTrav inträffar bör behandlingen vara symtomatisk och stödjande. Timolol är inte lätt att dialysera bort.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

DuoTrav innehåller två aktiva substanser: travoprost och timololmaleat. Båda komponenterna sänker det intraokulära trycket men genom olika verkningsmekanismer och det sammanlagda resultatet blir ytterligare sänkning av det intraokulära trycket jämfört med substanserna var för sig.


Travoprost, en prostaglandin-F2α-analog, är en full agonist som är höggradigt selektiv och har en hög affinitet för prostaglandin FP-receptorn och sänker det intraokulära trycket genom att öka utflödet av kammarvatten via trabekelverket och uveosklerala vägar. Sänkningen av det intraokulära trycket hos människa inträder cirka 2 timmar efter administration och maximal effekt uppnås efter 12 timmar. Signifikant trycksänkning bibehålls under minst 24 timmar efter en enda dos.


Timolol är en icke-selektiv betablockerare utan signifikant sympatomimetisk, direkt myokardial depressiv eller membranstabiliserande effekt. Tonografi- och fluorofotometristudier på människa visar att dess huvudsakliga effekt är relaterad till minskad bildning av kammarvatten och en liten ökning av dess utflöde.


Sekundär farmakologi

Travoprost ökade signifikant blodflödet i synnervshuvudet på kanin efter 7 dagars topikal okulär tillförsel (1,4 mikrogram 1 gång dagligen).


Farmakodynamisk effekt

Klinisk effekt

I en tolvmånaders kontrollerad klinisk studie på patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension och ett baslinjemedeltryck i ögat på 25 till 27 mmHg var den trycksänkande effekten av DuoTrav, doserat en gång dagligen på morgonen, 8–10 mmHg. Att DuoTrav inte var sämre än latanoprost 50 mikrogram/ml + timolol 5 mg/ml vad avser medeltrycksänkning visades vid alla tider vid samtliga besök.


Vid en tremånaders kontrollerad klinisk studie på patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension var det intraokulära trycket vid baslinjen 27–30 mmHg i genomsnitt. Den trycksänkande effekten av DuoTrav doserat en gång dagligen på morgonen var i genomsnitt 9–12 mmHg och var upp till 2 mmHg större än för travoprost 40 mikrogram/ml en gång dagligen på kvällen och 2–3 mmHg större än för timolol 5 mg/ml doserat två gånger dagligen. En statistiskt överlägsen sänkning av medel-IOP på morgonen (kl. 8.00-24 timmar efter den senaste dosen av DuoTrav) observerades jämfört med travoprost vid alla besök under hela studien.

I två tremånaders kontrollerade kliniska studier på patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension och ett baslinjetryck på 23–26 mmHg i genomsnitt var den trycksänkande effekten av DuoTrav tillfört en gång dagligen på morgonen i genomsnitt 7–9 mmHg. De genomsnittliga trycksänkningarna var inte sämre (men numeriskt lägre) än de som uppnåddes med travoprost 40 mikrogram/ml en gång på kvällen i kombination med timolol 5 mg/ml en gång på morgonen.


I en 6-veckors, kontrollerad klinisk studie på patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension och ett genomsnittligt intraokulärt baslinjetryck på 24–26 mmHg var den genomsnittliga trycksänkande effekten av DuoTrav (med polyquaternium-1 som konserveringsmedel) doserat en gång dagligen på morgonen 8 mmHg och ekvivalent med effekten av DuoTrav (med bensalkoniumklorid som konserveringsmedel).


Inklusionskriterierna var desamma i alla studier utom för inträdeskriterierna för IOP och svar på tidigare IOP-terapi. Det kliniska utvecklingsprogrammet för DuoTrav omfattade såväl nya patienter som patienter som redan behandlades. Otillräckligt svar på monoterapi var inte ett inklusionskriterium.


Tillgängliga uppgifter visar, att tillförsel på kvällen kan innebära vissa fördelar avseende trycksänkande effekt. Patientens bekvämlighet och den förväntade följsamheten bör tas i beaktande när man rekommenderar tillförsel på morgonen jämfört med kvällen.

Farmakokinetik

Absorption

Travoprost och timolol absorberas genom kornea. Travoprost är en prodrug, som genomgår snabb esterhydrolys i kornea till den fria syran. Efter en daglig dos av DuoTrav PQ till friska frivilliga (N=22) under fem dagar var den fria syran inte kvantifierbar i plasmaprover från en majoritet av frivilliga (94,4 %) och var i allmänhet inte detekterbar en timme efter tillförseln. I de fall mätbara resultat uppnåddes (≥ 0,01 ng/ml-detektionsgränsen) uppmättes koncentrationer på 0,01–0,03 ng/ml. Medelvärdet för steady state Cmax för timolol var 1,34 ng/ml och Tmax för timolol uppträdde ungefär 0,69 timmar efter tillförsel av en daglig dos DuoTrav.


Distribution

Travoprost fri syra kan uppmätas i kammarvatten under de första timmarna på djur och i human plasma endast under den första timmen efter okulär tillförsel av DuoTrav. Timolol kan uppmätas i humant kammarvatten efter okulär tillförsel av timolol och i plasma under upp till 12 timmar efter okulär tillförsel av DuoTrav.


Metabolism

Metabolism är den huvudsakliga eliminationsvägen för både travoprost och den aktiva fria syran. Den systemiska metabolismen följer samma väg som för endogent prostaglandin F, som karakteriseras av en reduktion av 13-14-dubbelbindningen, oxidation av 15-hydroxylgruppen och β-oxidativ klyvning av den övre sidokedjan.


