Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Visipaque

GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 320 mg I/ml
(Klar, från färglös till blekgul injektionsvätska)

Dimeriskt, icke-joniskt röntgenkontrastmedel för intravaskulärt och intratekalt bruk samt för användning i kroppskaviteter

Aktiv substans:
ATC-kod: V08AB09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GE Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Visipaque injektionsvätska, lösning 270 mg I/ml och 320 mg I/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-03.

Indikationer

Intravaskulärt, med följande användningsområden: Urografi, angiografi, flebografi, datortomografi och DSA.


Intratekalt, med följande användningsområden: Lumbal, torakal och cervikal myelografi.


Kroppskaviteter, med följande användningsområden: Artrografi, HSG och gastrointestinalkanalen.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Manifest tyreotoxikos.

Dosering

Doseringen beror på typen av undersökning och den använda tekniken.


Doseringsrekommendation nedan avser en vuxen person på 70 kg om inget annat anges.


Intraarteriellt bruk

Doserna avser engångs intraarteriella injektioner som kan upprepas.Undersökning

Koncentration

Dos

ArteriografierSelektiv cerebral arteriografi

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

5-10 ml

Aortografi

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

40-60 ml

Perifer arteriografi

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

30-60 ml

Selektiv visceral arteriografi i.a.DSA

270 mg I/ml

10-40 ml

KardioangiografiVänster kammare och aortarotsinjektion

320 mg I/ml

30-60 ml

Selektiv koronarangiografi

320 mg I/ml

4-8 ml

Barn

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

Beroende på ålder, vikt och patologi (rekommenderad maximal totaldos är 10 ml/kg).Intravenöst bruk

Undersökning

Koncentration

Dos

Urografi

  

Vuxna

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

40-80 ml

Vid högdosurografier kan högre doser användas.

Barn < 7 kg

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

2-4 ml/kg

Beroende på ålder, vikt och patologi (max. 50 ml)

Barn > 7 kg

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

2-3 ml/kg

Beroende på ålder, vikt och patologi (max. 50 ml)

Flebografi

270 mg I/ml

50-60 ml/ben

Datortomografi

  

Skalle

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

50-150 ml

Övriga kroppsdelar

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

75-150 ml

Barn

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

2-3 ml/kg upp till 50 ml (i undantagsfall kan 150 ml ges)


Intratekalt bruk

Undersökning

Koncentration

Dos

Lumbal och torakal myelografi

(lumbal injektion)

270 mg I/ml

10-12 ml

 

320 mg I/ml

10 ml

Cervikal myelografi

(cervikal eller lumbal injektion)

270 mg I/ml

10-12 ml

 

320 mg I/ml

10 ml

Total mängd jod vid undersökning av subaraknoidalrummet bör inte överstiga 3,2 g.


Kroppskaviteter

Undersökning

Koncentration

Dos

Artrografi

270 mg I/ml

1-15 ml

HSG (Hysterosalpingografi)

270 mg I/ml

5-10 ml

Den rekommenderade dosen kan överskridas åtskilliga gånger p g a backflöde till vagina (upp till 40 ml har studerats).

Gastrointestinalkanalen

  

Oral tillförsel för passageundersökning

320 mg I/ml

80-200 ml

Esofagusundersökning

 

10-200 ml

Undersökning av magsäcken

 

20-200 ml

Barn, oral tillförsel

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

5 ml/ kg kroppsvikt (10-230 ml har studerats)

Barn, rektal tillförsel

270 mg I/ml eller 320 mg I/ml

30-400 ml har studerats

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Visipaque kan utlösa anafylaktoida reaktioner eller andra överkänslighetsreaktioner även om risken för allvarliga reaktioner anses som liten. Patienter som tidigare har reagerat på jodhaltiga konstrastmedel med allergi, astma eller biverkningar bör behandlas med särskild försiktighet. Premedicinering med kortikosteroider eller antihistaminer H1 och H2 kan övervägas.


Risken för överkänslighetsreaktioner, inklusive allvarliga, livshotande, dödliga anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, måste alltid beaktas. De flesta allvarliga biverkningarna inträffar inom 30 minuter. Fördröjda (mer än 1 timme efter administrering) överkänslighetsreaktioner kan förekomma. En handlingsplan bör finnas samt nödvändiga läkemedel och utrustning för omedelbar behandling, om en allvarlig reaktion skulle inträffa. Det är lämpligt att alltid använda en kvarliggande infartskanyl eller kateter för snabb intravenös åtkomst under hela röntgenundersökningen.


Patienter som använder betablockerare kan uppvisa atypiska symtom på överkänslighet, vilket kan misstolkas som vagala reaktioner. Användningen av betablockerare kan sänka tröskeln för bronkospasm hos astmatiska patienter efter administrering av kontrastmedel och minska responsen vid behandling med adrenalin.


