Läkemedelsförsäkringen

Om du drabbas av personskada som uppstått i samband med användning av läkemedel kan du via Läkemedelsförsäkringen få ersättning för skadan.

Då och då händer det att en skada uppstår i samband med användning av läkemedel. Drabbas du av en sådan skada kan du få ersättning via Läkemedelsförsäkringen.

För att försäkringen ska gälla måste det aktuella läkemedlet ha köpts på ett av läkemedelsverket godkänt apotek, från butik som har tillstånd att sälja receptfria läkemedel eller utelämnats från svensk sjukvårdsinrättning. Dessutom måste företaget eller organisationen som tillverkat eller importerat läkemedlet ha tecknat Läkemedelsförsäkringen. Detta gäller också för läkemedel som används i kliniska prövningar.

För vad gäller försäkringen

Läkemedelsförsäkringen gäller framförallt för oförutsedda skador.

Skador orsakade av kända biverkningar, kan du också få ersättning för, om de varit oväntade eller oväntat svåra.

När gäller inte försäkringen?

 • Om du köpt ditt läkemedel från ett apotek på internet som inte är godkänt av Läkemedelsverket

 • Om effekten av läkemedlet uteblir

 • Skada till följd av uppenbar vårdslöshet från patients sida

 • Ersättning lämnas inte för vissa följdskador, det betyder skador som har uppkommit vid aktivitet som är olämplig med hänsyn till läkemedlets verkan. Det kan till exempelvara om du kör bil när du använder läkemedel och råkar ut för en trafikolycka.

 • Om du använt någon annans läkemedel och därför drabbas av en skada

 • Om du fått din skada på grund av läkemedelsmissbruk

 • Om du har en allvarligare sjukdom måste du acceptera en svårare biverkan. Det betyder att om skadan av att inte ta läkemedlet vore allvarligare än den läkemedelsskada du fått, så får du inte ersättning.

 • Om läkemedlet inte använts så som avsetts av tillverkaren, och som godkänts av Läkemedelsverket (mot föreskrifter och anvisningar).

  Undantag från detta, då försäkringen gäller är:

  • Doseringanpassning av läkemedel inom godkänd indikation, såsom vid behandling av barn.

  • Förskrivning av läkemedel som sedan mycket ­länge och frekvent använts utanför godkänd indikation, i avsaknad av godkända alternativ. Dessa får, genom sin långa och frekventa användning, anses ha visat en positiv risk/nyttabalans.

  • Skador orsakade av generiska substanser, använda enligt originalets indikationer.

  • Förskrivning av enskild läkare till enskilda patienter, under förutsättning att det sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och att godkända alternativ saknas.

Vad lämnar Läkemedelsförsäkringen ersättning för?

 • Läkarvård, sjukhusvård samt övriga styrkta merkostnader på grund av skadan

 • Sveda och värk

 • Förlorad arbetsinkomst – framtida inkomstförlust/pensionsförlust

 • Invaliditetsersättning

 • Ersättning för eventuella utseendemässiga defekter

 • Begravningskostnader

 • Eventuellt underhåll till efterlevande samt anhörigersättning

Anmäl en skada så fort som möjligt!

Det är viktigt att du anmäler en skada så snart som möjligt till Läkemedelsförsäkringen, instruktion om hur du gör finns på Läkemedelsförsäkringens hemsida.


Läs mer om skadeanmälan på Läkemedelsförsäkringens webbplats >>


En läkemedelsskada preskriberas tio år efter det att du har slutat ta läkemedlet. Det betyder att du måste ha anmält att du anser dig ha en läkemedelsskada inom tio från det att du slutat ta läkemedlet. Svenska Läkemedelsförsäkringen AB sköter skaderegleringen och samlar in de journaler och andra underlag som behövs för bedömningen av din skada.

Hur vet jag om företaget har tecknat Läkemedelsförsäkringen?

De tillverkare, importörer eller organisationer som tillhandahåller läkemedel och som är medlemmar i Läkemedelsförsäkringen, har gemensamt tecknat försäkringen.

Att delta i Läkemedelsförsäkringen är frivilligt men mer än 99% av läkemedelsförsäljningen i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen. I FASS företagsregister kan du se om företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.


Du kan även se om läkemedlet omfattas av försäkringen när du söker fram ditt läkemedel på FASS. På Läkemedelsförsäkringens hemsida finns också information om vilka företag och organisationer som deltar i Läkemedelsförsäkringen.


Texten reviderades senast: 2020-03-06


Publiceringsdatum: 2020-11-19