Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Methergin®

Novartis

Tablett 0,125 mg
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej) (ca 6 mm, bruna)

Selektivt uteruskontraherande sekalepreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: G02AB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Methergin® injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml; tablett 0,125 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-17

Indikationer

Aktiv ledning av placentarskiftet för att befrämja placentas lösning och minska blodförlusten. Atonia uteri. Partus under narkos, då en ökad atonirisk föreligger. Blödningar under och efter efterbörd, kejsarsnitt eller aborter. Bristande uterusinvolution, efterblödningar under barnsängstiden.

Kontraindikationer

Graviditet.


Förlossningens första skede, samt förlossningen andra skede innan förlösning av främre axeln (Methergin ska inte användas för att inducera eller påskynda en förlossning).


Svår hypertoni, graviditetstoxikos, obliterativ kärlsjukdom, sepsis samt överkänslighet för ergotalkaloider.


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosering

Atonia uteri, sectio caesarea

Intramuskulär injektion (i.m.) är den rekommenderade administreringsvägen. Vid intravenös administrering (i.v.) ska dosen administreras långsamt under minst 60 sekunder (se Varningar och försiktighet).

1 ml intramuskulärt eller subkutant eller 0,25-0,5 ml (ev 1 ml) långsamt intravenöst.


Efterblödningar, bristande uterusinvolution, lockiometra

Intramuskulär (i.m.) eller subkutan (s.c.) injektion om 0,25;0,5; eller 1 ml intramuskulärt eller subkutant, 2-3 gånger dagligen vanligtvis upp till 5 dagar.


Vid aktiv ledning av placentarskiftet och vid partus under narkos

Intramuskulär injektion (i.m.) är den rekommenderade administreringsvägen. Vid intravenös administrering (i.v.) ska dosen administreras långsamt under minst 60 sekunder (se Varningar och försiktighet).

När huvudet skurit igenom, och en axel framfötts eller senast omedelbart efter barnets framfödande ges 1 ml intramuskulärt eller 0,5-1 ml långsamt intravenöst. Vid partus under narkos bör alltid 1 ml ges långsamt intravenöst, då känsligheten är nedsatt. Vid sätesbjudning ges injektionen omedelbart efter framfödandet och vid flerfödsel efter det sista barnets framfödande. Fullständig placentaravlossning och -utstötning följer spontant eller kan underlättas med en lätt exprimering.


Uterus behåller under inflytande av Methergin sitt anmärkningsvärt hårda kontraktionstillstånd under flera timmar efter placentas avgång, vilket är en första garanti för förhindrande av atoniska efterblödningar.


Särskilda grupper

Nedsatt lever- och njurfunktion

Försiktighet bör iakttas vid nedsatt lever- och njurfunktion (se Varningar och försiktighet)

Varningar och försiktighet

Generella rekommendationer vid administrering

Intramuskulär injektion (i.m.) är den rekommenderade administreringsvägen.


Amning

På grund av eventuella biverkningar för barnet och en minskning av mjölkmängden rekommenderas inte Methergin vid amning. Kvinnor bör inte amma under behandling med Methergin och minst 12 timmar efter intag av sista dosen. Mjölk som utsöndras under denna period bör slängas (se Amning).


Hypertoni och nedsatt lever- och njurfunktion

Försiktighet bör iakttas vid mild till måttlig hypertoni och vid nedsatt lever- och njurfunktion.


Hjärt-kärlsjukdomar

Patienter med hjärt-kärlsjukdomar eller med riskfaktorer för kranskärlssjukdom (t.ex. rökning, fetma, diabetes, högt kolesterol) kan vara mer mottagliga för att utveckla myokardischemi och hjärtinfarkt associerad med metylergometrin-inducerad vasospasm (se Biverkningar).


Felmedicinering

Oavsiktlig administrering till nyfödda barn har rapporterats. I dessa fall har symtom som andningsdepression, kramper, cyanos och oliguri rapporterats. Encefalopati har dessutom rapporterats hos spädbarn som uppvisat tecken och symtom som irritabilitet, agitation och letargi. Behandlingen bör vara symtomatisk. I svåra fall har det krävts andnings- och hjärthjälp. Dödsfall har rapporterats vid frånvaro av adekvat behandling (se Överdosering).


Interaktioner

Ergotalkaloider är substrat för CYP3A4. Samtidig användning med Methergin och potenta hämmare av CYP3A4 såsom makrolidantibiotika (t ex troleandomycin, erytromycin, klaritromycin), hämmare av HIV proteas eller omvänt transkriptas (t ex ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin) eller azolantimykotika (t ex ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol) ska undvikas eftersom detta kan leda till förhöjd koncentration av metylergometrin och ergottoxicitet (vasospasm och ischemi i extremiteter och andra vävnader) (se Interaktioner).


