Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neulasta®

Amgen

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 6 mg
(Klar, färglös injektionsvätska, lösning)

Cytokiner

Aktiv substans:
ATC-kod: L03AA13
Läkemedel från Amgen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: november 2019.

Indikationer

Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Behandling med Neulasta bör initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av onkologi och/eller hematologi.


Dosering


En dos av 6 mg (en förfylld spruta) Neulasta rekommenderas för varje kemoterapicykel och den ska ges minst 24 timmar efter behandlingen med cytotoxisk kemoterapi.


Särskilda populationer


Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för Neulasta för barn har ännu inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt "Biverkningar", "Farmakodynamik" och "Farmakokinetik" men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Patienter med nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion, inklusive patienter med svår njurfunktionsnedsättning (terminal njursvikt).


Administreringssätt


Neulasta injiceras subkutant via:

  • en förfylld spruta för manuell administrering, eller

  • en förfylld spruta med en självhäftande injektor för automatisk administrering.

Neulasta 6 mg injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta: Injektionerna administreras manuellt i låret, buken eller överarmen.


Neulasta 6 mg injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta med självhäftande injektor: Den självhäftande injektorn måste fyllas med hjälp av den medföljande förfyllda sprutan. Den självhäftande injektorn ska fästas på intakt, ej irriterad, hud på överarmens utsida eller på buken. Överarmens utsida får endast användas om sjukvårdspersonal finns i närheten för att övervaka injektorns funktion. Ungefär 27 timmar efter det att injektorn har fästs på patientens hud administreras Neulasta under en period om ca 45 minuter. När den självhäftande injektorn har fyllts ska den fästas på huden omgående. Injektorn kan fästas på huden samma dag som patienten får cytotoxisk kemoterapi, så länge som det säkerställs att injektorn inte administrerar Neulasta förrän tidigast 24 timmar efter administreringen av den cytotoxiska kemoterapin.


Den självhäftande injektorn får endast användas med den medföljande förfyllda sprutan. Den medföljande förfyllda sprutan innehåller extra lösning som kompenserar för den vätska som blir kvar i den självhäftande injektorn efter administreringen. Om den förfyllda sprutan som levereras tillsammans med den självhäftande injektorn används för manuell administrering av en subkutan injektion kommer patienten att få en högre dos än vad som rekommenderats. Om den förfyllda sprutan avsedd för manuell administrering används med den självhäftande injektorn kan patienten få en lägre dos än vad som ordinerats.


Anvisningar om hantering av läkemedlet före administrering finns i avsnitt "Hållbarhet, förvaring och hantering".

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för granulocytkolonistimulerande faktorer (G-CSF) ska läkemedelsnamnet som administreras tydligt antecknas i patientjournalen.


Begränsade kliniska data talar för en jämförbar effekt avseende återhämtningstid från svår neutropeni mellan pegfilgrastim och filgrastim hos patienter med de novo akut myeloisk leukemi (AML) (se avsnitt "Farmakodynamik"). De långsiktiga effekterna av pegfilgrastim har emellertid inte fastställts vid AML och det bör därför användas med försiktighet hos den här patientpopulationen.


Granulocytkolonistimulerande faktor kan främja tillväxt av myeloida celler in vitro och liknande effekter kan ses hos vissa icke-myeloida celler in vitro.


Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte undersökts hos patienter med myelodysplastiskt syndrom, kronisk myeloisk leukemi och sekundär AML och det bör därför inte användas till sådana patienter. Särskild försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation av kronisk myeloisk leukemi från AML.


Säkerhet och effekt vid administrering av pegfilgrastim till patienter med de novo AML som är < 55 år med cytogenetik t(15;17) har inte fastställts.


Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte undersökts hos patienter som får högdos-kemoterapi. Detta läkemedel bör inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda doseringsanvisningar.


Pulmonella biverkningar

Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering av G‑CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större (se avsnitt “Biverkningar”).


Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné inklusive radiologiska fynd såsom lunginfiltrat och försämrad lungfunktion tillsammans med ett ökat neutrofilantal kan vara begynnande tecken på andnödssyndrom hos vuxna (ARDS). Under sådana omständigheter bör läkaren avgöra om behandlingen med pegfilgrastim bör avbrytas och lämplig behandling ges (se avsnitt “Biverkningar”).


