Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare

GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 3,7 MBq/ml
Avregistreringsdatum: 2019-10-31 (Tillhandahålls ej) (Klar, violett lösning)

Diagnostiska radiofarmaka

Aktiv substans:
ATC-kod: V09CX04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-01.

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.

Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare är indicerat för fastställande av glomerulär filtrationshastighet vid bedömning av njurfunktion.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Får ej ges till prematura barn och spädbarn på grund av innehållet av bensylalkohol.

Dosering

Dosering

Vuxna och äldre

Normal rekommenderad aktivitet för vuxna och äldre är 1,1-6,0 MBq, baserat på en medelvikt på 70 kg. Vätskan administreras genom intravenös injektion eller kontinuerlig infusion. Vilken aktivitet som ska tillföras beror på tekniken som används för att bestämma renal clearance och detektering av radioaktivitet. Högre aktivitet upp till maximalt 11 MBq kan vara lämpligt för användning tillsammans med externa mätningsmetoder.


Pediatrisk population

Användning hos barn och tonåringar ska noga övervägas och baseras på kliniskt behov och utvärdering av nytta-riskförhållandet hos denna patientgrupp.


Aktiviteten som ska administreras till barn och ungdomar kan beräknas i det närmaste genom korrigering av aktiviteten som ges till vuxen på basis av kroppsvikt, kroppsyta eller ålder. För nyfödda och barn upp till cirka ett år måste man även beakta målorganets storlek i förhållande till hela kroppen. Den maximala aktiviteten som ska användas till barn får inte överstiga 3,7 MBq.


Får ej ges till prematura barn och spädbarn på grund av innehållet av bensylalkohol.


Nedsatt njur- och leverfunktion

Krom (Cr-51) EDTA har inte studerats hos patienter med signifikant nedsatt njur- eller leverfunktion. För dessa patienter krävs en noga bedömning av nytta-riskförhållandet eftersom det finns en risk för ökad strålningsexponering.


Administreringssätt

För flergångsanvändning.


Följande administreringssätt rekommenderas:

Intravenös engångsinjektion


Engångsinjektioner används vanligen på grund av infusionsteknikens komplexitet (se nedan). Med denna metod behöver man inte samla urin. Den är dock inte lämplig för patienter med ödem, eftersom utjämningen av det tillförda Krom (Cr-51) EDTA mellan blod och interstitialvätska kan ta upp till 12 timmar hos dessa patienter.


Blodclearance vid engångsinjektion beräknas på den injicerade mängden Krom (Cr-51) EDTA och aktivitetsminskningen i blodprov som funktion av tid. Ett antal olika metoder kan användas för analys av kurvan som visar elimineringen från blod av vilka en beskrivs nedan.


Man administrerar intravenöst 3,7 MBq 51Cr-edetat och tar venösa blodprov med lämpliga intervaller (till exempel två, tre och fyra timmar efter administrering) och ytterligare ett prov efter 24 timmar om man misstänker njursvikt. De venösa proven centrifugeras och plasma separeras och mäts tillsammans med en standard som innehåller en bråkdel av den tillförda aktiviteten. Nettoaktiviteten i varje plasmaprov uttrycks därefter som en fraktion av given aktivitet och ritas upp mot tid på en log-linjär kurva. En regressionslinje anpassas till dessa data och linjen extrapoleras tillbaka till ordinataxeln. Metaboliseringen k bestäms av linjens lutning. Man erhåller den skenbara distributionsvolymen för spårämnet V genom att dividera uppmätt aktivitet i den administrerade injektionen med plasmakoncentrationen som ges av intercepten på ordinataxeln. Blodclearance C erhålls därefter med:

C = kV


När man vill samordna 51Cr-edetatvärden med standardvärden för inulinclearance kan man om nödvändigt tillämpa en korrigeringsfaktor på slutresultatet.