Samtidig användning av Methergin och bromokriptin i barnsängsperioden eller med prostaglandiner rekommenderas inte (se Interaktioner).


Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med Methergin och mindre potenta CYP3A4 hämmare (t ex cimetidin, delavirdin, grapefruktjuice, quinupristin, dalfopristin) samt vid samtidig behandling med läkemedel med kärlsammandragande/vasopressorisk effekt såsom triptaner (5HT 1B/1D receptor agonister), sympatomimetika, andra ergotalkaloider eller betablockare (se Interaktioner).


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Ergotalkaloider är substrat för CYP3A.


Följande kombinationer rekommenderas inte på grund av interaktioner


CYP3A4 hämmare

Samtidig behandling med Methergin och potenta hämmare av CYP3A4 såsom makrolidantibiotika (t ex troleandomycin, erytromycin, klaritromycin), hämmare av HIV proteas eller omvänt transkriptas (t ex ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin) eller azolantimykotika (t ex ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol) ska undvikas eftersom detta kan leda till förhöjd koncentration av metylergometrin och ergottoxicitet (vasospasm och ischemi i extremiteter och andra vävnader) (se Varningar och försiktighet).


Bromokriptin

Samtidig användning av bromokriptin och Methergin i barnsängsperioden rekommenderas inte då metylergometrin kan förstärka den kärlsammandragande effekten av andra ergotalkaloider (se Varningar och försiktighet).


Prostaglandiner

Prostaglandiner (t ex sulproston, dinoproston, misoprostol) underlättar sammandragning av myometriet. Därmed kan Methergin förstärka prostaglandinernas effekt på livmodern och tvärtom. Samtidig användning av dessa två läkemedel rekommenderas inte (se Varningar och försiktighet).


Interaktioner att beakta


Mindre potenta CYPsA4 hämmare

Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med Methergin och mindre potenta hämmare av CYP3A4 då det kan resultera i en ökad exponering av metylergometrin (t ex cimetidin, delavirdin, grapefruktjuice, quinupristin, dalfopristin).


Kärlsammandragande läkemedel, triptaner, sympatomimetika och andra ergotalkaloider

Methergin kan förstärka den kärlsammandragande/vasopressoriska effekten av andra läkemedel, såsom triptaner (5HT 1B/1D receptor agonister), sympatomimetika (inklusive lokalanestetika) eller andra ergotalkaloider (se Varningar och försiktighet).


Betablockerare

Försiktighet bör iakttas vid samtidig behandling med Methergin och betablockerare. Samtidig administrering med betablockerare kan förstärka den kärlsammandragande effekten av ergotalkaloider (se Varningar och försiktighet).


Anestetika

Anestetika, som halotan och metoxyfluran, kan minska den uterussammandragande effekten.


CYP3A4 inducerare

Läkemedel som är starka inducerare av CYP3A4 (t ex nevirapin, rifampicin) minskar sannolikt den farmakologiska effekten av Methergin.


Glyceryltrinitrat och andra läkemedel mot angina pectoris

Metylergometrin ger vasokonstriktion och kan förväntas reducera effekten av glyceryltrinitrat och andra läkemedel mot angina pectoris.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Metylergometrin utövar uteruskontraherande effekt och kan därigenom inducera förtidsbörd eller hypertont värkarbete. Under graviditet eller under öppningsskiftet eller vid primär eller sekundär värksvaghet under förlossningen ska därför Methergin inte ges.


Amning

Metylergometrin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Metylergometrin har rapporterats minska mjölksekretionen. Det har förekommit enstaka rapporter om förgiftning hos ammande barn vars mödrar intagit läkemedlet under flera dagar. Ett eller flera av följande symtom observerades (och försvann vid utsättande av läkemedlet): ökat blodtryck, bradykardi eller takykardi, kräkningar, diarré, rastlöshet, kramper.


På grund av eventuella biverkningar för barnet och en minskning av mjölkmängden rekommenderas inte Methergin vid amning. Kvinnor bör inte amma under behandling med Methergin och minst 12 timmar efter intag av sista dosen. Mjölk som utsöndras under denna period bör slängas.


Fertilitet

Inte tillämpligt för Methergin med anledning av de riktade indikationerna.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Metylergometrin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Metylergometrin har rapporterats minska mjölksekretionen. Det har förekommit enstaka rapporter om förgiftning hos ammande barn vars mödrar intagit läkemedlet under flera dagar. Ett eller flera av följande symtom observerades (och försvann vid utsättande av läkemedlet): ökat blodtryck, bradykardi eller takykardi, kräkningar, diarré, rastlöshet, kramper.


