Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lestid®

Pfizer

Tablett 1 g
(gul, oval dragerad, storlek 19,1×9,9 mm)

Serumlipidsänkande medel, anjonbytare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Lestid® oralt pulver 5 g; tablett 1 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-01-29.

Indikationer

Hyperlipoproteinemi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Lestid kan administreras utan hänsyn till måltid.

Dosen bör ökas gradvis för att minska risken för magtarmbiverkningar.


Oralt pulver: För att undvika inhalation eller irritation i esofagus ska Lestid alltid blandas med vätska (minst 1 dl per 5 g oralt pulver) före intag, t ex juice, yoghurt, filmjölk eller soppor.

Vuxna: 5-30 g dagligen uppdelat på 1-4 doser.

Barn: 0,125-0,5 g per kg kroppsvikt och dag uppdelat på 2-4 doser.


Tabletter: Bör intas med vätska.

Vuxna: 2-16 tabletter dagligen uppdelat i 1-2 doser.

Barn: 0,125-0,5 g per kg kroppsvikt och dag uppdelat på 2-4 doser.


Andra läkemedel ska intas minst 1 timme före eller 4 timmar efter Lestid för att minimera inverkan på deras absorption (se avsnitt Interaktioner).

Det är viktigt att avvakta effekt av dietbehandling och viktminskning innan farmakologisk behandling övervägs.


Behandlingskontroll

Om effekten uteblir eller serumtriglyceriderna stiger markant, bör terapiändring, t ex kombinationsbehandling, övervägas. Blodfettsbestämningar och klinisk kontroll bör göras regelbundet, särskilt då patienten samtidigt tar andra läkemedel vars absorption kan påverkas.

Kolestipol kan eventuellt interferera med den normala fettabsorptionen av de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Möjligheten till ett minskat upptag av vitamin K föreligger och därmed kan en ökad blödningstendens förekomma hos patienter som behandlats med kolestipol under mycket lång tid.

Varningar och försiktighet

Vid inflammatoriska tarmsjukdomar bör försiktighet iakttagas.

Obstipationsrisken bör särskilt beaktas vid angina pectoris.

Interaktioner

Kolestipol är en anjonbytare med affinitet främst till sura läkemedel. Kolestipol kan binda dessa läkemedel och därmed minska deras absorption från tarmen. Kolestipol och andra läkemedel bör därför inte administreras samtidigt.


Specifika rekommendationer:

Ursodeoxycholsyra: kombinationen bör undvikas

Pravastatin: bör ges minst en timme före kolestipol

Gemfibrozil: preparaten bör ges med minst två timmars intervall

Tiazider: preparaten bör ges med flera timmars intervall

Tyroideahormoner: preparaten bör ges med minst fyra timmars intervall


En studie har visat att kolestyramin, som binder gallsyror, minskar exponering av mykofenolsyra. Eftersom kolestipol också binder gallsyror kan kolestipol minska exponeringen av mykofenolsyra och potentiellt minska effekten av mykofenolatmofetil.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga kliniska data om användning av kolestipolhydroklorid hos gravida kvinnor. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada, men

försiktighet bör ändå iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Säkerheten för användning av kolestipolhydroklorid hos ammande kvinnor har inte fastställts. Kolestipol passerar ej över i modersmjölk. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av kolestipolhydroklorid på fertiliteten hos människa.

Trafik

Lestid påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala biverkningar är vanligast förekommande och främst då förstoppning som förekommer hos cirka 10% av patienterna.


I nedanstående tabell upptas biverkningar klassade efter organsystem och frekvens, mycket vanlig (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Biverkningar

Metabolism och nutrition

 

Ingen känd frekvens

Minskad aptit

  

Psykiska störningar

 

Ingen känd frekvens

Insomnia

  

Centrala och perifera nervsystemet

 

Mycket vanliga

Migrän, sinushuvudvärk, huvudvärk

Ingen känd frekvens

Yrsel

  

Hjärtat

 

Ingen känd frekvens

Angina pectoris, takykardi

  

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Ingen känd frekvens

Dyspné

  

Magtarmkanalen

 

Mycket vanliga

Förstoppning, buksmärtor, magbesvär

Vanliga

Hematochezi, hemorroidal blödning, uppsvälldhet, dyspepsi, illamående, kräkningar, diarré, flatulens

Ingen känd frekvens

Esofagusobstruktion och dysfagi (gäller endast tabletter).

Magsår, hemorrojder, rapningar

  

Lever och gallvägar

 

Ingen känd frekvens

Kolecystit, kolelitiasis, ökad ALAT, ökad ASAT,

ökad ALP

  

Hud och subkutan vävnad

 

Vanliga

Utslag

Ingen känd frekvens

Urtikaria, dermatit

  

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Vanliga

Artrit, artralgi, ryggsmärta, muskulosketal smärta, smärta i extremiteter

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Vanliga

Trötthet

Ingen känd frekvens

Bröstsmärta, perifert ödem, asteni


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Begränsad erfarenhet av överdosering. Absorberas ej. Låg akut toxicitet.

Symtom: Ev gastrointestinala besvär.

Behandling: Symtomatisk.

Farmakodynamik

Kolestipol är en polymer av dietylentriamin och klorepoxipropan och har en hög molekylvikt (600 000). Föreningen är basisk, olöslig i vatten och starkt hygroskopisk, varför den sväller i lösningar innehållande vatten.

Kolestipol är ett serumlipidsänkande medel som verkar lokalt i tarmen genom att binda gallsyror. Detta försvårar reabsorptionen inom det enterohepatiska kretsloppet, och förlusterna av gallsyror via faeces ökar. Kolestipolbehandling ger en minskning i serumhalt av totalkolesterol genom en sänkning av LDL, low density lipoprotein. Serumnivåerna av HDL, high density lipoprotein, och triglycerider ligger oförändrade. Reduktionen av LDL nivån är dosberoende, 5 g kolestipol/dag sänker nivån med 16% och 15 g kolestipol/dag sänker nivån med 28%.

Kolestipol i kombination med nikotinsyra sänker LDL-nivån med 43% samt åstadkommer en regression av tidigare skador och minskar antalet nya skador i koronarartärer. Hos män med koronar hjärtsjukdom sänker kolestipol i dosen 15 g/dag, mortaliteten i koronar hjärtsjukdom. Påverkan på totalmortaliteten har ej studerats.

Även med HMG-CoA reduktashämmare och fibrater erhålles en synergistisk effekt på kolesterolnivåerna.

Reduktion av LDL-nivåerna inträder inom 4 till 7 dagar och inom 2 veckor har en stor del av sänkningen erhållits.

I samband med behandlingen har minskad xanthomstorlek rapporterats.

Farmakokinetik

Kolestipol hydrolyseras ej av matsmältningsenzym och absorberas ej i mag/tarmkanalen.

Innehåll

1 oralt pulver innehåller kolestipolhydroklorid 5 g, kolloidal kiseldioxid.

1 tablett innehåller kolestipolhydroklorid 1 g, povidon, hypromellos, cellulosaacetatftalat, triacetin, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, karnaubavax.

Förpackningsinformation

Oralt pulver 5 g (ljusgul, smak- och luktfri)
50 styck dospåse (fri prissättning), EF
4 x 50 styck dospåse, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 1 g (gul, oval dragerad, storlek 19,1×9,9 mm)
120 styck burk (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av