Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xalatan®

Pfizer

Ögondroppar, lösning 50 mikrog/ml
(klar, färglös lösning)

Medel mot glaukom

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EE01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-09-22.

Indikationer

Sänkning av det intraokulära trycket (IOP) vid glaukom med öppen kammarvinkel samt vid okulär hypertension.


Sänkning av det intraokulära trycket hos barn med förhöjt intraokulärt tryck och barnglaukom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, bensalkoniumklorid eller mot något annat hjälpämne.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna (inkl. äldre) är en droppe dagligen i det sjuka ögat. Optimal trycksänkande effekt uppnås om Xalatan administreras på kvällen.


Dosering av Xalatan bör ej överstiga en droppe dagligen. Tätare doseringsintervall har visat sig ge sämre trycksänkande effekt. Om ett doseringstillfälle hoppats över ska nästa dos tas enligt det normala schemat.


Om Xalatan används tillsammans med andra ögondroppar bör preparaten ges med minst 5 minuters mellanrum.


Barn

Doseringen av Xalatan ögondroppar till barn är densamma som till vuxna. Det finns inga data tillgängliga för prematura barn (fostertid kortare än 36 veckor). Data för gruppen <1 år (fyra patienter) är mycket begränsade (se avsnitt Farmakodynamik)

Varningar och försiktighet

Förändrad irispigmentering

Xalatan kan gradvis förändra ögonfärgen genom en ökning av det bruna pigmentet i iris framför allt hos patienter med melerade ögon, dvs blå-brun, grå-brun, grön-brun eller gul-brun iris. Färgförändringen beror på ökat melanininnehåll i irisstromats melanocyter. Vanligtvis utbreder sig det bruna pigmentet runt pupillen koncentriskt mot periferin, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgad. För en majoritet av fallen är färgförändringen av iris liten och har ofta inte observerats kliniskt. Incidensen hos patienter med melerade ögon varierade mellan 7 till 85 %, där gul-bruna ögon hade den högsta incidensen. Hos patienter med homogent blå ögon har ingen färgförändring observerats, och hos patienter med homogent grå, gröna eller bruna ögon har färgförändring noterats endast i ett fåtal fall.

Färgförändringen uppträder vanligtvis under de första 8 månaderna av behandlingen, men kan också uppträda senare. Den har inte haft samband med andra symptom eller patologiska förändringar i de kliniska prövningarna. Efter avbruten behandling har ingen ytterligare förändring skett, men den förändrade irisfärgen är sannolikt bestående.


Irisnaevi och irisfräknar påverkas ej av behandlingen.


Ansamling av pigment i trabekelverket eller i främre kammaren i övrigt har inte noterats i de kliniska prövningarna. Eftersom ökad irispigmentering ser ut att vara en effekt av enbart kosmetisk natur, kan behandlingen med Xalatan fortsätta om irispigmentering uppstår. Patienterna bör dock följas regelbundet, och om den kliniska situationen så kräver kan behandlingen med Xalatan avbrytas.


Innan behandling påbörjas ska patienterna informeras om möjligheten att irisfärgen förändras permanent. Ensidig behandling av patienter kan resultera i heterokromi.


Ögonlocksförändringar

Färgförändring av periorbital hud har observerats och har mest rapporterats hos patienter av japanskt ursprung. Denna missfärgning av huden är inte permanent och kan i några fall försvinna vid fortsatt behandling med Xalatan.


Glaukom

Erfarenheten av Xalatan-behandling vid pigmentglaukom, kroniskt trångvinkelglaukom samt vid öppenvinkelglaukom vid pseudofaki är begränsad. Erfarenhet saknas vid behandling av Xalatan vid inflammatoriska och neovaskulära glaukom samt vid inflammatoriska okulära tillstånd. Xalatan har ingen eller obetydlig effekt på pupillen, men det saknas erfarenhet från behandling av akuta attacker med sluten kammarvinkel. Till dess att ytterligare erfarenhet erhållits rekommenderas därför att behandling vid dessa tillstånd sker först efter noggrant övervägande.