På grund av eventuella biverkningar för barnet och en minskning av mjölkmängden rekommenderas inte Methergin vid amning. Kvinnor bör inte amma under behandling med Methergin och minst 12 timmar efter intag av sista dosen. Mjölk som utsöndras under denna period bör slängas.

Fertilitet

Inte tillämpligt för Methergin med anledning av de riktade indikationerna.

Trafik

Methergin har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Då läkemedlet kan orsaka yrsel och krampanfall rekommenderas försiktighet vid framförande av fordon och användande av maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är listade enligt MedDRA-klassificering av organsystem. Inom varje organsystem är biverkningarna rangordnade efter frekvens med den mest förekommande först. Inom varje frekvensområde är biverkningarna rangordnade efter fallande allvarlighetsgrad.


För angivna biverkningar gäller följande frekvensindelning (CIOMS III): Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<10 000).


Immunsystemet


Mycket sällsynta

Anafylaktiska överkänslighetsreaktioner

Centrala och perifera nervsystemet


Vanliga

Huvudvärk


Mindre vanliga

Yrsel, krampanfall


Mycket sällsynta

Hallucinationer

Öron och balansorgan


Mycket sällsynta

Tinnitus

Hjärtat


Mindre vanliga

Bröstsmärtor


Sällsynta

Bradykardi, takykardi, hjärtklappning


Mycket sällsynta

Hjärtinfarkt, koronar arteriospasm

Blodkärl


Vanliga

Hypertoni


Mindre vanliga

Hypotension


Sällsynta

Vasokonstriktion, vasospasm, vasospastiska reaktioner i perifera kärl


Mycket sällsynta

Tromboflebit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


Mycket sällsynta

Nästäppa

Magtarmkanalen


Mindre vanliga

Kräkningar, illamående


Mycket sällsynta

Diarré

Hud och subkutan vävnad


Vanliga

Hudutslag


Mindre vanliga 

Hyperhidro

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Mycket sällsynta

Muskelspasmer

Graviditet, puerperium och perinatalperiod


Vanliga

Buksmärtor (orsakade av uteruskontraktioner)


Biverkningar från spontana rapporter efter marknadsintroduktion och litteraturfall (ingen känd frekvens)

Följande biverkningar är från spontana fallrapporter och litteraturfall tiden efter marknadsföring av Methergin. Då dessa biverkningar har rapporterats frivilligt från en population av okänd storlek är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt beräkna frekvens och kategoriseras därför som ingen känd frekvens. Biverkningarna är listade enligt organsystemklasser i MedDRA. Inom varje organsystemklass är biverkningarna presenterade enligt fallande allvarlighetsgrad.


Centrala och perifera nervsystemet

Cerebrovaskulär händelse, parestesi.


Hjärtat

Ventrikelflimmer, ventrikulär takykardi, angina pectoris, atrioventrikulärblock.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Oavsiktlig administrering av 0,2 mg i.m. till nyfödd gav letal intoxikation medan 0,2 mg s.c. till annan nyfödd inte gav några symtom. Rapportering av 0,12-0,16 mg s.c. eller i.m. till nyfödd gav måttlig intoxikation.

Symtom: Huvudrisken är kärlspasm (ökad risk om patienten redan medicinerar med ergotamin) och CNS-effekter. Kärlspasm i extremiteterna. Parestesier, flexionskontrakturer, muskelkramper, tremor. Spasm i andra artärer kan ge angina pectoris, synpåverkan, lumbago, buksmärtor, tarmgangrän, njurpåverkan, nekros i tungan. Blödningar från uterus, abort. Illamående, kräkningar, diarré. Mydriasis, muntorrhet. Vid akut massiv intoxikation blodtrycksstegring eller blodtrycksfall, bradykardi eller takykardi, hjärtsvikt, arytmier, excitation, omtöckning, hallucinos, kramper, koma, hjärnödem. Andningsdepression, bronkospasm. Hyper- eller hypopyrexi. Lever- och njurpåverkan.


Behandling: Symtomatisk behandling under noga övervakning av kardiovaskulära och respiratoriska symtom.


Felmedicinering

Oavsiktlig administrering till nyfödda barn har rapporterats. I dessa fall har symtom som andningsdepression, kramper, cyanos och oliguri rapporterats. Encefalopati har dessutom rapporterats hos spädbarn som uppvisat tecken och symtom som irritabilitet, agitation och letargi. Behandlingen bör vara symtomatisk. I svåra fall har det krävts andnings- och hjärthjälp. Dödsfall har rapporterats vid frånvaro av adekvat behandling (se Varningar och försiktighet).