Glomerulonefrit

Glomerulonefrit har rapporterats hos patienter som får filgrastim och pegfilgrastim. I allmänhet går glomerulonefrit tillbaka efter en sänkning av dosen eller utsättning av filgrastim eller pegfilgrastim. Kontroller med urinprover rekommenderas.


Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom har rapporterats efter administrering av granulocytkolonistimulerande faktor. Det kännetecknas av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration. Patienter som utvecklar symtom på kapillärläckagesyndrom ska övervakas noga och deras symtom behandlas enligt sedvanliga rutiner, vilket kan innebära intensivvård (se avsnitt “Biverkningar”).


Splenomegali och mjältruptur

I allmänhet asymtomatiska fall av splenomegali och fall av mjältruptur, inklusive några dödliga fall, har rapporterats efter administrering av pegfilgrastim (se avsnitt “Biverkningar”). Mjältens storlek ska därför monitoreras noggrant (t.ex. klinisk undersökning, ultraljud). Diagnosen mjältruptur bör övervägas hos patienter som rapporterar smärta i övre vänstra kvadranten av buken eller smärta vid skulderbladsspetsen.


Trombocytopeni och anemi

Behandling med enbart pegfilgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi eftersom myelosuppressiv fulldos-kemoterapi fortgår enligt föreskrivet doseringsschema. Regelbunden kontroll av trombocytantal och hematokritvärden rekommenderas. Särskild försiktighet ska iakttas vid administrering av cytostatika, ensamma eller i kombination, som är kända för att orsaka allvarlig trombocytopeni.


Medicineringsfel orsakade av injektorfel

Det föreligger en risk för medicineringsfel, i synnerhet en risk för partiell eller utebliven dos av pegfilgrastim, om den självhäftande injektorn fungerar dåligt eller inte fungerar alls. Om patienten får en partiell dos eller dosen uteblir helt ökar risken för kemoterapibiverkningar, såsom neutropeni, febril neutropeni och/eller infektion, jämfört med om den ordinerade dosen hade administrerats korrekt. Läkare måste säkerställa att patienten får rätt undervisning om den självhäftande injektorn och att hen förstår att hen vid misstanke om att injektorn fungerat dåligt eller inte fungerat alls omedelbart ska kontakta hälso- och sjukvårdspersonal eftersom en ersättningsdos kan behövas. En detaljerad bruksanvisning för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter finns i bipacksedeln. Patienten ska också förses med ett patientkort.


Sicklecellanemi

Sicklecellkris har associerats med behandling av pegfilgrastim hos patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi (se avsnitt “Biverkningar”). Därför bör läkare iaktta försiktighet när pegfilgrastim förskrivs till patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi och lämpliga kliniska parametrar och laboratorievärden ska monitoreras noggrant. Dessutom bör man vara uppmärksam på ett möjligt samband mellan detta läkemedel och mjältförstoring samt vasoocklusiv kris.


Leukocytos

Leukocytantal som är lika med eller större än 100 x 109/l har observerats hos färre än 1 % av patienterna som behandlats med pegfilgrastim. Inga biverkningar som direkt kan kopplas till denna grad av leukocytos har rapporterats. En sådan ökning av antalet leukocyter är övergående och observeras vanligen 24‑48 timmar efter administrering och överensstämmer med de farmakodynamiska effekterna hos detta läkemedel. Med tanke på de kliniska effekterna och risken för leukocytos bör leukocytantalet kontrolleras regelbundet under behandlingen. Om leukocytantalet överstiger 50 x 109/l efter förväntat nadir, ska detta läkemedel sättas ut omedelbart.


Överkänslighet

Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, i samband med den inledande eller de efterföljande behandlingarna har rapporterats hos patienter som har behandlats med pegfilgrastim. Avsluta behandlingen med pegfilgrastim permanent hos patienter med kliniskt signifikant överkänslighet. Ge inte pegfilgrastim till patienter som tidigare har uppvisat överkänslighet mot pegfilgrastim eller filgrastim. Vid en allvarlig allergisk reaktion ska lämplig behandling ges och patienten kontrolleras med täta mellanrum under flera dagar.


Stevens‑Johnsons syndrom

Stevens‑Johnsons syndrom (SJS), som kan vara livshotande eller dödligt, har rapporterats som ”sällsynt” vid behandling med pegfilgrastim. Om patienten har utvecklat SJS vid användning av pegfilgrastim får behandling med pegfilgrastim aldrig återupptas hos denna patient.


