Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Octostim

Ferring

Nässpray, lösning 150 mikrog/dos
(Klar lösning)

Faktor VIII-frisättare och vWf-frisättare

Aktiv substans:
ATC-kod: H01BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-17.

Indikationer

OCTOSTIM nässpray är indicerat vid följande tillstånd hos patienter som visat adekvat svar efter en testdos av preparatet.

Terapeutiskt för kontroll av mindre blödning. Blödningsprofylax hos patienter med mild hemofili A och mild von Willebrands sjukdom i samband med mindre kirurgiska och diagnostiska ingrepp. I undantagsfall vid medelsvåra former av respektive sjukdom. Förkortning eller normalisering av en förlängd blödningstid vid trombocytdysfunktion.

Kontraindikationer

OCTOSTIM ska inte användas vid; habituell eller psykogent betingad polydipsi (dygnsurinvolym över 40 ml/kg), syndrom med störd ADH-sekretion (SIADH), känd hyponatremi, känd eller misstänkt hjärt­inkompensation och andra tillstånd som kräver behandling med diuretika, von Willebrands sjukdom typ IIB.

Dosering

Terapeutisk kontroll av blödning samt blödningsprofylax: 300 μg (1 spraydos i vardera näsborren) ges vid blödning eller en halv timme före operation. Dosen kan upprepas var 12:e timme under maximalt 2-3 dagar. Vid kirurgiska ingrepp rekommenderas i första hand parenteral administrering av desmopressin.

Innan OCTOSTIM används för kontroll av blödning eller blödningsprofylax ska desmopressinets effekt på koagulationsfaktorer och blödningstid bestämmas hos den enskilde patienten med hjälp av en testdos, 300 μg (1 spraydos i vardera näsborren).

Eftersträvad ökning av VIII:C bedöms enligt samma riktlinjer som vid behandling med faktor VIII koncentrat. Dock kan halten VIII:C förväntas fortsätta att öka under 1-2 timmar efter administreringen. OCTOSTIM-effekten skiljer sig alltså från passiv tillförsel av faktor VIII där halten VIII:C börjar sjunka omedelbart efter administreringen.

Plasmanivåer av VIII:C och vWF:Ag stiger kraftigt efter desmopressin, dock utan att man kunnat fastställa korrelation mellan plasmakoncentration av dessa faktorer och blödningstiden, varken före eller efter desmopressin.

Fastställande av blödningstid och plasmanivåer av koagulationsfaktorerna bör ske i samarbete eller samråd med landets koagulationslaboratorier: Koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, tel 040-33 10 00 (begär i växeln "koagulationsjouren"); Karolinska Universitetssjukhus, Solna, tel 08-517 700 00 (begär i växeln "koagulationsjouren"); Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, tel 031-342 10 00 (begär i växeln "koagulationsjouren").

Administrering: Innan OCTOSTIM nässpray används första gången, måste pumpen fyllas genom att trycka 4 gånger eller tills en jämn dusch erhålls. Gör på samma sätt om sprayen inte har använts den senaste veckan.

Vid administrering är det viktigt att tänka på att den nedre delen av pump­slangen alltid måste vara nedsänkt i vätskan samt att spetsen förs in rakt i näsan samtidigt som huvudet är något tillbakalutat. Bruksanvisning medföljer förpackningen. Sprayflaskan ska alltid förvaras stående.

Hos små barn ska administreringen övervakas av en vuxen för att säkerställa korrekt dosering.

Varningar och försiktighet

OCTOSTIM ska användas med försiktighet vid; behandling av små barn samt äldre patienter, rubbad vätske- och/eller elektrolytbalans, risk för ökat intrakraniellt tryck, måttlig till svår njurinsufficiens (kreatininclearance mindre än 50 ml/min).

Vätskerestriktion ska iakttas. Utan samtidig minskning av vätskeintaget, kan behandlingen leda till vattenretention och/eller hyponatremi (huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarligare fall kramper).

Under behandling med OCTOSTIM nässpray ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga för att släcka törst (max 1,5 l/dygn för vuxna) och kroppsvikten bör kontrolleras regelbundet. Vid en gradvis ökning av kroppsvikten, serum­natrium under 130 mmol/l eller plasmaosmolalitet under 270 mOsm/kg kroppsvikt måste vätskeintaget reduceras drastiskt och administreringen av OCTOSTIM avbrytas.

En ökad risk för hyponatremi föreligger hos barn, äldre och hos patienter med lågt natrium i plasma.

Behandling med desmopressin bör avbrytas eller noggrant justeras vid akuta sjukdomar med rubbad vätske- och/eller elektrolytbalans som vid systeminfektioner, feber och gastroenterit, och vätske/elektrolytbalansen bör monitoreras noggrant, särskilt vid kraftig blödning.

För att undvika hyponatremi måste försiktighet iakttas med särskild uppmärksamhet på vätskeretention och en frekvent kontroll av natrium i plasma vid följande tillstånd; samtidig behandling med läkemedel som är kända för att inducera syndrom med störd ADH-sekretion (SIADH), t ex tricykliska antidepressiva, SSRI, klorpromazin och karbamazepin och vissa antidiabetika i sulfon­ureid­gruppen, såsom glibenklamid samt samtidig behandling med NSAID-preparat

Vid uttalad trombocytopeni förkortar OCTOSTIM inte förlängd blödningstid.

OCTOSTIM nässpray kan orsaka bronkospasm eftersom preparatet innehåller bensalkoniumklorid.

Interaktioner

Substanser som är kända för att inducera störd ADH-sekretion, t ex tricykliska antidepressiva, SSRI, klorpromazin och karbamazepin liksom antidiabetika av sulfonureidgruppen, såsom glibenklamid, kan orsaka en additiv antidiuretisk effekt med ökad risk för vattenretention.