Makulaödem

Makulaödem, inklusive cystiskt makulaödem (CME), har rapporterats under behandling med latanoprost. Dessa fall har vanligen förekommit hos patienter som efter genomgången kataraktoperation fått skador på den bakre linskapseln eller saknar den helt, eller hos patienter som har andra kända riskfaktorer för makulaödem. Xalatan bör ges först efter noggrant övervägande till dessa patienter. (se även avsnitt Biverkningar). Studiedata är begränsade vid användning av Xalatan under den peri-operativa perioden vid kataraktkirurgi. För dessa patienter bör Xalatan användas med försiktighet.


Erfarenheten av latanoprost till patienter med astma är mycket begränsad. Sådana patienter bör därför behandlas med försiktighet tills tillräcklig erfarenhet föreligger.


Effekten av Xalatan har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion.


Herpetisk keratit

Xalatan ska användas med försiktighet till patienter med herpetisk keratit i anamnesen och bör undvikas vid fall av aktiv keratit orsakad av herpes simplex och till patienter som har haft återkommande herpetisk keratit särskilt i samband med prostaglandinanaloger.
Konserveringmedel

Xalatan innehåller bensalkoniumklorid, som är ett vanligt konserveringsmedel i ögonläkemedel. Bensalkoniumklorid har rapporterats kunna orsaka punktat keratopati och/eller toxisk ulcerativ keratopati, ögonirritation. Noggrann övervakning krävs vid frekvent eller förlängd behandling med Xalatan hos patienter med torra ögon, eller vid tillstånd där hornhinnan påverkas.


Kontaktlinser

Xalatan innehåller bensalkoniumklorid, som kan absorberas av kontaktlinser och missfärga dem. Kontaktlinserna ska därför avlägsnas före instillation av ögondropparna och kan återinsättas efter 15 minuter.


Pediatrisk population

Data för effekt och säkerhet för åldersgruppen <1 år (fyra patienter) är mycket begränsade (se avsnitt Farmakodynamik). Det finns inga data tillgängliga för prematura barn (fostertid kortare än 36 veckor).


För barn mellan noll och under tre år som huvudsakligen lider av PCG (primär kongenital glaukom) är fortfarande kirurgi (trabekulektomi/goniotomi) första linjens behandling.


Långtidssäkerhet för barn har ännu inte säkerställts.

Interaktioner

Formella farmakokinetiska interaktionsstudier har ej utförts.


Pediatrisk population

Interaktionsstudier har utförts enbart på vuxna.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor saknas. Under graviditet ska Xalatan användas endast om nyttan av behandlingen överväger risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Latanoprost och dess metaboliter kan passera över i modersmjölken. Xalatan bör därför inte användas av ammande mödrar.

Fertilitet

Latanoprost har inte visats ha någon effekt på mäns eller kvinnors fertilitet i djurstudier.

Trafik

Användning kan tillfälligt ge upphov till dimsyn. Patienten ska inte framföra fordon eller använda maskiner förrän eventuell dimsyn har gått tillbaka.

Biverkningar

Xalatan kan ge en lätt ögonirritation under de första två till tre dagarnas behandling. Mild konjunktival hyperemi har förekommit hos ca 10% och moderat hyperemi hos ca 1% av patienterna vid kronisk behandling.

Makulaödem har rapporterats vid Xalatan-behandling huvudsakligen hos patienter med afaki eller pseudofaki med brusten bakre linskapsel eller med för makulaödem kända riskfaktorer.

Xalatan har givit upphov till färgförändring av iris (ökning av det bruna irispigmentet) företrädesvis hos personer med melerad iris, se även avsnitt Varningar och försiktighet.

Sällsynta fall av irit/uveit har rapporterats. Majoriteten av patienterna i dessa fall hade samtidigt predisponerande faktorer för utveckling av irit/uveit.