Immunogenicitet

Som för alla proteiner som används terapeutiskt föreligger en risk för immunogenicitet. Förekomsten av antikroppsbildning mot pegfilgrastim är i allmänhet låg. Bindande antikroppar förekommer såsom förväntas med alla biologiska medel, men de har hittills inte förknippats med någon neutraliserande aktivitet.


Aortit

Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. De upplevda symtomen inbegriper feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer (t.ex. C-reaktivt protein och antalet vita blodkroppar). I de flesta fall diagnostiserades aortit med hjälp av datortomografi och gick i allmänhet över efter utsättning av G‑CSF. Se Biverkningar.


Övriga varningar

Säkerhet och effekt för Neulasta för mobilisering av blodets stamceller har inte adekvat utvärderats hos patienter eller friska donatorer.


Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller torrt naturgummi (ett latexderivat) som kan ge allergiska reaktioner.


Den självhäftande injektorn fästs med en akrylbaserad häftmassa. För patienter som tidigare uppvisat reaktion mot akrylbaserad häftmassa kan användningen av denna produkt resultera i en allergisk reaktion.


Ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen som svar på behandling med tillväxtfaktor har associerats med övergående positiva fynd på skelettröntgen. Detta bör beaktas vid tolkning av resultaten av skelettröntgen.


Neulasta innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 6 mg dos, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

På grund av snabbt delande myeloiska cellers potentiella känslighet för cytotoxisk kemoterapi bör Neulasta administreras minst 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. I kliniska prövningar har pegfilgrastim administrerats på ett säkert sätt 14 dagar före kemoterapi. Samtidig användning av Neulasta med något kemoterapeutikum har inte utvärderats hos patienter. I djurmodeller har samtidig administrering av Neulasta och 5-fluorouracil (5-FU) eller andra antimetaboliter visat sig förstärka myelosuppression.


Möjliga interaktioner med övriga hematopoetiska tillväxtfaktorer och cytokiner har inte specifikt undersökts i kliniska prövningar.


Risken för interaktion med litium, som också främjar frisättning av neutrofiler, har inte specifikt undersökts. Det finns inget som tyder på att en sådan interaktion skulle vara skadlig.


Säkerhet och effekt för Neulasta har inte utvärderats hos patienter som får fördröjd myelosuppressiv kemoterapi, t.ex. nitrosurea.


Specifika interaktions- eller metabolismstudier har inte utförts. Kliniska prövningar har dock inte visat någon interaktion mellan Neulasta och andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av pegfilgrastim i gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt “Prekliniska uppgifter”). Pegfilgrastim rekommenderas inte under graviditet till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inte tillräckligt med information om pegfilgrastim/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med pegfilgrastim efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Pegfilgrastim påverkade inte reproduktionen eller fertiliteten hos råtthanar och honor vid kumulativa veckodoser som var ungefär sex till nio gånger högre än den rekommenderade dosen till människa (baserat på kroppens yta) (se Prekliniska säkerhetsuppgifter).

Trafik

Pegfilgrastim har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


De mest frekvent rapporterade biverkningarna var skelettsmärta (mycket vanlig [≥ 1/10]) och muskuloskeletal smärta (vanlig [≥ 1/100, < 1/10]). Skelettsmärtan var i regel mild till måttlig, övergående och kunde hos de flesta patienter kontrolleras med vanliga analgetika.


Överkänslighetsreaktioner, inklusive hudutslag, nässelutslag, angioödem, dyspné, erytem, blodvallning (flushing) och hypotoni, uppträdde vid initial eller upprepad behandling med pegfilgrastim (mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)). Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, kan uppträda hos patienter som får pegfilgrastim (mindre vanliga) (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Kapillärläckagesyndrom, som kan vara livshotande om inte behandling sätts in omedelbart, har rapporterats som mindre vanligt (≥ 1/1 000, < 1/100), hos cancerpatienter som behandlas med kemoterapi efter det att de fått granulocytkolonistimulerande faktor, se avsnitt "Varningar och försiktighet" och stycket ”Beskrivning av valda biverkningar” nedan.


Splenomegali, vanligen asymtomatisk, är mindre vanligt.


