Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Reparil N

Meda

Gel 10 mg/g + 50 mg/g
(Tillhandahålls ej) (genomskinlig färglös till svagt gul gel med doft av lavendel)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor

Aktiva substanser:
ATC-kod: M02A
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-06-23.

Indikationer

För lindring av tillfällig smärta och svullnad i samband med skador såsom stukningar, vrickningar och klämskador.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Används ej på skadad hud, slemhinnor eller hudområden som utsätts för strålbehandling.


Salicylatöverkänslighet.

Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år:

Stryk ut ett tunt lager Reparil N på huden vid det skadade området vid behov en till två gånger dagligen beroende på besvärens svårighetsgrad. Upprepa behandlingen under fyra - fem dagar. Man kan gnida in gelen i huden men det är inte nödvändigt.


Om värken eller svullnaden kvarstår efter fyra - fem dagar bör läkare kontaktas.


Pediatrisk population

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Reparil N får inte komma i kontakt med ögonen.


Reparil N innehåller doftämnen

Detta läkemedel innehåller doftämnen med limonen, farnesol och linalol. Limonen, farnesol och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.

Interaktioner

Inga kända. Inga interaktionsstudier av samtidig användning av annat utvärtes läkemedel har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Långtidsbehandling av stora områden bör undvikas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Appliceras ej på brösten.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Reparil N har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Allergiska hudreaktioner har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering eller förgiftning finns dokumenterade.

Farmakodynamik

Dietylaminsalicylat (DEAS) och escin, i kombination, reducerar smärta och svullnad vid lokal applikation.


DEAS har, i likhet med andra NSAIDs, analgetisk och antiflogistisk effekt.


Lokal applikation av escin har visats minska ömhet och smärta i samband med idrottsskador såsom stukningar och kontusioner. Den exakta verkningsmekanismen för escin är inte klarlagd.

Farmakokinetik

Inga data tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

På rygghuden på råtta och kanin applicerades 200 och 500 mg Reparil N under en

4 veckors period. Inga specifika lokala hudskador konstaterades.


På gris applicerades Reparil N i dagliga doser om 300, 1500 och 4000 mg/kg kroppsvikt dorsalt under 3 månader. Ingen specifik toxicitet sågs.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g gel innehåller 10 mg escin och 50 mg dietylaminsalicylat.


Hjälpämnen med känd effekt: doftämnen (limonen, farnesol och linalol).


Förteckning över hjälpämnen

Karbomer, makrogol-6-glycerol-kaprylokaprat, dinatriumedetat dihydrat, trometamol, isopropylalkohol, lavendelolja, neroliolja, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Aluminiumtuber: 5 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.


Laminattuber: 3 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 12 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Gel 10 mg/g + 50 mg/g genomskinlig färglös till svagt gul gel med doft av lavendel
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av