Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-01-22
Interaktioner
Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19, kan läkemedel som inducerar aktiviteten hos detta enzym förväntas resultera i ökade läkemedelsnivåer av klopidogrels aktiva metabolit.
2021-01-22
Varningar och försiktighet
Användning av läkemedel som inducerar aktiviteten av CYP2C19 förväntas leda till ökade läkemedelsnivåer av den aktiva metaboliten av klopidogrel och kan förstärka blödningsrisken. Som en försiktighetsåtgärd bör samtidig användning av kraftiga inducerare av CYP2C19 avrådas (se avsnitt 4.5).
2021-01-22
Graviditet
Observationsdata tyder på ökad risk (mindre än en fördubbling) för postpartumblödning efter exponering för SSRI-/SNRI-läkemedel under den sista månaden före förlossningen (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-01-22
Varningar och försiktighet
SSRI-/SNRI-läkemedel kan öka risken för postpartumblödning (se avsnitt 4.6 och 4.8).
2021-01-22
Biverkningar
postpartumblödning
2021-01-22
Varningar och försiktighet
SSRI-/SNRI-läkemedel kan öka risken för postpartumblödning (se avsnitt 4.6 och 4.8).
2021-01-22
Graviditet
Observationsdata tyder på ökad risk (mindre än en fördubbling) för postpartumblödning efter exponering för SSRI-/SNRI-läkemedel under den sista månaden före förlossningen (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-01-22
Biverkningar
postpartumblödning
2021-01-21
Graviditet
Baserat på kliniska studiedata verkar inte desogestrel påverka bröstmjölkens produktion eller kvalitet(protein, laktos eller fettkoncentrationer). Emellertid har enstaka rapporter efter godkännande för försäljning beskrivit en minskad bröstmjölksproduktion under användning av desogestrel. Små mängder av etonogestrel utsöndras emellertid i bröstmjölken.
2021-01-21
Produkt utgår
Salazopyrin® kommer att avregistreras 2021-01-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-20
Varningar och försiktighet
Uppdaterat: QT-förlängning kan observeras under de första tre månaderna av behandling.
Nytt: Försiktighet med läkemedel som är starka hämmare av bröstcancerresistent protein (BCRP).
2021-01-20
Biverkningar
Uppdaterat: Differentieringssyndrom uppträdde så tidigt som en dag och upp till 82 dagar efter insättning av Xospata.
2021-01-20
Interaktioner
Nytt: Interaktion med läkemedel som är starka hämmare av bröstcancerresistent protein (BCRP).
Nytt: Försiktighet vid samtidig administrering av substrat för P-gp, BCRP och OCT1.
2021-01-20
Varningar och försiktighet
Samtidig behandling med gemfibrozil och lägre doser rosuvastatin ska endast användas när nyttan överväger riskerna.
2021-01-20
Kontraindikationer
Utökad kontraindikation med samtidig användning av rosuvastatin 40 mg.
2021-01-20
Varningar och försiktighet
Samtidig behandling med gemfibrozil och lägre doser rosuvastatin ska endast användas när nyttan överväger riskerna.
2021-01-20
Kontraindikationer
Utökad kontraindikation med samtidig användning av rosuvastatin 40 mg.
2021-01-20
Kontraindikationer
Utökad kontraindikation med samtidig användning av rosuvastatin 40 mg.
2021-01-20
Varningar och försiktighet
Samtidig behandling med gemfibrozil och lägre doser rosuvastatin ska endast användas när nyttan överväger riskerna.
2021-01-20
Varningar och försiktighet
Tillägg av "Långtidsbruk kan orsaka ödem i nässlemhinnan." i sektion 4.4, Varningar och försiktighet.