Kontinuerlig intravenös infusion

1,85 MBq föradministreras intravenöst och följs av infusion av en lösning som innehåller 37 kBq ml-1 vid en hastighet på 0,5 ml minut-1. Efter cirka 40 minuter blir blodkoncentrationen konstant. Man börjar då samla urin i 15 minuter och tar ett venöst blodprov mitt under urinsamlingen. Förfarandet upprepas med snabb separation och bestämning av radioaktiviteten i plasma tills konstant aktivitet observeras i två blodprov i rad. Man sätter därefter in värdena för urin- och plasmakoncentration och urinflöde i ekvationen

C = UV/P


(där C = plasmavolym som elimineras per tidsenhet, U = urinkoncentration, V = urinflöde, P = plasmakoncentration) för att erhålla clearance. När urinflödet är svagt, kan det vara nödvändigt att katetrisera urinblåsan för att erhålla hela urinmängden för en viss tidsperiod.


Alternativa metoder för fastställande av GFR med användning av Krom (Cr-51) EDTA kan användas på vissa sjukhus.


För instruktioner om beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

För förberedelse av patienten, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Varningar och försiktighet

Överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner

Om överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner inträffar ska administreringen av läkemedlet genast upphöra och intravenös behandling sättas in vid behov. För att möjliggöra omedelbar hantering i akutsituationer måste nödvändiga läkemedel och utrustning, såsom endotrakealtub och respirator, finnas tillgängliga.


Pediatrisk population

För information om användning hos barn, se avsnitt Dosering. Noggrant övervägande av indikationen krävs eftersom den effektiva dosen per MBq är högre än hos vuxna (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).


Produkten innehåller 10 mg/ml bensylalkohol. Bensylalkohol kan ge förgiftningar eller anafylaktiska reaktioner hos barn under 3 år.


Individuell nytta-riskbedömning

För varje patient måste exponeringen för joniserande strålning vägas mot den förväntade kliniska nyttan. Tillförd aktivitet bör i varje enskilt fall vara så låg som möjligt för att uppnå avsett diagnostiskt resultat.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Krom (Cr-51) EDTA har inte studerats hos patienter med signifikant nedsatt njur- eller leverfunktion. Noggrant övervägande av nytta-riskförhållande hos dessa patienter är nödvändigt, eftersom en ökad exponering för strålning är möjlig.


Förberedelse av patienten

Patienten ska vara väl hydrerad innan undersökningen påbörjas och uppmanas att urinera så ofta som möjligt under de närmaste timmarna efter undersökningen för att minska strålningen till blåsan och ackumulationen av radioaktivitet i den.


Specifika varningar

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per , d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Försiktighetsåtgärder med avseende på miljörisker, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Det finns inga uppgifter om användning av produkten under mänsklig graviditet.


Kvinnor i fertil ålder

Vid administrering av radiofarmaka till kvinnor i fertil ålder är det viktigt att utreda om kvinnan är gravid. En kvinna som har haft en utebliven menstruation ska anses vara gravid tills motsatsen har bevisats. Om det föreligger oklarheter kring eventuell graviditet (om kvinnan har haft utebliven menstruation eller om menstruationen är oregelbunden etc.), ska alternativa metoder som inte använder sig av joniserande strålning (om sådana finns) erbjudas patienten.


Graviditet

Vid radionuklidundersökningar av gravida kvinnor utsätts även fostret för stråldoser. Endast absolut nödvändiga undersökningar bör utföras under graviditet, när de sannolika fördelarna överstiger de risker som modern och fostret utsätts för.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Innan man tillför ett radioaktivt läkemedel till en kvinna som ammar, måste man överväga om det är rimligt att uppskjuta undersökningen tills amningen upphört, liksom om det radiofarmakon som valts är det lämpligaste med hänsyn till utsöndringen av radioaktivitet i bröstmjölk. Om administrering av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare anses nödvändig skall amningen avbrytas i 4 timmar och bröstmjölken för denna period kasseras. Amning kan därefter återupptas eftersom radioaktiviteten i mjölken då inte förorsakar högre stråldos än 1mSv till barnet.