Timolol metaboliseras på två olika sätt. Den ena vägen medför bildning av en etanolaminkedja på tiadiazolringen och den andra ger upphov till en etanolsidokedja på morfolinkvävet och en andra liknande sidokedja med en karbonylgrupp bredvid kväveatomen. t½ i plasma för timolol är 4 timmar efter okulär tillförsel av DuoTrav.


Eliminering

Travoprost fri syra och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna. Mindre än 2% av en okulär dos av travoprost återfanns i urinen som fri syra. Timolol och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna. Cirka 20% av timololdosen utsöndras i urinen i oförändrad form och resten som metaboliter i urinen.

Prekliniska uppgifter

Hos apa medförde tillförsel av DuoTrav två gånger dagligen en ökad palpebral fissur och ökning av irispigmenteringen på samma sätt som efter okulär tillförsel av prostanoider.


DuoTrav med polyquaternium-1 som konserveringsmedel inducerade minimal toxicitet i ögats yta, jämfört med ögondroppar med bensalkoniumklorid som konserveringsmedel, på odlade humana hornhinneceller och efter topikal okulär administrering hos kaniner.


Travoprost

Lokal okulär administration av travoprost till apa vid koncentrationer upp till 0,012 % i det högra ögat två gånger dagligen i ett år gav ingen systemisk toxicitet.


Reproduktionstoxikologiska studier med travoprost har företagits på råttor, möss och kaniner genom att använda systemtillförsel. Fynden är relaterade till FP‑receptoragonistaktivitet i uterus med tidig embryoletalitet, postimplantationsförluster och fetal toxicitet. Hos dräktiga råttor gav systemtillförsel av travoprost under organogenesen (vid doser mer än 200 gånger högre än den kliniska) upphov till ökad incidens av missbildningar. Låga nivåer av radioaktivitet uppmättes i fostervatten och fostervävnader hos gravida råttor som givits 3H‑travoprost. Reproduktions- och utvecklingsstudier har visat en potent missfallseffekt med en hög andel observerat hos råtta och mus (plasmakoncentrationer på 180 pg/ml respektive 30 pg/ml) vid exposition 1,2–6 gånger den kliniska expositionen (upp till 25 pg/ml).


Timolol

Prekliniska data visade inga särskilda risker för människa med timolol baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad tillförsel, genotoxicitet och karcinogen effekt. Reproduktionsstudier med timolol uppvisade försenad embryonal förbening hos råtta under den postnatala utvecklingen (7 000 gånger den kliniska dosen) och ökat antal fosterresorptioner hos kanin (14 000 gånger den kliniska dosen).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost och 5 mg timolol (som timololmaleat).


Hjälpämne(n) med känd effekt

En ml lösning innehåller polyquaternium-1 (POLYQUAD) 10 mikrogram, propylenglykol 5 mg och makrogolglycerolhydroxistearat 1 mg (se Varningar och försiktighet).


Förteckning över hjälpämnen

Polyquaternium-1

Mannitol (E421)

Propylenglykol (E1520)

Makrogolglycerolhydroxistearat

Borsyra

Natriumklorid

Natriumhydroxid och/eller saltsyra (för att justera pH)

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Timolol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av timolol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att timolol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Timolol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 24.62 kg * 100

PEC = 0.0037 μg/L

Where:

A = 24.62 kg (sum of 4.458 kg timolol and 27.5513 kg timolol maleat, equaling 20.16 kg timolol) (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available


Crustacean (Daphnia magna): no data available


Fish: no data available


Other ecotoxicity data: No data available


PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of timolol cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of timolol cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 1.8 (method unknown) (Clarkes’s Analysis of Drugs and Poisons, 2017)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow remains below the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow < 4.0), the following statement is used for timolol: ‘Timolol has low potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Approximately 80% of timolol is metabolized in the liver to inactive metabolites. The unchanged drug and its metabolites are excreted in urine. Only small amounts of the drug are removed by hemodialysis. (AHFS Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, timolol cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains below the trigger level for a bioaccumulative substance.


References


Travoprost

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av travoprost kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Travoprost är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Travoprost har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.03596 kg * 100

PEC = 0.0000054 μg/L

Where:

A = 0.03596 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available


PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of travoprost cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/44447/00 corr2), use of Travoprost is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

3-4%, not readily biodegradable (OECD301B) (Study No. 511319)


Justification of chosen degradation phrase:

As travoprost does not fulfil the criteria for ready biodegradability, the following phrase is used: ‘Travoprost is potentially persistent.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 4.647 (OECD123) (TDOC-0018065)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow exceeds the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow > 4.0), the following statement is used for travoprost: ‘Travoprost has high potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Travoprost is hydrolyzed by esterases in the cornea to the biologically active form (travoprost free acid). Systemically, travoprost free acid is metabolized to inactive metabolites. Travoprost free acid is rapidly eliminated from plasma; plasma levels are below the limit of quantitation within one hour following ocular instillation. Less than 2% of the topical ocular dose is excreted in urine within 4 hours as travoprost free acid. (AHSF Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, travoprost can be considered a potential PBT substance as the criteria for persistence are fulfilled, the octanol-water partition coefficient exceeds the trigger level for a bioaccumulative substance and travoprost is labeled as a category 2 reprotoxic substance.


References


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Kasseras 4 veckor efter första öppnandet.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Färglös till ljus gul lösning
2,5 milliliter flaska, 253:54, F
3 x 2,5 milliliter flaska, 648:33, F
6 x 2,5 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av