Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Dridol®

Kyowa Kirin AB

Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-01-25 (Tillhandahålls ej) (klar vätska)

Neuroleptikum med antiemetisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AD08
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-07-13.

Indikationer

Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar (PONV) i anslutning till anestesi. Tillsammans med fentanyl vid neuroleptanalgesi (NLA typ II).


Förebyggande av illamående och kräkning som orsakas av morfin och derivat under postoperativ patientstyrd smärtlindring (PCA) hos vuxna.

Kontraindikationer

Dridol är kontraindicerat till patienter med:

 • överkänslighet mot droperidol eller mot något hjälpämne,

 • överkänslighet mot butyrofenoner,

 • känd eller misstänkt förlängning av QT-intervallet (QTc >450 msek hos kvinnor och >440 msek hos män. Detta inkluderar patienter som har en familjehistoria med medfödd QT-förlängning och patienter som får samtidig behandling med läkemedel med känd risk för torsades de pointes (se avsnitt Interaktioner). (Se även Varningar och försiktighet).

 • känd hypokalemi eller hypomagnesi,

 • feokromocytom, eftersom allvarlig hypertension och tachycardi har observerats efter behandling med Dridol,

 • bradykardi, lägre än 55 hjärtslag per minut,

 • känd samtidig behandling som leder till bradykardi,

 • koma,

 • vid extrapyramidala motoriska störningar, barbiturat-förgiftningar och vid överdosering av opioider.

 • Parkinsons sjukdom,

 • allvarlig depression.

Dosering

Dosen skall avpassas individuellt och vid dosutredning bör hänsyn tas till ålder, vikt, eventuell samtidig medicinsk behandling och typ av anestesi och ingrepp. Äldre patienter och patienter känsliga för neuroleptikabehandling bör ges halva den rekommenderade dosen.


Antiemetikum: Vuxna 1,25 mg (0,5 ml) intravenöst.


Neuroleptanalgesi: Som induktion ges högst 0,25 mg/kg kroppsvikt intravenöst. Som underhållsdos ges vid behov 1,25-2,5 mg (0,5-1,0 ml). Det är viktigt att en adekvat cirkulationsvolym upprätthålls pga droperidols alfa-blockerande effekt (se även Varningar och försiktighet. Den totala dosen bör ej överstiga 20 mg.


Hjärtarytmiövervakning vid droperidolbehandling
Den rutinmässiga pre- och postoperativa övervakningen av vitala funktioner skall dessutom hos patienter med riskfaktorer för hjärtarytmi innan droperidol ges kompletteras med 12 avlednings EKG, serumkalium och -magnesium, och serumkreatinin (se Varningar och försiktighet). EKG-övervakningen bör fortsätta under 2-3 timmar efter användning som antiemetikum och i minst 7 timmar efter neuroleptanalgesi. På grund av arytmirisken skall nödvändiga hjälpmedel för återupplivning finnas tillgängliga.


Administreringssätt

Förebyggande och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV).

Intravenös administrering.

 • Vuxna: 0,625 mg till 1,25 mg.

 • Äldre (över 65 år): 0,625 mg.

 • Barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 18 år): 10 till 50 mikrogram/kg (upp till maximalt 1,25 mg).

 • Barn (under 2 år): Rekommenderas inte.

 • Nedsatt leverfunktion: 0,625 mg


Förebyggande av illamående och kräkningar som orsakats av morfin och derivat under postoperativ patientkontrollerad analgesi (PCA).


Intravenös administrering.

 • Vuxna: 15 till 50 mikrogram droperidol per mg morfin, upp till en maximal daglig dos på 5 mg droperidol.

Varningar och försiktighet

Centrala nervsystemet

Droperidol kan förstärka CNS-depression som produceras av andra CNS-depressiva läkemedel. Varje patient visar tecken på depression bör följas noga.

Använd med försiktighet till patienter med epilepsi (eller en historia av epilepsi) och tillstånd som predisponerar för epilepsi eller kramper.


Kardiovaskulär

Mild till måttlig hypotension och ibland (reflex) takykardi har observerats efter administrering av droperidol. Denna reaktion brukar avta spontant. Dock bör hypotension kvarstår, bör man överväga möjligheten att hypovolemi och lämplig vätskeersättning administreras.


