Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-07
Biverkningar
Avsnitt Immunogenicitet uppdaterad
2021-05-07
Varningar och försiktighet
Stycke om spårbarhet tillagd
2021-05-07
Graviditet
Restriktioner för män borttagen
2021-05-07
Indikationer
Ny godkänd indikation vid första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).
2021-05-07
Indikationer
Ny godkänd indikation vid första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).
2021-05-07
Produkt utgår
Diclofenac Medical Valley kommer att avregistreras 2021-05-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-07
Produkt utgår
Tramadol Medical Valley kommer att avregistreras 2021-05-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-07
Produkt utgår
Diclofenac Medical Valley kommer att avregistreras 2021-05-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-06
Biverkningar
Uppdatering av 4.8, biverkningar med Mindre vanlig biverkan: Näsblödning
2021-05-06
Biverkningar
Uppdatering av 4.8, biverkningar med Mindre vanlig biverkan: Näsblödning
2021-05-06
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisningen är ändrad till: Förvaras vid högst 30 C. Förvaras i originalförpackningen.
2021-05-06
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisningen är ändrad till: Förvaras vid högst 30 C. Förvaras i originalförpackningen.
2021-05-06
Produkt utgår
Sildenafil Pharmathen kommer att avregistreras 2021-05-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-06
Produkt utgår
Sildenafil Pharmathen kommer att avregistreras 2021-05-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-06
Produkt utgår
Sildenafil Pharmathen kommer att avregistreras 2021-05-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-05
Biverkningar
Enligt PSUSA tillägg av Näsblödning som en mindre vanlig biverkan.
2021-05-05
Biverkningar
Enligt PSUSA tillägg av Näsblödning som en mindre vanlig biverkan.
2021-05-05
Varningar och försiktighet
En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats i mycket sällsynta fall. Detta inkl. allvarliga fall av ventrombos, inkl. ovanliga områden som cerebral venös sinustrombos, splanknisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Vissa fall hade dödlig utgång. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första 14 dagarna efter vaccination och inträffade i de flesta fall hos kvinnor yngre än 60 år.

Sjukvårdspersonal bör vara observanta på symtom på tromboembolism och/eller trombocytopeni. Vaccinerade bör instrueras att omedelbart söka akutvård vid andningssvårigheter, bröstsmärta, svullnad av benen eller ihållande magsmärtor efter vaccination, samt vid neurologiska symtom inkl. kraftig eller ihållande huvudvärk eller dimsyn efter vaccination, eller blåmärken i hud/slemhinnor utanför vaccinationsstället efter ett par dagar.
2021-05-05
Graviditet
Uppdaterad amningstext
2021-05-05
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i stort sett ”natriumfritt”.