Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

MRL-förordningen och karenstider

Information sammanställd av Läkemedelsverket

Inledning

Tillförsel av veterinärmedicinska läkemedel till djur som används för livsmedels­produktion kan resultera i resthalter i livsmedel som härrör från de behandlade djuren. Den s.k. MRL–förordningen 470/09/EG (tidigare 2377/90/EG) har tillkommit för att skydda konsumenterna från skadliga resthalter av veterinär­medicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt ursprung. och innebär att man till livsmedels­producerande djur endast får administrera läkemedel med aktiva substanser som har ett MRL-värde (maximum residue limit) eller som bedömts inte behöva ha något sådant gränsvärde.


Substanser

I bilagan till Kommissionens Förordning nr 37/2010/EU återfinns alla de substanser som utvärderats och klassificerats i två tabeller. I tabell 1 finns substanser med fastställda MRL-värden eller där MRL-värden ej ansetts behövas och i tabell 2 de substanser som bedömts utgöra en risk för konsumenterna oavsett halt och som därför inte kunnat ges något gränsvärde, d.v.s. de får inte användas till livsmedels­producerande djur. Tabellerna ändras och kompletteras kontinuerligt.

På EMAs webbplats www.ema.europa.eu, kan man hitta mer information om MRL och även Summary Reports och EPMARs, som är sammanfattningar av MRL-utredningarna.


Karenstider

MRL-värdena ligger sedan till grund för fastställande av karenstider, d.v.s. de tider som måste förflyta mellan sista behandlings­dag och slakt, eller konsumtion av mjölk, ägg eller honung. För godkända läkemedel är det Läkemedelsverket som fastställer de karenstider som ska tillämpas. En förteckning över karenstider för godkända läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats (www.lakemedelsverket.se).

Karenstider vid användning av läkemedel utanför godkännandet styrs av Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, LIVSFS 2009:3 (H 65). Föreskrifterna kan nås via Livsmedelsverkets webbplats (www.slv.se). Vid behandling av livsmedelsproducerande djur ska 4 § av LIVSFS 2009:3 tillämpas. Här framgår att ”För preparat, som inte har en fastställd karenstid för djurslaget eller behandlingssättet i fråga, tillämpas en karenstid på minst 28 dygn vid slakt och minst 7 dygn vid tillvaratagande av mjölk och ägg för livsmedelsändamål.” En förutsättning för detta är att den aktiva substansen återfinns i tabell 1 i bilagan till Kommissionens Förordning nr 37/2010/EU. Det framgår vidare i 3 § av LIVSFS 2009:3 att om en högre dos av ett läkemedel används än vad som anges i de av Läkemedelsverket godkända produktresuméerna tillämpas en karenstid som förlängs i proportion till höjningen av doseringen. I bilagan till LIVSFS 2009:3 anges läkemedel som bedömts kunna användas utan att karenstid tillämpas.


För hästar som ska användas för livsmedelsproduktion ges även möjligheten att använda vissa läkemedel som saknar MRL-värde. Sådana läkemedel finns med i en av EU-kommissionen fastställd förteckning över substanser som är väsentliga vid behandling av hästdjur (kommissionens förordning 1950/2006/EG med bilaga ("hästlistan")). Dessa substanser har åsatts en karenstid på sex månader och sådana behandlingar ska antecknas i hästens hästpass.

När det gäller hästar som inte ska användas för livsmedelsproduktion kan läkemedel ges även om substanserna saknar MRL-värde och inte är upptagna i "hästlistan" (enl. ovan). Veterinären ska i samband med sådan behandling informera djurägaren om att behandlingen kommer att leda till att hästen inte får användas till livsmedelsproduktion och anteckna det i hästpasset.


Aktuella förordningar kan man hitta via EUR-lex:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.


Publiceringsdatum: 2017-06-20