Astma, förvärrad astma, akuta astma attacker och dyspné har rapporterats. Erfarenhet från astmapatienter är begränsad men latanoprost har inte visats påverka lungfunktion i mindre studier på steroidbehandlade patienter med måttligt svår astma eller lungfunktion, reaktivitet i luftvägarna och beta2-känslighet hos astmapatienter behandlade med icke-steroider.


Biverkningarna är klassificerade enligt frekvens: mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket vanlig (>1/10)

Vanlig (≥1/100 och <1/10)

Mindre vanlig (≥1/1 000 och <1/100)

Sällsynt (≥1/10 000 och <1/1 000)

Mycket sällsynt (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer


Herpetisk keratit*

Centrala och perifera nervsystemet


Yrsel*, huvudvärk*

Ögon

Ögonirritation (brännande känsla, grusighet, klåda, sveda och främmande kroppskänsla), förändring av ögonfransarna (längre, tätare, mörkare, ökat antal)*, okulär hyperemi, ökad irispigmen­tering

Ögon­smärta, blefarit, punktat keratit*#

Konjunktivit*, ögonlocks-ödem, keratit*, torra ögon, dimsyn*

Makulaödem, inklusive cystoid makulaödem*, uveit*$, irit*$, kornealödem*, kornea­erosion*, periorbitalt ödem, trichiasis*, extra rad cilier vid glandulae tarsales (distichiasis), mörkare palpebral­hud på ögonlocken*, lokala hud­reaktioner på ögon­locken*


Förändringar periorbitalt och på ögonlock resulterande i fördjupning av ögonlocks­fåran*, iriscystor*, pseudopemfigoid på ögon­konjunktiva*+, ljuskänslighet*

HjärtatAngina


Instabil angina*

Palpitationer*

Andnings­vägar, bröstkorg och mediastinum
Astma*, dyspné, förvärrad astma*, akuta astma­attacker*Hud och subkutan vävnadHudutslag

PruritusMuskuloskeletala systemet och bindväv


Myalgi*, artralgi*

Allmänna symptom och/eller symptom vid administrationsstället

Bröst­smärta*


* Biverkning identifierad efter lansering

# i de flesta fall utan symptom

$  majoriteten rapporter gäller patienter med samtidiga predisponerande faktorer.

+ Enstaka rapporter potentiellt relaterade till konserveringsmedlet


Biverkningar har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar

Mycket sällsynta fall av förkalkning av hornhinnan har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med betydande hornhinneskador.


Pediatrisk population

I två kliniska korttidsstudier (≤12 veckor) med 93 (25 och 68) barn liknade säkerhetsprofilen den hos vuxna, och inga nya biverkningar identifierades. Säkerhetsprofilen för korttidsbehandling var också likvärdig för de olika pediatriska delpopulationerna (se avsnitt Farmakodynamik). Biverkningar som återfanns oftare hos barn jämfört med vuxna var nasofaryngit och pyrexi.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om latanoprost överdoserats ska behandlingen vara symptomatisk.

Ytlig lokal irritation och konjunktival hyperemi är de enda okulära biverkningar som uppträtt vid lokal överdosering av Xalatan.


Vid accidentellt intag av latanoprost per os kan följande information vara av värde:

En flaska innehåller 125 mikrogram latanoprost.

Mer än 90% av latanoprost metaboliseras vid första passagen genom levern. Intravenös infusion av 3 mikrogram/kg latanoprost hos friska försökspersoner gav inga symptom, men infusion av 5,5-10 mikrogram/kg orsakade illamående, yrsel, trötthet, hudrodnad, värmekänsla, magsmärtor och svettningar.

Farmakodynamik

Den aktiva substansen latanoprost är en prostaglandin F2alfa analog. Latanoprost är en selektiv prostanoid FP receptoragonist som sänker det intraokulära trycket (IOP) genom att öka avflödet av kammarvatten. Sänkningen av ögontrycket hos människa börjar 3 till 4 timmar efter administrering och maximal effekt erhålls efter 8 till 12 timmar. Den trycksänkande effekten varar åtminstone 24 timmar.