Fertilitet

En kvinna i fertil ålder behöver inte undvika graviditet efter tillförsel av Chromium (51-Cr) EDTA GE Healthcare eftersom den absorberade stråldosen till följd av sådan administrering är låg.

Trafik

Inga studier om effekter på förmågan att köra bil eller framföra maskiner har utförts.

Biverkningar

Biverkningsfrekvens definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Hypersensitivitet


Biverkningar efter intravenös upprepad injektion eller engångsinjektion av Krom (Cr-51) EDTA har rapporterats i enstaka fall. Antalet är dock för litet för att incidensen för enskilda reaktioner ska kunna kvantifieras. Informationen är begränsad men milda allergiska reaktioner finns beskrivna. Orsakerna till de hittills rapporterade reaktionerna har inte fullständigt fastställts.


Exponering för joniserande strålning innebär risk för cancerinduktion och utveckling av ärftliga defekter. Exponering för joniserande strålning innebär risk för cancerinduktion och utveckling av ärftliga defekter. På grund av de låga stråldoser som är aktuella för diagnostiska nuklearmedicinska undersökningar är sannolikheten liten för att dessa biverkningar ska inträffa


Vid de flesta diagnostiska undersökningar, där nuklearmedicinska metoder används är den påförda stråldosen (EDE) mindre än 20mSv. Högre doser kan motiveras under vissa kliniska omständigheter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om patienten får för hög aktivitet ska om möjligt den absorberade dosen minskas, genom att öka elimineringen av radionukliden ut ur kroppen. Detta kan uppnås med mer frekvent tömning av urinblåsan genom hydrering, diuretika och katetrisering. Det kan vara till hjälp att uppskatta den administrerade effektiva dosen.

Farmakodynamik

Krom (Cr-51) EDTA är ett kemiskt stabilt, hydrofilt metallkelat. Det är metaboliskt inert.

Njurfunktionen påverkas inte ens av stora mängder kromedetat. Vid de kemiska koncentrationer och aktiviteter som används verkar Krom (Cr-51) EDTA inte ha några farmakodynamiska effekter.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering utsöndras Krom (Cr-51) EDTA komplexet nästan enbart via njurarna genom glomerulärmembranet (mindre än 1% utsöndras på 24 timmar i feces hos anurespatient). Mindre än 0,5% binder till plasmaprotein.

Hos patienter med normal eller nära nog normal glomerulär filtrationshastighet återfinns nästan 100% oförändrat kelat i urinen under de 24 första timmarna efter administrering, medan kumulativ eliminering i feces uppgår till mindre än 0,1%. Det sker ingen signifikant tubulär utsöndring eller resorption av Krom (Cr-51) EDTA. Man antar emellertid att en liten tubulär resorption, en viss helkroppsretention eller komplexdissociation av Krom (Cr-51) EDTA ligger bakom den kända men ringa undervärderingen av inulinclearance.


Efter intravenös administrering utjämnas 51Cr-edetat inom intra- och extravaskulära utrymmen vilket tar mellan 30 och 90 minuter. Efter denna period utsöndrar njurarna en konstant procentandel per tidsenhet av det 51Cr-edetat som finns i extracellulärvätskan. Total kroppsretention beskrivs som en bi-exponentiell funktion.


Medelvärdet för glomerulär filtrationshastighet är cirka 130 ml/min hos friska män och 120 ml/min hos friska kvinnor (normaliserat för en kroppsyta på 1,73 m2).


Nedsatt njur- och leverfunktion

Farmakokinetiken hos patienter med nedsatt njur- och leverfunktion har inte karaktäriserats.