Mjältruptur, inklusive några fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanlig efter administrering av pegfilgrastim (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Mindre vanliga pulmonella biverkningar, inklusive interstitiell pneumoni, lungödem, lunginfiltrat och lungfibros, har rapporterats. Mindre vanliga fall har lett till andningssvikt eller ARDS, som kan ha dödlig utgång (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Enstaka fall av sicklecellkris har rapporterats hos patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi (mindre vanligt hos patienter med sicklecellanemi) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Sammanfattning av biverkningar i tabellform


Data i tabellen nedan beskriver biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och spontanrapporter. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


MedDRAs organsystemklass

Biverkningar

Mycket vanliga
(≥ 1/10)

Vanliga
(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga
(≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta
(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Blodet och lymfsystemet


Trombocytopeni1

Leukocytos1

Sicklecellkris2

Splenomegali2

Mjältruptur2ImmunsystemetÖverkänslighets reaktioner

AnafylaxiMetabolism och nutritionFörhöjning av urinsyraCentrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk1

BlodkärlKapillärläckagesyndrom1

Aortit


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumAndnödssyndrom (ARDS)2

Pulmonella biverkningar (interstitiell pneumoni, lungödem, lunginfiltrat och lungfibros)

Hemoptys

Pulmonell blödning


Magtarmkanalen

Illamående1

Hud och subkutan vävnad


Kontaktdermatit1

Sweets syndrom (akut febril dermatos)1,2

Kutan vaskulit1, 2

Stevens‑Johnsons syndrom


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Skelettsmärta

Muskuloskeletal smärta (myalgi, artralgi, smärta i armar och ben, ryggsmärta, muskuloskeletal smärta, nacksmärta)
Njurar och urinvägarGlomerulonefrit2Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings‑ stället


Smärta vid injektionsstället1

Reaktioner vid appliceringsstället1

Icke-kardiell bröstsmärta

Reaktioner vid injektionsstället2
UndersökningarFörhöjning av laktatdehydrogenas och alkaliskt fosfatas1

Övergående förhöjda värden vid leverfunktionstest för ALAT eller ASAT11 Se stycket ”Beskrivning av valda biverkningar” nedan.

2 Denna biverkning har identifierats inom ramen för biverkningsrapportering efter godkännandet för försäljning men observerades inte i randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar på vuxnat. Frekvenskategorin har skattats med en statistisk beräkning baserad på 1576 patienter som fick Neulasta i nio randomiserade kliniska prövningar.


Beskrivning av valda biverkningar

Mindre vanliga fall av Sweets syndrom har rapporterats, även om bakomliggande hematologiska maligniteter kan ha spelat en roll i några av fallen.


Mindre vanliga fall av kutan vaskulit har rapporterats hos patienter som behandlats med pegfilgrastim. Mekanismen bakom vaskulit hos patienter som får pegfilgrastim är inte känd.


Reaktioner vid injektionsstället, inklusive erytem vid injektionsstället (mindre vanliga) samt smärta vid injektionsstället (vanliga) har förekommit vid initial eller upprepad behandling med pegfilgrastim.


Reaktioner vid appliceringsstället (inklusive blödningar, smärta, obehag, blåmärken och erytem) har rapporterats vid användning av den självhäftande injektorn.


Kontaktdermatit och lokala hudreaktioner som utslag, klåda och nässelutslag har rapporterats vid användning av den självhäftande injektorn, vilket skulle kunna tyda på en överkänslighetsreaktion mot häftmassan.


Vanliga fall av leukocytos (leukocytantal > 100 x 109/l) har rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Reversibel, mild till måttlig förhöjning av urinsyra och alkaliskt fosfatas, utan relaterade kliniska effekter, var mindre vanligt. Reversibel, mild till måttlig förhöjning av laktatdehydrogenas, utan relaterade kliniska effekter, var mindre vanligt hos patienter som fick Neulasta efter cytotoxisk kemoterapi.


Illamående och huvudvärk var mycket vanliga hos patienter som fick kemoterapi.


Mindre vanliga förhöjda värden vid leverfunktionstester (LFT) för alaninaminotransferas (ALAT) eller aspartataminotransferas (ASAT) har observerats hos patienter efter behandling med pegfilgrastim efter cytotoxisk kemoterapi. Dessa förhöjda värden är övergående och återgår till utgångsvärdet.


Vanliga fall av trombocytopeni har rapporterats.