Farmakodynamik

Farmakodynamisk effekt

Metylergometrin, som är en halvsyntetisk sekalealkaloid, har en stark uteruskontraherande effekt. Jämfört med alkaloiderna i ergotamingruppen är effekten av metylergometrin på perifera kärl svag och blodtrycket ökar sällan. Med metylergometrin är en aktiv ledning av placentarskiftet möjlig, varigenom blodförlusten reduceras och efterbördsskiftet betydligt förkortas.


Klinisk effekt och säkerhet

Metylergometrin ger en snabbt insättande (30-60 sek efter intravenös administrering och 2-5 min efter intramuskulär administrering) och långvarig uteruseffekt (4-6 tim).


För förebyggande behandling samt behandling av blödningar i livmodern genom intramuskulär injektion kan samtidig behandling med metylergometrin och oxytocin övervägas då oxytocin har en mycket kort latensperiod samtidigt som metylergometrin har en förlängd effektduration.

Farmakokinetik

Absorption

Metylergometrin absorberas snabbt vid intramuskulär administrering och maximal plasmakoncentration nås efter 30 min.


Distribution, metabolism och eliminering

Distributionsvolymen är liten (0,5 l/kg). Metylergometrin elimineras i två faser, varvid den längre halveringstiden är 0,5-2 tim. Total plasmaclearance är 120-240 ml/min.


Metylergometrin genomgår en betydande metabolism. Metylergometrin utsöndras huvudsakligen i form av metaboliter via gallan med faeces.


Metylergometrin utsöndras också i bröstmjölk. Metylergometrins halveringstid i bröstmjölk är 2,3±0,3 tim.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En ml injektionsvätska innehåller metylergometrinmaleat 0,2 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Maleinsyra, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Metylergometrin

Miljörisk: Användning av metylergometrin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Metylergometrin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Metylergometrin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)) / (365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A (100-R)

PEC = 0.000000573 μg/L = 0.000573 ng/L

Where:

A = 0.00382 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ibacon Project 106291210):

EC50 72 h (growth rate) > 76 mg/L (highest concentration tested due to the limit of water solubility of the test item)

EC10 72 h (growth rate) = 34.5 mg/L

NOEC 72 h (growth rate) = 15.0 mg/L


Crustacean (Waterflea, Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilisation) = 39.1 mg/L, (OECD 202) (Ibacon Project 106291220)


Fish (Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) > 100.0 mg/L (OECD 203) (Ecotoxicology Ciba Study No. 938291)


Other ecotoxicity data:

Bacterial respiration inhibition (activated sludge microorganisms)

EC50 3 h > 100.0 mg/L (OECD 209), (Ecotoxicology Ciba Study No. 938288)


PNEC = 39.1 mg/L / 1000 = 39.1 µg/L


PNEC (μg/L) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used, if acute toxicity values for 3 trophic levels are available. EC50 from Daphnia magna immobilization (OECD 202) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.000000573 μg/L / 39.1 µg/L = 1.47 x 10 -8, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of methylergometrine has been considered to result in insignificant environmental risk."

Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

9.0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301B). (Ecotoxicology Ciba Study No. 938287)

Justification of chosen degradation phrase:

Methylergometrine is not readily biodegradable and shows only a very low level of mineralization. It can be therefore be classified as ‘Methylergometrine is potentially persistent’.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = 1.01 (method unknown) (Novartis internal value. No report / reference available).

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since logKow < 4, the phrase ‘Methylergometrine has low potential for bioaccumulation’ is chosen.


Excretion (metabolism)

A study in male volunteers has shown that only about 3% of an oral dose is eliminated as parent drug in the urine. The drug is mainly eliminated with the bile into the feces. (Novartis Core Data Sheet, 2011)


References


  • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  • Ibacon Project 106291210. Methylergometrine hydrogene maleate: Toxicity to Pseudokirchneriella subcapitata in an algal growth inhibition test. Final report: May 18, 2016.

  • Ibacon Project 106291220. Methylergometrine hydrogene maleate: Acute toxicity to Daphnia magna in a static 48-hour immobilisation test. Final report: March 17, 2016.

  • Ecotoxicology Ciba Study No. 938291. Report not available anymore.

  • Ecotoxicology Ciba Study No. 938288. Report not available anymore.

  • Ecotoxicology Ciba Study No. 938287. Report not available anymore.

  • Novartis Core Data Sheet for Methergin. Version 1.0. 06 October 2011


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år vid förvaring i kylskåp (2ºC-8ºC); 2 veckor vid förvaring vid högst 25°C.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt. Kan förvaras vid högst 25°C i högst 2 veckor.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml Klar, färglös lösning
10 x 1 milliliter ampull (fri prissättning), EF
Tablett 0,125 mg (ca 6 mm, bruna)
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av