Efter administrering av Visipaque ska patienten hållas under uppsikt i minst 30 minuter.


Koagulopati

Icke-joniska kontrastmedel ger mindre påverkan på in vitro-koaguleringen än joniska kontrastmedel. Koagulering har rapporterats när blod förblir i kontakt med sprutor innehållande kontrastmedel, inklusive icke-joniska kontrastmedel. Rapporter har visat att användning av plastsprutor i stället för glassprutor minskar, men eliminerar inte risken för in vitro-koagulering.


Allvarliga, sällan dödliga, tromboemboliska händelser som leder till hjärtinfarkt och stroke har rapporterats under angiokardiografier med både joniska och icke-joniska kontrastmedel. Många faktorer, inklusive undersökningens längd, kateter och sprutmaterial, underliggande sjukdomstillstånd och samtidig medicinering, kan bidra till utvecklingen av tromboemboliska händelser.

På grund av detta rekommenderas noggranna angiografiska tekniker, inklusive särskild uppmärksamhet gällande styrtråd och kateter-manipulation, användning av grenrörs-system och / eller trevägskranar, frekvent spolning av katetrar med saltlösningar med heparintillsats och minimerad duration av undersökningen för att minimera risken för procedurrelaterade tromboser och embolier. 


Avancerad livsuppehållande utrustning bör finnas lätt tillgänglig.

Försiktighet bör iakttas hos patienter med homocystinuri på grund av risk för tromboembolism.


Hydrering

Tillräcklig hydrering ska säkerställas både före och efter administrering av kontrastmedel. Detta gäller särskilt för patienter med multipelt myelom, diabetes mellitus, nedsatt njurfunktion samt för spädbarn, yngre barn och äldre patienter. Små barn (ålder <1 år), och i synnerhet nyfödda, är känsliga för elektrolytstörningar och hemodynamiska förändringar.


Hjärt-kärlreaktioner

Försiktighet bör iakttas hos patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom och  pulmonell hypertension eftersom de kan utveckla hemodynamiska förändringar eller arytmier. I sällsynta fall har svårt livshotande reaktioner samt dödsfall av kardiovaskulär orsak inträffat, såsom hjärtstillestånd, hjärt- och andningsstillestånd och hjärtinfarkt.


CNS-störningar

Patienter med akut cerebral patologi, tumörer eller epilepsi är predisponerade för kramper och kräver särskild uppmärksamhet. Även alkohol- och drogmissbrukare har en ökad risk för kramper och neurologiska reaktioner. Vid intravaskulär användning bör försiktighet iakttas hos patienter med akut stroke eller akut intrakraniell blödning, hos patienter med förändrad blod-hjärnbarriär, hjärnödem eller akut demyelinisering.


Njurpåverkan

En stor riskfaktor för kontrastmedelsinducerad nefropati är underliggande nedsatt njurfunktion. Diabetes mellitus och mängden administrerat jodhaltigt kontrastmedel är bidragande faktorer vid nedsatt njurfunktion. Andra predisponerande faktorer är uttorkning, avancerad åderförkalkning, dålig njurperfusion och förekomst av andra faktorer som kan vara njurtoxiska, såsom vissa läkemedel eller större operation.


För att förhindra akut njursvikt efter administrering av kontrastmedel bör särskild försiktighet iakttas hos patienter med nedsatt njurfunktion och diabetes mellitus eftersom de är i riskzonen.


Patienter med paraproteinemi (myelomatosis och Waldenströms makroglobulinemi) är också i riskzonen.


Förebyggande åtgärder omfattar:

 • Identifiering av högriskpatienter.

 • Säkerställande av adekvat hydrering, om nödvändigt genom intravenös infusion från undersökningens början tills kontrastmedlet har utsöndrats via njurarna.

 • Att undvika överbelastning av njurarna i form av njurtoxiska läkemedel, orala kolecystografiska medel, arteriell klämning, renal arteriell angioplasti eller större kirurgiska ingrepp innan kontrastmedlet har utsöndrats.

 • Att använda lägsta möjliga dos.

 • Att skjuta upp ytterligare undersökning med kontrastmedel tills njurfunktionen återgår till samma nivå som före undersökningen.

Jodhaltiga kontrastmedel kan användas till patienter som står på hemodialys eftersom medlen avlägsnas genom dialysprocessen.


Diabetespatienter som får metformin

Intravaskulär administrering av jodhaltiga kontrastmedel kan orsaka kontrastinducerad nefropati som leder till ackumulering av metformin och ökad risk för laktatacidos. Metformin ska sättas ut före eller vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt Interaktioner.