Studier på djur och människa tyder på att den huvudsakliga mekanismen utgörs av ökat uveoskleralt avflöde, även om viss ökning av faciliteten (dvs. minskning av utflödesmotståndet i trabekelverket) har rapporterats hos människa.


Kliniska prövningar har visat att latanoprost saknar effekt på kammarvatten-produktionen. Latanoprost påverkar inte blod-kammarvattenbarriären.

Kliniska studier har visat att Xalatan är effektivt som monoterapi. Dessutom har kliniska prövningar visat att latanoprost är effektivt i kombination med beta-adrenerga antagonister (timolol). I korta studier (1-2 veckor) påvisas en additiv effekt till lokal behandling med adrenerga agonister (dipivefrin) och peroral karbanhydrashämmare (acetazolamid).


Kliniska prövningar har visat att latanoprost saknar effekt på kammarvatten-produktionen. Latanoprost påverkar inte blod-kammarvattenbarriären.

Kronisk latanoprostbehandling av apor som genomgått extrakapsulär linsextraktion påverkade inte de retinala kärlen vid fluoresceinangiografi.


Vid korttidsbehandling av pseudofaka patienter har latanoprost inte orsakat fluorescein läckage från retinala blodkärl.


Pediatrisk population

Effekten av latanoprost hos barn ≤18 år visades i en 12 veckors dubbelblind klinisk studie där latanoprost jämfördes med timolol hos 107 patienter med diagnosen okulär hypertension och pediatriskt glaukom. Neonatala barn skulle ha en fosterlängd på minst 36 veckor. Patienterna fick latanoprost 0,005 % en gång dagligen eller timolol 0,5 % (eller alternativt 0,25 % för barn under tre år) två gånger dagligen. Primär effektvariabel var medelvärdet för sänkning av den intraokulära trycket (IOP) från baslinjen vid vecka 12. Medelvärdet för reduktion av IOP var likvärdigt för latanoprost- respektive timololgruppen. För alla studerade grupper (0 till <3 år, 3 till <12 år och 12 till 18 år) var medelvärdet för IOP vecka 12 likvärdigt mellan latanoprostgruppen och timololgruppen. Effektdata för åldersgruppen 0 - <3 år baserades emellertid endast på 13 patienter som behandlades med latanoprost och ingen relevant effekt kunde visas för de fyra patienter som representerade åldergruppen 0 - <1 år i studien gjord på barn. Det finns inga data tillgängliga för prematura barn (fostertid kortare än 36 veckor).


Sänkningen av IOP för gruppen patienter med primär kongenital/infantil glaukom var likvärdig mellan latanoprostgruppen och timololgruppen. Gruppen med juvenilt glaukom med öppen kammarvinkel och afakiskt glaukom visade liknande resultat som de med PCG.


Effekten på IOP sågs, som hos vuxna, efter en veckas behandling och kvarstod under hela den 12 veckor långa studieperioden (se tabell 2).

Tabell 2: IOP reduktion (mmHg) vid vecka 12 för gruppen med aktiv behandling och från baslinjen

Latanoprost

N=53

Timolol

N=54

Baseline Mean (SE)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Vecka 12 Förändring från Baseline Mean

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

p-value vs. timolol

0,2056

PCG

N=28

Non-PCG

N=25

PCG

N=26

Non-PCG

N=28

Baseline Mean (SE)

26,5 (0.72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Vecka 12 Förändring från Baseline Mean

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

p-value vs. timolol

0,6957

0,1317

SE: standardavvikelse.

† Justerad beräkning baserat på en kovariansanalysmodell (ANCOVA)

Farmakokinetik

Absorption

Latanoprost är en isopropylester prodrug, som själv är inaktiv, men som efter hydrolys till sin syraform är biologiskt aktiv. Latanoprost absorberas väl av kornea. Biotillgängligheten av syraformen av latanoprost är ca 45% efter topikal administrering.

Distribution

Distributionsvolymen hos människa är 0,16+0,02 l/kg och clearance 0,40+0,04 l/tim/kg. Allt läkemedel som når kammarvattnet har hydrolyserats under den korneala passagen.