Dridol förlänger dosberoende QT-intervallet, och ökar därmed risken för allvarliga hjärtarytmier (t ex torsade de pointes, ventrikelarytmi). Enstaka fall med QT-intervallförlängning eller allvarlig hjärtarytmi har rapporterats även vid normala till låga doser av Dridol. Dridol skall därför administreras under adekvat övervakning även vid användning som antiemetikum. Patienter med risk för hjärtarytmi ska ha serumelektrolyter och kreatininnivåer bedömda och förekomsten av QT-förlängning uteslutas före administrering av Dridol.


Patienter som har, eller misstänks ha, följande riskfaktorer för hjärtarytmi skall bedömas noggrant innan Dridol administreras:

 • signifikant hjärtsjukdom i anamnesen (inklusive allvarlig ventrikelarytmi, AV-block II eller III, dysfunktion i sinusknutan, kronisk hjärtinsufficiens, ischemisk hjärtsjukdom samt vänsterkammarhypertrofi),

 • kliniskt signifikant bradykardi,

 • plötslig död i familjeanamnesen,

 • njursvikt (speciellt vid kronisk dialys),

 • nedsatt leverfunktion,

 • signifikant kronisk obstruktiv lungsjukdom och respirationsinsufficiens,

 • elektrolytstörningar i form av hypokalemi eller hypomagnesemi såsom vid intag av kaliumutsöndrande diuretika, vid behandling med höga doser insulin eller hos patienter med långvariga kräkningar och/eller diarré,

 • samtidig behandling med andra läkemedel som förlänger QT-intervallet (se Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)

 • alkoholism eller uppgifter om stort intag av alkohol i anamnesen

För patienter i dessa riskgrupper skall EKG, serumkalium och -magnesium, och serumkreatinin ingå i undersökningen.


Kontinuerlig pulsoximetri bör utföras på patienter med identifierad eller misstänkt risk för ventrikulär arytmi och bör fortsätta i 30 minuter efter iv administration.


Dridol bryts huvudsakligen ner i levern varför läkemedlet skall användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion.


Dridol skall användas med försiktighet vid spasticitet, epilepsi och kramper, vid behandling av barn och hos äldre patienter samt patienter känsliga för neuroleptikabehandling.


Dridol kan förstärka CNS-depression som framkallats av andra CNS-depressiva läkemedel. Alla patienter som visar tecken på CNS-depression ska noga övervakas.


Försiktighet krävs när patienter tar läkemedel som riskerar framkalla elektrolytobalans.


Substanser som hämmar aktiviteten av cytokrom P450-isoenzymerna (CYP) CYP1A2, CYP3A4 eller båda kan minska droperidols metaboliseringshastighet och förlänga dess farmakologiska effekt. Därför bör försiktighet iakttas om droperidol ges samtidigt med potenta CYP1A2- och CYP3A4-hämmare (se avsnitt Interaktioner).


Patienter med en anamnes av alkoholmissbruk eller som nyligen haft en stor alkoholkonsumtion löper ökad risk för arytmi.


Vid oförklarad hypertermi är det viktigt att avbryta behandlingen eftersom hypertermi kan vara ett av de ingående symtomen vid malignt syndrom, ett tillstånd som rapporterats för neuroleptika.

InteraktionerEffekten av droperidol kan förstärkas vid samtidig tillförsel av CNS-hämmande medel.Kontraindicerat för samtidig användning

Läkemedel som är kända för att orsaka torsades de pointes genom QT-förlängning bör inte ges samtidigt som droperidol. Exempel är:

 • antiarytmika klass IA

 • antiarytmika klass III

 • makrolidantibiotika

 • fluorkinolonantibiotika

 • antihistaminer

 • vissa antipsykotika

 • antimalariamedel

 • cisaprid, domperidon, metadon, pentamidin.


Samtidig användning av läkemedel som inducerar extrapyramidala symtom, t.ex. metoklopramid och andra neuroleptika, kan leda till ökad förekomst av dessa symtom och bör därför undvikas.


Konsumtion av alkoholhaltiga drycker och läkemedel bör undvikas.


Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning

Försiktighet rekommenderas när droperidol används tillsammans med läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet.


För att minska risken för QT-förlängning krävs försiktighet när patienter tar läkemedel som sannolikt inducerar elektrolytobalans (hypokalemi och/eller hypomagnesemi), t.ex. kaliumuttömmande diuretika, laxermedel och glukokortikoider.


Droperidol kan potentiera effekten av sedativa (barbiturater, bensodiazepiner, morfinderivat). Detsamma gäller antihypertonimedel, så att ortostatisk hypotoni kan bli följden.

Liksom andra sedativa kan droperidol potentiera andningsdepression orsakad av opioder.