Nedsatt njur- och leverfunktion

Särskild uppmärksamhet ska iakttas hos patienter som har grav nedsättning av både njur- och leverfunktion, eftersom utsöndringen av kontrastmedel kan vara kraftigt fördröjd hos dessa patienter.


Myastenia gravis
Administrering av jodhaltiga kontrastmedel kan förvärra symtomen på myastenia gravis.


Feokromocytom
Patienter med feokromocytom som ska undersökas bör ges alfablockerare som profylax för att undvika en hypertensiv kris.


Störningar i sköldkörtelfunktion

Patienter med risk för tyreotoxikos bör utvärderas noggrant innan användning av jodhaltiga kontrastmedel. Särskild försiktighet bör iakttas hos patienter med hypertyreos. Patienter med multinodulär struma kan vara i riskzonen för att utveckla hypertyreos efter injektion av jodhaltiga kontrastmedel.


Hypotyreoidism, manifest eller övergående, har rapporterats efter administrering av jodhaltiga kontrastmedel.


Pediatrisk population

Övergående hypotyreoidism har rapporterats hos prematura som får kontrastmedel. Sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras hos nyfödda under den första levnadsveckan efter administrering av jodhaltiga kontrastmedel till modern under graviditeten. Upprepat test av sköldkörtelfunktionen rekommenderas vid 2 till 6 veckors ålder, särskilt hos nyfödda med låg födelsevikt eller för tidigt födda. Se även avsnitt Graviditet.


Extravasering
Visipaque kan, på grund av sin isotonicitet, ge upphov till mindre lokal smärta och extravaskulära ödem än hyperosmolära kontrastmedel. Högläge och kylning av det påverkade området rekommenderas som en rutinåtgärd: vid fall av avgränsningssyndrom kan kirurgisk dekompression vara nödvändig.


Observationstid

Efter administrering av kontrastmedel bör patienten observeras i minst 30 minuter, eftersom de flesta allvarliga biverkningar inträffar inom denna tid. Erfarenhet visar dock att överkänslighetsreaktioner kan inträffa upp till flera timmar eller dagar efter injektionen.


Intratekal användning

Efter avslutad myelografi bör patienten vila med huvud och thorax upphöjda i 20 graders vinkel under en timme. Därefter får patienten försiktigt röra sig men får ej böja sig framåt. Om patienten är sängliggande ska huvud och thorax hållas upphöjda under de första 6 timmarna. Patienter med sänkt kramptröskel bör observeras under denna period. Polikliniska patienter bör ej lämnas helt ensamma under de första 24 timmarna.


Hysterosalpingografi
Hysterosalpingografi bör inte utföras under graviditet eller vid akut inflammation i lilla bäckenet (PID).


Interaktioner

Jodhaltiga kontrastmedel kan påverka tyroideas förmåga att ta upp jod i flera veckor, vilket kan störa tester av jodupptag där radioaktivt jod används.


Höga koncentrationer av kontrastmedel i serum och urin kan påverka resultatet av laboratorieprov på bilirubin, protein och oorganiska föreningar (t ex järn, koppar, kalcium, fosfat). Dessa prover bör därför inte tas samma dag som undersökningen utförs.


Metformin ska sättas ut före eller vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Patienter som har behandlats med interleukin-2 mindre än två veckor före kontrastmedelsundersökningen har en ökad risk för sena reaktioner (influensaliknande symtom eller hudreaktioner).


Användning av betablockerare har visats vara en riskfaktor för anafylaktoida reaktioner orsakade av röntgenkontrastmedel (allvarlig hypotension has förknippats med röntgenkontrastmedel vid samtidig användning av betablockare).


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Graviditet:

Säkerhet vid användning av Visipaque under graviditet har inte fastställts. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller reproduktion, embryonal-/fosterutveckling, graviditet och peri- och postnatal utveckling. Exponering för strålning ska om möjligt undvikas under graviditet och nyttan med en röntgenundersökning, med eller utan kontrastmedel, bör noga vägas mot de potentiella riskerna. Läkemedlet ska endast administreras under graviditet om nyttan bedöms vara större än de risker som modern och fostret utsätts för och där läkaren bedömer att undersökningen är nödvändig.

Sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras hos nyfödda under den första levnadsveckan efter administrering av jodhaltiga kontrastmedel till modern under graviditet. Upprepat test av sköldkörtelfunktionen rekommenderas vid 2 till 6 veckors ålder, särskilt hos nyfödda med låg födelsevikt eller för tidigt födda.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kontrastmedel utsöndras i ringa grad i bröstmjölk och mycket små mängder absorberas i tarmen. Amning kan fortsätta som vanligt efter administrering av jodhaltiga konstrastmedel till modern.


