Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Devitre

Takeda Pharma

Tuggtablett 400 IE
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Runda, vita till gulaktiga, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små prickar)

Vitamin D

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Devitre (Tuggtablett 400 IE) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Läkemedlet tillhandahålls ej. Inga utbytbara läkemedel. Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp: A11CC05 (Kolekalciferol) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-05-03
Prognos för slutdatum: 2020-04-30
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-11.

Indikationer

Förebyggande och behandling av D-vitaminbrist. Substitution av D-vitamin som ett led i osteoporosbehandling till patienter där D-vitaminbrist påvisats eller där stor risk för sådan brist bedöms föreligga.

Kontraindikationer

Hyperkalcemi.

Dosering

1-2 tuggtabletter dagligen.

Tabletterna kan tuggas eller smälta på tungan.

Varningar och försiktighet

Bör ej användas tillsammans med andra D-vitaminpreparat.


Försiktighet bör iakttas vid samtidigt intag av preparat som innehåller kalcium. Kalciumnivåerna bör då kontrolleras.


Devitre innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist. Kan vara skadligt för tänderna eftersom tabletterna innehåller socker.

Interaktioner

Vissa antikonvulsiva läkemedel, t ex fenytoin och fenobarbital interagerar med kolekalciferol så att effekten av kolekalciferol minskas. Mekanismen för denna interaktion är oklar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet. Kolekalciferol skall ej överdoseras under graviditet och det dagliga intaget bör ej överstiga 600 IE.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Trafik

Devitre har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Överdosering

Toxicitet: Kolekalciferol har låg akut toxicitet. Upprepad överdosering innebär dock risk. Stora individuella variationer. Dagliga doser om 3000-4000 IE till spädbarn, 4000-5000 IE till barn och 75 000-100 000 IE till vuxna kan ge toxiska symtom.


Symtom: Karaktäristiska hyperkalcemisymtom som trötthet, eufori, omtöckning, illamående, viktförlust, törst, polyuri, nefrokalcinos, njursvikt. EKG-förändringar, arytmier. Pankreatit.


Behandling: Solljus och vidare D-vitamintillförsel undvikes. Kalciumkarens. Rehydrering. Diuretika (t ex furosemid) för att säkra god diures. Kalcitonin 0,5-1,0 MRC U/kg/tim i intravenös infusion inledningsvis under 6 tim (ges i 500 ml isoton glukos- eller natriumkloridlösning). Prednisolon 20 mg x 3. (I svårare fall ev tillägg av fosfat per os eller parenteralt, dock ej riskfri behandling)

Farmakodynamik

Kolekalciferol är en fettlöslig substans. Den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxikolekalciferol (kalcitriol) främjar absorptionen av kalcium och fosfat från tarmkanalen samt mobiliserar kalcium och andra salter från gammal benvävnad.

Farmakokinetik

Kolekalciferol absorberas effektivt från mag-tarmkanalen. Kolekalciferol och dess metaboliter transporteras i blodet bundet till ett speciellt α-globulin. Kolekalciferol kan lagras i fett- och muskelvävnad, varifrån det långsamt frisätts.


Kolekalciferol metaboliseras genom hydroxylering, först i levern (cytokrom P-450) till 25-hydroxikolekalciferol, och sedan i njurkortex till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxikolekalciferol. Andra metaboliter som bildas i njurarna är 24,25-dihydroxikolekalciferol och 1,24,25-trihydroxi derivat av kolekalciferol.


Utsöndringen sker främst i galla och faeces, endast en liten del utsöndras i urinen. Enterohepatisk cirkulation förekommer men är försumbar.


Patientfaktorer: Absorptionen av kolekalciferol kan vara nedsatt hos patienter med nedsatt fettabsorption.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller kolekalciferol (vitamin D3) 400 IE (10 mikrogram).


Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 0,78 mg sackaros


Förteckning över hjälpämnen

Mannitol, magnesiumstearat, all-rac-alfa tokoferol, natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat, sackaros och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kolekalciferol

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Devitre är runda, vita till gulaktiga, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små prickar.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 400 IE Runda, vita till gulaktiga, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små prickar
20 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
60 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
180 tablett(er) burk, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av