Eftersom droperidol blockerar dopaminreceptorer, kan det hämma effekten av dopaminantagonister, såsom bromokriptin, lisurid, och av L-dopa.


Substanser som hämmar aktiviteten hos cytokrom P450-isoenzymerna (CYP) CYP1A2, CYP3A4 eller båda kan minska den hastighet med vilken droperidol metaboliseras och förlänga dess farmakologiska effekt. Därför bör försiktighet iakttas om droperidol ges samtidigt som CYP1A2-hämmare, CYP3A4-hämmare eller båda.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet. I studier på kanin och råtta med haloperidol under senare del av dräktigheten har påvisats rubbningar av vissa beteenden såsom inlärning och motorik. Det kan inte uteslutas att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptor-blockerande förmåga. Under den sista trimestern bör Dridol därför ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret. Sent i graviditeten, om administrering av läkemedlet är nödvändigt, rekommenderas övervakning av det nyfödda spädbarnets neurologiska funktioner.

Djurstudier är otillräckliga vad gäller effekter på graviditet och embryonal utveckling/fosterutveckling, förlossning och postnatal utveckling.


Nyfödda som exponerats för antipsykotika (inklusive Dridol) under tredje trimestern av graviditeten löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala och / eller utsättningssymtom som kan variera i svårighetsgrad och duration efter födseln. Det har förekommit rapporter på agitation, hypertension, hypotension, tremor, somnolens, andnöd eller ätproblem. Därför ska nyfödda följas noggrant.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om droperidol passerar över i modersmjölk. Det är känt att andra neuroleptika av butyrofenontyp utsöndras i bröstmjölk. Moderns behov av behandling med Dridol och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet. Behandling med droperidol ska begränsas till en enda administrering. Upprepad administrering rekommenderas inte.

Fertilitet

Ingen påverkan på fertiliteten har setts i studier utförda på han- och honråttor. Den kliniska effekten av droperidol på fertiliteten har inte fastställts.

Trafik

Droperidol har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör inte köra bil eller handha maskiner förrän tidigast 24 timmar efter administrering av droperidol.

Biverkningar

De mest frekvent rapporterade händelserna under klinisk erfarenhet är fall av dåsighet och sedering. Dessutom har mindre frekventa rapporter om hypotoni, hjärtarrytmier, malignt neuroleptikasyndrom (NMS) och symtom associerade med NMS, och rörelsestörningar, såsom dyskinesier, samt händelser av ångest eller agitation förekommit.


System
Organklass

Vanliga
(≥1/100,
<1/10)

Mindre
vanliga
(≥1/1 000,
<1/100)

Sällsynta
(≥1/10 000,
<1/1 000)

Mycket
sällsynta
(<1/10 000)

ingen känd
frekvens
(kan inte
beräknas
från
tillgängliga
data)

Blodet och lymf­systemet

   

Blod­dyskrasi

 

Immun­systemet

  

Anafylaktisk reaktion; Angio­neurotiskt ödem; Över­känslighet

  

Metabolism och nutrition

    

Inadekvat anti­diuretisk hormon­sekretion

Psykiska störningar

 

Ångest; Oro / Akatisi

Förvirrings­tillstånd; Agitation

Dysfori

Halluci­nationer

Centrala och perifera nerv­systemet

Dåsighet

Dystoni; Okulo­gyration

 

Extra­pyramidala symtom; Kramp­anfall; Darrning

Epileptiska anfall; Parkinsons sjukdom

Hjärtat

 

Takykardi; Yrsel

Hjärt­arytmier, inklusive ventri­kulära arytmier

Hjärtstille­stånd

Torsade de pointes;

EKG: QT-förlängning

 

Blodkärl

Blod­trycksfall

   

Svimning

Andnings­vägar, bröst­korg och media­stinum

    

Bronko­spasm; Laryngo­spasm

Hud och subkutan vävnad

  

Hud­utslag

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid admini­strerings­stället

  

Malignt neuro­leptika­syndrom (NMS)

Plötslig död

 

Symtom i samband med NMS har ibland rapporterats dvs förändringar i kroppstemperatur, stelhet och feber. En ändring i mental status med förvirring eller agitation och förändrad medvetandegrad, har observerats. Autonom instabilitet kan manifesteras som takykardi, varierande blodtryck, överdriven svettning/salivering och darrning. I extrema fall kan NMS leda till koma eller njur- och/eller hepatobiliära problem.