Trafik

Patienten bör inte köra bil eller använda maskiner under de första 24 timmarna efter en intratekal undersökning med Visipaque.

Biverkningar

Nedan listas möjliga biverkningar i samband med röntgenundersökningar, vilka inkluderar användningen av Visipaque.


Biverkningar associerade med Visipaque är vanligtvis milda till måttliga och övergående. Allvarliga reaktioner samt dödsfall har endast setts vid sällsynta fall, dessa kan inkludera akut försämring av kroniskt nedsatt njurfunktion, akut njursvikt, anafylaktisk eller anafylaktoid chock, överkänslighetsreaktioner följt av kardiella reaktioner (Kounis syndrom), hjärtstillestånd eller hjärt-och andningsstillestånd och hjärtinfarkt. Underliggande sjukdom eller undersökning kan ge upphov till kardiella reaktioner.


Överkänslighetsreaktioner kan uppträda som andnings- eller kutana symtom såsom dyspné, erytem, urtikaria, pruritus, allvarliga hudreaktioner, angioneurotiskt ödem, hypotension, feber, laryngalt ödem, bronkospasm eller pulmonellt ödem. Hos patienter med autoimmuna sjukdomar har fall av vaskulit och SJS-liknande syndrom observerats. De kan uppkomma antingen direkt efter injektion eller upp till flera dagar senare. Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma oberoende av dos och administreringsväg och milda symtom kan vara de första tecknen på en allvarlig anafylaktoid reaktion/chock.


Administrering av kontrastmedel måste omedelbart avbrytas och, om nödvändigt, särskild behandling påbörjas via vaskulär infart. Patienter som använder betablockerare kan uppvisa atypiska överkänslighetssymtom som kan misstolkas som en vagal reaktion.


En mindre övergående ökning i serumkreatinin är vanlig efter jodhaltiga kontrastmedel men är vanligtvis utan klinisk betydelse.


Biverkningsfrekvenser definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Nedan frekvenser baseras på intern klinisk dokumentation och publicerade studier som omfattar mer än 57 705 patienter.


Intravaskulär användning:

Blodet och lymfsystemet:

Ingen känd frekvens: Trombocytopeni


Immunsystemet:

Mindre vanliga: Överkänslighet

Ingen känd frekvens: Anafylaktisk/anafylaktoid reaktion inklusive chock eller fatal anafylaxi.


Endokrina systemet:

Ingen känd frekvens: Hypertyroidism, hypotyroidism (kan vara övergående)


Psykiska störningar:

Mycket sällsynta: Agitation, ångest

Ingen känd frekvens: Förvirringstillstånd


Nervsystemet:

Mindre vanliga: Huvudvärk

Sällsynta: Yrsel, sensoriska störningar inklusive smakstörning, parestesier, parosmi

Mycket sällsynta: Cerebrovaskulär händelse, synkope, tremor (övergående), hypoestesi

Ingen känd frekvens: Koma, påverkad medvetandegrad, kramper, övergående kontrastmedelsinducerad encefalopati på grund av extravasering av kontrastmedel, vilket kan ge symtom såsom sensorisk, motorisk eller neurologisk dysfunktion (inklusive amnesi, hallucinationer, paralys, pares, desorientering, övergående talrubbning, afasi, dysartri


Ögon:

Mycket sällsynta: Övergående kortikal blindhet, övergående synnedsättning (inklusive dubbelseende, dimsyn), ögonlocksödem


Hjärtat:

Sällsynta: Arytmier (inklusive bradykardi, takykardi), hjärtinfarkt

Mycket sällsynta: Hjärtstillestånd, hjärtklappning


Ingen känd frekvens: Hjärtsvikt, kärlkramp


Blodkärl:

Mindre vanliga: Blodvallning

Sällsynta: Hypotension

Mycket sällsynta: Hypertension

Ingen känd frekvens: Chock, arteriell spasm, trombos, tromboflebit


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Sällsynta: Hosta, nysningar

Mycket sällsynta: Dyspné, larynxödem, farynxödem

Ingen känd frekvens: Andningsstillestånd, icke-kardiogent lungödem, bronkospasm, trånghetskänsla i halsen 


Magtarmkanalen:

Mindre vanliga: Illamående, kräkningar

Mycket sällsynta: Magsmärta, diarré/obehag

Ingen känd frekvens: Akut pankreatit, förvärrad pankreatit, förstorade spottkörtlar


Hud och subkutan vävnad:

Mindre vanliga: Utslag, klåda, urtikaria

Mycket sällsynta: Angioödem, erytem, hyperhidros

Ingen känd frekvens: Bullös eller exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys, akut generaliserad exanthematous pustulos, läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom


Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mycket sällsynta: Ryggsmärta, muskelspasmer

Ingen känd frekvens: Artralgi


Njurar och urinvägar:

Mindre vanliga:  Akut njurskada eller toxisk nefropati (kontrastinducerad nefropati)

Ingen känd frekvens: Ökning av blodkreatinin


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mindre vanliga: Värmekänsla, bröstsmärta

Sällsynta: Rysningar, feber, smärta, obehag, reaktioner vid administreringsstället inklusive extravasering, köldkänsla

Mycket sällsynta: Asteniska tillstånd (t ex sjukdomskänsla, utmattning), ansiktsödem, lokalt ödem


Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer:

Ingen känd frekvens: Jodism


Intratekal användning:

Biverkningar efter intratekal användning kan vara fördröjda och visa sig från några timmar upp till flera dagar efter undersökningen. Frekvensen är likvärdig som vid enbart lumbalpunktion.


Irritation av hjärnhinnorna med fotofobi och meningism och kemisk meningit till följd har observerats med andra jodhaltiga kontrastläkemedel. Risken för en infektiös meningit ska också beaktas.


Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Hypersensitivitet, inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner


Nervsystemet:

Mindre vanliga: Huvudvärk (kan vara allvarlig och ihållande)

Ingen känd frekvens: Yrsel, övergående kontrastmedelsinducerad encefalopati på grund av extravasering av kontrastmedel, vilket kan ge symtom såsom sensorisk, motorisk eller neurologisk dysfunktion (inklusive amnesi, hallucinationer, förvirring, paralys, pares, desorientering, afasi, talrubbning) 


Magtarmkanalen:

Mindre vanliga: Kräkningar

Ingen känd frekvens: Illamående


Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Ingen känd frekvens: Muskelspasmer


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Ingen känd frekvens: Rysningar, smärta vid administreringsstället


Hysterosalpingografi (HSG):

Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Hypersensitivitet


Nervsystemet:

Vanliga: Huvudvärk


Magtarmkanalen:

Mycket vanliga: Magsmärta

Vanliga: Illamående

Ingen känd frekvens: Kräkningar


Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mycket vanliga: Vaginal blödning


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga: Pyrexi

Ingen känd frekvens: Rysningar, reaktion vid administreringsstället 


Artrografi:

Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Hypersensitivitet, inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga: Smärta vid administreringsstället

Ingen känd frekvens: Rysningar


Undersökning av magtarmkanalen:

Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Hypersensitivitet, inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner


Magtarmkanalen:

Vanliga: Diarré, magsmärta, illamående

Mindre vanliga: Kräkningar


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Ingen känd frekvens: Rysningar


Överdosering

Överdosering hos patienter med normal njurfunktion är ovanligt. Undersökningens längd är viktig för den renala tolerabiliteten av höga doser kontrastmedel (t1/2 ~2 h). Vid oavsiktlig överdosering måste förlust av vatten och elektrolyter kompenseras genom infusion. Njurfunktionen bör övervakas under de följande tre dygnen. Om nödvändigt kan hemodialys användas för att avlägsna jodixanol. Det finns ingen specifik antidot utan överdosering behandlas symptomatiskt.


Farmakodynamik

Visipaque är ett icke-joniskt röntgenkontrastmedel innehållande jodixanol, som är en dimerisk hexajoderad förening, samt en balanserad tillsats av elektrolyterna natrium och kalcium.


Visipaque ger endast mindre påverkan på patientens njurfunktion. Hos diabetespatienter, med serumkreatininvärden på 1,3-3,5 mg/dl (114,9-309,4 µmol/l), resulterade tillförsel av Visipaque en ökning av kreatinin med ≥ 0,5 mg/dl (44,2 µmol/l) hos 3% av patienterna och ingen patient med ökning på ≥ 1,0 mg/dl (88,4 µmol/l). Frisättning av enzymerna alkalisk fosfatas och N-acetyl-β-glukosaminidas från proximala tubulära celler är mindre än efter injektion av ickejoniska monomera kontrastmedel och samma trend ses vid jämförelse med joniska dimera kontrastmedel.

Farmakokinetik

Jodixanol distribueras snabbt i kroppen. Distributionsvolymen är 0,26 l/kg kroppsvikt. Proteinbindningen är <2%. Inga metaboliter har detekterats och halveringstiden för eliminationsfasen är cirka 2 timmar vid normal njurfunktion. Utsöndringen av jodixanol sker huvudsakligen genom njurarna via glomerulär filtration. Den nefrografiska fasen är längre för Visipaque än för konventionella kontrastmedel.