Fall av kapillärläckagesyndrom har efter marknadsintroduktionen rapporterats vid användning av granulocytkolonistimulerande faktor. Dessa fall har normalt drabbat patienter med långt framskridna tumörsjukdomar, sepsis, som behandlas med flera kemoterapipreparat eller som genomgår aferes (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Erfarenheten hos barn är begränsad. En högre frekvens av allvarliga biverkningar har observerats hos små barn i åldern 0‑5 år (92 %) jämfört med äldre barn i åldern 6‑11 år och 12‑21 år (80 % respektive 67 %) och vuxna. Den vanligaste rapporterade biverkningen var skelettsmärta (se avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Enskilda doser på 300 mikrog/kg har administrerats subkutant till ett begränsat antal friska frivilliga och patienter med icke-småcellig lungcancer utan att ge allvarliga biverkningar. Biverkningarna liknade de som observerades hos försökspersoner som fick lägre doser pegfilgrastim.

Farmakodynamik

Human granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) är ett glykoprotein som reglerar produktion och frisättning av neutrofila granulocyter från benmärgen. Pegfilgrastim är ett kovalent konjugat av rekombinant humant G-CSF (r-metHuG-CSF) med en singel 20 kDa polyetylenglykolmolekyl (PEG). Pegfilgrastim är en form av filgrastim med längre duration på grund av reducerat renalt clearence. Pegfilgrastim och filgrastim har identisk verkningsmekanism. Denna ger upphov till en markant ökning av antalet neutrofila granulocyter i perifert blod inom 24 timmar efter administrering. En mindre ökning kan även ses av monocyter och/eller lymfocyter. Liksom med filgrastim visar de neutrofiler som produceras i samband med behandling med pegfilgrastim normal eller förbättrad funktion i tester av kemotaxi och fagocytos. I likhet med andra hematopoetiska tillväxtfaktorer har G-CSF visat in vitro stimulerande egenskaper på humana endotelceller. G-CSF kan aktivera tillväxt av myeloida celler, även maligna celler, in vitro och liknande effekt kan också ses hos vissa icke-myeloida cellinjer in vitro.


I två randomiserade dubbelblinda pivotala studier hos patienter med bröstcancer i högrisk stadium II‑IV som behandlades med myelosuppressiv kemoterapi bestående av doxorubicin och docetaxel minskade pegfilgrastim, givet som en enkeldos per kemoterapicykel, durationen av neutropenin och incidensen av febril neutropeni på liknande sätt som iakttogs vid daglig administrering av filgrastim (11 dagliga administreringar i median). I frånvaro av tillväxtfaktorstöd har denna behandling rapporterats att resultera i neutropeni av grad 4 med en medelduration på 5 till 7 dagar och en incidens för febril neutropeni på 30‑40 %. I en studie (n = 157) i vilken man använde en fastställd dos på 6 mg pegfilgrastim var medeldurationen av neutropeni av grad 4 1,8 dagar i pegfilgrastimgruppen jämfört med 1,6 dagar i filgrastimgruppen (skillnad 0,23 dagar, 95 % CI -0,15, 0,63). I hela studien var förekomsten av febril neutropeni hos pegfilgrastimbehandlade patienter 13 % jämfört med 20 % hos patienter behandlade med filgrastim (skillnad 7 %, 95 % CI av -19 %, 5 %). I en andra studie (n = 310) i vilken dos justerats efter kroppsvikt (100 mikrog/kg) var medeldurationen av neutropeni grad 4 1,7 dagar i pegfilgrastimgruppen jämfört med 1,8 dagar i filgrastimgruppen (skillnad 0,03 dagar, 95 % CI -0,36, 0,30). Den totala förekomsten av febril neutropeni var 9 % bland patienterna behandlade med pegfilgrastim och 18 % bland patienter behandlade med filgrastim (skillnad 9 %, 95 % CI av ‑16,8 %, -1,1 %).


I en placebokontrollerad, dubbelblind studie hos patienter med bröstcancer utvärderades effekten av pegfilgrastim på incidensen av febril neutropeni efter administrering av en kemoterapiregim associerad med en incidens av febril neutropeni på 10‑20 % (docetaxel 100 mg/m2 var tredje vecka under 4 cykler). 928 patienter randomiserades till antingen en enkeldos pegfilgrastim eller placebo ungefär 24 timmar (dag 2) efter kemoterapi i varje cykel. Incidensen av febril neutropeni var lägre hos patienter som randomiserades till pegfilgrastim jämfört med placebo (1 % mot 17 %, p < 0,001). Incidensen av sjukhusinläggning och intravenös tillförsel av medel mot infektioner relaterad till en klinisk diagnos på febril neutropeni var lägre i gruppen som fick pegfilgrastim jämfört med placebo (1 % mot 14 %, p < 0,001 och 2 % mot 10 %, p < 0,001).