Enstaka fall av amenorré, galaktorré, gynekomasti, hyperprolaktinemi, oligomenorré och neonatal läkemedelsabstinenssyndrom har satts i samband med långvarig exponering vid psykiatriska indikationer.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom: Överdosering manifesterar sig som en förstärkning av de farmakologiska effekterna. Huvudrisker är avflackning med ökad sömnbenägenhet, ibland i samband med lågt blodtryck. I högre doser och hos känsliga patienter kan extrapyramidala symtom uppträda (salivation, onormalt rörelsemönster och ibland muskelrigiditet). Kramper kan förekomma. Vid kraftig överdosering kan medvetslöshet inträda. Fall med förlängning av QT-intervallet, ventrikelarytmier inkluderande plötslig död har sällan rapporterats.
Behandling: Specifik antidot saknas. Vid extrapyramidala symptom skall antikolinergika ges, t ex biperiden.
Vid en överdos av droperidol krävs skärpt uppmärksamhet efter tecken på QT-förlängning. Faktorer som predisponerar för uppkomst av torsade de pointes, t ex elektrolytstörningar (speciellt hypokalemi eller hypomagnesemi) och bradykardi skall beaktas. Uttalat blodtrycksfall skall behandlas med intravenös vätsketillförsel och andra adekvata åtgärder. Säkerställ fria luftvägar och adekvat syresättning.

Farmakodynamik

Droperidol är ett neuroleptikum som tillhör butyrofenongruppen. Droperidol blockerar dopamin- och alfa1-receptorer men har ingen affinitet till histamin- eller kolinerga receptorer. Substansen har antiemetisk effekt och sedativ effekt med bibehållna reflexer. Droperidol potentierar analgetika och barbiturater. Den alfaadrenerga blockaden reducerar adrenalinets pressoreffekt, vilket leder till blodtrycksfall, minskat perifert kärlmotstånd och eventuellt minskat pulmonellt arteriellt tryck, speciellt om detta är abnormt högt. Droperidol kan också minska förekomsten av adrenalinutlöst arytmi.
Efter en intravenös dos börjar effekten inträda efter 3-10 minuter. Maximal effekt uppnås efter upp till 30 minuter. Den sedativa effekten kvarstår 2-4 timmar, men dåsighet kan kvarstå i upp till 12 timmar.


Droperidols hämmande verkan på dopaminerga receptorer i kemotriggerzonen i area postrema ger det en kraftfull antiemetisk effekt som är särskilt användbar för förebyggande och behandling av PONV och/eller illamående och kräkningar som orsakats av opioidanalgetika.

Farmakokinetik

Effekten av en enda intravenös dos sätter in 2-3 minuter efter administrering. De lugnande och sedativa effekterna tenderar att kvarstå i 2 till 4 timmar, men vakenheten kan vara påverkad i upp till 12 timmar.


Distribution

Efter intravenös administrering faller plasmakoncentrationerna snabbt under de första 15 minuterna; detta sker oberoende av metabolismen och är en omfördelning av läkemedlet. Proteinbindningen i plasma är 85-90 %. Distributionsvolymen är ca 1,5 l/kg.


Metabolism

Droperidol metaboliseras i stor utsträckning i levern och genomgår oxidation, dealkylering, demetylering och hydroxylering av cytokrom P450-isoenzymerna 1A2 och 3A4, och i mindre utsträckning av 2C19. Metaboliterna saknar neuroleptisk aktivitet.


Eliminering

Eliminering sker huvudsakligen genom metabolism;. Av en intramuskulär dos utsöndras 75% via njurarna som metaboliter (mindre än 1% som oförändrad droperidol) och 22% i faeces (11% som oförändrad droperidol). Plasmaclearance är cirka 0,8 l/min. Elimineringshalveringstiden (t½ß) är cirka 2 timmar.


Pediatrisk population

I en studie på 12 barn (i åldern 3,5 till 12 år) var de rapporterade värdena för distributionsvolym och clearance lägre än dem som man fann i den vuxna populationen (0,58 ± 0,29 l/kg respektive 4,66 ± 2,28 ml/kg*min). Elimineringshalveringstiden (101,5 ± 26,4 min) liknade den som man fann hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Det finns ingen preklinisk information som bedöms vara av betydelse för den kliniska säkerheten utöver den information som ges i andra delar av produktresumén.

Innehåll

1 ml innehåller 2,5 mg droperidol, mannitol, vinsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Inkompatibelt med barbiturater.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätskan har pH 2,5-4,5.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml (klar vätska)
10 x 1 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av