Cirka 80% av den injicerade dosen utsöndras i urinen i oförändrad form inom 4 timmar och 97% inom 24 timmar efter intravenös injektion vid normal njurfunktion. 1% av dosen återfinns i faeces efter 72 timmar.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

En ml innehåller jodixanol motsvarande 270 mg respektive 320 mg jod.


pH 6,8-7,6.

Osmolaliteten vid 37 °C är 290 mOsm/kg H2O.

Viskositeten är något högre än för monomera icke-joniska kontrastmedel. För reducering av viskositeten kan Visipaque värmas till kroppstemperatur 37 °C före administrering.


Förteckning över hjälpämnen

Trometamol, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, vattenfri natrium-kalciumedetat, saltsyra (pH-reglering) och vatten för injektionsvätskor.


6.2 Inkompabiliteter

Blandbarhet

Visipaque ska inte blandas med andra läkemedel.


Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Jodixanol

Miljörisk: Användning av jodixanol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Jodixanol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Jodixanol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. ENVIRONMENTAL ISSUES

Visipaque contains the active moiety, iodixanol, an iodinated dimeric molecule that contains six iodine atoms, present in the formulation at a concentration of 270 or 320 mg I/mL. The major route of Visipaque administration to patients is by intravascular injection, and this will provide an entry path for iodixanol into the environment. There is no measurable metabolism of iodixanol in the human body. It is rapidly distributed to the extracellular fluid, does not penetrate cells, and is excreted unchanged in the urine at a rate that is governed by the glomerular filtration rate (GFR). The mean elimination half-life is 2 hours, with approximately 80% of the administered dose recovered unmetabolized in the urine within 4 hours, and 97% within 24 hours after intravenous injection in healthy volunteers. Only about 1.2% of the injected dose is excreted in faeces within 72 hours. For the purposes of environmental assessment, therefore, it can be assumed that patients will excrete in the urine and faeces 100% of the administered iodixanol into the environment via the sewage system and the publicly owned treatment works (POTWs) as the intact molecule.

 • Water Solubility: Freely soluble in water (>1 g/ml) [3]

 • Dissociation Constants: Not Applicable

 • Octanol/Water Partition coefficient (log Pow): -4.05 [3]

 • *Vapour Pressure: 1E-015 mm Hg

 • *Henry's Law Constant: 2.04E-021 Atm-m3/mol

 • * Air-water partition coefficient: 8.34E-020

*calculated values (7)


Biodegradability (2)

The biodegradability and depletion was measured according to iso/dis 9408 water quality - evolution in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds - method by determining the oxygen demand in a closed respirometer.

Biodegradability of iodixanol was measured over 28 days in a two phase system (air/water), with the test item as the sole carbon source for the micro-organisms from activated sludge according to OECD Guideline 301 (2). The degradation was measured by the oxygen consumption [BOD, biochemical oxygen demand], as well as the dissolved carbon [DOC] removal. Although a low but significant BOD was recorded, iodixanol is classified as "not readily degradable" according to the OECD criteria, which requires a DOC removal of 70% in 28 days to be classified as "readily degradable". With regard to the Fass guidance (2012), this data would result in a classification of “The substance is potentially persistent”, or in Swedish, “Läkemedlet är potentiellt persistent.”

Test

Test concentration

BOD28

DOC-removal

Biodegradability

100 mg/L

4

2%


Bioaccumulation potential (3)

Bioaccumulation of organic compounds is closely linked to physical chemical properties such as water solubility and lipophilicity. The partitioning of the substance between water and an organic phase such as octanol is taken to be a measure of bioaccumulation potential. The octanol/water coefficient (log Pow) was determined to be -4.05 (3). The partition coefficients of iodixanol were determined by the addition of 1-octanol to a solution of iodixanol. The amount of iodixanol in the alcohol phase was determined by direct measurement of the UV absorbance at 245nm. Such a low octanol/water coefficient value indicates a low potential for bioaccumulation. With regard to the Fass guidance (2012), the following statements are appropriate for iodixanol; The substance has low potential for bioaccumulation. In Swedish: Jodixanol har låg potential att bioackumuleras.