Absorberad dos och effektiv dos

Uppgifterna om absorberad dos efter tillförsel av Krom (Cr-51) EDTA kommer från ICRP 80, International Commission on Radiological Protection, “Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals”, Pergamon Press, 1988, Addendum 2 1998.


Organ

Absorberad dos

per enhet tillförd aktivitet (mikroGy/MBq)


Vuxna

15 år

10 år

5 år

1 år

Blåsvägg

24

31

38

36

66

Livmoder

2,8

3,4

4,6

5,1

8,8

Njurar

1,8

2,2

3,0

4,4

7,8

Nedre tjocktarmsvägg

1,7

2,1

2,8

3,3

5,6

Äggstockar

1,6

2,0

2,7

3,3

5,8

Testiklar

1,2

1,6

2,5

3,0

5,4

Tunntarm

1,1

1,4

2,0

2,7

4,8

Övre tjocktarmsvägg

0,96

1,2

1,8

2,6

4,3

Benytor

0,82

1,0

1,4

2,1

3,8

Gallblåsa

0,78

1,0

1,6

2,2

3,4

Muskler

0,77

0,96

1,4

1,9

3,6

Bukspottkörtel

0,75

0,95

1,5

2,2

4,0

Röd benmärg

0,74

0,93

1,3

1,8

3,2

Binjurar

0,72

0,92

1,4

2,1

3,9

Ventrikelvägg

0,69

0,85

1,3

2,0

3,5

Mjälte

0,67

0,87

1,3

2,0

3,7

Lever

0,65

0,84

1,3

2,0

3,6

Hjärta

0,63

0,82

1,3

1,9

3,4

Oesofagus

0,57

0,74

1,1

1,7

3,2

Thymus

0,57

0,74

1,1

1,7

3,2

Sköldkörtel

0,56

0,74

1,2

1,9

3,5

Lungor

0,55

0,73

1,1

1,7

3,1

Hjärna

0,47

0,60

0,99

1,6

2,9

Hud

0,47

0,58

0,89

1,4

2,6

Bröstkörtlar

0,43

0,56

0,83

1,3

2,5

Övrig vävnad

0,77

0,97

1,4

2,0

3,6

Effektiv dosekvivalent

(mSv/MBq)

0,0020

0,0026

0,0034

0,0039

0,0071


Blåsväggen bidrar med upp till 60 % av den effektiva dosekvivalenten.


Effektiv dosekvivalent om blåsan töms 1 eller 0,5 h efter administrering:

1 timme

1,7

2,1

2,9

3,5

6,3

30 minuter

1,8

2,3

3,0

3,6

6,4


Ovanstående data är baserade på en halveringstid på 100 minuter för kroppsretention och en renal genomflödestid på 5 minuter. Data anges också för onormal njurfunktion då halveringstiden för retention är 1000 minuter och den renala genomflödestiden ökar till 20 minuter.


Onormal njurfunktion

Uppgifterna om absorberad dos vid onormal njurfunktion efter tillförsel av Krom (Cr-51) EDTA kommer från ICRP 53, International Commission on Radiological Protection, “Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals”, Pergamon Press, 1987.Organ

Absorberad dos

per enhet tillförd aktivitet (mikroGy/MBq)


Vuxna

15 år

10 år

5 år

1 år

Blåsvägg

21

29

42

64

120

Njurar

8,3

10

14

21

36

Livmoder

5,8

7,1

11

17

29

Nedre tjocktarmsvägg

4,6

5,7

8,8

13

23

Äggstockar

4,6

6,0

9,1

14

25

Binjurar

4,5

5,0

7,7

12

21

Tunntarm

4,5

5,5

8,4

13

23

Övre tjocktarmsvägg

4,3

5,2

7,7

12

21

Bukspottkörtel

4,3

5,2

8,1

12

22

Ventrikelvägg

4,1

4,7

7,2

11

19

Röd benmärg

4,0

4,8

7,1

10

18

Mjälte

4,0

4,8

7,3

11

20

Lever

3,8

4,6

7,2

11

20

Testiklar

3,7

4,6

7,2

11

21

Benytor

3,6

4,2

6,4

9,8

18

Lungor

3,3

4,2

6,3

9,7

18

Bröstkörtlar

3,2

3,2

4,8

7,6

14

Sköldkörtel

3,1

4,3

6,8

11

20

Övrig vävnad

3,4

4,1

6,3

9,9

18

Effektiv dosekvivalent

(mSv/MBq)