I en liten (n = 83), randomiserad, dubbelblind fas II-studie på patienter som fick kemoterapi för de novo akut myeloisk leukemi, jämfördes pegfilgrastim (enkeldos om 6 mg) med filgrastim som administrerades under induktionskemoterapi. Mediantiden för återhämtning från svår neutropeni uppskattades till 22 dagar i båda behandlingsgrupperna. Långsiktiga resultat har inte studerats (se avsnitt “Varningar och försiktighet”).


I en fas II (n = 37) randomiserad, öppen multicenterstudie på barn med sarkom som fick 100 mikrog/kg pegfilgrastim efter kemoterapicykel 1 med vinkristin, doxorubicin och cyklofosfamid (VAdriaC/IE) observerades en längre duration av svår neutropeni (neutrofiler < 0,5 x 109) hos små barn i åldern 0‑5 år (8,9 dagar) jämfört med äldre barn i åldern 6‑11 år och 12‑21 år (6 respektive 3,7 dagar) och vuxna. Dessutom observerades en högre incidens av febril neutropeni hos små barn i åldern 0‑5 år (75 %) jämfört med äldre barn i åldern 6‑11 år och 12‑21 år (70 % respektive 33 %) och vuxna (se avsnitt “Biverkningar och “Farmakokinetik”).


I en randomiserad fas I-studie med engångsdos och parallella grupper (n = 253) av friska försökspersoner var exponeringen (genomsnittliga serumkoncentrations-tidsprofiler) av pegfilgrastim administrerat via manuell injektion respektive den självhäftande injektorn jämförbar. Graden av (Cmax) och förloppet för (AUC0-inf) absorptionen av pegfilgrastim administrerat med den självhäftande injektorn var ungefär densamma som för pegfilgrastim manuellt injicerat med en förfylld spruta. Genomsnittlig kvot beräknad med minstakvadratmetoden (90 % CI) (självhäftande injektor mot manuell injektion) var 0,97 (0,83; 1,14) för Cmax och 1,00 (0,84; 1,20) för AUC0-inf inom det förspecificerade bioekvivalensintervallet 0,80 till 1,25, vilket fastställde att de två administreringssätten är bioekvivalenta för en engångsdos på 6 mg pegfilgrastim.

Farmakokinetik

Efter en subkutan engångsdos av pegfilgrastim uppnås maximal serumkoncentration av pegfilgrastim 16‑120 timmar efter dosering, och serumkoncentrationen av pegfilgrastim bibehålls under neutropeniperioden efter myelosuppressiv kemoterapi. Elimineringen av pegfilgrastim är icke-linjär i förhållande till dosen och pegfilgrastims serumclearance minskar med ökande dos. Pegfilgrastim verkar elimineras huvudsakligen genom neutrofilmedierad clearance, som blir mättad vid högre doser. I överensstämmelse med en självreglerande clearancemekanism, minskar pegfilgrastimkoncentrationen i serum snabbt när neutrofilantalet börjar stiga igen (se figur 1).


Figur 1. Profilen för mediankoncentrationen av pegfilgrastim i serum och medianvärdet för absolutneutrofilantal (ANC) hos kemoterapibehandlade patienter efter en engångsinjektionom 6 mg

Konc av pegfilgrastim

På grund av den neutrofilmedierade clearancemekanismen är det inte troligt att farmakokinetiken för pegfilgrastim påverkas av njur- eller leversvikt. I en öppen enkeldosstudie (n = 31) hade olika grader av nedsatt njurfunktion, inklusive kronisk njursvikt, ingen effekt på farmakokinetiken för pegfilgrastim.


Äldre

Begränsad mängd data tyder på att farmakokinetiken för pegfilgrastim är densamma hos äldre patienter (> 65 år) som hos vuxna.


