Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Arctic Root

Midsona

Dragerad tablett
(Ljusbrun färg, är rund och lätt kupad. Diameter: ca 10 mm. Höjd: ca 4,7 mm.)

Adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga

ATC-kod: N06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Arctic Root, dragerade tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 tablett innehåller 144 mg Rosenrotextrakt SHR-5 (som torrt extrakt) av Rhodiola rosea L., radix et rhizoma (rosenrot), (2,5-5:1).


Extraktionsmedel:

1) Etanol 70 %

2) Vatten


Hjälpämne:

Metylparahydroxibensoat (E 218) 0,15-0,30 mg


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Dragerad tablett


Tabletten har ljusbrun färg, är rund och lätt kupad.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn över 12 år:

1 tablett 1-2 gånger dagligen vid behov.


Rekommenderas ej till barn under 12 år.


Om symtomen förvärras eller kvarstår längre än 2 veckor under användning av Arctic Root bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Arctic Root innehåller metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (uppträder efter behandlingen).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Studier avseende effekt på fertilitet saknas.


I brist på tillräckliga data rekommenderas ej användning under graviditet och amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Arctic root har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Inga kända biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika

ATC-kod: N06


En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga mutagena effekter av Arctic Root har iakttagits i Ames´test (med eller utan metabolisk aktivering).

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Cellulosa, mikrokristallin

Maltodextrin

Potatisstärkelse

Kalciumvätefosfatdihydrat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Shellack

Kaliumsorbat

Metylparahydroxibensoat (E218)

Makrogol

Olivolja (jungfruolja)

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25º C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blister (Al/PVDC) innehållande 40 eller 80 tabletter.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

27210

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2008-11-19

Förnyat godkännande: 2013-09-10

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-02-28

Hitta direkt i texten
Av