NSAID-preparat kan inducera vattenretention/hyponatremi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Data från ett begränsat antal gravida kvinnor visar inga skadliga effekter av desmopressin på graviditeten eller fostrets/den nyföddes hälsa. Djurstudier påvisar varken direkta eller indirekta skadliga effekter avseende graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling. OCTOSTIM nässpray bör ges med försiktighet vid graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

OCTOSTIM har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Den allvarligaste biverkningen med desmopressin är hyponatremi som kan ge symtom i form av huvudvärk, illamående, kräkning, viktökning, sjukdomskänsla, buksmärta, muskelspasmer, yrsel, förvirring, minskat medvetande och i allvarliga fall konvulsioner och koma. Orsaken till potentiell hyponatremi är den förväntade antidiuretiska effekten.


Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Huvudvärk*, flush

Cirk: Övergående hjärtklappning

GI: Magknip, illamående*

Luftvägar: Nästäppa/rinit, näsblödning

Ögon: Ögonrodnad


Mycket sällsynta
(<1/10000)

Metabol: Hyponatremi.


Ingen känd frekvens

Allmänna: Perifert ödem*, trötthet*

GI: Kräkningar*

Hud: Pruritus, utslag, urtikaria

Immunol.: Allergiska reaktioner

Metabol.: Viktökning*

Muskuloskel.: Muskelspasmer*

Neurol.: Konvulsioner*, koma*, yrsel*

Psyk.: Förvirringstillstånd*

*Rapporterat i samband med hyponatremi

Enstaka fall av allergiska hudreaktioner och mer allmänna allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats.

Barn, äldre patienter och patienter med låga natriumnivåer kan ha en ökad risk för att utveckla hyponatremi.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Överdosering leder till förlängd verkningsduration med en ökad risk för vattenretention och hyponatremi. Redan normaldoser kan tillsammans med stort vätskeintag ge vattenintoxikation. Doser från 0,3 μg/kg i.v. och 2,4 μg/kg intranasalt har tillsammans med vätskeintag givit hyponatremi och kramper hos barn och vuxna. Emellertid gav 40 μg intranasalt till 5 mån barn och 80 μg intranasalt till 5-åring inga symtom. 4 μg parenteralt till nyfödd gav oliguri samt viktuppgång.


Symtom

Symtom som vid vattenintoxikation. Huvudvärk, illamående. Vätskeretention, hyponatremi, hypoosmolalitet, oliguri, CNS-depression, kramper, lungödem. Se även i preparattexten beskrivna biverkningar.


Behandling

Behandlingen av hyponatremi ska vara individuell, men följande generella rekommendationer kan ges:

Hyponatremi behandlas med avbrytande av desmopressinbehandlingen och vätskerestriktion. Om patienten har symtom kan infusion av isoton eller hyperton natriumklorid ges. När vätskeretentionen är allvarlig (kramper och medvetslöshet) behandlas den med furosemid.

Farmakodynamik

OCTOSTIM innehåller desmopressin, en strukturanalog till det naturliga humana baklobshormonet argininvasopressin. Det skiljer sig därifrån genom att aminogruppen i cystein tagits bort och L-arginin ersatts med D-arginin.

Desmopressin 300 μg intranasalt leder till åtminstone en fördubbling i plasma av halten av faktor VIII koagulationsaktivitet (VIII:C). Även halten av von Willebrand faktorantigen (vWF:Ag) ökar men i mindre utsträckning. Samtidigt sker en frigörelse av plasminogenaktivator (PA). Effekten på koagulationsprofilen är densamma som för 0,2 μg/kg intravenöst administrerat desmopressin.

En förlängd blödningstid förkortas i samma utsträckning efter 300 μg desmopressin intranasalt som efter 0,3 μg/kg kroppsvikt intravenöst.

Farmakokinetik

Absorption: Biotillgängligheten relativt till intravenös administrering är ca 3-5%. Maximal plasmakoncentration efter 300 µg uppnås efter ungefär en timme och uppgår till 400 pg/ml i genomsnitt.

Distribution: Distributionsvolymen i elimineringsfasen är 0,3-0,5 l/kg. Desmo­pressin passerar ej blod-hjärnbarriären.

Metabolism: In vitro-studier har visat att ingen signifikant mängd av desmopressin metaboliseras i levermikrosomer. Det är därför inte troligt att desmopressin metaboliseras i levern hos människa. Desmopressin hämmar inte CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4 in vitro och således borde desmopressin inte påverka farmakokinetiken av andra läkemedel som metaboliseras av CYP-enzymer.

Eliminering: Total clearance av desmopressin har beräknats till 7,6 l/h. Halveringstid för desmopressin i elimineringsfasen är i genomsnitt 2,8 timmar. Hos friska personer utsöndras 52% av den desmopressin som administreras oförändrad i urinen.

Inga könsrelaterade skillnader beträffande farmakokinetiken för desmopressin har observerats.

Innehåll

1 dos nässpray innehåller: Desmopressinacetat 150 μg, natriumklorid, citronsyramonohydrat (E 330), dinatriumfosfatdihydrat, bensalkoniumklorid och renat vatten.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Desmopressin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active

Hållbarhet, förvaring och hantering

OCTOSTIM nässpray drivs av en manuell dospump utan drivgas. Spraypumpen är konstruerad att ge 0,1 ml lösning (=150 μg desmopressinacetat) per spraydos.

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Nässpray, lösning 150 mikrog/dos Klar lösning
25 dos(er) spraybehållare, 2688:05, F

Hitta direkt i texten
Av