Environmental Concentrations:


A first estimate of the predicted environmental concentration in surface waters receiving the discharge of sewage facilities was calculated according to the formula:


PEC (μg/L) = A x 109 x (100-R)/(365 x P x V x D x 100)


Where A = 6828,914 kg (amount sold in Sweden in 2016, data from IMSQuintiles)


R (%) = removal rate = 0;


P = number of inhabitants = 9 x 106


V = volume of waste water per capita and day = 200 l (ECHA default) (8)


D = factor for dilution of waste water by surface water = 10 (ECHA default) (8)


This results in the following estimate of PECwater for iodixanol:


PECwater = 6828,914 kg x 109 x 100/(365 x 9 x 106 x 200 x 10 x 100) = 1,024 μg/L


Based on the medical use of the agent (primarily intravascular administration), followed by rapid urinary excretion of the unchanged molecule, iodixanol will enter the aquatic environment via the sewage system and the publicly owned treatment works (POTWs). Once having entered the aquatic environment, measurements of biodegradability and depletion indicate that the rate of depletion will be slow. Potential for accumulation in the terrestrial compartment is low, as although iodixanol is water soluble, it has a low octanol/water partition coefficient and is therefore not expected to bioconcentrate or to be adsorbed onto biosolids to an appreciable extent. Potential for accumulation in the atmospheric compartment is also low due to its medical use as an intravascularly administered agent, and its physical chemical properties which show that it will not volatilize significantly.


Estimation of the predicted no effect concentration (PNEC):


This is based on the following formula:


PNEC = EC/AF, where EC is the lowest value of the LC50 or EC50 from acute toxicity tests in aquatic organisms, and AF, the assessment factor, is set at 1,000.


The tests conducted were in accordance with the Tier 2 testing as defined by the FDA guideline (1) and comprised the aquatic base set of (a) a fish acute toxicity test, (b) an aquatic invertebrate acute toxicity test, and (c) an algal species bioassay. The effects of iodixanol on aquatic organisms has been tested for bioaccumulation potential (log Pow), biodegradability and depletion, and toxicity to algae, daphnia and fish according to the OECD Guidelines for Testing of Chemicals.


Fish, Acute Toxicity Test (4)

Acute toxic effects on fish were tested according to OECD 203, "Fish Acute Toxicity Test" (OECD 1984). The test system was young Atlantic salmon (Salmo salar). Treatment was for 4 days, and the end point of toxicity was the number of fish killed. No toxicity was observed at the highest concentration of 1000 mg/L, therefore the Fish 96 hour LC50 was > 1000 mg/L.


Daphnia sp. Acute Immobilisation Test (5)

This invertebrate test was carried out according to ISO 6341 Water Quality – Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). The test procedure is in accordance with OECD Guideline 202 - "Daphnia sp acute immobilization test" (OECD 1984). Young Daphnia magna were exposed to iodixanol and the numbers of immobilized animals recorded at 24 and 48 hours. No toxicity was observed at the highest concentration of 2500 mg/L, therefore the Daphnia EC50 (48 hrs) was >2500 mg/L.


Alga, Growth Inhibition Test (6)

The test was carried out according to ISO 8692 Water Quality - Algal growth inhibition test. The test was also in accordance with OECD Guideline 201 "Alga, growth inhibition test (OECD 1984). The test system was exponentially growing cultures of a fresh water green alga, Selenastrum capricornutum Prinz. The test endpoint was the average growth rate in relation to control culture over 72 hours treatment. No toxicity was observed at the highest concentration of 3200 mg/L therefore the Algal EC50 (72 hrs) was >3200 mg/L.


Summary of aquatic toxicity tests:

Fish, Acute Toxicity Test Fish 96 hr LC50 = > 1000 mg/L


Daphnia sp. Acute Immobilisation Test Daphnia 24 hr EC50 (48 hrs) = >2500 mg/L.


Alga, Growth Inhibition Test Algal 72 hr EC50 = >3200 mg/L.


Since no toxicity was observed, the lowest possible LC50 seen in fish = 1000 mg/L.


PNEC (μ/L) = LC/AF = 1000000 μg/L (fish) / 1000 μg/L = 1000 μg/L


The PECwater : PNECwater = 1,024 / 1000 = 0,001


According to the Fass guidance (2012), a PEC/PNEC ≤ 0,1 provides the aquatic risk phrase of “Use of Iodixanol has been considered to result in insignificant environmental risk.”, or in Swedish “Användning av Jodixanol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan”.


DISCUSSION


The major route of Visipaque administration to patients is by intravascular injection, there is no measurable metabolism of iodixanol in the human body, and virtually 100% of the administered dose is rapidly excreted in the urine. Iodixanol administered to patients therefore enters the aquatic environment via the sewage system and the publicly owned treatment works (POTWs) as the intact molecule. Due to its medical use as an intravascularly administered agent, and its physical chemical properties which show that it is not volatile, it is considered unlikely to enter the atmospheric compartment.


Although it is expected that the rate of degradation of iodixanol in the environment will be slow, because of the low octanol/water partition coefficient (logPow = -4.05) it is not expected to bioconcentrate. This, together with the low toxicity in the base set long-term toxicity tests in algae, Daphnia and fish, and the PEC/PNEC ≤ 0,1, supports the risk phrase of “Use of Iodixanol has been considered to result in insignificant environmental risk.”, or in Swedish “Användning av Jodixanol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan” for iodixanol.