Humanstudier med topikal administration tyder på att högsta koncentrationen i kammarvattnet uppträder efter ca två timmar. Efter topikal administration till apa distribueras latanoprost framför allt i främre segmentet, konjunktiva och ögonlocken. Endast små mängder når det bakre segmentet.


Metabolism och eliminering

I ögat förekommer praktiskt taget ingen nedbrytning av syraformen av latanoprost. Halveringstiden i plasma är 17 minuter hos människa. Den huvudsakliga nedbrytningen sker i levern. Huvudmetaboliten 1,2-dinor och 1, 2, 3, 4-tetranor metaboliterna utövar ingen eller endast svag biologisk aktivitet och utsöndras primärt via urinen.


Pediatrisk population

En öppen farmakokinetikstudie på latanoprostsyrakoncentrationer gjordes på 22 vuxna patienter och 25 barnpatienter (från nyfödda till <18 år) med okulär hypertension och glaukom. Alla åldersgrupper behandlades med latanoprost 0,005 %, en droppe dagligen i varje öga i minst två veckor. Systemisk exponering av latanoprost var ungefär dubbelt så hög i åldersgruppen 3 till <12 år och sex gånger högre hos barn <3 år, jämfört med vuxna, men en bred säkerhetsmarginal för systemiska biverkningar bibehölls (se avsnitt Överdosering). Mediantiden till maximal plasmakoncentration var 5 minuter efter dosering för samtliga åldersgrupper. Mediantiden för halveringstiden var kort (<20 minuter), och likvärdig för barn och vuxna, och resulterade inte i ackumulering av latanoprostsyra i kretsloppet vid steady-state.

Prekliniska uppgifter

Gängse prekliniska undersökningar har visat att inga systemtoxiska, gentoxiska, carcinogena eller sensibiliserande effekter är att förvänta vid klinisk dosering av latanoprost. Höga intravenösa doser av latanoprost, ca 100 gånger den kliniska dosen/kg kroppsvikt, har visat sig öka andningsfrekvensen hos osövd apa, troligen på grund av kortvarig bronkkonstriktion.


Inga lokala toxiska effekter har iakttagits hos kanin och apa vid doser upp till 100 mikrogram/ öga/dag (klinisk dos är ungefär 1,5 mikrogram/öga/dag). Hos apa har latanoprost orsakat ökad irispigmentering. Mekanismen för den ökade pigmenteringen utgörs troligen av stimulering av melaninproduktionen i melanocyterna i irisvävnaden. Inga proliferativa effekter har kunnat noteras.

Färgförändringen av iris är sannolikt bestående. Se även avsnitt Varningar och försiktighet.


Latanoprost har inte visat sig ha några effekter på fertiliteten hos råtta.

Vid intravenös injektion till råtta om 20 och 200 mikrogram/kg (dvs 500-5000 gånger den kliniska dosen) har latanoprost visat sig ha uteruskontraherande effekt.

Inga teratogena effekter har observerats hos råtta och kanin.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 50 mikrogram latanoprost.

En droppe innehåller ca 1,5 mikrogram latanoprost.


Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumklorid 0,2 mg (konserveringsmedel)

Natriumklorid 4,10 mg/ml

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Vattenfri dinatriumfosfat

Sterilt vatten till 1 ml

Blandbarhet

Fällning uppkommer in vitro då Xalatan blandas med ögondroppar innehållande tiomersal. Om ögondroppar med innehåll av tiomersal används tillsammans med Xalatan ska dropparna administreras med ett intervall av minst 5 minuter.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Öppnad förpackning för enskild patient 4 veckor och på klinik 1 vecka.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25oC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Säkerhetsförslutningen ska avlägsnas före användandet.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 50 mikrog/ml (klar, färglös lösning)
2,5 milliliter flaska, 110:40, F
3 x 2,5 milliliter flaska, 226:66, F

Hitta direkt i texten
Av