Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minprostin®

Pfizer

Vaginalgel 2 mg
(Klar gel.)

Medel för induktion av värkarbete

Aktiv substans:
ATC-kod: G02AD02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Minprostin® vaginalgel 1 mg och 2 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2012-05-02.

Indikationer

Igångsättande av värkarbete nära eller vid fullgången graviditet.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot prostaglandiner, dinoproston eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Mekaniskt förlossningshinder - placenta praevia, fetopelvin disproportion, lägesanomalier.

 • Flerbörd

 • Grand multiparity (med fler än 6 fullgångna graviditeter)

 • Där barnets huvud ej stabiliserats

 • Tidigare uterin operation

 • Bäckenförträngning

 • Fosterhjärtfrekvens som antyder begynnande komplikationer för fostret

 • Förlossningsförhållanden där övriga faktorer talar för kejsarsnitt

 • Okänd genes till vaginal och/eller onormal uterin blödning under graviditeten


Dosering

1 mg prostaglandin E2 administreras i bakre fornix av vagina. Beroende på svaret kan ytterligare en dos om 1 mg eller 2 mg ges efter 6 timmar.

Minprostin bör tas fram ur kylskåpet cirka 30 minuter före användning för att rumstempereras. Konsistensen blir fastare om gelen har rumstemperatur.


Behandlingskontroll:

Kontinuerlig CTG rekommenderas ½ timme före och minst 1 timme efter gelapplikationen.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttagas vid administrering efter vattenavgång. Försiktighet också när dinoproston ges till patienter där tidigare förlossning varit förenad med hyperton uterus, varit komplicerad och/eller traumatisk eller där värkarbetet varit fördröjt eller förlossningsarbetet förlängt. Försiktighet bör också iakttagas vid epidural anestesi.

På grund av risken för hypertont värkarbete bör minst 6 timmar förlöpa mellan administrering av dinoproston och eventuell behandling med oxytocin.

Försiktighet också vid glaukom eller förhöjt intraokulärt tryck, vid astma eller astma i anamnesen, vid svår njur- och/eller leversjukdom samt vid hjärt/kärlsjukdom.


Möjligheten av uterusruptur skall uppmärksammas vid kraftiga och utdragna uteruskontraktioner.

En ökad risk för dissiminerad intravaskulär koagulation efter förlossning har påvisats hos kvinnor 35 år och äldre, med komplikationer (graviditetsdiabetes, hypertoni, hyperthyroidism) under graviditet och med en gestationsålder mer än 41 fullgångna graviditetsveckor. Risken kan dessutom öka ytterligare hos dessa kvinnor i samband med igångsättande av förlossningsarbete (se avsnitt Biverkningar). Hos dessa kvinnor ska därför försiktighet iakttagas vid användandet av dinoproston och oxytocin. Kvinnor med ovanstående riskfaktorer ska genomgå utredning med avseende på fibrinolys omedelbart efter förlossningen.

Interaktioner

Prostaglandiner kan potentiera effekten av oxytocin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Biverkningar

Hjärtverksamheten hos fostret kan påverkas till följd av att fostret är utmattat.Vanliga (1/10 - 1/100)

Magtarmkanalen: Buksmärtor.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Hyperaktivitet i uterus.Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Magtarmkanalen: Illamående, kräkningar, diarré

Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Värmekänsla i vagina.Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Allmänna symtom: Feber, ryggsmärta, överkänslighetsreaktioner.

Graviditet, puerperium och perinatalperiod: Påverkan på fostrets hjärtverksamhet som ett tecken på stress (enstaka fall av fosterdöd har rapporterats i samband med behandling med dinoproston).

Reproduktionsorgan och bröstkörtel: Uterusruptur


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaktioner (t ex anafylaktiska reaktioner, anafylaktisk chock, anafylaktoid reaktion).


Om gelapplikationen skulle medföra hyperton uterusaktivitet, kan denna behandlas med intravenös tillförsel av beta-2-agonister.

En ökad risk för dissiminerad intravaskulär koagulation efter förlossning har rapporterats hos patienter vars förlossningsarbete igångsattes med farmakologiska medel, antingen dinoproston eller oxytocin (se avsnitt Varningar och försiktighet). Frekvensen av denna biverkning verkar dock vara sällsynt (<1 per 1 000 graviditeter).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Dinoproston (prostaglandin E2) är en endogen substans som dels påskyndar cervixutmognad, dels verkar kontraherande på uterusmuskulaturen. Lokalt tillfört dinoproston påverkar ej uterusgenomblödningen eller den fetala cirkulationen in utero.

Farmakokinetik

Halveringstiden för dinoproston i blodet är mindre än 1 minut och för dess primära metabolit mindre än 10 minuter. Djurförsök har visat att denna metabolit (15-keto-13,14-dihydro-PGE2 ) är omkring hälften så aktiv som modersubstansen. Dinoproston metaboliseras i lungan och utsöndringen sker via urinen.

Innehåll

1 ml gel innehåller: Dinoproston 0,4 eller 0,8 mg.


Varje endosspruta innehåller 1 mg respektive 2 mg dinoproston i 2,5 ml gel. Vattenfri kolloidal kiseldioxid, glyceroltriacetat.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid 2 °C-8 °C (i kylskåp).

Förpackningsinformation

Vaginalgel 1 mg Klar gel.
2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
Vaginalgel 2 mg Klar gel.
2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av