MITIGATION MEASURES


The tier 2 aquatic base set comprising fish, Daphnia and algae demonstrated that the no-effect level for toxicity divided by the EIC was several orders of magnitude greater than the assessment factor of 100. It is therefore concluded that no further testing of iodixanol is required.


ALTERNATIVES TO THE PROPOSED ACTION

No alternative courses of action are considered necessary.


REFERENCES


(1) FDA Guidance for Industry: Environmental Assessment of Human Drug and Biologics Applications. July 1998, CMC 6, Revision 1


(2) Biodegradability of organic compounds in aquatic medium. ISO/DIS 9408. Norwegian Institute for Water Research, NIV A. Lab Code B00511. 1992


(3) Eivindvik, K., Sjøgren, C.E. Physicochemical properties of Iodixanol. Acta Radiol. 36 (Suppl 399): 32-38, 1995.


(4) Fish, acute toxicity. OECD 203. Norwegian Institute for Water Research, NIVA. 1992


(5) Daphnia acute immobilisation test. ISO 6341, OECD 202. Norwegian Institute for Water Research, NIVA. Lab Code B005/1. 1992


(6) Alga, growth inhibition test. ISO DIS 8692, OECD 201. Norwegian Institute for Water Research, NIVA. Lab Code B00511. 1992


(7) STP Fugacity Model: Predicted fate in a wastewater treatment facility using Biowin/EPA draft method. U.S. Environmental Protection Agency: Exposure Assessment Tools and Models. EPI Suite v3.l2. 2000.


(8) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm


2 INFORMATION ON PRECLINICAL EXPERT

Name:

Derek Grant

Date of birth:

1949

Nationality:

British

Qualifications:

BSc, PhD, MIBiol, Cbiol, Eurotox Registered Toxicologist

Previous Appointments:


GE Healthcare, Oslo, Norway: Director, Discovery Biology [2008 - present]; Director, Department of Safety [2003 – 2008]


Amersham Health, Oslo, Norway: Department Manager, Department of Regulatory Toxicology [2000 – 2003]


Nycomed Imaging, Oslo, Norway: Senior Research Scientist [1992-2000].


Finn International, Norfolk, UK: Toxicological Pathologist [1988-1991]


BIBRA International, UK: Research Scientist [1975-1988]


Society and Institute Memberships


Institute of Biology


British Toxicology Society


Society of Toxicology


Norwegian Pharmacology & Toxicology Society


British Society of Toxicological Pathologists


Society of Toxicologic Pathologists.


Bibliography


Over 40 articles and publications.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad förpackning (500 ml polypropenflaskor):

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 24 timmar efter öppnandet vid högst 25°C. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden under användning användarens ansvar och skall normalt inte vara längre än 24 h vid högst 25°C. Om hantering inte sker under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden bör produkten ur mikrobiologisk synpunkt användas omedelbart.


Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas. Ljuskänsligt. Kan värmas och förvaras i värmeskåp vid 37 °C upp till en månad före användning.


Särskilda anvisningar för destruktion

Kontrastmedlet i varje injektions-/infusionsflaska är avsett för en patient. Överblivet innehåll kasseras eller återvinns.


I anslutning till administrering kan injektionsvätskan uppvärmas och förvaras i 37 °C.


Ytterligare anvisningar för multidospumpar/autoinjektorer:

Kontrastmedelsflaskan innehållande 500 ml är endast avsedd för användning i multidospumpar/autoinjektorer som är godkända för denna volym. Steril produkt (t ex transferset med backventil) godkänd för multipel överföring av kontrastmedel från flaska till injektionsspruta ska användas.


Gummiproppen får penetreras endast en gång. Slangsetet mellan pumpen/autoinjektorn och patienten måste bytas mellan varje patient. Återstående kontrastmedel i flaskan, transferset samt övriga förbrukningsartiklar ska kastas vid arbetsdagens slut (högst 24 timmar). Instruktionerna från tillverkaren av pumpen/injektorn måste följas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 270 mg I/ml Klar, från färglös till blekgul injektionsvätska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 50 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 75 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 200 milliliter flaska (fri prissättning), EF
6 x 500 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 20 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 40 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 50 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 75 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 150 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 175 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
6 x 200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
6 x 500 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Injektionsvätska, lösning 320 mg I/ml Klar, från färglös till blekgul injektionsvätska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 50 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 200 milliliter flaska (fri prissättning), EF
6 x 500 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 20 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 50 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 75 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 150 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 175 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
6 x 200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
6 x 500 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av