0,0052

0,0065

0,0093

0,015

0,027

För denna produkt är den effektiva dosekvivalenten i ett typiskt fall 0,0025 till 0,014 mSv (per person som väger 70 kg) till följd av en tillförd aktivitet på 1,1 till 6 MBq vid normal njurfunktion. Den effektiva dosekvivalenten är 0,0057 till 0,031 mSv vid onormal njurfunktion.


Prekliniska uppgifter

Man har rapporterat att inga toxiska effekter observerades hos hund efter 36 timmars intravenös infusion av 1,5 g kromedetat/kg.


Intravenös administrering av en sammansättning med Krom (Cr-51) EDTA till råtta och mus har indikerat att den genomsnittliga letala dosen är mer än 1000 gånger den maximala rekommenderade humana dosen. Studier av upprepade doser av samma sammansättning uppvisade inga ogynnsamma kliniska eller histologiska effekter, när en dos på mer än 50 gånger den maximala humana dosen administrerades till råtta och hund över en period på två veckor. Krom (Cr-51) EDTA är inte avsett att administreras regelbundet eller kontinuerligt.

Studier av mutagenicitet och långtidsstudier av karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Krom (Cr-51) edetat:

3,7 MBq/ml vid referensdatum för aktiviteten.


Sammansättningen innehåller 0,64 mg/ml kromedetat.


Krom-51 har en fysikalisk halveringstid på cirka 28 dagar och sönderfaller genom gammastrålning med en huvudsaklig energi på 0,32MeV.


Hjälpämnen med känd effekt:

Denna produkt innehåller 10 mg/ml bensylalkohol. Innehåller även 0,23 mg/ml natrium.


Förteckning över hjälpämnen

Dinatrium EDTA

Bensylalkohol

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då kompatibilitetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Produktens referensdatum är 60 dagar före utgångsdatum.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC. Får ej frysas.

Förvaras i enlighet med nationella regler för radioaktivt material.


Särskilda anvisningar för destruktion

Allmän varning

Radiofarmaka får endast tas emot, användas och administreras av behörig personal i för ändamålet avsedd klinisk miljö. Mottagande, förvaring, användning, transport och destruktion omfattas av regler och/eller tillstånd utfärdade av lokala behöriga myndigheter.


Radiofarmaka ska beredas på ett sätt som uppfyller både strålskyddskrav och kraven på farmaceutisk kvalitet. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas.


En skadad injektionsflaska ska inte användas.


Administrering av läkemedlet bör genomföras på ett sådant sätt att risken för kontaminering av läkemedlet och bestrålning av användarna minimeras. Adekvat strålskydd är obligatoriskt.


Administrering av radiofarmaka medför risk för andra personer att utsättas för extern strålning eller kontaminering från spill av urin, kräkningar etc. Strålskyddsåtgärder ska därför vidtas i enlighet med nationella bestämmelser. Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enlighet gällande föreskrifter.


Instruktion för beredning av radiofarmaka

Lösning för intravenös injektion

Uppdrag ska ske under aseptiska förhållanden. Innan injektionsflaskans membran perforeras måste det desinficeras. Lösningen ska dras upp genom korken med en steril engångsnål och steril engångsspruta som ska vara placerad i lämpligt strålskydd eller ett validerat automatiskt beredningssystem.

Om injektionsflaskan är skadad ska produkten inte användas.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se


Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 3,7 MBq/ml Klar, violett lösning
10 milliliter flaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av