Pediatrisk population

Farmakokinetiken för pegfilgrastim undersöktes hos 37 barn med sarkom som fick 100 mikrog/kg pegfilgrastim efter avslutad VAdriaC/IE-kemoterapi. Den yngsta åldersgruppen (0‑5 år) hade en högre genomsnittlig exponering för pegfilgrastim (AUC) (± standardavvikelse) (47,9 ± 22,5 mikrog·tim/ml) än äldre barn i åldern 6‑11 år och 12‑21 år (22,0 ± 13,1 mikrog·tim/ml respektive 29,3 ± 23,2 mikrog·tim/ml) (se avsnitt "Farmakodynamik"). Med undantag av den yngsta åldersgruppen (0‑5 år) tycktes den genomsnittliga exponeringen för pegfilgrastim (AUC) hos barn vara likartad den hos vuxna patienter med högrisk bröstcancer i stadium II–IV som fick 100 mikrog/kg pegfilgrastim efter avslutad behandling med doxorubicin/docetaxel (se avsnitt “Biverkningar och “Farmakodynamik”).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet visade förväntade farmakologiska effekter såsom ökat leukocytantal, myeloid hyperplasi i benmärg, extramedullär hematopoes och mjältförstoring.


Inga skadliga effekter observerades hos avkomman till dräktiga råttor som fått pegfilgrastim subkutant, men hos kaniner har pegfilgrastim visat sig orsaka embryonal/fetal toxicitet (embryoförlust) vid kumulativa doser som är ungefär fyra gånger högre än den rekommenderade dosen till människa. Detta observerades inte när dräktiga kaniner exponerades för dosen som rekommenderas till människa. Råttstudier har visat att pegfilgrastim kan passera placentan. Djurstudier i råtta har visat att reproduktion, fertilitet, östruscykel, dagar mellan parning och kopulering samt överlevnad i livmodern inte påverkas av subkutant administrerat pegfilgrastim. Relevansen av dessa resultat är inte känd för människor.

Innehåll

Varje förfylld spruta innehåller 6 mg pegfilgrastim* per 0,6 ml injektionsvätska, lösning. Koncentrationen är 10 mg/ml baserad på enbart protein**.


* Tillverkat i Escherichia coli-celler med hjälp av rekombinant DNA-teknologi följt av konjugation med polyetylenglykol (PEG).

** Koncentrationen är 20 mg/ml om PEG-delen av molekylen inkluderas.


Styrkan hos den här produkten ska inte jämföras med styrkan hos ett annat pegylerat eller icke-pegylerat protein i samma terapeutiska grupp. Se avsnitt “Farmakodynamik” för mer information.


Hjälpämnen med känd effekt:


Varje förfylld spruta innehåller 30 mg sorbitol E420 (se avsnitt “Varningar och försiktighet”).


Hjälpämnen

Natriumacetat*, sorbitol (E420), polysorbat 20, vatten för injektionsvätskor.


*Natriumacetat bildas vid titrering av koncentrerad ättiksyra med natriumhydroxid.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, särskilt inte med natriumkloridlösningar.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Pegfilgrastim

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).


Neulasta kan vid ett tillfälle exponeras för rumstemperatur (vid högst 30°C) i maximalt 72 timmar. Neulasta som har fått stå i rumstemperatur mer än 72 timmar ska kasseras.


Den förfyllda sprutan avsedd för användning med den självhäftande injektorn kan exponeras för rumstemperatur i maximalt 36 timmar innan den används för att fylla den självhäftande injektorn.


Får ej frysas. Oavsiktlig exponering för frystemperatur vid ett tillfälle som är kortare än 24 timmar har ingen negativ inverkan på Neulastas stabilitet.


Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Före användning ska lösningen med Neulasta okulärbesiktigas med avseende på synliga partiklar. Endast en lösning som är klar och färglös skall injiceras.


Den självhäftande injektorn får endast användas med Neulasta förfyllda spruta som levereras i samma kartong. Neulasta förfyllda spruta för manuell administrering får inte användas tillsammans med den självhäftande injektorn.


Kraftig omskakning av pegfilgrastim kan leda till klumpbildning och göra lösningen biologiskt inaktiv.


Vid administrering med hjälp av den förfyllda sprutan för manuell injektion, låt sprutan uppnå rumstemperatur innan injicering.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 6 mg Klar, färglös injektionsvätska, lösning
1 styck förfylld spruta, 9580:45, F
1 styck förfylld spruta, tillhandahålls ej

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 6 mg

Hitta direkt i texten
Av